Последни новини
На този имейл можете да се свързвате с нашия данъчно-правен консултант: consult@defakto.bg
Home / Законът / ВАП атакува в съда незаконосъобразни препятствия за плащането на наеми, отпуснати на хора с увреждания

ВАП атакува в съда незаконосъобразни препятствия за плащането на наеми, отпуснати на хора с увреждания

Defakto.bg

Върховната административна прокуратура e атакувала пред  ВАС разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания  (ППЗИХУ), приет с Постановление на Министерския съвет. Става дума за разпоредбата на чл.31, ал.2 в частта относно  „се изплаща след представяне на разходооправдателен документ “  и ал.3 от Правилника за прилагане на закона.

В чл.31, ал.1 от Правилника  е записана месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности – наем за общинско жилище,  която се предоставя на самотни лица с трайни увреждания с трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане, ако настанителната заповед е на тяхно име.   В атакуваните от прокуратурата разпоредба на алинея втора,  добавката  се изплаща след представяне на разходооправдателен документ и е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост, а при необходимост разходооправдателният документ може да се изисква по служебен път от общинската администрация.

Според Закона за интеграция на хората с увреждания  с правилника се определят условията и редът за отпускане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на добавката за социална интеграция, а на практика   оспореният текст на чл.31, ал.2  от Правилника  поставя условие не за отпускане на помощта, а за нейното изплащане.  Посоченото изискване не може да се въвежда с подзаконов нормативен акт, тъй като не попада сред кръга въпроси по чл.42, ал.14  ЗИХУ., казва прокуратурата.  То е “  извън посочената законова делегация и в противоречие с изискванията на закона“.

И още: “ Изплащането на помощта е техническо, а не правно действие и изискването за представяне на документа при осъществяване на това техническо действие поражда въпроса кой ще извършва преценката на този документ. По този начин се създава правна несигурност относно дължимото от лицето и от администрацията поведение. По логиката на оспорената разпоредба, помощта няма да бъде изплатена, въпреки че е отпусната, ако не се представи разходооправдателен документ за платен наем.

Освен че не намира законово основание, въведеното изискване затруднява съществено правоимащите лица и на практика може да доведе до лишаването им от вече отпуснатата им с влязъл в сила административен акт помощ, още повече при предвидения в чл.42, ал13 ЗИХУ кратък срок за погасяване на вземанията на лицата за месечни добавки за социална интеграция – три месеца от края на месеца, за който се отнасят. От прокуратурат смятат, че „оспорената разпоредба противоречи и на общите принципи на административния процес – съразмерност, последователност и предвидимост – чл.6 и чл.13 АПК. Административният акт и неговото изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от необходимото за целта, за която актът се издава“.

Така изложените доводи относно незаконосъобразността на чл.31, ал.2 ППЗИХУ в частта относно „се изплаща след представяне на разходооправдателен документ“ в пълна степен се отнасят и за ал.3 на същия текст от Правилника където е предвидено, че въпросният разходооправдателен документ може да се изиска по служебен път от общинската администрация.  По тези съображения ВАП протестира цитираните правила от ППЗИХУ пред ВАС с искане за отмяната им.

About De Fakto

Вижте също

Съдът забрани на Десислава Иванчева и Биляна Петрова да напускат страната, макар че са в ареста

Съдия Иво Хинов от специализирания съд удовлетвори искането на прокуратурата и наложи на Десислава Иванчева …

Съдиите Вероника Имова и Драгомир Кояджиков влизат в комисията за подбор на европейски прокурор

Вероника Имова и Драгомир Кояджиков ще са представителите на Съдийската колегия на ВСС в комисията, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *