Последни новини
Home / Законът / Кадрови: ВСС избра председатели на три съдилища

Кадрови: ВСС избра председатели на три съдилища

Defakto.bg

С пълно единодушие съдийската колегия избра председатели на три съдилища. Гласовете варираха според броя на присъстващите в залата кадровици.

Административен съд – Ямбол

С 11 гласа „за“ Димитринка Христова Стаматова стана председател на Административен съд – Ямбол.

Тя има над 20 години общ юридически стаж в органите на съдебната власт като младши съдия и съдия. Към момента изпълнява длъжността заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Ямбол.

Придобила е административен опит като заместник-председател на съда, и познава детайлно работата му, което ѝ дава увереност да се справи със задачите. В представената Концепция за стратегическо управление на Административен съд – Ямбол, съдия Стаматова поставя като първостепенна цел осъществяването на качествено правораздаване в срок. За реализирането ѝ предвижда мерки като анализ на съдебните решения, които се постановяват от различни състави и обсъждане на казуси с противоречива практика; постигане на единна практика по дела, по които Административен съд – Ямбол е касационна инстанция, посредством провеждане на срещи с районните съдилища; предвиждат се дейности за намаляване на броя на отменените съдебни актове и за повишаване на квалификацията на съдиите и на съдебните служители. Сред останалите набелязани от кандидата приоритети са насърчаване на страните да използват способите за извънсъдебно разрешаване на спорове, както и възможностите за електронен достъп до делата; за повишаване на общественото доверие, за ефективно управление на бюджета на съда. Кандидатът акцентира на ролята на Общото събрание на съдиите за вземане на прозрачни управленски решения в съда, както и за поддържане на добър микроклимат. Обръща се внимание на професионалната квалификация на магистратите и участието им в обучения, както и обсъждане на получения практически опит с колектива. За повишаване на общественото доверие според нея има съществено значение предоставянето на информация за работата на съда; осъществяването на инициативи, насочени към учениците; както и компетентната работа с медиите. Съдия Стаматова заявява желание да продължи реализирането на всички добри практики, създадени в Административен съд – Ямбол, и да допринесе за тяхното надграждане.

 Районен съд-Берковица

С 12 гласа „за“ Юлита Николова ГеоргиеваТрифонова бе преизбрана за втори мандат председател на Районен съд – Берковица.

Тя има над 17 години общ юридически стаж в органите на съдебната власт като следовател и съдия. Към момента изпълнява функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Берковица.

Тя е мотивирана да кандидатства за втори мандат въз основа на придобития професионален опит, дългогодишната ѝ работа в този орган и изградените у нея качества и умения като административен ръководител. Постигнатите резултати в цялостната организация на работните процеси и в правораздавателната дейност, отчетени в актове от проверки на ИВСС и Окръжен съд – Монтана, ѝ дават увереност, че може да ги запази и надгради. В представената Концепция за стратегическо управление на съда тя поставя приоритети, с които Районен съд – Берковица да се утвърди като справедлива и ефективно работеща институция: постигане на по-бързо и качествено правосъдие; повишаване ефективността на правораздавателната дейност и на предлаганите административни услуги; поддържане на добри взаимоотношения в съда; подобряване на материално-техническата база; прозрачност и публичност на извършваната дейност; кадрова обезпеченост; повишаване на общественото доверие и ефективно управление на бюджета на съда. За реализирането им се предвиждат мерки като повишаване на квалификацията и насърчаване на магистратите да се запознават със законодателните промени и с практиката на върховните съдилища, упражняване на административен контрол върху срочността за разглеждане на делата и за изготвяне на съдебните актове, отбелязва се постигнатият вече от съда положителен ефект в тази насока посредством провеждане на периодични срещи и обсъждания на проблеми в работния процес с Районна прокуратура – Берковица.

Съдия Георгиева–Трифонова посочва за необходимо да бъдат продължени създадените в Районен съд – Берковица добри практики за пълноценно използване на информационните технологии и разширяване на електронните услуги. Тя акцентира на значението на ежедневното обновяване на интернет сайта на съда за предоставяне на максимален обем информация за неговата дейност. Ефективното управление на съда включва непрекъснато актуализиране на съществуващите системи за управление и контрол на бюджетните процеси.

Районен съд-Чирпан

С 13 гласа „за“ Атанас Тодоров Динков бе избран за председател на Районен съд – Чирпан.

Той има над 19 години общ юридически стажв органите на съдебната власт последователно като съдебен кандидат, следовател, прокурор и съдия. Професионалната му реализация, желанието и увереността, че може да допринесе за развитието на институцията, в която работи, го мотивират да се кандидатира за поста. Той си поставя за цел създаване на по-оптимални условия и атмосфера на работа, мотивиране на магистратите да отговорят на завишените изисквания на обществото към съдебната власт и в частност към правораздавателната дейност. Негов приоритет ще бъде гарантиране на върховенството на закона и достигане на европейските стандарти за ефективност, прозрачност и отчетност на правосъдието. За постигането им кандидатът ще работи в посока на усъвършенстване на управлението на съда като гаранция за постигане на ефективно, качествено, срочно и достъпно правосъдие; развитие и интегриране на кадровия потенциал; гарантиране на достъпа до правосъдие и еднакво прилагане на закона; осигуряване на прозрачност, публичност в работата на съда и отчетност. Набелязани са конкретни мерки като осъществяване на ежемесечен контрол по отношение на насрочени дела, неизготвените в срок съдебни актове, спрените дела и други; анализиране на причините, довели до забавяне на дело и обсъждане на мерки за преодоляване; стриктно прилагане на въведения принцип за случайно разпределение на делата; обобщаване на Общо събрание на съдиите и преодоляване на неправилна и/или противоречива практика на съда; сигнализиране на Окръжен съд – Стара Загора и Административен съд – Стара Загора за констатирани противоречия в съдебната им практика или за изразяване на становище по принципни спорни въпроси и други. Кандидатът акцентира на необходимостта от повишаване на професионалната подготовка на магистратите и на съдебните служители.За повишаване на прозрачността, отчетността и публичността в работата на съда се предвижда публикуване на новини за дейността му на неговата интернет страница; прилагане на съществуващите добри практики и утвърждаване на Вътрешни правила за работа с медиите; провеждане на инициативи, насочени към обществото. Съдия Динков намира за особено важно за преодоляване на трудности при връчването и оформянето на съдебни книжа, да се осъществят срещи – обучения по общини с кметове и кметски наместници.

About De Fakto

Проверете също

ВКС : Убиец на баща си с ловна пушка вече изтърпява 15-годишна окончателна присъда

Подсъдимият  Виктор Василев ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 г. за …

Президентът разпусна 48-то НС, назначи старото служебно правителство с нов министър на културата

Президентът подписа укази за разпускане на Народното събрание на 3 февруари и за назначаване на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.