Последни новини
Home / Законът / Общият съд в Люксембург наказа Европейската комисия за немотивиран отказ

Общият съд в Люксембург наказа Европейската комисия за немотивиран отказ

Defakto.bg

Общият съд отменя решението на Комисията, с което отказва да регистрира предложението за Европейска гражданска инициатива с наслов „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“
Комисията не е изпълнила задължението си за мотивиране, тъй като не е указала кои от мерките, посочени в приложението към предложението, попадат извън обхвата на нейните правомощия и не е изложила мотивите в подкрепа на този извод
На 15 юли 2013 г. граждански комитет1 внася в Комисията предложението за Европейска гражданска инициатива2 с наслов „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“. Целта на инициативата е да прикани Европейския съюз да подобри защитата на лицата, принадлежащи към национални и езикови малцинства и да укрепи културното и езиковото многообразие в ЕС.  В приложението към предложението са посочени единадесет области, в които институциите на ЕС трябва да изготвят предложения за актове, като за целта са дадени точни указания относно вида на актовете, които трябва да се приемат, съдържанието3 и съответната правна основа в Договора за функционирането на Европейския съюз.
С решение от 13 септември 2013 г.4 Комисията отказва да регистрира това предложение, тъй като то попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията й да представи предложение за правен акт на ЕС с цел изпълнение на Договорите на Съюза.
В решението си Комисията признава, че зачитането на правата на лицата, принадлежащи към малцинства, е една от ценностите на ЕС, че институциите на ЕС трябва да зачитат културното и езиковото многообразие и не трябва да допускат никаква дискриминация, основана на принадлежност към национално малцинство. Тя допълва, че би могло някои от исканите актове, разгледани поотделно, да попаднат в обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на ЕС.

Европейската комисия обаче приема, че в Регламента относно гражданската инициатива5 не е предвидена регистрацията на една или няколко части от предложение за инициатива.  Въз основа на това Комисията стига
до извода, че в Договорите няма никаква правна основа за представянето на пълен набор от предложения като описаните в заявлението за регистрация и при това положение въпросното предложение попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията ѝ.
С решението си от вчера  Общият съд уважава подадената от гражданския комитет жалба срещу Комисията6 и отменя решението ѝ, тъй като изложените от нея мотиви за отказа да регистрира въпросното предложение очевидно са непълни.

Всъщност Комисията е трябвало да посочи мерките от приложението към предложението, които попадат извън обхвата на нейната компетентност и мотивите в подкрепа на този извод.
Поради това гражданският комитет не е могъл да установи кои от предложенията, изложени в приложението към предложението му за гражданска инициатива, според Комисията попадат извън обхвата на нейната компетентност, нито да се запознае с мотивите за тази преценка.  Следователно гражданският комитет е бил възпрепятстван да оспори основателността на тази преценка, също както е възпрепятстван Общият съд да упражни своя контрол за законосъобразността на преценката на Комисията. При липсата на изчерпателни мотиви евентуалното внасяне на ново предложение, съобразено с възраженията на Комисията относно допустимостта на някои предложения, би било сериозно затруднено. Това се отнася и за постигането на целта на Европейската гражданска инициатива да се насърчи участието на гражданите в демократичния живот и да се направи ЕС по-достъпен.
Общият съд обаче оставя открит въпроса за възможността предложение за гражданска инициатива да бъде регистрирано, ако част от предложените мерки не попадат в обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на ЕС с цел изпълнение на Договорите на Съюза.

1 Състоящ се от г-н Hans Heinrich Hansen (Дания), г-н Hunor Kelemen (Румъния), г-н Karl-Heinz Lambertz (Белгия), г-жа Jannewietske Annie De Vries (Нидерландия), г-н Valentin Inzko (Австрия), г-н Alois Durnwalder (Италия) и г-жа Anke Spoorendonk (Германия).
2 Относно общата информация за Европейската гражданска инициатива вж. Официалния регистър (http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts).
3 Някои от предложенията са (i) изменение на програмите за финансиране, за да се улесни достъпът на малките регионални и малцинствени езици (ii) създаване на център на езиковото многообразие (iii) изменение на общите разпоредби относно регионалните фондове на Съюза по такъв начин, че защитата на малцинствата и насърчаването на културното и езиковото многообразие да бъдат включени като тематични цели (iv) нарастване в рамките на Съюза на ролята на гражданите, принадлежащи към национални малцинства, за да се гарантира, че техните основателни опасения ще бъдат взети предвид при избора на депутати за Европейския парламент и (v) борба с дискриминацията и насърчаване на равното третиране, включително що се отнася до националните малцинства.
4 Решение на Комисията C(2013) 5969 окончателен от 13 септември 2013 г., с което се отхвърля искането за регистрация на Европейската гражданска инициатива с наслов „Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe“.
5 Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно гражданската инициатива (ОВ L 65, 2011 г., стр. 1).
www.curia.europa.eu

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението на Общия съд може да се обжалва само по правните въпроси пред Съда в срок от два месеца, считано от съобщаването му.

About De Fakto

Проверете също

ВАС обедини в едно дело жалбите на бившия главен прокурор Иван Гешев срещу прокурорската колегия на ВСС

Върховният административен съд служебно обедини в едно дело жалбите  на бившия главен прокурор Иван Гешев …

Русия обяви за издирване председателя на Международния наказателен съд Пьотр Хофмански

Министерството на вътрешните работи на Русия обяви за издирване председателя на Международния наказателен съд Пьотр …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

20 − 8 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.