Последни новини
Home / Законът / Съдиите и прокурорите от ВСС се отчетоха пред емисарите от Брюксел

Съдиите и прокурорите от ВСС се отчетоха пред емисарите от Брюксел

Defakto.bg

Съдийската и прокурорската колегия на ВСС на отделни срещи са отчели как изпълняват препоръките от последния доклад на Брюксел. Направили са го пред екипа от експерти на Еврокомисията, чиито заключения ще влязат в предстоящия нов доклад по наблюдението върху правосъдието и вътрешния ред у нас. Евроемисарите са тук от 26 до 30 септември, днес е срещата им с ВКС.

Рандевутата с двете колегии на съдебния съвет са били вчера, днес пресцентърът на ВСС разпространи съобщение.

„Съдийската колегия бе представена от г-н Лозан Панов – председател на ВКС и председател на колегията, и членовете на ВСС: г-н Димитър Узунов – представляващ ВСС, г-жа Галина Карагьозова, г-жа Галя Георгиева, г-жа Даниела Костова, г-жа Светла Петкова – съпредседател на Гражданския съвет към ВСС, г-жа Соня Найденова и г-жа Роза Георгиева – началник на кабинета на председателя на ВКС.

От страна на Прокурорската колегия с европейските експерти се срещнаха г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България и председател на Прокурорската колегия и членовете на ВСС г-н Васил Петров, г-жа Елка Атанасова, г-жа Магдалена Лазарова, г-н Румен Боев, г-жа Юлиана Колева и г-н Ясен Тодоров.

На срещите присъстваха г-жа Мариана Маринкова – държавен експерт, дирекция „Стратегическо развитие и програми” при Министерство на правосъдието и експерти от дирекция „Международна дейност” в администрацията на ВСС.

Съдиите сочат проблеми с „масонските“ декларации

Съдийската колегия представи организацията на дейността на ВСС след промените в Конституцията на Република България от декември 2015 г. и последващите изменения и допълнения в Закона за съдебната власт, като бяха отчетени акцентите в работата на колегията от конституирането й до момента. Посочено бе, че колегиите подготвят и провеждат самостоятелни заседания, като са приети съответни Правила за работата им, както и Правилник за организацията и дейността на ВСС.

В съответствие със ЗСВ, Правилника и Правилата са конституирани постоянните комисии към Колегиите и Пленума на ВСС. Посочено бе, че в процес на подготовка са вътрешноорганизационни и подзаконови нормативни актове от компетентността на ВСС, които ще бъдат приети в указаните от закона срокове.

Като положителен пример бе отчетено активното участие на представители на ВСС в работни групи към Министерство на правосъдието по изготвянето на ЗИДЗСВ и други законови актове, както и последвалите промени, според които решенията, касаещи съдии, прокурори и следователи се вземат от съответната колегия. Подчертана бе засилената дейност на Комисията по правни и институционални въпроси по отношение издаване на съгласувателни становища по проекти на закони, вкл. изменение и допълнение на такива. Посочено бе, че е изготвен график на предстоящите за приемане подзаконови нормативни актове, като в следващите месеци ще приключи актуализирането на тези от компетентността на ВСС.

Уточнено бе, че в момента се работи по становище на проекта на Закона за съдебните експертизи, а като добра практика бе посочено обсъждането на предложенията за изменение и допълнение на различни закони и наредби от членовете на Гражданския съвет към ВСС, в които участват съсловни и неправителствени организации, вкл. и провеждането на обсъждания в органите на съдебната власт. Сред дадените примери бяха приетите от Пленума Правила за избор на директор на Националния институт на правосъдието и правилата за дейността на института. Приетите правила за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, които предвиждат провеждане на тайно гласуване с хартиени бюлетини или електронно на общо събрание или електронно дистанционно гласуване през интернет, като всеки магистрат има право на един глас. Приетият образец на декларация по чл. 195а от ЗСВ за принадлежност на магистратите към различни организации, вкл. изработката на правила за изготвяне на Регистър , който ще се поддържа от двете колегии. Подчертана бе, необходимостта от уточняване на празноти в закона по отношение кръга на задължените лица по реда на посочения текст от ЗСВ.

С положителен знак бе отчетена промяната в правилата за гласуване на членовете на ВСС, както и осигурената възможност за преглед на разпечатките от компютризираната система за гласуване на решенията от заседанията на Пленума и колегиите на ВСС, показваща поименно резултатите по всяка точка от дневния ред.

Посочено бе, че Правилата за дисциплинарната дейност на Съдийската колегия са приведени в съответствие със ЗСВ и промените по отношение на субектите имащи, право да предлагат образуване на дисциплинарно производство. В тази връзка бе отчетено, че за последните два месеца има само две предложения за образуване на дисциплинарни производства от административния ръководител на СГС, като за същия период няма заповеди на административни ръководители за налагане на дисциплинарни наказания на магистрати. Споменати бяха и анализите за дейността на съдилищата, изготвяни от висшестоящите органи на съдебната власт, които редовно се представят на Съдийската колегия с цел запознаване с допусканите системни нарушения и предприемане  на съответни мерки.

В отговор на поставен въпрос бе заявено, че конституираната Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, в момента на срещата провежда първото си заседание, на което се обсъжда проект на правила за дейността й.

Пред експертите бе отчетена и дейността на Комисията по професионална етика към колегията, изготвените подробни правила за работата й, както и факта, че след промените в ЗСВ дейността й е фокусирана върху изготвянето на становища за притежаваните нравствени качества от кандидатите за административни ръководители. Като пример бе посочен големият обем на анализираната информация събирана от различни органи. Подчертано бе, че въпреки липсата на правомощия за извършване на проверки за почтеност, при наличие на информация за нарушаване на етичната дисциплина се сезират лицата с правомощия за предприемане на съответни действия.

Обсъдени бяха и въпроси, свързани с реформата на съдебната карта и натовареността на съдиите, като бяха посочени изготвените в тази връзка анализи и правила за определяне на норма на натовареност.

Прокурорите докладват за избори, съкращения, проверки

Пред  европейските представители членовете на Прокурорската колегия отчетоха 14 проведени заседания от април 2016 г. до момента, 9 процедури за избор на административни ръководители, обявени конкурси за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури – 34, обявени конкурси за преместване чрез събеседване на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури – 94, периодично атестирани – 64 магистрати, 36 повишени в ранг, общо 5 наложени дисциплинарни наказания – 2 „забележка“, 2 „порицание“, 1 „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.

Подчертано бе, че по предложение на Прокурорската колегия, Пленумът на ВСС прие решения за оптимизиране на щатната численост за длъжността „прокурор“ в районните и окръжните прокуратури, както и „следовател“ в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, чрез преразпределение на свободните длъжности (от по-малко натоварени към по-натоварени прокуратури).

Обсъдено беше подробно кариерното израстване на магистратите, като се отчете че са предприети всички мерки в изпълнение на промените в ЗСВ. Отчетено бе, че се правят големи усилия да се преодолеят противоречията между някои взаимно изключващи се законови разпоредби. Поставен в тази насока беше и въпросът дали да се поиска тълкуване на някои норми от законодателя.

Подчертано бе наличието на механизми за установяване на слабостите в работата на прокурорите. Посочено бе, че измененията в ЗСВ предвиждат индивидуален план, при който се провежда обучение при констатиране на неефективни резултати (обучения в Националния институт на правосъдието, вътрешни програми за обучения и външни обучения). Отбелязано бе, че се правят тематични проверки и годишни ревизии, на база на които се изготвя годишен доклад на Прокуратурата на Република България, който се представя пред ВСС и Народното събрание.

По време на разговорите бе обсъдена и анализирана системата за случайно разпределение на преписки в прокуратура.

Обърнато бе внимание, че по препоръка на мисия на Европейската комисия е приета нарочна процедура за публична реакция на ВСС в случаи на засягане на независимостта на съдебната власт. Отбелязано бе и, че е изготвена Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020 с цел повишаване доверието във върховенството на закона и независимостта на съдебната власт чрез активна комуникация. В тази връзка бе отчетено наличието на говорител на главния прокурор, говорители в прокуратурите в страната и ПР експерти, които отговарят за връзки с медиите.

About De Fakto

Проверете също

Върховният административен съд образува тълкувателно дело по прилагането на текстове от Закона за хазарта

Върховният административен съд образува тълкувателно дело – №1 от 2023 г., за приемане на тълкувателно …

Президентът: Имаме нужда от пълноценна съдебна реформа, която изключва произволни арести и избирателното правосъдие

„Големият проблем в България е избирателното правосъдие. С това нещо трябва да се справим. Не …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

3 × 2 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.