Последни новини
Home / Законът / Топалов до Негенцова: Заповедта остава, не преча на адвокатите да си вършат работата

Топалов до Негенцова: Заповедта остава, не преча на адвокатите да си вършат работата

Defakto.bg

 

По повод поисканата спешна среща в писмо от Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвета с председателя на СГС Калоян Топалов,  пресцентърът на съда разпространи отговор на ръководителя на съда.  В него Топалов изразява недоумение, че  писмото, получено в съда от Негенцова,   е неподписано.  А след като е  избрана „епистоларна форма на общуване“ чрез електронни средства“, по същия начин и той ще изложи позицията на съда.

Същинският повод за спора, разбунил духовете в  адвокатското съсловие, е заповед  № РД-01- 2239/13.06.2017 г., с която Калоян Топалов е обявил правила за административно обслужване на граждани и юридически лица в СГС. Целта е , тези услуги да бъдат подобрени.  „Не е налице противоречие на Правилата с чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата, която норма урежда правата на адвоката, но само в случаите, в които упражнява професията си, т.е. в качеството му на защитник на правата на определено лице. Именно правата на конкретния клиент, чиито интереси защитава адвокатът, и обемът на учредената му представителна власт обуславят и правото му на достъп до тези дела, по които клиентът му е страна и в рамките на овластяването, но не и достъп до всички дела, образувани в съда“, се казва в отговора на Калоян Топалов.

Вълна от адвокатско недоволство обаче засипа Висшия адвокатски съвет заради посоченото в заповедта изискване, че   достъпът на адвокатите до делата е само въз основа на пълномощно от страните по делото, както и че защитниците могат да се  снабдяват с копия (не  с  преписи) от документи само след разрешение на съдия докладчик. 

Председателят на ВАдвС  Ралица Негенцова,  по информация на De Fakto, след като не е  открила вчера до обяд Калоян Топалов в съда, е поискала  спешна среща именно чрез писмо заради засилващото се недоволство сред  адвокатите.  В писмото си Негенцова заявява, че разпореждането  противоречи на  Конституцията, закона и правилата, одобрени от ВСС.

Издадената от Вас заповед в частта на т. 11 и т. 12.8 противоречи на чл.134 от Конституцията на Р България и на чл.31 ал.1 от Закона за адвокатурата и на чл.86 ал.З от Правила за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, издаден от Висшия съдебен съвет, с последно изменение Д.В. бр.47 от 13.06.2017 г.“, категорична е Негенцова.

Факсимиле от писмото на Ралица Негенцова до председателя на СГС Калоян Топалов, което De Fakto в понеделник разпространи. То носи подписа на председателя на ВАдС и печат на институцията.

Eдва ли това е най-важният проблем между адвокатите и ръководството на СГС в случая,  но е любопитно е,  че факсимилето от писмото на г-жа Негенцова, разпространено от СГС,  действително е без подпис. А  De Fakto още вчера разпространи копие от него,  подпечатано с официалния печат на Висшия адвокатски  съвет и подписа на Ралица Негенцова, вероятно е да става дума за техническо недоразумение.  Всъщност, може би по-важният въпрос в случая е дали,  когато се издават правила, засягащи най-голямата по численост правна професия, тази на адвокатите, не е  добре да се потърси и тяхното становище.Именно чрез висшите й органи. За да не се насажда излишно напрежение.

Ето и пълният текст на отговора от председателя на СГС Калоян Топалов:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕГЕНЦОВА,

Във връзка с медийни публикации за отправено от Вас, в качеството Ви на председател на Висшия адвокатски съвет, настояване „за среща в спешен порядък“ за възникнали проблеми във връзка с издадена заповед № РД-01-2239/13.06.2017 г. на председателя на СГС, следва да се има предвид, че действително на 19.06.2017 г. в Софийски градски съд е постъпило писмо с вх. № 81918, което не е подписано от посочения в него автор – адв. Ралица Негенцова, който факт поставя въпроса за валидността на сезирането с него.

Съдържанието на писмото, както и последвалото му разгласяване и тълкуване по медиите поставя и въпроси относно изтъкнатата в него спешност и смисъла от провеждане на срещи за обсъждане на проблеми с представители на адвокатурата, с оглед  предпочетения от тях, макар и непризнат от правото способ за защита на правата им, а именно чрез средствата на медиите.
В съответствие с вече инициираната епистоларна форма на общуване чрез електронни средства, с настоящото становище излагаме
позицията на съда по поставените в писмото въпроси.
Със заповед № РД-01-2239/13.06.2017 г. на председателя на СГС са утвърдени Правила за административно обслужване на граждани и юридически лица в Софийски градски съд по съображения за установяване на общи за всички служби правила при приемането и издаването на документи и осигуряване на достъп до делата в съда.
Утвърждаването на Правилата е обусловено от констатирани различни практики в отделните деловодства за различни действия от страна на служителите в сходни случаи и цели да обезпечи предвидимост, равно третиране и по-добро обслужване на гражданите, юридическите лица и техните представители при осъществяване на правораздавателните функции на съда.

Правилата за административно обслужване са обявени на интернет страницата на Софийски градски съд като са достъпни и на място в съответните служби.
В т. 11 от Правилата, която е посочена като пораждаща проблеми, са посочени лицата, с оглед качеството им, които имат право на достъп до делата и необходимите документи за удостоверяване на това качество, като са възпроизведени единствено правилата на Гражданския процесуален кодекс и Наказателния процесуален кодекс относно участниците в производствата и начините за представителството им пред съда.  Както процесуалните закони, така и утвърдените правила по никакъв начин не препятстват правото на защита на гражданите и юридическите лица, гарантирано им от чл. 134 от Конституцията на Република България. Тъкмо обратното. Правилата, в съответствие със законите, гарантират на тези граждани и юридически лица и техните представители, чиято представителна власт произтича от закона, упълномощаване или друг фактически състав, достъп до делата, като същевременно гарантират и правото им на неприкосновеност на личния живот и защита на личните им данни, които права също са признати от Конституцията и законите.  Не е налице противоречие на Правилата с чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата, която норма урежда правата на адвоката, но само в случаите, в които упражнява професията си, т.е. в
качеството му на защитник на правата на определено лице. Именно правата на конкретния клиент, чиито интереси защитава адвокатът, и обемът на учредената му представителна власт обуславят и правото му на достъп до тези дела, по които клиентът му е страна и в рамките на овластяването, но не и достъп до всички дела, образувани в съда.
Противното тълкуване е несъответно на установеното от самия Закон за адвокатурата съдържание на упражняването на адвокатската професия (чл. 24 ЗА), на правилата на процесуалните закони за представителство пред съд и създава опасност от незаконна намеса в личния и семеен живот на гражданите, от накърняване на правото им на чест, достойнство и добро име, тъй като факти относими към тези права са съдържат по делата.

В т. 12.8 от Правилата, посочена като пораждаща проблеми, е предвидена забрана за заснемане и фотографиране на съдържащите се в делата документи. Посоченото правило е съобразено с разпоредбите на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, обн. ДВ, бр. 66 от 18.08.2009 г. (ПАРОАВАС), чието действие е възстановено, считано от 13.06.2017 г., поради отмяната е решение на Върховния административен съд на действащия до този момент Правилник на администрацията в съдилищата. ПАРОАВАС урежда достъпа до информация по делата в
следния обем – право на справки за движението на делата (чл. 86, ал. 5), запознаване с делата (чл. 87, ал. 1), получаване на копия (чл. 87, ал. 2), издаване на удостоверения, преписи и извлечения от приложените по 1000 София. бул. „Витоша’- № 2. тел. централа: /02/ 9219 88: факс /02/ 981 37 40: с-mai!: adm.sgs;«;scc.bg делата книжа (чл. 87, ал. 3). В същия обем е уредено и правото на достъп в чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата, а именно – че адвокатите могат  „да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения“ и то в рамките на учредената им представителна власт, както вече беше посочено. Нещо повече, в чл. 88 ПАРОАВАС е предвидено заплащане на разходи за получаване на информация.

Следователно заснемането и фотографирането от страни и адвокати не са предвидени способи за достъп до информация по делата в посочените заобикалят изискването за заплащане на държави способи – копия и препис, поради което и в та^и част Правилата за административно обслужване са съответни на нормативната уредба.

Подпис : КАЛОЯН ТОПАЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

About De Fakto

Проверете също

Иван Гешев в Турция по покана на главния прокурор Бекир Шахин

Българската делегация, ръководена от главния прокурор Иван Гешев, е била приета от главния прокурор на …

Пленумът на ВСС съгласува законопроекта на МС за Държавния бюджет, без планираните средства за текущи разходи

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.