Последни новини
Home / Законът / Годишен доклад на ВКС за 2016-а: Делата се струпват в София и в спецсъда, драстични разлики в натовареността

Годишен доклад на ВКС за 2016-а: Делата се струпват в София и в спецсъда, драстични разлики в натовареността

Defakto.bg

Драстичната разлика в натовареността на съдилищата продължава, делата се струпват в София, а вече и в спецсъда, докато по места магистратите получават и по пет преписки месечно.

Това констатира Докладът на ВКС за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г.

В него са анализирани основните въпроси и предизвикателства през изминалата година – промяна на съдебната карта, неравномерната натовареност на съдилищата, проблемите със съдебни сгради, оптимизиране на съдебната администрация.

Ето данните, съобщени от ВКС:

„В документа се посочва, че прегледът на статистическите данни за дейността на апелативните, окръжните, военните, специализираните наказателни и районните съдилища през миналата година показва леко увеличаване на броя на разглежданите дела – с 1,69% спрямо 2015 г. (с 5,65% спрямо 2014 г.). Подобно е и увеличението на броя на приключените от съдилищата дела – с 1,35% спрямо 2015 г. (с 5,96% спрямо 2014 г.). Делата, приключени през 2016 г. в 3-месечен срок, са с 2,09% по-малко от тези, приключени през 2015 г., и с 3,38% повече от приключените в този срок през 2014 г.

Общо в страната през 2016 г. от съдилищата – апелативни, окръжни и военни, са дадени 4 888 разрешения за използване на специални разузнавателни средства, а изготвените и получени веществени доказателствени средства (ВДС) са 1 146 бр. За сравнение през 2015 г. са дадени 4093 разрешения и изготвени и получени 1 321 бр. ВДС, а през 2014 г. – 7 646 дадени разрешения и 1 061 получени бр. ВДС.

Данните за движението на делата за всички съдилища (без ВКС) през 2016 г. са:

– висящи в началото на годината – 96 863 бр. (при 97 179 бр. през 2015 г.);

– постъпили – 537 376 бр. (при 524 854 бр. през 2015 г.);

– дела за разглеждане – 634 239 бр. (при 623 680 бр. през 2015 г.);

– свършени дела – 533 142 бр. (при 526 016 през 2015 г.);

– свършени в 3-месечен срок – 440 777 бр., т. е. 82,68% от всички (при 450 181 бр. през 2015 г.);

– дела със съдебен акт по същество – 455 384 бр. (при 448 123 бр. през 2015 г.);

– прекратени производства – 77 758 бр. (при 77 893 бр. през 2015 г.);

– висящи дела в края на годината – 101 097 бр. (при 97 664 бр. през 2015 г.).

Общият брой дела за разглеждане от всички съдилища (без ВКС) през 2016 г. е увеличен с 10 559 бр. спрямо предходната година. Наред с увеличението в постъпленията на дела в съдилищата през 2016 г. (с 12 522 бр. спрямо 2015 г.), натовареността на съдиите продължава да е твърде висока и неравномерна и то на фона на очакванията в обществото за много по-бързо и качествено правораздаване.  Данните в доклада показват, че действията, предприети ВСС през 2016 г. за решаване на проблема с неравномерната натовареност на отделните органи на съдебната власт, споменаван в редица годишни доклади, са в правилната посока и трябва да продължат и през 2017 г. Статистическите данни, върху които се базират изводите за натовареността, продължават да показват значителна неравномерна натовареност на съдилищата в страната както от едно и също ниво, така и между отделните инстанции.

При средна натовареност от 9,33 дела за разглеждане месечно на един съдия за апелативните съдилища (през 2015 г. тя е 8,71), тази на Софийския апелативен съд е 13,22 дела (при 12,29 през 2015 г.), на Апелативния специализиран наказателен съд – 2,98 дела месечно (2,06 през 2015 г.), а на Военно-апелативния съд – 1,78 дела (1,47 през 2015 г.).

Още по-голям е диапазонът на съотношението между отделните окръжни съдилища, от една страна, и на Софийския градски съд (СГС) и Специализирания наказателен съд (СНС), от друга страна. При средна натовареност през 2016 г. на съдебните звена на това ниво на съдебната система от 14,90 дела за разглеждане месечно на един съдия (при 14,69 през 2015 г.), тази на СГС е 34,09 дела (през 2015 г. е 32,66), на СНС през 2016 г. бележи значителен ръст – 31,05 дела (при 14,82 през 2015 г.), а под 7 дела през 2016 г. за разглеждане месечно на един съдия е натовареността на окръжните съдилища в Търговище (4,72), Кърджали (5,20), Враца (6,62) и Монтана (6,70).

В районните съдилища на страната състоянието на неравномерност на натовареността на съдиите е с още по-видими размери, въпреки че се наблюдава позитивната тенденция за сериозно намаляване на натовареността на традиционно най-натоварените съдилища в резултат на предприетите действия от страна на ВСС. При средна натовареност от 52,90 дела за разглеждане месечно от един съдия в районните съдилища в областните центрове (при 61,32 през миналия отчетен период), натовареността на Софийския районен съд е 69,73 дела (при 117,25 през 2015 г.), а в Районен съд – Велико Търново е 29,47 дела месечно за разглеждане на един съдия (през 2015 г. – 39,36). Районни съдилища в областните центрове с натовареност под 35 дела са Добрич (33,11), Смолян (33,65) и Силистра (33,79), а в районни съдилища извън областните центрове има съдилища с натовареност и под 20 дела – Ивайловград (11,17), Ардино (12,38), Трън (13,83), Крумовград (15,88). За поредна година е видно, че малка част от съдилищата са свръхнатоварени, а друга – слабо или поне недостатъчно“.

Във ВКС – делата намаляват, тълкувателните решения растат

За дейността на самия ВКС през 2016 г. са отчетени няколко тенденциии.

Първата: за постепенно намаляване на делата за разглеждане, защото от години се обсъжда голямата и нехарактерна за върховен съд натовареност на съдиите от ВКС, като преодоляването й трябва да се осъществи чрез намаляването на броя на делата, които стигат до разглеждане от съда, а не чрез увеличаване на броя на съдиите.

Към 1 януари 2016 г. несвършените дела, останали за разглеждане и решаване през годината, са 3 952 бр. (при 4 445 бр. през 2015 г. и 4 479 бр. през 2014 г.). Постъпилите дела през 2016 г. са 10 135 бр. (през 2015 г. те са 11 748 бр., а през 2014 г. – 13 359 бр.), т. е. общият брой на делата за разглеждане през изминалата година е 14 087 бр. (при 16 193 през 2015 г. и  17 838 бр. през 2014 г.). „Дори при това намаление в сравнение с предишната година на делата за разглеждане от Върховния касационен съд, количеството им продължава да е извън стандартите за нормална натовареност на най-висшата съдебна инстанция“ – категоричен е председателят на съда.

През 2016 г. съдиите от ВКС са решили общо 9 902 бр. дела, като през 2015 г. те са 12 113 бр., а през 2014 г. – 13 377 бр. дела.

Останалите несвършени към 31 декември 2016 г. дела са 4 276 бр. (при 3 953 бр. през 2015 г. и 4 458 бр. през 2014 г.), т. е. в края на периода несвършените дела са повече от тези към 1 януари 2016 г. (3 952 бр.). Според председателя на ВКС посочените данни, на фона на по-ниската натовареност на съда през 2016 г., показват, че и през 2017 г. трябва да продължат усилията, насочени към по-бързо решаване на делата, за да отговори съдът на справедливите очаквания на гражданите за правосъдие в разумни срокове.

Предприетите в това отношение през 2016 г. мерки са продължение на въведеното постоянно наблюдение върху забавените актове, стартирало през 2015 г. Периодично през 2016 г. са издавани заповеди на председателя на ВКС за изготвяне от зам.-председателите и ръководители на трите колегии на доклади с информация за необявените в срок актове по дела и предприемане на действия.

Друга организационна мярка, насочена към разглеждане на делата в разумни срокове, е реализирана със заповед от 18.05.2016 г. на председателя на ВКС. С нея е разпоредено 700 бр. дела по чл. 288 от Гражданския процесуален кодекс (за произнасяне в закрито заседание по допускане на касационно обжалване) да бъдат преразпределени от Търговската колегия на Гражданската колегия. Поводът за издаването на заповедта е, че към началото на месец май 2016 г. насрочването на закрити заседания в Търговската колегия по тези производства вече е за дати през 2017 г.

Втората важна тенденция е все по-активната тълкувателната дейност на съда. Общо образуваните във ВКС тълкувателни дела през 2016 г. са 12 бр.: пред Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) – 3, пред Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) – 4, пред Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) – 3 (още едно дело е образувано пред ОСГТК, но е преобразувано в дело пред Общото събрание на Наказателната, Гражданската и Търговската колегии (ОСНГТК), пред ОСНГТК – 1, пред Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на ВКС и от Първа и Втора колегии на ВАС – 1.

През 2016 г. са постановени 13 тълкувателни решения/постановления: от  ОСНК – 2, от ОСГК – 6, от ОСГТК – 3, от ОСНГТК – 1, от Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия и Търговската колегия на ВКС и Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегии на ВАС – 1 тълкувателно постановление.

В доклада се посочва, че значима дейност на съда през 2016 г. са извършените проверки на организацията и дейността за 2014 – 2015 г. на съдиите от гражданските, търговските и наказателните отделения на петте апелативни съдилища. Докладите и актовете с резултати от проверките са изпратени за сведение на Съдийската колегия на ВСС и са публикувани в страницата на ВКС в интернет – рубрика „За съда“, „Анализи и доклади“.

В изпълнение на Мярка 3.4.5. от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, одобрена с Решение № 299 от 22.04.2016 г. на Министерския съвет, ВКС през 2016 г. извършва оценка на ефективността на работата на военните съдилища в Република България за периода 2014 – 2015 г. Изготвеният анализ – доклад е изпратен за сведение на Съдийската колегия на ВСС и е публикуван в страницата на ВКС в интернет (http://www.vks.bg/Docs/2016_analiz-doklad_voenni.pdf).

През 2016 г. от Върховния касационен съд е извършен и Анализ на резултатите от дейността на Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд от създаването им през 2012 г. до края на 2015 г., в изпълнение на Мярка № 57 „Разработване на цялостен анализ на резултатите от дейността на специализираните съд и прокуратура от създаването им до момента като цялостно наблюдение на напредъка по наказателни дела“ от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка от 27.01.2016 г. Документът е изпратен за сведение на Съдийската колегия на ВСС и е публикуван в страницата на ВКС в интернет (http://www.vks.bg/Docs/analiz_spec_sud_2012-2015.pdf).

 

About De Fakto

Проверете също

Съдия Лозан Панов: Как секретни данни за евентуално престъпление на и.ф. главен прокурор Сарафов, се оказаха в подчинената му прокуратура?!

 По какви причини Инспекторатът към ВСС досега не е проверявал Софийска градска прокуратура и как …

Галина Захарова, председател на ВКС: Няма как да се оправдаваме, че не сме знаели за случващото се в съдебната система

Мрежите за влияние трябва да се разследват едновременно Работата на прокуратурата е засенчена от съмнения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.