Последни новини
Home / Законът / И новите, по-високи цени на парното, влизат в съда

И новите, по-високи цени на парното, влизат в съда

Defakto.bg

Омбудсманът и защитници на граждански права оспориха решението на КЕВР за нови сметки на парното

 Поредна жалба срещу шоковото увеличение на цените от КЕВР се озова в Административен съд -София -град. Този път тя е срещу увеличението на цените на парното и нейни вносители са  омбудсманът Мая Манолова, изпълнителният секретар на Сдружение „Федерация на потребителите в България“ Емил Георгиев, председателят на „Сдружение за правна помощ на потребителите“ Димитър Деков, председателят на сдружение „Гражданско   движение ДНЕС“ Анжелика Цокова и граждани. В жалбата се твърди, че решението на КЕВР за увеличената цена на парното е необосновано,  незаконосъобразно и взето в противоречие с административните правила на закона. Жалбоподателите  искат отмяната му, като  взето при съществени нарушения на нормативната уредба и на принципите за ценово регулиране.

Така, след като „Федерация на потребителите в България“ и Сдружение „Гражданско движение ДНЕС“  и  омбудсмана Мая Манолова вече дадоха на съд решението на регулатора за шоковото увеличение цените на природния газ, а прокуратурата удари КЕВР за новите по-високи цени на водата, вече е оспорена и цената на парното.

Жалбоподателите  напомнят също,  че предвид  равнището на доходи в страната, за гражданите ще бъде трудно, а за някои – невъзможно, да плащат битовите си сметки.Съществува и опасност,  че потребителите  могат да бъдат ощетени при двойното отчитане, което се налага заради ценовото увеличение и т.н.

Енергийният регулатор одобри поскъпване на парното в осем града на страната с между 17 и 37%, което влезе в сила от 7 април.  Зaедно с него поскъпва и цената на електроенергията, произвеждана от топлофикациите, което ще се отразява в крайната цена на електроенергията.

Причината за новите цени на парното и топлата вода е поскъпването на природния газ с 29.6% от 1 април, който е основен ценообразуващ фактор за тези дружества.  В увеличението на топлофикациите обаче влиза и поскъпването на природния газ от октомври и януари с общо 7%, което не беше отчетено преди това.

За информация публикуваме цялата жалба на вносителите, която е адресирана до Администравния съд в София:

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ,

 

В законоустановения срок обжалваме Решение № Ц-6 от 07.04.2017 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с което, считано от 07.04.2017 г., се утвърждава изменение на пределните цени на топлинна енергия и на преференциалните цени  на електрическата енергия на енергийните предприятия в сектор „Енергетика“.

Считаме Решение № Ц-6 от 07.04.2017 г. на КЕВР за незаконосъобразно, поради:

 1. съществено нарушение на административнопроизводствените правила при издаването на решението;
 2. противоречие с материалноправни разпоредби;
 3. несъответствие с целта на закона.

На основание горепосоченото, Ви молим спорното решение да бъде отменено като незаконосъобразно.

 

 1. Правна и фактическа обстановка

С решение по Протокол № 53/20.03.2017 г. КЕВР е открила процедура за изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на дружествата от сектор „Топлоенергетика“, въз основа на доклад с вх.№ Е-Дк-129/17.03.2017 г., в който е направен анализ относно необходимостта от това изменение, предвид заявление с вх.№ Е-15-20-12/10.03.2017 г. на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за II тримесечие на 2017 г.

Т.е., преди решението за цените на природен газ да е взето окончателно.

Изготвен е доклад с вх.№ Е-Дк-141/24.03.2017 г. за резултатите от извършения икономически анализ относно измененията в ценообразуващите елементи  на енергийните дружества, при отчитане на изменената цена на природния газ, която в действителност е утвърдена на 31.03.2017 г.

Прието е процедурата за изменение на цените на дружествата от сектор „Топлоенергетика“ да се осъществява по реда на чл. 30, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ).

Считано от 01.04.2017 г., с Решение № Ц-5 от 31.03.2017 г. КЕВР утвърди цени на „Булгаргаз“ ЕАД, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за II тримесечие на 2017 г., в размер на 363,26 лв. /1000nm3  или 39.04 лв./ MWh/без акциз и без ДДС/.

На 04.04.2017 г. КЕВР проведе открито заседание, на което присъстваха заинтересовани лица – поканени за заседанието са само представители на топлофикационните дружества, а допуснати за участие – само трима  граждани  и омбудсманът /протоколът не е качен на сайта на КЕВР/.

Насрочено бе закрито заседание на 07.04.2017 г., на което КЕВР прие обжалваното решение.

Промяната в цените на дружествата от сектор „Топлоенергетика“ е различна и варира от 17,91% до 37,40 %.

От мотивите на обжалваното решение става ясно, че изменението на цените на топлинната и електрическа енергия е обусловено от увеличението цената на природния газ – 363,26 лв./1000nm3, във връзка, забележете, не с окончателно решение на Комисията за цената на природния газ, а с решение от Протокол № 53/20.03.2017 г.

Към тази цена се прибавя и цената за пренос по газопреносната мрежа – 19,73 лв./ 1000nm3. Така изчислената цена от 382,99 лв./1000nm3, в сила от 01.04.2017 г., е с 36,26% по-висока от цената на природния газ /281, 08 лв./1000nm3/ в действащите към момента цени на топлинната и електрическа енергия.

От КЕВР се твърди, че е осигурен балансът между интересите на енергийните предприятия и клиентите  като:

 • по отношение на енергийните дружества – осигуряват се необходимите приходи за покриване на по-високите разходи през новото тримесечие /без да става ясно какви са те/;
 • по отношение на клиентите на топлинна енергия – цените на топлинната енергия продължават да се конкурират с алтернативните методи на отопление /твърдение, непотвърдено с данни/;
 • по отношение на клиентите на ел.енергия – минимално изменение на електрическата енергия.

Според Комисията, увеличените цени няма да окажат влияние върху сметките за отопление единствено по отношение на битовото горещо водоснабдяване.

Тук искаме да припомним, че отоплителният сезон към момента не е приключил и от Асоциацията на дружествата за топлинно счетоводство предупреждават, че потребителите може да бъдат ощетени при двойното отчитане, което се налага заради ценовото увеличение.

 

 1. Правен интерес

Сдружение „Федерация на потребителите в България“ е създадено в обществена полза. Целите на сдружението са: да съдейства за преструктуриране на икономиката и преорганизиране на управлението й в съответствие с принципа за приоритет на интересите на потребителя, пред тези на производителя и търговеца; да насърчава добросъвестната и ефективна конкуренция, като осигурява на потребителите най-широк избор на качествени стоки и услуги при минимални цени; да съдейства за провеждането на законодателството, засягащо потребителите, в съответствие с европейското законодателство; да осъществява на процесуалното представителство на потребителите в България и процесуалната защита на колективните и индивидуални права и интереси на потребителите, развива съпротивителните сили на потребителите и за защита на собствените им законни права и интереси, да защитава икономическите и консултативни интереси на потребителите и т.н.

„Сдружение за правна помощ на потребителите” е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, насочена изключително в полза на потребителите – съблюдаване и защита на колективните права и законни интереси на потребителите.

СНЦ „Сдружение за правна помощ на потребителите” е включено в списъка по чл. 164, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма със Заповед № РД-16-1630/22.11.2012 г.

Прекият и непосредствен правен интерес да обжалва атакуваното решение е установен законодателно с нормата на чл. 167, ал. 1, чл. 168, ал. 1, т. 1 и чл. 169 във връзка с чл. 143 и следващите от ЗЗП.

Една от целите на Сдружение „Гражданско движение ДНЕС“ е изграждане на система за стабилен граждански контрол върху действията и бездействията на институциите и служителите на публичните органи.

С оглед на изложеното, сдруженията са заинтересовани лица, които имат правен интерес да обжалват спорното решение на КЕВР. В тях членуват граждани, обединени в защита на своите социални и икономически интереси.

Сдруженията представляват и защитават своите членове и гражданите в цялост пред работодатели, изпълнителната и съдебната власт и органите на държавната администрация.

Четвъртият от нас, Максим Митев, е потребител на топлинна енергия – битов клиент на „Топлофикация София“ ЕАД, титуляр на партида с абонатен № 2548, и пряко засегнат от увеличение цената на топлинна енергия на енергийното предприятие с 22,70%.

Решението на КЕВР за изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия на енергийните предприятия в сектор „Енергетика“ ще окаже влияние върху финансовото състояние на гражданите, като потребители на топлинна и електрическа енергия, с всички последващи от това резултати.

Предвид равнището на доходи в страната, за гражданите ще бъде трудно, а за някои – невъзможно, да плащат битовите си сметки. Много хора живеят на ръба на оцеляването. Това от своя страна може да доведе до преустановяване на достъпа им до услуги от обществен интерес и още по-голяма задлъжнялост. Повишаването на цените на горивата неминуемо повлича след себе си поскъпване на стоки и други услуги.

По време на откритото заседание от „Топлофикация Петрич“ ЕАД изразиха тревога, че повишаване на цените им ще доведе до още по-големи загуби за дружеството – отказ на клиенти от услугите им.

Икономическият интерес е достатъчен, за да обоснове пряк и непосредствен интерес, за да обжалваме това решение.

Като аргумент в тази посока е и Решение № 21/26.10.1995 г. по конституционно дело № 18/1995 г., съгласно което:“ Конституцията не въздига в решаващ критерий конкретната квалификация на административния акт, която в редица случаи може да бъде и спорна. Решаващ е правният ефект на административния акт – дали засяга субективни права или законни интереси на граждани или юридически лица. От този критерий следва да се ръководят и съдилищата. В тези случаи гражданите и юридическите лица могат да упражнят правото си на защита по чл. 56 от Конституцията чрез съдебното обжалване на административния акт – чл.120, ал. 2 от Конституцията.“

Правният интерес е процесуалноправно понятие, което предполага правна необходимост да се предотврати настъпването на породените от административния акт неблагоприятни последици за неговия адресат или да бъдат премахнати тези последици, в случай че вече са настъпили.

Сдруженията и клиентите на топлофикационните дружества са адресати на административния акт – оспорваното решение на КЕВР. В този смисъл е и Решение № 7233 от 09.07.2007 г. по адм.д. № 283/2007 г., V отд. на ВАС.

Освен това, сдруженията участват в обществени обсъждания на ценови изменения, поканени от КЕВР като заинтересовани страни, и са страни в процеса на взимане на решенията.

По смисъла на ЗЕ, „услуга от обществен интерес“ е транспортирането, доставката или снабдяването с енергия. Поради това е необходимо да се спазват изискванията на закона за провеждане на обществени обсъждания със заинтересованите лица, в т.ч. и организации на потребителите и клиенти, при взимане на решения от обществена значимост, каквото е обжалваното решение.

На следващо място, обжалваното решение на КЕВР съдържа властническо разпореждане, което пряко и едностранно поражда промени в правната сфера на физическите лица – битови абонати на топлинна и електрическа, предвид факта, че определените от КЕВР цени директно ги обвързват, без същите да имат възможност да не ги приемат.

С оглед на изложеното, решението на КЕВР подлежи на обжалване от всички заинтересовани субекти и всички субекти, чиито права са засегнати, което следва и от общото право на обжалваемост, регламентирано в чл. 120, ал. 2 от Конституция на Република България.

 

 • Аргументи

Считаме, че Решение № Ц–6 от 07.04.2017 г на КЕВР е постановено при:

Съществено нарушение на административнопроизводствените правила, а именно:

– несъобразяване с изискването административните органи да се въздържат от актове и действия, които могат да причинят вреди, явно несъизмерими с преследваната цел (чл.6, ал.5 от АПК);

– липса на преценка на всички факти и доводи от значение за повишаване на цената на топлинна енергия и на преференциалните цени  на електрическата енергия на енергийните предприятия в сектор „Енергетика“ (чл.7, ал.2 от АПК);

– липса на откритост, достоверност и пълнота на информацията в производството по взимане на решение (чл.12, ал.1 от АПК);

– не са изяснени всички факти и обстоятелства от значение за определяне на цените на топлинна енергия и на преференциалните цени  на електрическата енергия (чл.35 от АПК). Не е дадена възможност на заинтересованите страни да участват в обсъждането;

– производството по изменение на цените не е оповестено чрез изпращането на проекта до организации на заинтересованите лица или по друг подходящ начин(чл.66 от АПК);

– препречен е пътя за защита, като не е дадена възможност за представляване на заинтересованите лица в обсъждането и взимане на решение (чл.67 АПК);

– не е предоставен достъп на заинтересованите лица до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на решението (чл.68 от АПК);

– не е определена и оповестена нито една форма на участие на заинтересованите лица в производството по издаване на решение (чл.69).

В този смисъл не може да се направи основателно заключение, че органът е събрал необходимата информация от заявителя и е извършил необходимите анализи, въз основа на които да определи цените в обжалваното решение.

Противоречие с материалноправни разпоредби

Неспазването на основно правило при взимане на обжалваното решение – обществено обсъждане, води след себе си незаконосъобразността на всички последващи действия.

КЕВР нарушава и собствените си правила – чл. 30, ал. 2 от НРЦТЕ, по който е прието да се осъществи процедурата.

Съгласно НРЦТЕ, при определяне на цените на топлинна енергия:

 • енергийните предприятия подават заявление в комисията за утвърждаване на изменение на действащи цени (чл.24, ал.1, т.2);
 • заявленията се проверяват за съответствие с нормативните изисквания (чл.25, ал.1);
 • в едномесечен срок преди подаване на заявленията за изменения на цени топлопреносните предприятия оповестяват в средствата за масово осведомяване предложението си (чл.29);
 • в случаите по чл.22, ал.1 /изменение на цени през ценови период при изменение цените на природен газ/, Комисията в срок до 10 дни след представяне на заявлението с предложение за цени в съответствие с промяната на цената на природния газ на закрито заседание приема доклад на съответните длъжностни лица, насрочва дата и час за провеждане на открито заседание за обсъждане на приетия доклад (чл.30, ал.2).

В конкретния случай няма постъпили заявления от енергийните предприятия, а процедурата е започнала служебно на 20.03.2017 г., когато все още не е факт ценовото изменение на природния газ.

Съгласно чл. 33, ал. 2 от НРЦТЕ – Комисията може служебно да утвърди само коригирани необходими приходи и цени за следващия ценови период от регулаторния период въз основа на данните, с които разполага, в случай че енергийното предприятие не е подало заявление .

При описаната фактическа обстановка енергийните предприятия няма как да са подали заявления преди изменението на цената на природния газ.

Заявлението се подава при определени обстоятелства, които трябва да са налице за това, да има пропуснато действие от страна на дружествата и едва тогава Комисията може да приложи служебното начало.

Нещо повече, така разписаната норма на чл. 33, ал. 2 от НРЦТЕ се отнася само при прилагане на методи „горна граница на цени“ и „горна граница на приходи“, какъвто не е настоящият случай.

Относно ценовото регулиране, ЗЕ допуска при необходимост изменение на утвърдени цени по време на ценови период, но не по-често от веднъж на календарно тримесечие, само за електрическа енергия (чл.31а). Само в тези случаи е дадена възможност за приемане на съкратени процедури и срокове.

В тази връзка, КЕВР не разполага с оперативна самостоятелност относно преценяване на възможностите за избор на процедура за взимане на обжалваното решение.

Рамката на съдържанието на НРЦТЕ и Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), са определени с разпоредбата на чл. 36, ал. 3 от ЗЕ и тя не изключва прилагането на чл.14 от ЗЕ.

Общественото обсъждане е предвидено и в НРЦТЕ и НРЦЕЕ – глави IV „Ред за утвърждаване, определяне и изменение на цени“.

В мотивите на решението КЕВР приема, че не се прилага глава IV „Ред за утвърждаване, определяне и изменение на цени“ само по отношение на НРЦЕЕ (стр.12).

В нарушение на нормативните изисквания, КЕВР провежда съкратена процедура за изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, в срок от 20.03 до 07.04.2017 г., като подчертаваме решението за утвърждаване цената на природния газ за II тримесечие на 2017 г. е взето едва на 31.03.2017 г.

 

На следващо място, обжалваното решение не е мотивирано, каквото е императивното изискване на чл. 13, ал. 3 от ЗЕ.

Предвид липсата на мотиви, не може да се направи категоричен извод за наличието на предпоставката за взимане на решението – необходимост от изменение на утвърдените ценообразуващи елементи. Посочено е само, че най-голям разход на дружествата е разходът за покупка на природен газ.

Не става ясно какви са критериите на КЕВР и как са определени стойностите на компоненти, формиращи крайната цена за дружествата:

 • индивидуалните разходи за единица енергия;
 • еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода;
 • необходимите годишни приходи;
 • променливи разходи;
 • регулаторна база на активите;
 • норма на възвращаемост.

При „Топлофикация София“ЕАД например, цената на топлинната енергия от  64,52 лв/МВтч (без ДДС) се  увеличава  на 79,20 лв/МВтч (без ДДС), което  представлява  22,70 %.

Цената на природния газ, съгласно Решение № Ц-5/31.03.2017 г. на КЕВР е определена на 363,26 лв./х.куб.м (без ДДС), или това представлява увеличение с 29,64% спрямо утвърдената  цена  от 280,21 лв./х.куб.м (без ДДС) към 1 юли 2016 г.

В тази връзка остава неизяснен въпросът, защо след като разходът на природен газ представлява 54% от общите разходи на дружеството, а увеличението на цената на природния газ е с 29,64 %, увеличението на цената на топлинната енергия на „Топлофикация София“ ЕАД не е 16,01% /29,64%*54%=16,01%/ .

От КЕВР са изложени аргументи в защита на „Топлофикация София“ ЕАД, че надвзетите суми от дружеството в предишни ценови периоди, в резултат на заплащане на по-ниска цена на природен газ в сравнение цената, при която са калкулирани цените на топлинната и електрическа енергия, изисква обективен анализ. Тук притеснителното е, че независимият регулатор има предвид под обективен анализ необходимостта да се посочат годишните недовземания на дружеството, вследствие на неплащане от страна на потребителите – 46 000 хил.лв., при надвзета сума през миналия ценови период  18 515 хил.лв.

Същият председател на независимия регулатор, при обществено обсъждане на цените на проект на решение относно утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, считано от 01.07.2015 г., заяви: „Не можем да приемем като ценообразуващ елемент процента на събираемост на вземанията на топлофикациите. Това за нас не е ценообразуващ елемент. Що се касае до анализите, можем да правим само такива, които касаят предмета на дейност на комисията.“/Протокол от 10.06.2015 г./.

От КЕВР така и не обясниха, на какво се дължи драстичното разминаване между повишението и намалението на цената на природния газ спрямо цената на топлинната енергия, а именно:

Цената на природния газ за периода 01.04.-30.06.2016 г. е 312,21 лв./х.куб.м, което представлява намаление с 23,02% спрямо предходното тримесечие. В същото време цената на топлинната енергия намалява с 5,64% (66,81 лв./мВтч).

Цената на природния газ за периода 01.07.-30.09.2016 г. е 281,08 лв./х.куб.м, което представлява намаление с 9,97% спрямо предходното тримесечие. В същото време цената на топлинната енергия намалява с 3,43% (64,52 лв./мВтч).

Цената на природния газ за периода 01.04.-30.06.2017 г. е 363,26 лв./х.куб.м, което представлява увеличение с 29,64% спрямо предходното тримесечие. Цената на топлинната енергия е увеличена с 22,70% (79,20 лв./мВтч).

 

Повишаване цената на природния газ се отрази от КЕВР като ниско процентно увеличение на електрическата енергия за сметка на топлинната енергия, където нарастването е значително.

КЕВР обяснява това със съблюдаването на баланса между отделните категории енергийни предприятия и между групите клиенти и създаване на стимули за дружествата.

Според Комисията, увеличението на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ ще доведе до кръстосано субсидиране.

Аргументите на Комисията не са подкрепени с икономически анализ.

Липсва подробна и мотивирана обосновка за необходимостта от увеличение на цените на топлинната и електрическа енергия.

Не става ясно и направен ли е анализ на финансовите резерви от надвзети суми, ако има такива в дружествата.

При приемането на административния акт никъде в обосновките за увеличение на цените на електрическата и топлината енергия не е посочено за всяко дружество КПД и с какъв процент участва цената на природния газ в себестойността, както и какво количество електрическата енергия годишно произвеждат и продават на „НЕК“ ЕАД и на ЕРП-тата и колко това увеличение е с относителен дял в микса.

Твърдението на КЕВР, че по отношение на КПД на отделните дружества Комисията издава месечни сертификати за електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство на всички дружества са неоснователни, защото те не са били предмет на обсъждане в производството по приемане на настоящото решение, а същите са част от други административни производства.

В този смисъл КЕВР е следвало при приемането на крайни цени на топлинната енергия да съобрази и тези данни, като направи тези документи част от административната преписка по приемането  на оспорения административен акт.

От изложеното се налага извода, че са нарушени принципите на:

– баланс между страните в процеса;

– за създаване на гаранции за защита на крайните клиенти;

– осигуряване на балансирано изменение на цените на краен клиент, като се отчитат задълженията на обществения доставчик при услуги от обществен интерес;

– осигуряване на необходимите мерки за снабдяване на клиентите при изцяло съпоставими, прозрачни и обективни цени;

– цените да възстановяват икономически обосновани разходи.

 

За спазване на правилата за определяне на пределните цени на топлинна енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия на енергийните предприятия в сектор „Енергетика“, отправяме искане за назначаване на техническа и икономическа експертиза, като въпросите към вещите лица ще бъдат конкретизирани допълнително в съдебно заседание.

 

Несъответствие с целта на закона

 С Решение № Ц-6 от 07.04.2017 г. за изменение на пределните цени на топлинна енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия на енергийните предприятия в сектор „Енергетика“, КЕВР нарушава целите на ЗЕ, а именно:

– създаване и развитие на финансово стабилен енергиен пазар;

–  енергийни доставки при минимални разходи.

Всичко това оказва влияние върху потреблението, върху икономическите интереси на гражданите, за защита на които сме създадени и работим.

Заключението ни е, че КЕВР не изпълни регулаторните си функции, в съответствие с правомощията си и в изпълнение на задължението за ценово регулиране, при баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите, осигуряване на равнопоставеност между отделните категории предприятия и потребителите и създаване на стимули за ефективна дейност.

Оперативната самостоятелност на КЕВР не означава липса на прозрачност, немотивирани и необосновани решения, без аргументирани правни и икономически анализи. Това поставя под съмнение нейната независимост, безпристрастност и обективна оценка.

Уважаеми господин/госпожо административен съдия,

Независимият регулатор е задължен да спазва нормативно-установените правила и условия за формиране цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и подробно и ясно да изложи в обжалваното решение начина на формирането им.

Налице е решение без мотивирани аргументи за изменение на цените.

С оглед на гореизложените съображения, след като се уверите в основателността им, молим да отмените Решение № Ц-6 от 07.04.2017 г. на КЕВР като незаконосъобразно, при съществени нарушения на нормативната уредба, на принципите за ценово регулиране.

Решение № Ц-5 от 31.03.2017 на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз“ЕАД на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за II тримесечие на 2017 г., също е обжалвано в законоустановения срок. От изхода на делото зависи преценката относно първата предпоставка за изменение на цените на топлинна енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия на енергийните предприятия в сектор „Енергетика“, а именно: увеличението цената на природния газ – 363,26 лв./1000nm3.

Следат подписи и приложения на документи за делото.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Мнозинството българи не разбират нуждата от промени в Конституцията, 74 на сто не одобряват смяна на националния празник

Мнозинството от българите не разбират нуждата от промени в Конституцията, а 95% нямат или имат …

С две особени мнения Конституционният съд отхвърли искане на състав на ВАС срещу oтнетия лиценз на „Делта гард“

Конституционният съд отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

7 + 6 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.