Последни новини
Home / Казуси / Част 2 Въпроси и отговори за правата и задълженията на длъжника

Част 2 Въпроси и отговори за правата и задълженията на длъжника

Defakto.bg

 На заключителна конференция във четвъртък по проект „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“  екип от частни съдебни изпълнители (ЧСИ)  представи Наръчник с права на длъжника в изпълнителното производство. За информация на читателите вчера публикувахме първа част с отговорите на най честите питания  какво да се прави, ако сме в капана на съдебното изпълнение. 

Днес, петък, можете да прочетете втора част от Наръчник с права на длъжника в изпълнителното производство, в която ще откриете отговори на други  проблеми, свързани със задлъжняването.   Просветете се, важно е.


 Може ли изпълнението да се насочи срещу съсобствен имот или имот в съпружеска имуществена общност?

Да. Когато се продава съсобствен имот за дълг на някой от съсобствениците, имотът се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника. Имотът може да бъде продаден и изцяло, ако останалите съсобственици се съгласят с това писмено. Изпълнение на вземане срещу един от съпрузите може да бъде насочено върху вещ, която е в съпружеска общност. В този случай съдебният изпълнител уведомява съпруга недлъжник, който има право да посочи лично имущество на съпруга длъжник, върху което да се насочи изпълнението. Ако посоченото имущество е налице и вземането може да се удовлетвори от него, изпълнението по отношение на вещта в съпружеска общност се спира и може да продължи, ако след осребряване на посоченото имущество вземането или част от него остане неудовлетворена.  Съпругът недлъжник може да обжалва изпълнителните действия, когато е посочил лично имущество на съпруга длъжник и въпреки това съдебният изпълнител продължава изпълнението върху имущество в съпружеска имуществена общност. Той има право да участва и в наддаването при публичната продан на вещта. Когато изпълнението е насочено върху вещ в съпружеска общност, след продажбата на вещта съдебният изпълнител изплаща половината от получената сума на съпруга недлъжник. Ако изпълнението се насочи върху недвижим имот, имотът се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника. Имотът може да бъде продаден и изцяло, ако съпругът недлъжник се съгласи с това писмено. Съпругът недлъжник може да осуети проданта, ако до предаването на движимата вещ в магазин или борса, съответно преди началото на явния търг с устно наддаване, а за недвижим имот – до деня, предхождащ деня на публичната продан, внесе по сметка на съдебния изпълнител равностойността на дела на съпруга длъжник. Когато съпругът недлъжник участва в наддаването, той се обявява за купувач, ако при съставянето на протокола за извършените наддавания заяви, че желае да купи имота по най-високата предложена цена.

  • Мога ли да спра принудителното изпълнение?
  •  Да. Ако сте физическо лице, можете до предаването на движимата вещ в магазин или борса, съответно преди началото на явния търг с устно наддаване, а за недвижим имот – до деня, предхождащ деня на публичната продан, да внесете 30% от вземанията по предявените срещу вас изпълнителни листове и да се задължите писмено да внасяте на съдебния изпълнител всеки месец по 10% от тях. В тези случаи, съдебният изпълнител е длъжен да спре продажбата. Ако не платите някоя от вноските, съдебният изпълнител по молба на всеки от взискателите продължава изпълнението, без да може да искате ново спиране. Това правило не се прилага за длъжници – юридически лица, както и в случаите, когато принудителното изпълнение е насочено срещу заложени или ипотекирани в полза на кредитора вещи.  Може да предотвратите продажбата на Ваш недвижим имот и ако до изтичането на срока за подаване на наддавателни предложения внесете всички суми по предявените срещу Вас изпълнителни листове и разноските по изпълнителното дело. Производството може да бъде спряно и по преценка на съда напр. при обжалване на действия на съдебния изпълнител.  В случаите, когато изпълнителното производство е започнало въз основа на заповед за изпълнение, възражението пред съд срещу заповедта може да спре изпълнението, ако длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора или ако в срока за възражение е направено искане за спиране, подкрепено с убедителни писмени доказателства. Имате право и да предложите изпълнението да бъде насочено върху друга Ваша вещ или вземане. Ако съдебният изпълнител прецени, че предложеният начин на изпълнение е в състояние да удовлетвори взискателя, той насочва изпълнението върху посочената от Вас вещ или вземане.
  •   Кой дължи таксите и разноските за съдебното изпълнение?
  •   Таксите и разноските по изпълнителното производство са за сметка на длъжника. По-голямата част от таксите се заплащат авансово от взискателя, но впоследствие се включват към общото задължение на длъжника. Освен това длъжникът дължи такса за събиране на вземането, която се образува като процент върху събраната сума. Максималният размер на пропорционалните такси не може да надвишава една десета от вземането. Съдебният изпълнител е длъжен да издаде постановление за разноските и сметка, посочваща разпоредбите, въз основа на които се дължат таксите, материалният интерес при пропорционалната такса, сумите на дължимите такси и допълнителни разноски, размерът на получената предплата и последиците при неплащане. Постановлението за разноските подлежи на обжалване пред съответния окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението за неговото изготвяне.
  •     Дължа ли заплащане на такси по изпълнителното производство, ако след образуване на изпълнителното дело съм платил направо на взискателя?
  •       Да, таксите по съдебното изпълнение се дължат независимо от начина на плащане (направо на взискателя или чрез съдебния изпълнител).

Мога ли да обжалвам действията на съдебния изпълнител?

Да, действията, които могат да се обжалват от длъжника, са изрично изброени в ГПК. Това са: насочване на изпълнението върху несеквестируемо имущество, отнемане на движима вещи или отстраняването на длъжника от имот поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, постановлението за глоба  и постановлението за разноските, както и постановлението за възлагане на недвижим имот поради това, че наддаването на публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.  На обжалване подлежи и извършеното разпределение на постъпилите по делото от проданта суми, когато са налице повече кредитори по делото. Действащата нормативна уредба не дава възможност да се обжалва оценката на вещ или имот, които се продават, но дава право на длъжника, ако не е съгласен с нея, да поиска от съдебния изпълнител назначаване на вещо лице, което да направи оценката.

 Как и къде да подам жалбата?

Жалбата се подава чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по мястото на изпълнението в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била призована, а в останалите случаи – от деня на съобщението. Съдът се произнася в едномесечен срок от постъпването на жалбата. Решението не подлежи на обжалване. Подаването на жалбата не спира изпълнението освен ако съдът по своя преценка постанови спиране. За нарушения, извършени от съдебния изпълнител, жалба или сигнал може да се подаде и до Инспектората на Министерството на правосъдието, а срещу действия на частните съдебни изпълнители – и до Камарата на частните съдебни изпълнители с оглед търсене на дисциплинарна отговорност.

  Кога се прекратява изпълнителното производство?

Изпълнителното производство се прекратява с постановление от съдебния изпълнител в следните случаи: 1. когато длъжникът представи на съдебният изпълнител доказателства, че е изплатил задълженията си към взискателя и разноските по производството (когато представи надлежно заверена разписка от взискателя, квитанция от пощенската станция или писмо от банка, от които се вижда, че сумата по изпълнителния лист е платена); 2. когато взискателят е поискал това писмено; 3. когато изпълнителният лист бъде обезсилен; 4. когато с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист, или този акт се признае за подправен; 5. когато посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество; 6. когато не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението, освен в случаите при които законът е освободил взискателя от разноски по производството; 7. когато бъде представено влязло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 439 (искът, с който длъжникът е оспорил изпълнението) или 440 (искът, предявен от трето лице, с който се установява, че веща върху която е насочено изпълнението не принадлежи на длъжника) от ГПК; 8. когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Център за правни инициативи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че  отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

 

About De Fakto

Проверете също

СЕС: Кога пътниците няма да си получат допълнителните разноски, направени след анулиран полет от превозвача

    Полет за връщане ( репатриране), организиран в контекста на мярка за консулска помощ, …

ВКС образува тълкувателно дело за давностния срок за главницата по договор за банков кредит с различни падежи на вноските

Във ВКС е образувано тълкувателно дело за давностния срок за главницата по договор за банков …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

2 × 1 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.