Последни новини
Home / Законът / Съдия Красимира Милачкова дискусионно: Нормативните промени не решиха сериозните проблеми на съдебната власт

Съдия Красимира Милачкова дискусионно: Нормативните промени не решиха сериозните проблеми на съдебната власт

Defakto.bg
Красимира Милачкова, съдия в Административен съд – София

Съдия Красимира Милачкова пожела  чрез правния сайт De Fakto да обяви на обществеността отговорите си на важни въпроси, свързани със състоянието на действащия ВСС ,  успехите и неуспехите на съдебната реформа,  и кандидатирането й за изборен член на новия ВСС от професионалната квота.  Ето изложението й:

През последните 20 дни обиколих над 20 града и се срещнах с над 200 колеги. За мен е наистина важно да чуя тяхното становище по проблемите, които са общи за всички, а заедно с това, беше много интересно да видя, че има и толкова отделни, специфични въпроси – при всяка среща бяха задавани и такива, които не се повтаряха другаде. За голямо съжаление, времето не беше достатъчно за срещи във всички съдилища, но се надявам такава възможност да предстои.

Наближава денят на изслушването на кандидатите в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от съдийската квота. Радвам се, че имам възможността тук да представя на вниманието на читателите на Defakto.bg отговорите, които до момента съм изпратила на поставените писмено към мен въпроси по реда на чл.20 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, публикувани на интернет страницата на съвета.

Първа серия отговори

  1. По реда на постъпване на въпросите първите са от Съюза на съдиите в България и това са моите отговори:
    1. Считате ли, че сегашното устройство и структура на Висшия съдебен съвет гарантират осъществяването на възложените на този орган от КРБ и ЗСВ функции?
    Смятам, че надлежното осъществяване на функциите на Висшия съдебен съвет (ВСС) е напълно постижимо и при сегашното му устройство и структура, каквито са съгласно действуващата нормативна уредба. Действителните гаранции за съответно на изискванията изпълнение на функциите на съвета са качествата на членовете на неговия състав – почтеност, готовност за сътрудничество за постигане на общите за системата цели, за доброто име на съда.
    За преодоляването на проблемите, които съществуват, според мен е достатъчна промяна на подхода към тях – дискусиите да бъдат насочени към решаване, при това своевременно, на поставените проблеми.

Промените в нормативната уредба относно устройството и структурата на ВСС сами по себе си дотук не дадоха видим резултат в желаната насока. Например, с измененията в Конституцията от 2015г. ВСС беше разделен на две колегии, бяха направени и други промени, но не може да се каже, че до момента е решен който е да е от значимите за системата проблеми – оценяването на работата, предвидимото кариерно развитие, начинът на избор на административни ръководители, комуникацията на магистратите със съвета, пасивността дори в случаи на огромни по мащаб медийни кампании, насочени против отделен съд или колега и дискредитиращи цялата система.
Всичко това може и трябва да бъде променено, при това бързо, ако новият състав на съвета промени подхода си към изпълнението на функциите си, като ги упражнява в полза на системата и нейното единство. Кандидатирам се за член на този състав именно с убеждението, че тази промяна е възможна и при съществуващата нормативна уредба, не е необходимо отлагането на решенията за след изменението й.  

2. Какво е становището Ви относно дейността на досегашния състав на ВСС в неговия мандат в следните области:
– защита на независимостта на съдебната власт и на нейния авторитет;
– осигуряване на прозрачно и предвидимо кадрово развитие на съдиите;
– избор на председатели на съдилища и техни заместници;
– дисциплинарна отговорност на съдиите;
– превенция на корупцията в органите на съдебната власт;
– обезпечаване на условията на работа на съдиите и на техните осигурителни и трудови права;
– реформа на съдебната карта?
Намирам, че всички тези отдавна съществуващи проблеми не намериха своето решение и в мандата на този състав, както и в предходните, въпреки направените отделни стъпки за преодоляването им. Действително, бяха предприемани различни мерки и инициативи, но те не дадоха желания резултат. Например, съществува Комуникационна стратегия, но тя не намира практическо изражение в защита независимостта на съда. Обратно, дори при най-широко медийно разгласяване на бъдещ резултат от текущо производство и формиране на убеденост в обществото, какво именно следва да е решението на съда, ВСС не обяви позиция за недопустимост на подобна кампания – нито до постановяване на решението на съда, нито след обявяването му. Този вид кампании са директна намеса в работата на съда, пряко и значително засягат неговата независимост, но бяха оставяни без официално становище от съвета, макар негови членове да направиха опити за постигане на такова.
Със самия съвет както според личните ми впечатления, така и според споделеното от колеги на срещите, които проведох по повод предстоящите избори, комуникацията практически отсъства. Следващият състав на съвета трябва да създаде подходящи форми, чрез които своевременно да въприема и подкрепя отправените до него искания и предложения, да организира обсъждането им и на свой ред сам да предприема мерки за укрепване единството и независимостта на системата. Съветът трябва да има непрекъсната и ефективна комуникация с магистратите, да бъде открит и достъпен, при това не само чрез средствата за кореспонденция, но и чрез редовни срещи с колегите в отделните съдилища за обсъждане на текущите проблеми и намиране на най-добрите им решения.
3. Каква е оценката Ви за начина на вземане на решения в дейността на сега действащия ВСС, бихте ли променили и какво точно в този процес?
Мисля, че подходът често не е конструктивен, а решенията в много случаи не намират достоверни мотиви. Считам, че съветът следва да взема предвид становището на магистратите по съответния разглеждан въпрос. Убедена съм, че е изключително важно съдийското самоуправление да намира възможно най-широко приложение и подкрепа. В рамките на самия съвет е необходима също промяна към по-добра комуникация, за диалог, насочен към решаване на проблемите. Вярвам, че с търпение, постоянство и ясно обявяване на мотивите за всяко решение съветът ще успее да промени сега съществуващото неблагоприятно впечатление. Очевидни са и затрудненията от организационно-технически характер, които не са трудно отстраними – например, процедурите по провеждане на атестации и конкурси имат значителен потенциал за оптимизиране по начин, че да не отнемат толкова продължително време, както понастоящем.
4. Какво е необходимо да се промени и ако бъдете избрани какви действия ще предприемете за това в следните области от дейността на следващия ВСС:
– защита на независимостта на съдебната власт и на нейния авторитет;
– осигуряване на прозрачно и предвидимо кадрово развитие на съдиите;
– избор на председатели на съдилища и техни заместници;
– дисциплинарна отговорност на съдиите;
– превенция на корупцията в органите на съдебната власт;
– обезпечаване на условията на работа на съдиите и на техните осигурителни и трудови права;
– реформа на съдебната карта?
Тези въпроси са разгледани в моята концепция – именно за да допринеса със своите усилия и опит за тяхното решаване, се кандидатирам в предстоящите избори за член на ВСС от съдийската квота. Накратко ще посоча само следното: съветът на първо място трябва да упражнява функциите си почтено, прозрачно и с оглед най-добрия интерес на магистратите. Този начин на действие е дължим спрямо всеки от аспектите, изброени по-горе, и може да намери конкретно изражение в най-различни форми. Така например, ВСС следва да има ясно и незабавно изразена позиция спрямо недопустимите негативни медийни кампании против отделен съд или съдия, или против съдебната система като цяло. Наред с това, независимостта на съдебната власт не означава, че тя съществува сама за себе си – тя е една от трите власти и сътрудничеството й с другите две, в прозрачни процедури за преодоляване на общите проблеми, всъщност би допринесло за нейните собствени независимост и авторитет. В тази връзка, както съм отбелязала в концепцията си, от решаващо значение е преодоляване на разделението вътре в системата на съдебната власт, укрепване на нейното единство, защото само заедно можем да сме силни.
Също част от концепцията ми е предложението, изготвено заедно с други колеги, съдържащо редица конкретни критерии и методика за оценяване, които позволяват предварително определяема оценка при конкурс и/ или атестиране. Този проект като член на съвета бих предложила за по-широко обсъждане и допълване с нови идеи и който да стане част от съответните наредби на ВСС, за да позволи прозрачно и предвидимо оценяване, а съответно – и кариерно развитие. Изборът на административни ръководители трябва да бъде направен при съобразяване становището на съдиите от съответния съд и чрез ясно обявяване на мотивите за избора на всеки от членовете на съвета. Дисциплинарната отговорност следва да бъде крайно средство, прилагано при съобразяване на всички обстоятелства в отделния случай и изслушване становището на колегата, чиято работа е предмет на производството. Освен това, следващият съвет е необходимо да упражнява тази си функция по начин, който да изключи всяко възможно впечатление, че дисциплинарни мерки се предприемат по съображения, различни от отстраняване на пропуски в работата и в действителност са пряко засягане на независимостта на съдията.
За превенция на корупцията са възможни голямо разнообразие от мерки, затова ще посоча само като пример необходимостта несъмненият интегритет да бъде решаващ за кариерното развитие, в каквато насока следва да бъде практиката на съвета. Както за обезпечаване на условията на работа на съдиите и на техните осигурителни и трудови права, така и за реформата на съдебната карта, а и за всеки друг аспект от дейността на ВСС отново ще посоча, че смятам за решаваща ориентираността на съвета към становището на магистратите, комуникацията с тях и съобразяване на предложените решения. Убедена съм, че именно колегите, пред които непосредствено възникват проблемите, могат да предложат най-добрите им решения. Ролята на съвета е своевременно да предприеме необходимото за реализирането им.
5. Какви конкретно качества считате, че следва да притежават бъдещите председател на ВКС, председател на ВАС и главният прокурор, така че профилът им да съответства на изискванията на закона за заемането на съответната длъжност?
Мисля, че решаваща е личната почтеност – тя е гаранция и за законосъобразното изпълнение на възложените функции, и за авторитета на представляваната институция, и за способността на ръководителя да отстоява независимостта на съда.
6. Как бихте постъпили, ако стане невъзможно в следващия ВСС да осъществите концепцията, която сте защитили пред своите колеги – избиратели?
Ако това действително стане невъзможно, аз ще се оттегля от състава. Смятам обаче, че е много важно към съществуващите проблеми да се подхожда с желанието те да бъдат преодолени, усилията да са насочени към сътрудничество, и очакванията – към намиране на решения. Мисля, че не бива натрупаните досега негативи да бъдат пренасяни към бъдещия състав. Прекият избор предоставя за първи път нови възможности – нека ги използваме. Нека запазим положителното и заедно да намерим най-добрите решения за всички предизвикателства, които стоят пред всеки от нас и цялата съдебна система.

Втора серия отговори

Отговори на въпросите на сдружение „Център на НПО в Разград“:1. Стъпките и мерките, които намирам за необходими, съм посочила в концепцията си. Ако трябва да посоча три от тях, това са промяна в медийната политика на Висшия съдебен съвет (ВСС), активната му роля в законодателния процес и взаимодействието с другите две власти.
2. Независимостта на съдебната система се изразява в състояние, при което отделният магистрат изпълнява функциите си съобразно вътрешното си убеждение в рамките на закона, без при това да бъде обект на опити за неправомерно въздействие.
3. Съдебната система е една от трите власти, дейността на всяка от които е финансирана от данъкоплатците именно с цел да изпълнява съответните възложени й функции. Всяка от трите трябва да взаимодейства с другите по начин, който да гарантира балансираното упражняване на разделените правомощия. Обстоятелството, че независимостта на съдебната власт е основно изискване за изпълнение на присъщите й функции, налага предприемането на всички възможни мерки за постигане на тази независимост.
4. Становището си относно реформата на съдебната карта съм изложила в концепцията си. Накратко ще отбележа, че намирам за правилен подхода, при които се вземат предвид всички относими за отделния съд фактори, и особено значението на присъствието на съдията за общността. Що се отнася до възможните оптимизации, за такива има наистина множество подходящи решения. Само някои примери са намаляване на общата администрация, както и на специализираната, където е възможно – например, в един областен център с няколко съдилища е достатъчно наличието на едно Бюро „Призовки“, което да е ангажирано с връчването на съдебните книжа, а не всеки съд да има отделна служба за целта.
5. Въпросът се припокрива с изложеното в т.4.
6. Съдебната система е изправена пред редица предизвикателства, които очакват своето решение. Именно с желанието да допринеса за преодоляването на проблемите, които съм обсъдила и в своята концепция, се кандидатирам за член на следващия състав на ВСС.
7. Етичното поведение преди всичко е въпрос на личен морал, на почтеност на отделната личност. Кодексът представлява изложение на общоприетите стандарти за етично поведение, но сам по себе си не може да гарантира спазването им.
8. Дейността на всяка част от съдебната система е предмет най-малко на съответния годишен доклад, като преценката относно необходимостта от едни или други структурни промени може да бъде дискутирана само по повод инициатива за законодателна промяна.
9. Не считам, че това е проблем от съществено значение за системата.
10. Статистиката през годините неизменно налага извода, че административното правосъдие е осъществявано ефективно и в изключително кратки срокове.
11. Не смятам, че е необходима отделна квота за административни съдии. Както съм посочила в концепцията си, намирам, че е необходимо да се преодолее съществуващото разделение по различни признаци вътре в системата и да се подкрепи всяка инициатива за укрепване на единството й, защото само заедно можем да сме силни.
12. Не виждам никаква причина ВСС да съгласува и координира проектите, в които участвува, с министъра на правосъдието, освен когато се касае за съвместни такива, независимо от това, дали имат международен характер.

Трета серия отговори

Отговорите на въпросите на Института за пазарна икономика: 1. Смятам, че надлежното осъществяване на функциите на Висшия съдебен съвет (ВСС) е напълно постижимо и при сегашното му устройство и структура, каквито са съгласно действуващата нормативна уредба. Действителните гаранции за съответно на изискванията изпълнение на функциите на съвета са качествата на членовете на неговия състав – почтеност, готовност за сътрудничество за постигане на общите за системата цели, за доброто име на съда. В концепцията си съм изложила ред мерки, които е възможно да бъдат предприети веднага, относно общите проблеми в системата – оценяването на работата, предвидимото кариерно развитие, начинът на избор на административни ръководители, комуникацията на магистратите със съвета, отношенията с медиите.
Всичко това може и трябва да бъде променено, при това бързо, ако новият състав на съвета промени подхода си към изпълнението на функциите си, като ги упражнява в полза на системата и нейното единство. Кандидатирам се за член на този състав именно с убеждението, че тази промяна е възможна и при съществуващата нормативна уредба, не е необходимо отлагането на решенията за след изменението й. В тази връзка намирам също, че деполитизирането на ВСС не е непременно свързано с конституционни промени – политическото влияние, което е факт, съвсем не е резултат единствено и само от начина на формиране на част от състава на съвета.
Наред с това считам, че в дългосрочен план е желателно увеличаване на квотата на членовете на ВСС, избирани от магистратите от гледна точка на това, че мандатът на тези членове би бил пряко, а не опосредено възложен от самите магистрати. Пряката демокрация е най-добрият подход и поради това бих подкрепила провеждането на посочената във въпроса дискусия.
2. Смятам, че едномесечен период за отчет е твърде кратък, за да бъде отчитан съществен напредък. Заедно с това, несъмнено са наложителни решителни мерки за преодоляване на общоизвестните проблеми. Ето защо, бих подкрепила всяка инициатива в тази насока.
3. Считам, че съществуващият ред по Закона за достъп до обществена информация предоставя достатъчна възможност на заинтересуваните да получат при запитване информация, която да им позволи да си съставят мнение за дейността на съвета, в т. ч. относно управлението на ресурсите на съдебната власт.
4. Считам, че е проектът на бюджет е подходящо да бъде програмен само за цели и дейности, които допускат подобна организация.
5. Становището си относно реформата на съдебната карта съм изложила в концепцията си. Накратко ще отбележа, че намирам за правилен подхода, при които се вземат предвид всички относими за отделния съд фактори, и особено значението на присъствието на съдията за общността. Що се отнася до възможните оптимизации, за такива има наистина множество подходящи решения. Само някои примери са намаляване на общата администрация, както и на специализираната, където е възможно – например, в един областен център с няколко съдилища е достатъчно наличието на едно Бюро „Призовки“, което да е ангажирано с връчването на съдебните книжа, а не всеки съд да има отделна служба за целта.
6. Да, бих подкрепила такава идея.
7. Да, бих подкрепила такава идея.

 

About De Fakto

Проверете също

Министър Зарков: Не отива на онзи, който държи Наказателния кодекс в ръцете си да се оплаква от „завладяна“ държава

„Философията на законопроектите, тяхната основна цел и начинът, по който я постигат, остават същите, като …

Адв. Ивайло Дерменджиев за гласуваното недоверие от Общото събрание на адвокатите, за медиацията, правната помощ и ЕПЕП

На 25 февруари, след продължителни дебати, недоволства  и още по-конкретни искания, Общото събрание на адвокатите …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

five × four =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.