Последни новини
Home / Законът / Кои точно имоти да декларираме, питат магистрати Инспектората

Кои точно имоти да декларираме, питат магистрати Инспектората

Defakto.bg

Всички имущества или само придобитите през 2016 г. се декларират в годишните декларации, които от 1 януари 2017 г. магистратите подават пред Инспектората към ВСС – това е един от въпросите, които съдии, прокурори и следователи най-често задават, съобщиха отттам .

Отговорите ва всички зададени въпроси се публикуват в специален раздел „Въпроси и отговори по имуществените декларации” на интернет страницата на Инспектората –  http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/128. В първия работен ден на седмицата се отговаря на въпроси, постъпили през предишната седмица.

В годишните декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т.1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) магистратите декларират настъпилите през предходната 2016 г. промени в имуществото – своето, на съпруга, на лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на непълнолетните си деца, а не цялото придобито до 31 декември 2016 г. имущество, обясняват от Инспектората.

Съдиите, прокурорите и следователите подават годишни декларации независимо дали е настъпила или не промяна в имуществото и интересите през предходната година. Ако няма промяна, те отбелязват полетата „Нямам нищо за деклариране” над таблиците за обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1 от ЗСВ.

Придобитото през 2016 г. имущество – недвижимо и движимо (моторни превозни средства, които подлежат на регистрация по закон), в страната и в чужбина, се обявява в годишните декларации. Обявява се и произходът на средствата, с които е станало придобиването му – дарение, кредит, заем и други. Законът не изисква подробно описание от къде, от кого и в какъв размер са сумите.

За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3-6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчния размер на задължението, към 31 декември 2016 г., независимо дали е декларирано в предходна декларация. Става дума за парични суми, в това число влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута, осигуряване в пенсионни фондове по допълнително доброволно осигуряване, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв., налични ценни книги, дялове в търговски дружества и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, задължения и кредити над 10 000 лв. , в това число кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв.

Ако магистрат от години влага спестявания от заплата в депозитна банкова сметка и я е декларирал в подадената за 2015 г. годишна декларация пред Сметната палата, в годишната декларация за 2016 г. пред Инспектората трябва да обяви целия депозит, наличен към 31 декември 2016 г., а не само спестените през 2016 г. суми, ако те са над 10 000 лв.

Той декларира въпросния депозит дори и по него да няма промени, ако всички парични суми, в това число влогове, банкови сметки и вземания на магистрата, на съпруга му, на лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и на непълнолетните му деца, са над 10 000 лв.

В годишните декларации съдиите, прокурорите и следователите обявяват наличните парични суми, но не банките, в които имат сметки, и номерата им.

Декларира се също чуждо недвижимо имущество и чужди превозни средства над 10 000 лв., които магистратът, неговият съпруг или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, ползва трайно (над 3 месеца в рамките на една календарна година) независимо от основанията за това и от условията на ползване – жилище под наем, включително и ведомствено, МПС на лизинг, служебно МПС.

Магистратите обявяват всички доходи – свои, на съпруга, на лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на непълнолетните си деца с изключение на доходите, получени от изпълнение на заеманата длъжност. Не се декларират например получено обезщетение за временна неработоспособност (то замества трудовото възнаграждение), дарения в полза на пълнолетни деца.

Декларациите се подават по образец, утвърден от главния инспектор, който е налице на интернет страницата на Инспектората. Крайният срок за подаването им е 15 май.

About De Fakto

Проверете също

Европейската комисия въвежда годишно наблюдение за върховенството на закона във всички държави от ЕС

Европейската комисия въвежда  годишни доклади за състоянието на върховенството на закона във всички държави от …

Обвиниха петима от фонд „Земеделие“, включително зам.-директор

От шестимата арестувани при вчерашната шумна акция в централата на фонд „Земеделие“ петима са станали …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.