Последни новини
Home / Законът / В международния Ден на правосъдието: Откриха център за безплатна правна помощ в Плевен (допълнена)

В международния Ден на правосъдието: Откриха център за безплатна правна помощ в Плевен (допълнена)

Defakto.bg

Десети пореден център за безплатни консултации откриха адвокатите. Този път той е в Плевен и е към местната адвокатска колегия. А откриването му дойде в международния Ден на правосъдието. Седалището на центъра е в съдебната палата в Плевен.

Регионалните центрове се създават с цел облекчаване достъпа до правна помощ на хора от уязвими социални групи от съответния район, чрез ползване услугите на адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ от съответната адвокатска колегия.

Гост на събитието беше министърът на правосъдието Цецка Цачева. Там бяха също председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова и председателят на Националното бюро за правна помощ Елена Чернева. (На снимката горе отдясно наляво: Негенцова, Цачева, Чернева и председателят на адвокатския съвет в Плевен Валентин Иванов).

„Не знам дали е специално търсен ефект, но днес отбелязваме международния Ден на правосъдието. На тази дата през 2010 г. в Рим се създава Международния наказателен съд. Сигурна съм, че центърът за консултиране, който откриваме днес, ще даде онази възможност на социално слаби групи за достъп до квалитетна и квалифицирана правна помощ “, каза тя.

Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет, заяви: „Регионалните центрове се създават с цел облекчаване достъпа до правна помощ на физически лица от уязвими социални групи от съответния район, чрез ползване услугите на адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ от съответната адвокатска колегия.

Според Правилника за дейността всеки адвокатски съвет, към който се създава регионален център за консултиране, е длъжен да осигури помещение, техническо оборудване и персонал за работата му и – обърнете внимание – за своя сметка.

Центърът за консултиране  в Плевен е десетият по ред регионален център за консултиране в страната! Няма друго по-ярко доказателство, че адвокатите в страната – чрез своите адвокатски съвети и Висшия адвокатски съвет – са осъзнали дълбоката хуманност на тази дейност и чрез нея афишират своята обществена ангажираност.“ Средствата за създаването на центъра са осигурени от Висшия адвокатски съвет, а финансирането на дейността е осигурено от държавата чрез Националното бюро по правна помощ.

Адвокатите към Регионалните центрове предоставят безплатна правна помощ под формата на правни съвети и консултации по граждански, изпълнителни, наказателни и административни производства на лица, които отговарят на някое от условията по чл.22, ал.1 от ЗПП  или чиито доходи, удостоверени с документ от съответния компетентен орган, не надвишават определения за страната размер на линията на бедност, който в момента е 314 лв.

Всеки адвокатски съвет самопределя седалището и адреса, както и контактите с регионалния център за консултиране. Нещо повече – той  осигурява за своя сметка помещение, техническо оборудване и персонал за работата му. Преди новооткрития център в Плевен центрове за консултиране има още към адвокатските съвети в Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Сливен, Стара Загора и Хасково.

Кой има право на безплатна правна помощ?

(Из Закона за правната помощ)

Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2013 г.) (1) Правната помощ по чл. 21, т. 1 и 2 е безплатна и се предоставя на:

  1. лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г. и бр. 17 от 2013 г.);
  2. лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон;
  3. лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга – резидентен тип, или ползващи социална услуга звено „Майка и бебе“ съгласно чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  4. деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето;
  5. дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето;
  6. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2017 г.) лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (ОВ, L 192/51 от 22 юли 2011 г.);
  7. пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;
  8. лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание;
  9. чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;
  10. (нова – ДВ, бр. 97 от 2016 г.) лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Фактите и обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват със съдебни решения или с документи, издадени от съответните компетентни органи, и с декларация за семейно и имуществено състояние на лицето по образец, утвърден от НБПП.

(3) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Когато лицата, кандидатстващи за правна помощ, не удостоверят обстоятелство по ал. 1, НБПП формира преценката си за предоставяне на правна помощ, като взема предвид обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, установени с документи от съответните компетентни органи и съобразно определения за страната размер на линията на бедност.

 

About De Fakto

Проверете също

Българските граждани без лична карта надхвърлиха 207 000 души, от тях 110 389 живеят в България, лишени от основни права

Въпреки многобройните сигнали и загубени съдебни дела, МВР продължава  да наблюдава безучастно разрастващия се брой …

Общият съд отмени решение на ЕК, с което са утвърдени румънски помощи в полза на Wizz Air на летище Тимишоара

     Общият съд отменя решението на Европейската комисия, с което се утвърждават румънските помощи …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.