Последни новини
Home / Законът / Във ВСС – бюджетни трепети

Във ВСС – бюджетни трепети

Defakto.bg

В деня на протеста на СРС и на прощаването с Екатерина Захариева, Висшият съдебен съвет наблегна на бюджета.

По предложение на комисията, оглавявана от Димитър Узунов, пленумът одобри разчетите по пера. Направи впечатление, че разходите за съда и прокуратурата са сходни. Както и че ВСС не бил получил допълнителни пари за предстоящия избор на нов съвет и щял да ползва резерви.

Най-лябопитно бе повдигнатото от поркурора Елка Атанасова възражение, че никъде не са предвидени средства за повишаване на заплащането на районните магистрати, които вече могат да получават ранг на върховни и вече има немалко присъдени такива рангове. Спорът започна в края на м.г. заради минималната добавка, която ще се получава. Тогава бе казано, че още средства ще се предвидят в новия бюджет. Но ги няма.

Ето съобщението на ВСС за бюджета:

„Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 2, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. утвърди бюджета на съдебната власт за 2017 г. по приходите на сума 125 000 000 млн. лв., в т. ч. приходи от съдебни такси – 105 000 000 лв., по разходите на сума 565 000 000 лв. и бюджетни взаимоотношения (трансфери) на сума 444 000 000 лв.

Пленумът утвърди бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., като същите ще бъдат представени в Министерски съвет, Сметната палата и Министерство на финансите при спазване на определения срок в чл. 2, ал. 7 от ЗДБРБ за 2017 г.

Със ЗДБРБ за 2017 г. се определят общите суми за разходи на органите на съдебната власт, като разпределението на одобрените средства по параграфи на ЕБК / Единна бюджетна класификсация/ се извършва по предложение на ВСС. Определени са и максималните размири на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. – 91 600.3 хил. лв. и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. – 78 002.5 хил. лв.

В чл. 2, ал. 2 от ЗДБРБ за 2017 г. са определени бюджетни разходи на органите на съдебната власт – ВСС, ВКС, ВАС, ПРБ, НИП, ИВСС и съдилищата на Република България, както следва:

Висш съдебен съвет – 21 001.4 хил. лв.

Върховен касационен съд – 18 168, 9 хил. лв.

Върховен административен съд – 14 482, 1 хил. лв.

Прокуратура на Република България – 216 780.9 хил. лв.

Национален институт на правосъдието – 3 617, 7 хил. лв.

Инспекторат към ВСС – 6 125.6 лв.

Съдилища – 284 223.4 хил. лв.

Със ЗДБРБ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт за 2017 г. са утвърдени 17 094 000 лв. за капиталови разходи.

Съгласно решение на Комисия „Управление на собствеността” пот. 1 от протокол №2/11.01.2017 г. е прието разпределение на разходите по параграф „Основен ремонт ДМА”, съгласно което е предложен размер на новите ангажименти през 2017 г. на стойност 10 594 000 лв. Останалата част от капиталовите разходи в размер на 6 500 000 лв. ще бъде използвана за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи по съответните параграфи.

Прокуратурата на Република България, ВКС, ВАС, НИП, ИВСС и ВСС са предложили да им бъдат утвърдени по бюджета за 2017 г. средства в размер на 3 147 100 лв по параграф „Придобиване на дълготрайни материални активи” и 667 700 лв. по параграф „Придобиване на Нематериални дълготрайни активи” , т. е. за съдилищата (без ВКС и ВАС) сумата за капиталови разходи остава в размер на 2 685 200 лв. От тях 14 378 лв. са разпределени съгласно решения на КБФ за залагане на сумите по бюджетите на органи на съдебната власт, а 2 670 822 остават като неразпределен резерв.

Бюджетите за 2017 г. на съдилищата (без ВКС и ВАС) са разработени на база следните общи принципи:

– По параграф „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” – заложени са средства за работни заплати за 12 месеца за заета численост към 31.12.2016 г. на база данни за средствата за брутна работна заплата; предвидени са и средства по бюджетите на съответните съдилища за 6 месеца за работни заплати на младшите съдии – 18 бр., чието обучение в НИП завършва през . м. юни; заложени са средства, като неразпределен резерв за работни заплати за 6 месеца за 9 магистрати – съдии по приключили конкурси, които предстои да встъпят в длъжност през 2017 г. Върху предвидените суми за работни заплати са заложени  средства за осигурителни вноски, като са взети предвид промените в КСО.

– По параграф „Други възнаграждение и плащания на персонала” – заложени са средства за съдебни заседатели и други плащания по извън трудови правоотношения на база данни от касовия отчет към 31.12.2016 г.; предвидени са средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ, КТ и др. на постъпили към момента искания, както и са планирани средства за изплащане на разходи по сключени договори между органи на съдебната власт и МТСП, които са действащи към 31.01.2017 г.

– По параграф „Издръжка” – заложени са средства за издръжка в размер на 100% от данните от касовите отчети към 31.12.2016 г., като са изключени разходите с еднократен характер; не са предвидени средства за изплащане на обезщетения по ЗОДОВ и за текущи ремонти; заложени са средства, за които е разрешено извършването на разходи, съгласно решения на КБФ от началото на годината.

Разходите на предложените за утвърждаване бюджети на съдилищата (без ВКС и ВАС) са в размер на:

Разходи общо – 272 331 332 лв., в т. ч. 14 378 лв. за капиталови разходи и Резерв общо – 11 892 068 лв.

Предложените за утвърждаване бюджети за 2017 г. на ПРБ, ВАС, ВКС, НИП, ИВСС и ВСС са разработени след направен анализ на изпълнението на бюджетите за 2016 г., представените проекти за бюджет за 2017 г. и утвърдените средства в чл. 2, ал. 2 от ЗДБРБ за 2017 г. като разходите по параграфи са разпределени приоритетно.

Утвърденият бюджет със ЗДБРБ за 2017 г. за ВСС в размер на 21 001 400 лв., който е много по-нисък от предложения проект на бюджет за ВСС (от страна на министъра на правосъдието) за 2017 г., няма да даде възможност за финансово обезпечаване на прекия избор на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Съгласно чл. 29п, ал.2 от ЗСВ, разходите за провеждането на събранията са за сметка на ВСС, което ще доведе до необходимост от увеличение на бюджета на ВСС за сметка на наличности по сметки от предходни години.

Остатъкът от средства от наличности по сметки от предходни години е в размер на 21 219 376 лв. Съгласно чл. 2, ал. 5 от ЗДБРБ за 2017 г. ВСС може да изразходва средства от наличности по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет. В рамките на цитираната сума ще бъдат изплатени неусвоените средства през 2016 г., които са отпуснати с целеви характер, а именно – 2 275 000 лв. за нуждите на ПРБ за обзавеждане, доставка на офис и друга техника и компютърно и телекомуникационно оборудване, 2 978 076 лв. за нуждите на СРС за обзавеждане, доставка на офис техника и компютърно и телекомуникационно оборудване, както и средства за финансиране на преходни ангажименти от 2016 г., съгласно информация от Комисия „Управление на собствеността”.

About De Fakto

Проверете също

Крум Зарков: Сглобката разпредели точно „антикорупционните“ комисари – един на ГЕРБ, един на ППДБ и един на ДПС

„Новият антикорупционен орган ще е политизирана и неефективна институция“ – това написа във „Фейсбук“ бившият …

Идната седмица тръгват дела на Настимир Ананиев срещу Слави Трифонов за клевета и на СРП срещу Костадин Костадинов

Coфийcĸи paйoнeн cъд e нacpoчил  наказателното  дeлa зa ĸлeвeтa, кoето дeпyтaтът  oт  „Πpoдължaвaмe пpoмянaтa“ Hacтимиp …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

one × 5 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.