Последни новини
Home / Законът / Топалов до Негенцова: Заповедта остава, не преча на адвокатите да си вършат работата

Топалов до Негенцова: Заповедта остава, не преча на адвокатите да си вършат работата

Defakto.bg

 

По повод поисканата спешна среща в писмо от Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвета с председателя на СГС Калоян Топалов,  пресцентърът на съда разпространи отговор на ръководителя на съда.  В него Топалов изразява недоумение, че  писмото, получено в съда от Негенцова,   е неподписано.  А след като е  избрана „епистоларна форма на общуване“ чрез електронни средства“, по същия начин и той ще изложи позицията на съда.

Същинският повод за спора, разбунил духовете в  адвокатското съсловие, е заповед  № РД-01- 2239/13.06.2017 г., с която Калоян Топалов е обявил правила за административно обслужване на граждани и юридически лица в СГС. Целта е , тези услуги да бъдат подобрени.  „Не е налице противоречие на Правилата с чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата, която норма урежда правата на адвоката, но само в случаите, в които упражнява професията си, т.е. в качеството му на защитник на правата на определено лице. Именно правата на конкретния клиент, чиито интереси защитава адвокатът, и обемът на учредената му представителна власт обуславят и правото му на достъп до тези дела, по които клиентът му е страна и в рамките на овластяването, но не и достъп до всички дела, образувани в съда“, се казва в отговора на Калоян Топалов.

Вълна от адвокатско недоволство обаче засипа Висшия адвокатски съвет заради посоченото в заповедта изискване, че   достъпът на адвокатите до делата е само въз основа на пълномощно от страните по делото, както и че защитниците могат да се  снабдяват с копия (не  с  преписи) от документи само след разрешение на съдия докладчик. 

Председателят на ВАдвС  Ралица Негенцова,  по информация на De Fakto, след като не е  открила вчера до обяд Калоян Топалов в съда, е поискала  спешна среща именно чрез писмо заради засилващото се недоволство сред  адвокатите.  В писмото си Негенцова заявява, че разпореждането  противоречи на  Конституцията, закона и правилата, одобрени от ВСС.

Издадената от Вас заповед в частта на т. 11 и т. 12.8 противоречи на чл.134 от Конституцията на Р България и на чл.31 ал.1 от Закона за адвокатурата и на чл.86 ал.З от Правила за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, издаден от Висшия съдебен съвет, с последно изменение Д.В. бр.47 от 13.06.2017 г.“, категорична е Негенцова.

Факсимиле от писмото на Ралица Негенцова до председателя на СГС Калоян Топалов, което De Fakto в понеделник разпространи. То носи подписа на председателя на ВАдС и печат на институцията.

Eдва ли това е най-важният проблем между адвокатите и ръководството на СГС в случая,  но е любопитно е,  че факсимилето от писмото на г-жа Негенцова, разпространено от СГС,  действително е без подпис. А  De Fakto още вчера разпространи копие от него,  подпечатано с официалния печат на Висшия адвокатски  съвет и подписа на Ралица Негенцова, вероятно е да става дума за техническо недоразумение.  Всъщност, може би по-важният въпрос в случая е дали,  когато се издават правила, засягащи най-голямата по численост правна професия, тази на адвокатите, не е  добре да се потърси и тяхното становище.Именно чрез висшите й органи. За да не се насажда излишно напрежение.

Ето и пълният текст на отговора от председателя на СГС Калоян Топалов:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕГЕНЦОВА,

Във връзка с медийни публикации за отправено от Вас, в качеството Ви на председател на Висшия адвокатски съвет, настояване „за среща в спешен порядък“ за възникнали проблеми във връзка с издадена заповед № РД-01-2239/13.06.2017 г. на председателя на СГС, следва да се има предвид, че действително на 19.06.2017 г. в Софийски градски съд е постъпило писмо с вх. № 81918, което не е подписано от посочения в него автор – адв. Ралица Негенцова, който факт поставя въпроса за валидността на сезирането с него.

Съдържанието на писмото, както и последвалото му разгласяване и тълкуване по медиите поставя и въпроси относно изтъкнатата в него спешност и смисъла от провеждане на срещи за обсъждане на проблеми с представители на адвокатурата, с оглед  предпочетения от тях, макар и непризнат от правото способ за защита на правата им, а именно чрез средствата на медиите.
В съответствие с вече инициираната епистоларна форма на общуване чрез електронни средства, с настоящото становище излагаме
позицията на съда по поставените в писмото въпроси.
Със заповед № РД-01-2239/13.06.2017 г. на председателя на СГС са утвърдени Правила за административно обслужване на граждани и юридически лица в Софийски градски съд по съображения за установяване на общи за всички служби правила при приемането и издаването на документи и осигуряване на достъп до делата в съда.
Утвърждаването на Правилата е обусловено от констатирани различни практики в отделните деловодства за различни действия от страна на служителите в сходни случаи и цели да обезпечи предвидимост, равно третиране и по-добро обслужване на гражданите, юридическите лица и техните представители при осъществяване на правораздавателните функции на съда.

Правилата за административно обслужване са обявени на интернет страницата на Софийски градски съд като са достъпни и на място в съответните служби.
В т. 11 от Правилата, която е посочена като пораждаща проблеми, са посочени лицата, с оглед качеството им, които имат право на достъп до делата и необходимите документи за удостоверяване на това качество, като са възпроизведени единствено правилата на Гражданския процесуален кодекс и Наказателния процесуален кодекс относно участниците в производствата и начините за представителството им пред съда.  Както процесуалните закони, така и утвърдените правила по никакъв начин не препятстват правото на защита на гражданите и юридическите лица, гарантирано им от чл. 134 от Конституцията на Република България. Тъкмо обратното. Правилата, в съответствие със законите, гарантират на тези граждани и юридически лица и техните представители, чиято представителна власт произтича от закона, упълномощаване или друг фактически състав, достъп до делата, като същевременно гарантират и правото им на неприкосновеност на личния живот и защита на личните им данни, които права също са признати от Конституцията и законите.  Не е налице противоречие на Правилата с чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата, която норма урежда правата на адвоката, но само в случаите, в които упражнява професията си, т.е. в
качеството му на защитник на правата на определено лице. Именно правата на конкретния клиент, чиито интереси защитава адвокатът, и обемът на учредената му представителна власт обуславят и правото му на достъп до тези дела, по които клиентът му е страна и в рамките на овластяването, но не и достъп до всички дела, образувани в съда.
Противното тълкуване е несъответно на установеното от самия Закон за адвокатурата съдържание на упражняването на адвокатската професия (чл. 24 ЗА), на правилата на процесуалните закони за представителство пред съд и създава опасност от незаконна намеса в личния и семеен живот на гражданите, от накърняване на правото им на чест, достойнство и добро име, тъй като факти относими към тези права са съдържат по делата.

В т. 12.8 от Правилата, посочена като пораждаща проблеми, е предвидена забрана за заснемане и фотографиране на съдържащите се в делата документи. Посоченото правило е съобразено с разпоредбите на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, обн. ДВ, бр. 66 от 18.08.2009 г. (ПАРОАВАС), чието действие е възстановено, считано от 13.06.2017 г., поради отмяната е решение на Върховния административен съд на действащия до този момент Правилник на администрацията в съдилищата. ПАРОАВАС урежда достъпа до информация по делата в
следния обем – право на справки за движението на делата (чл. 86, ал. 5), запознаване с делата (чл. 87, ал. 1), получаване на копия (чл. 87, ал. 2), издаване на удостоверения, преписи и извлечения от приложените по 1000 София. бул. „Витоша’- № 2. тел. централа: /02/ 9219 88: факс /02/ 981 37 40: с-mai!: adm.sgs;«;scc.bg делата книжа (чл. 87, ал. 3). В същия обем е уредено и правото на достъп в чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата, а именно – че адвокатите могат  „да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения“ и то в рамките на учредената им представителна власт, както вече беше посочено. Нещо повече, в чл. 88 ПАРОАВАС е предвидено заплащане на разходи за получаване на информация.

Следователно заснемането и фотографирането от страни и адвокати не са предвидени способи за достъп до информация по делата в посочените заобикалят изискването за заплащане на държави способи – копия и препис, поради което и в та^и част Правилата за административно обслужване са съответни на нормативната уредба.

Подпис : КАЛОЯН ТОПАЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

About De Fakto

Проверете също

423 кандидати се явиха на писмен изпит в конкурса за първоначално назначаване на 45 съдии в районните съдилища

В аудитории № 272 и № 292 на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се провежда …

От седмицата: Варненският апелативен съд потвърди присъда за фиктивно наети работници и източване на еврофондове

Апелативният съд потвърди присъда за деклариране на неверни сведения за фиктивно наети работници с цел …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

5 × 3 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.