Последни новини
Home / Законът / Общият съд в Люксембург наказа Европейската комисия за немотивиран отказ

Общият съд в Люксембург наказа Европейската комисия за немотивиран отказ

Defakto.bg

Общият съд отменя решението на Комисията, с което отказва да регистрира предложението за Европейска гражданска инициатива с наслов „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“
Комисията не е изпълнила задължението си за мотивиране, тъй като не е указала кои от мерките, посочени в приложението към предложението, попадат извън обхвата на нейните правомощия и не е изложила мотивите в подкрепа на този извод
На 15 юли 2013 г. граждански комитет1 внася в Комисията предложението за Европейска гражданска инициатива2 с наслов „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“. Целта на инициативата е да прикани Европейския съюз да подобри защитата на лицата, принадлежащи към национални и езикови малцинства и да укрепи културното и езиковото многообразие в ЕС.  В приложението към предложението са посочени единадесет области, в които институциите на ЕС трябва да изготвят предложения за актове, като за целта са дадени точни указания относно вида на актовете, които трябва да се приемат, съдържанието3 и съответната правна основа в Договора за функционирането на Европейския съюз.
С решение от 13 септември 2013 г.4 Комисията отказва да регистрира това предложение, тъй като то попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията й да представи предложение за правен акт на ЕС с цел изпълнение на Договорите на Съюза.
В решението си Комисията признава, че зачитането на правата на лицата, принадлежащи към малцинства, е една от ценностите на ЕС, че институциите на ЕС трябва да зачитат културното и езиковото многообразие и не трябва да допускат никаква дискриминация, основана на принадлежност към национално малцинство. Тя допълва, че би могло някои от исканите актове, разгледани поотделно, да попаднат в обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на ЕС.

Европейската комисия обаче приема, че в Регламента относно гражданската инициатива5 не е предвидена регистрацията на една или няколко части от предложение за инициатива.  Въз основа на това Комисията стига
до извода, че в Договорите няма никаква правна основа за представянето на пълен набор от предложения като описаните в заявлението за регистрация и при това положение въпросното предложение попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията ѝ.
С решението си от вчера  Общият съд уважава подадената от гражданския комитет жалба срещу Комисията6 и отменя решението ѝ, тъй като изложените от нея мотиви за отказа да регистрира въпросното предложение очевидно са непълни.

Всъщност Комисията е трябвало да посочи мерките от приложението към предложението, които попадат извън обхвата на нейната компетентност и мотивите в подкрепа на този извод.
Поради това гражданският комитет не е могъл да установи кои от предложенията, изложени в приложението към предложението му за гражданска инициатива, според Комисията попадат извън обхвата на нейната компетентност, нито да се запознае с мотивите за тази преценка.  Следователно гражданският комитет е бил възпрепятстван да оспори основателността на тази преценка, също както е възпрепятстван Общият съд да упражни своя контрол за законосъобразността на преценката на Комисията. При липсата на изчерпателни мотиви евентуалното внасяне на ново предложение, съобразено с възраженията на Комисията относно допустимостта на някои предложения, би било сериозно затруднено. Това се отнася и за постигането на целта на Европейската гражданска инициатива да се насърчи участието на гражданите в демократичния живот и да се направи ЕС по-достъпен.
Общият съд обаче оставя открит въпроса за възможността предложение за гражданска инициатива да бъде регистрирано, ако част от предложените мерки не попадат в обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на ЕС с цел изпълнение на Договорите на Съюза.

1 Състоящ се от г-н Hans Heinrich Hansen (Дания), г-н Hunor Kelemen (Румъния), г-н Karl-Heinz Lambertz (Белгия), г-жа Jannewietske Annie De Vries (Нидерландия), г-н Valentin Inzko (Австрия), г-н Alois Durnwalder (Италия) и г-жа Anke Spoorendonk (Германия).
2 Относно общата информация за Европейската гражданска инициатива вж. Официалния регистър (http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts).
3 Някои от предложенията са (i) изменение на програмите за финансиране, за да се улесни достъпът на малките регионални и малцинствени езици (ii) създаване на център на езиковото многообразие (iii) изменение на общите разпоредби относно регионалните фондове на Съюза по такъв начин, че защитата на малцинствата и насърчаването на културното и езиковото многообразие да бъдат включени като тематични цели (iv) нарастване в рамките на Съюза на ролята на гражданите, принадлежащи към национални малцинства, за да се гарантира, че техните основателни опасения ще бъдат взети предвид при избора на депутати за Европейския парламент и (v) борба с дискриминацията и насърчаване на равното третиране, включително що се отнася до националните малцинства.
4 Решение на Комисията C(2013) 5969 окончателен от 13 септември 2013 г., с което се отхвърля искането за регистрация на Европейската гражданска инициатива с наслов „Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe“.
5 Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно гражданската инициатива (ОВ L 65, 2011 г., стр. 1).
www.curia.europa.eu

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението на Общия съд може да се обжалва само по правните въпроси пред Съда в срок от два месеца, считано от съобщаването му.

About De Fakto

Проверете също

Механизмите за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор са публикувани за обществено обсъждане

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проекта за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и …

Президентът Румен Радев: Имаме всички шансове догодина България да се присъедини към Шенген

Имаме всички шансове догодина България да се присъедини към Шенген, но това до голяма степен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.