Последни новини
Home / Казуси / Изненада! Частни съдебни изпълнители написаха наръчник за правата на длъжника. Полезно.

Изненада! Частни съдебни изпълнители написаха наръчник за правата на длъжника. Полезно.

Defakto.bg

На заключителна конференция по проект „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“, осъществен с подкрепата на Програмата за подкрепа на  неправителствените организации, наред с изводите и препоръки за усъвършенстване на системата, екипът от частни съдебни изпълнители (ЧСИ)  представи и  Наръчник с права на длъжника в изпълнителното производство.

За информация на читателите в две части ще  публикуваме най- честите въпроси, които гражданите поставят, когато на вратата им почука съдебен изпълнител, и отговорите, такива, каквито са записани в закона.

    Въпросите и отговорите следват последователността на авторите в  наръчника.     

Какво да правя, ако разбера, че срещу мен е образувано изпълнително производство?

Колкото може по-бързо се свържете със съдебния изпълнител. Ако имате възможност, изпълнете задължението си максимално бързо, тъй като всяко забавяне на изпълнението е свързано с допълнителни разноски, които са за ваша сметка. В случай, че не можете да изплатите цялото задължение в посочения срок за доброволно изпълнение, ако постигнете съгласие с взискателя, може да предложите на съдебния изпълнител погасителен план за изпълнение на дълга ви на части.

 Мога ли да възразя срещу започването на изпълнителното производство?

Когато изпълнителното производство е образувано въз основа на издаден изпълнителен лист след влязло в сила съдебно или арбитражно решение, съдебният изпълнител след образуване на производството е длъжен да Ви изпрати покана със срок за доброволно изпълнение. В този случай нямате право да възразявате срещу основателността на дълга (освен с възражение, че вече е изпълнен), тъй като той е признат с влязло в сила решение и сте имали възможност да се защитите. Когато изпълнителното производство е започнало въз основа на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК (т.е. заповед, издадена въз основа на запис на заповед, нотариално заверено споразумение, ипотека, нотариален акт, извлечение от счетоводните книги на банка и др.), имате право в 14-дневен срок от получаване на заповедта да възразите пред съда, който я е издал, ако не дължите сумата или част от нея.

Когато изпълнителното производство е образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден след влязла в сила заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, имате право да възразите единствено, ако вече сте изпълнили задължението си. Това е така, защото заповедта за изпълнение вече Ви е била връчена от съда и сте имали възможност да възразите срещу нея. В този случай не се връчва отделна покана за доброволно изпълнение, тъй като срок за доброволно изпълнение е бил даден в хода на заповедното производство.

Как ще ме призове съдебният изпълнител?

Съдебният изпълнител Ви призовава на регистрирания в общината постоянен и настоящ адрес, затова е много важно той да бъде актуален. Ако се окаже, че не пребивавате на регистрирания адрес или не можете да бъдете намерен на него и няма лице, което е съгласно да получи съобщението, то се залепя на входната врата и се смята за връчено след изтичане на 14-дневен срок. Ако няма регистриран постоянен или настоящ адрес, районният съд по местоизпълнението може да Ви назначи особен представител. Връчването на всички съобщения и призовки за съдебни производства, включително и по изпълнителните дела, спрямо търговци и юридически лица, които са вписани в съответния регистър, става на посочения в регистъра адрес. Ако лицето е напуснало адреса, без да е вписало в регистъра новия си адрес, всички съобщения се прилагат към делото и се считат за редовно връчени.

   Може ли срещу мен да започне изпълнително производство, без да знам, че съм осъден?

 Да, кредиторът може да се снабди изпълнителен лист въз основа на заповедта за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК без участието на длъжника. В този случай, изпълнителният лист ще бъде издаден без Ваше знание. Освен това, когато регистрираният адрес не е актуален или лицата, които пребивават на адреса отказват да получат съобщението, е възможно съдебни решения и заповеди за изпълнение да влязат в сила, без длъжникът да узнае за това.

  Какво да правя, ако въпреки че съм изплатил целия си дълг, съдебният изпълнител е образувал изпълнително дело срещу мен?

Ако получите от съдебен изпълнител известие за предприети срещу Вас изпълнителни действия, въпреки че вече доброволно сте погасили дълга към взискателя, незабавно представете на съдебния изпълнител доказателства за извършеното плащане (напр. разписка от кредитора, копие от платежно нареждане или вносна бележка от банка и т.н.). В този случай изпълнителното производство се прекратява и направените разноски остават за сметка на взискателя.

Може ли да бъде наложен запор върху мое вземане (напр. върху банкова сметка или трудово възнаграждение и др.) преди получаването на покана за доброволно изпълнение?

 Да, законът задължава съдебния изпълнител, едновременно с поканата за доброволно изпълнение, да изпрати запорно съобщение до всяко трето лице, към което длъжникът има вземане. Целта е да се предотврати възможността за умишлено увреждане на кредитора, като длъжникът изтегли и укрие средствата си.

Какво означава несеквестируемо имущество?

Несеквестируемо имущество е това имущество на физическото лице, върху което не може да се осъществява изпълнение. То се  дели на два вида: несеквестируеми вещи и несеквесттируем доход.

Несеквестируемите вещи включват: 1. вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет (напр. ограничен брой дрехи, домакински уреди и мебели, домашни любимци, материали за лечение, учебни пособия, семейните и личните ордени и отличия и др.). 2. необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за земеделските стопани – до нова реколта, или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава; 3. необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца; 4. машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника, упражняващ свободна професия, или на занаятчия за упражняване на неговото занятие; 5. земите на длъжника – земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до 30 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев – за една година; 6. необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша; 7. жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище независимо от това дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет (напр. за едночленно семейство – 25 м2 . жилищна площ; за двучленно семейство – 40 кв. м.; за тричленно семейство – 55 кв. м. жилищна площ и т.н.), надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността; 8. предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение. Ако изпълнението бъде насочено върху такива вещи, имате право в едноседмичен срок да депозирате жалба срещу продажбата им пред съответния окръжен съд. Изключение от забраната за продажба на несеквестируеми вещи се допуска в някои случаи, напр. за вземания за издръжка.

Несеквестируемият доход включва: 1. Вземания за издръжка; 2.Стипендии (освен за изпълнение на задължения за издръжка); 3. Парични обезщетения и помощи, изплащани по Кодекса за социално осигуряване (напр. за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за бременност и раждане, за отглеждане на малко дете, за инвалидност, за безработица и др.) – освен за изпълнение на задължения за издръжка или на задължения към държавното обществено осигуряване. Трудово възнаграждение, друго възнаграждение за труд (напр. по граждански договор) или пенсия в размер е над минималната работна заплата: ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно – може да се удържа една четвърт, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;1 ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно – може да се удържа една трета, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа; ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно – може да се удържа една втора, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа; ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно – може да се удържа горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.

Месечното трудово възнаграждение се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. Ограниченията, посочени по-горе (т. 4), не се отнасят за задължения за плащане на издръжка. 1 Към настоящия момент първата хипотеза е неприложима, тъй като минималната работна заплата е 420 лв. от 1 януари 2016 г. За несеквестируеми се смятат само текущите доходи от възнаграждения за труд и от пенсии, но не и такива доходи от предишни периоди, тъй като последните имат характер на спестявания.

 

 

 Утре ще прочетете  може ли  принудителното изпълнение да се насочи срещу съсобствен имот или имот в съпружеска имуществена общност, кой плаща разноските, можете ли да спрете принудителното изпълнение и други интересни неща.

About De Fakto

Проверете също

СЕС: Кога пътниците няма да си получат допълнителните разноски, направени след анулиран полет от превозвача

    Полет за връщане ( репатриране), организиран в контекста на мярка за консулска помощ, …

ВКС образува тълкувателно дело за давностния срок за главницата по договор за банков кредит с различни падежи на вноските

Във ВКС е образувано тълкувателно дело за давностния срок за главницата по договор за банков …

Един коментар

  1. Илиян Петров

    Връчването на Поканата за доброволно изпълнение от ЧСИ може ли да бъде по електронен път на личния ми мейл???

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.