Последни новини
Home / Законът / Дело срещу шоковите цени на КЕВР заведоха Омбудсманът и Федерацията на потребителите (публикуваме цялата жалба)

Дело срещу шоковите цени на КЕВР заведоха Омбудсманът и Федерацията на потребителите (публикуваме цялата жалба)

Defakto.bg

 Сдружение „Федерация на потребителите в България“ и Сдружение „Гражданско движение ДНЕС“ , подпомогнати от експертите на омбудсмана Мая Манолова, наречени от шефа на КЕВР Иван Иванов „пишман експерти“ и „манипулатори на обществено мнение“  дадоха на съд решението на регулатора за шоковото увеличение цените на природния газ.
„Считаме решението за незаконосъобразно, поради съществени нарушения и противоречие с Административно процесуалния кодекс и Закона за енергетиката“, пише в жалбата до Административен съд – София.

    Освен това жалбоподателите са категорични, че „решението на КЕВР засяга имуществените интереси на гражданите, оказва влияние върху финансовото им състояние като потребители на природен газ, както и върху всички последяващи от това резултати“.

Според Емил Георгиев, пъководител на федерацията ръководството на КЕВР се отнася изключително пренебрежително към исканията на хората. Единственият начин е да се търси съдействието на съда и ако българският съд не се произнесе, ще се обърнат към този в Страсбург.

Георгиев коментира още, че  има европейска директива, в която ясно е записано, че потребителите плащат за това, което са поръчали.  Ако няма друг начин да се спазят правата на потребители, той смята, че в краен случай е възможно да се пристъпи и към масови протести.

Решенията в КЕВР се вземат изцяло в интерес на енергийните дружества, а не на гражданите, категорична е  Мая Манолова.

„Решението на КЕВР бе взето изцяло в интерес на енергийните дружества, а не на хората и без провеждане на обществено обсъждане, което е недопустимо, когато става въпрос за прякото отражение върху битието на хиляди домакинства косвено и косвено върху всички граждани. Това е удар върху българския народ, ново бреме, което ще се стовари върху всички нас, тъй като увеличението на природния газ ще повлече след себе си увеличение и на други стоки и услуги – първите са парното, топлото и тока. Най-притеснителното е, че това се направи без достатъчно аргументи“, обясни  Мая Манолова съдействието, което институцията на омбудсмана оказа на граждански организации по повод жалбата.

Въпреки уверенията на шефа на КЕВР Иван Иванов, че новата цена на газа не би трябвало да повлияе на цените на стоките и работодателските организации и бизнесът скочиха срещу решението на КЕВР, а  стотици протестираха пред сградата на Енергийния регулатор срещу шоковото повишение на цените.

Ето и съдържанието на цялата жалба до Административен съд София -град:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ,
В законоустановения срок обжалваме Решение № Ц-5 от 31.03.2017 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с което се определя, считано от 01.04.2017 г., цена, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, и цени за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи.
Считаме Решение № Ц-5 от 31.03.2017 г. на КЕВР за незаконосъобразно, поради:
1. съществено нарушение на административнопроизводствените правила при издаването на решението;
2. противоречие с материалноправни разпоредби;
3. несъответствие с целта на закона.
На основание горепосоченото, Ви молим спорното решение да бъде отменено като незаконосъобразно.
I. Правна и фактическа обстановка
На 10.02.2017 г., на електронната си страница “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за ІІ тримесечие на 2017 г. е 371,10 лв./хм3 (без пренос, акциз и ДДС) – увеличение с 90,89 лв./хм3 (32,44 %) в сравнение с прилаганата през І тримесечие на 2017 г. цена.
Увеличението се дължи на утвърдените от КЕВР за І тримесечие на 2017 г. продажни цени по-ниски от доставните, както и на очакваните по-високи доставни цени на природния
газ през ІІ тримесечие на 2017 г. и курс на лева към щатския долар.
Окончателното предложение на “Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за ІІ тримесечие на 2017 г. е внесено в КЕВР на 10.03.2017 г.
На 20.03.2017 г. КЕВР провежда закрито заседание, в състав „Енергетика“, за което е съставен Протокол № 53/20.03.2017 г., на което: приема доклада на работната група относно заявление с вх. № Е-15-20-12/10.03.2017 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД; насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
На 28.03.2017 г. КЕВР провежда открито заседание, в състав „Енергетика“, за което е съставен Протокол № 61/28.03.2017 г., видно от който на заседанието присъстват „Булгаргаз“ЕАД – поканени за заседанието, както и представители на Българска федерация на индустриалците и енергийните консуматори, на Асоциация на индустриалния капитал в България и на Българска търговско-промишлена палата.
С Решение е насрочено закрито заседание на 31.03.2017 г. за взимане на решение относно утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ за II тримесечие на 2017 г.
На сайта на независимия регулатор, не става ясно на коя дата е качено Решение № Ц-5 от 31.03.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Булгаргаз“ ЕАД, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за II тримесечие на 2017 г., в размер на 363,26 лв./1000nm3 или 39.04 лв./ MWh/без акциз и без ДДС/.
От обжалваното решение става ясно, че при формиране на цената на природния газ влияят следните фактори:
1/ месечните котировки на алтернативните горива/мазут, газьол/ за предходните девет месеца;
2/ калоричността на природния газ;
3/ цените за покупка на природния газ за II тримесечие на 2017 г. ;
4/ валутният курс на лева към щатският долар;
5/ заявените прогнозни количества за доставка на природен газ за II тримесечие на 2017 г. от крайните снабдители и клиенти , присъединени към газопреносната мрежа;
6/ транзитна такса за транспортиране на природен газ през територията на Република Румъния.
Определена е стойността на компонента за дейността „обществена доставка“ – 6,53 лв./1000nm3; разходите, произтичащи от наложени задължения към обществото – 2,40лв./1000nm3 ; допълнителните разходи за обществения доставчик – 18,52 лв./1000nm3.
II. Правен интерес
Сдружение „Федерация на потребителите в България“ е създадено в обществена полза. Целите на сдружението са: да съдейства за преструктуриране на икономиката и преорганизиране на управлението й в съответствие с принципа за приоритет на интересите на потребителя, пред тези на производителя и търговеца; да насърчава добросъвестната и ефективна конкуренция, като осигурява на потребителите най-широк избор на качествени стоки и услуги при минимални цени; да съдейства за провеждането на законодателството, засягащо потребителите, в съответствие с европейското законодателство; да осъществява на процесуалното представителство на потребителите в България и процесуалната защита на колективните и индивидуални права и интереси на потребителите, развива съпротивителните сили на потребителите и за защита на собствените им законни права и интереси, да защитава икономическите и консултативни интереси на потребителите и т.н.
Една от целите на Сдружение „Гражданско движение ДНЕС“ е изграждане на система за стабилен граждански контрол върху действията и бездействията на институциите и служителите на публичните органи.
С оглед на изложеното, сдруженията са заинтересовани лица, които имат правен интерес да обжалват спорното решение на КЕВР. В тях членуват граждани, обединени в защита на
своите социални интереси.
Сдруженията представляват и защитават своите членове и гражданите в цялост пред работодатели, изпълнителната и съдебната власт и органите на държавната администрация.
Решението на КЕВР за повишаване на цената на природния газ засяга имуществените интереси на гражданите. Оказва влияние върху финансовото им състояние, като потребители на природен газ, както и с всички последващи от това резултати. Икономическият им интерес е достатъчен, за да обоснове пряк и непосредствен интерес, за да обжалваме това решение.
Изпълнението на решението ще причини значителни или трудно поправими вреди.
Необходимо е да подчертаем, че съгласно чл. 41, § 17 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13.07.2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ ЕО, транспонирана във вътрешното ни законодателство/§ 1а от ДР на ЗЕ/, всяка държава-членка гарантира, че на национално равнище съществуват подходящи механизми, според които всяка страна, засегната от решение на регулаторен орган, ще има право да го обжалва пред независим орган.
Считаме за необходимо да припомним и Решение № 21/26.10.1995 г. по конституционно дело № 18/1995 г., съгласно което:“ Конституцията не въздига в решаващ критерий конкретната квалификация на административния акт, която в редица случаи може да бъде и спорна. Решаващ е правният ефект на административния акт – дали засяга субективни права или законни интереси на граждани или юридически лица. От този критерий следва да се ръководят и съдилищата. В тези случаи гражданите и юридическите лица могат да упражнят правото си на защита по чл. 56 от Конституцията чрез съдебното обжалване на административния акт – чл.120, ал. 2 от Конституцията.“
И не на последно място, КЕВР изпраща до двете сдружения, като заинтересовани страни, покани и те участват в обществени обсъждания на проекти на решения за ценови изменения.
Съгласно ЗЕ, доставката на природен газ от обществения доставчик и от крайните снабдители е услуга от обществен интерес (чл.178б). Поради това е необходимо да се спазват изискванията на закона за провеждане на обществени обсъждания със заинтересованите лица, в т.ч. и организации на потребителите и клиенти, при взимане на решения от обществена значимост, каквото е решението за цената на природния газ.
III. Аргументи
Считаме, че Решение № Ц–5 от 31.03.2017 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране е постановено при:
Съществено нарушение на административнопроизводствените правила, а именно:
– несъобразяване с изискването административните органи да се въздържат от актове и действия, които могат да причинят вреди, явно несъизмерими с преследваната цел (чл.6, ал.5 от АПК);
– липса на преценка на всички факти и доводи от значение за повишаване на цената на природния газ (чл.7, ал.2 от АПК);
– липса на откритост, достоверност и пълнота на информацията в производството по взимане на решение (чл.12, ал.1 от АПК);
– не са изяснени всички факти и обстоятелства от значение за определяне на цените на природен газ за II тримесечие на 2017 г. (чл.35 от АПК). Не е дадена възможност на заинтересованите страни да участват в обсъждането;
– производството по изменение на цените на природен газ не е оповестено чрез изпращането на проекта до организации на заинтересованите лица или по друг подходящ начин ( чл.66 от АПК);
– препречен е пътя за защита, като не е дадена възможност за представляване на заинтересованите лица в обсъждането и взимане на решение (чл.67 АПК);
– не е предоставен достъп на заинтересованите лица до цялата информация, съдържаща
се в преписката по издаване на решението (чл.68 от АПК);
– не е определена и оповестена нито една форма на участие на заинтересованите лица в производството по издаване на решение (чл.69).
В този смисъл не може да се направи основателно заключение, че органът е събрал необходимата информация от заявителя и е извършил необходимите анализи, въз основа на които да определи цените в обжалваното решение.
Противоречие с материалноправни разпоредби
Случаите, в които КЕВР няма регулираща функция са изрично посочени в ЗЕ и в тях не попадат цените за природен газ.
Неспазване на фундаменталното правило – обществено обсъждане, води след себе си незаконосъобразността на всички последващи действия.
КЕВР не провежда процедура по обществено обсъждане за издаване на обжалваното решение, както изисква чл. 14, ал. 1 от ЗЕ. Вместо това, провежда открито заседание, за което писмено е уведомено само „Булгаргаз“ ЕАД, за разглеждане на доклада на работната група относно постъпилото заявление на обществения доставчик.
Относно ценовото регулиране, специалният закон изрично допуска при необходимост изменение на утвърдени цени по време на ценови период, но не по-често от веднъж на календарно тримесечие, само за електрическа енергия (чл.31а). Само в тези случаи е дадена възможност за приемане на съкратени процедури и срокове.
В тази връзка, КЕВР не разполага с оперативна самостоятелност относно преценяване на възможностите за избор на процедура за взимане на решения за цените на природен газ.
Рамката на съдържанието на Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), е определена с разпоредбата на чл. 36, ал. 3 от ЗЕ и тя не включва процедурата, по която се регулират цените, а само: методите за регулиране; правилата за образуване или определяне и изменение; редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията и утвърждаването на цените.
Общественото обсъждане е предвидено и в НРЦПГ, раздел III „Регулиране на цени“ .
Видно от гореизложеното обаче, в нарушение на специалния закон, КЕВР провежда съкратена процедура за взимане на решението за природен газ, в срок от 20.03 до 31.03.2017г.
Съгласно НРЦПГ, предвидено е при прилагане на метод „норма на възвращаемост на капитала“ регулаторният период да не е по-кратък от една година (чл. 3, ал. 2, т. 1), като следващ регулаторен преглед се извършва при съществени отклонения в необходимите приходи.
Предвидено е периодично изменение и в съответствие с условията на търговските договори, като на практика КЕВР на всяко тримесечие провежда процедури за изменение на цената на природния газ.
Съгласно чл. 25, ал. 1 от НРЦПГ обаче, по време на ценовия период цените могат да бъдат променяни при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаване на цените.
Условията на договора между ООО „Газпром експорт“ и „Булгаргаз“ ЕАД са известни.
Последните решения на КЕВР говорят за задържане цената на природния газ, неясно по какви причини, за да се стигне до шоковото увеличение от близо 30 % за II тримесечие на 2017 г.
Не може да се говори в случая за наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде предвидено, имайки предвид следното:
– за IV тримесечие на 2016 г. „Булгаргаз“ ЕАД предлага увеличение на цената на природния газ с 3,4% – регулаторът увеличава с 1,97%. По данни на дружеството, търпи загуби на стойност 257 хил.лв.;
– I тримесечие на 2017 г. „Булгаргаз“ ЕАД предлага увеличение на цената на природния газ с 13,53% – регулаторът увеличава с 5%. По данни на дружеството се очакват загуби на
стойност над 35 млн.лв.
На практика КЕВР няколко тримесечия изкуствено потиска цената на природния газ, за да се стигне до спорното решение.
Това говори за нарушаване принципите на:
– баланс между страните в процеса;
– за създаване на гаранции за защита на крайните клиенти;
– осигуряване на балансирано изменение на цените на краен клиент, като се отчита задълженията на обществения доставчик при услуги от обществен интерес;
– осигуряване на необходимите мерки за снабдяване на клиентите с природен газ при изцяло съпоставими, прозрачни и обективни цени;
– цените да възстановяват икономически обосновани разходи.
Изкуственото задържане на цената на природния газ поставя в риск дейността на обществения доставчик, качественото и непрекъснато предоставяне на услугата, потреблението на природен газ поради невъзможност за неговото заплащане.
Необмислените действия на КЕВР, прикрити зад условия на договора за доставка на газ и непредвидени обстоятелства, сега ни поставят в абсурдната ситуация при увеличение на цената на природния газ на борсата 15%, да търпим увеличение на цената на природния газ 30%.
Това неминуемо ще доведе до обедняване на българския народ, тъй като увеличението на цените на газа водят след себе си увеличение на цената на ел.енергия, топлинна енергия, на стоки и услуги.
На следващо място, обжалваното решение не е мотивирано, каквото е императивното изискване на чл.13, ал.3 от ЗЕ.
Не става ясно какви са критериите на КЕВР и как са определени стойностите на гореизложените компоненти, формиращи крайната цена.
Не са изложени мотиви защо приема като икономически обосновани предложените разходи от обществения доставчик.
Не става ясно какви разходи за сигурност на доставките, за защита на околната среда и енергийната ефективност ще бъдат извършени от обществения доставчик през II тримесечие на 2017 г.
Няма изложени аргументи за определяне на цената за пренос /т.II от Решението/ в размер на 19,73 лв./1000 nm3, при липса на Методика за образуването й.
За спазване на условията и реда за регулиране на цените на природния газ отправяме искане за назначаване на техническа и икономическа експертиза, като въпросите към вещите лица ще бъдат конкретизирани допълнително в съдебно заседание.
Несъответствие с целта на закона
С Решение № Ц-5 от 31.03.2017 г . за шоково увеличение цените на природния газ, след целенасочено задържане на цената на природния газ и предвид изложеното, КЕВР нарушава целите на ЗЕ, а именно:
– качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от природен газ;
– създаване и развитие на финансово стабилен енергиен пазар;
– енергийни доставки при минимални разходи.
Всичко това оказва влияние върху потреблението, върху икономическите интереси на гражданите, за защита на които сме създадени и работим.
Драстичното поскъпване на цената на природния газ, което се случи при неспазване на законово регламентирана процедура и без ясни мотиви за това ще доведе до редица проблеми за гражданите и бизнеса.
Заключението ни е, че КЕВР не изпълни регулаторните си функции и задължения към обществото.
Уважаеми господин/госпожо административен съдия,
Независимият регулатор е задължен да спазва нормативно-установените правила и условия за формиране цените на природния газ, както и подробно и ясно да изложи в обжалваното решение начина на формиране на цената. Налице е статистическо отразяване на технически и икономически показатели.
С оглед на гореизложените съображения, след като се уверите в основателността им, молим да отмените Решение № Ц-5 от 31.03.2017 г. На КЕВР като незаконосъобразно, при съществени нарушения на нормативната уредба, на принципите за ценово регулиране на природния газ.
Прилагаме:
1. Решение № Ц-5 от 31.03.2017 г. на КЕВР;
2. Удостоверение за съществуването и представителството на Сдружение „Федерация на потребителите в България“
3. Удостоверение за съществуването и представителството на Сдружение „Гражданско движение ДНЕС“
4. Препис от жалбата за КЕВР;
5. Документ за платена държавна такса.

Подписите си под жалбата са поставили Емил Георгиев – изп. секретар на Сдружение „Федерация на потребителите в България“ и Анжелика Цокова – председател на Сдружение „Гражданско движение ДНЕС

About De Fakto

Проверете също

Софийска районна прокуратура задържа и обвини актьора Христо Шопов за закана с убийство, ще иска постоянен арест

Актьорът Христо Шопов е обвинен и задържан за 72 часа, съобщи Софийска районна прокуратура. По  …

За първи път президентът Румен Радев ще участва в откриването на Общото събрание на адвокатите от страната

За първи път президентът Румен Радев ще участва в официалното откриване на Общото събрание (ОС …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.