Последни новини
Home / Законът / Защо петима съдии отхвърлиха жалбата срещу избора на новия ВСС (решението)

Защо петима съдии отхвърлиха жалбата срещу избора на новия ВСС (решението)

Defakto.bg

С окончателно решение от днес петима върховни съдии – Дария Проданова, Бойка Стоилова и Зоя Атанасова от ВКС и Илиана Славовска и Любомир Гайдов от ВАС отхвърлиха жалбата на Методи Лалов срещу съдийския избор на членове на новия Висш съдебен съвет.

Лалов оспори вота като един от кандидатите в него, като се възползва от даденото за първи път в закона право изборът на ВСС да мине през съдебен контрол. Неговите аргументи са известни отдавна – принципните му възражения са срещу непрозрачността, а оттам и несигурността на електронното гласуване.

Тъй като всичко в този казус е безпрецедентно, публикуваме последната част от решението на петимата върховни съдии, в което те обясняват защо, според тях, изборът на новия ВСС е изряден пред закона.

Ето го:

„Като взе предвид установените факти съдът извежда следните правни изводи:

Незаконност – само при тежки нарушения, довели до недействителност на целия вот

Настоящият съдебен състав съобразява обстоятелството, че постановяването на решение за незаконност на изборите е най-тежката възможна последица, причинена от множество пороци в изборния процес. Незаконността на изборите може да бъде обусловена само от нарушения с особено съществен характер, когато съдът констатира, че изборният процес е протекъл в нарушение на основополагащите демократични законови принципи, които са в такава степен тежки и повсеместни, че опорочават изцяло изборния процес и общия резултат от изборите. Възприетото от настоящия съдебен състав разбиране намира опора и в Кодекса на добрите практики по изборни въпроси на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) към Съвета на Европа. В параграф II, т. 3, буква „с“ от Кодекса изрично се подчертава, че органът, пред който се оспорват изборите, трябва да има правото да ги анулира, когато „нередностите са повлияли на изхода от тях“.

В тези случаи трябва да е възможно обявяването за недействителен на целия резултат от изборите. Съдът намира, че до подобен резултат би се стигнало например, когато не са разкрити избирателни секции, когато достъпът на избирателите до секциите е бил ограничаван, когато не са били взети мерки за запазване на тайната на вота, когато бъде извършена подмяна на бюлетини или на избирателните списъци в деня на изборите, ограничаващо избирателите в правото им да гласуват, когато е упражнена тежка форма на принуда, която да застави избирателите да не гласуват или да гласуват против волята им. С оглед на това съдът намира, че за да бъдат изцяло обявени за незаконни изборите следва да са налице две предпоставки – съществени нарушения на изборния процес и тежестта на нарушенията да е от такова естество, което да води до невъзможност да се установи действителната воля на избирателите. На плоскостта на тези критерии трябва да се преценяват и оплакванията, съдържащи се в жалбата.

Атакуваните решения са постановени от надлежен орган

Обжалваните решения на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите от 17 и 18.06.2017 г. са постановени от надлежен орган. Същата е избрана от проведеното на 10.06.2017 г. Общо събрание на съдиите, при спазване на установения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) ред – чл.29 ж и на глава Втора от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (Правилата), приети с Решение на Пленума на ВСС в съответствие с чл.29б ЗСВ. Избирателната комисия е в състава, предвиден в чл.29з ал.1 ЗСВ и се състои от деветима редовни и петима резервни членове. Членовeте отговарят на изискванията, по чл.29з ЗСВ. На проведеното Общо събрание е взето решение да има две избирателни секции – Избирателна секция № 1 – за гласуване с хартиени бюлетини и Избирателна секция № 2 – за електронно дистанционно гласуване през интернет. При извършената служебна проверка на протоколите на секционна комисия № 1 са отразени резултатите от проведения избор с хартиени бюлетини, които протоколи не са оспорени и са възприети изцяло с решенията на Комисията от 17 и 18.06.2017 год.

Протоколите на Избирателната комисия и на секционните избирателни комисии са официални (свидетелстващи или т.нар. удостоверителни, а не диспозитивни) документи по смисъла на чл. 179 ГПК вр.чл.144 АПК – издадени са от длъжностни лица, каквито са членовете на избирателните комисии,      по установения ред и форма, и съставляват доказателство за отразените в тях обстоятелства. За да бъде оборена материалната им доказателствена сила, тяхната истинност може да бъде оспорена по реда на чл. 193 ГПК, в двете и форми – за автентичност (авторство) и вярност (съдържанието да съответства на действителното фактическо положение), което може да бъде направено най-късно до приключване на първото заседание по делото, съобразно правилата посочени в определението на съда  от 05.07.2017 г. В случая жалбоподателят не е оспорил протоколите на секционните комисии и тези на Избирателната комисия в нито една от двете форми, поради  което отразените в тях факти следва да се приемат за установени.  В тази насока следва да бъде посочено, че това съдържание не е опровергано и  от  останалите, събрани по делото доказателства.

Спазен е законовият ред

При преценка на установените от свидетелката К.-Г (Цветелина Кържева, съдия от СРС – б.р.) факти съдът намира, че посочената от нея процедура възпроизвежда предвидения в чл.9 и сл. от Правилата на ВСС ред, съгласно който: Упражняването на правото на глас при електронно дистанционно гласуване се извършва с помощта на нарочно издадени от Висшия съдебен съвет талони за гласуване по образец.

Талоните се генерират от информационната система за електронен избор по квоти (съдии, прокурори и следователи) на случаен принцип и съдържат следните свързани данни: а) случайно генериран уникален адрес (линк) за гласуване; б) съответстващ на уникалния адрес случайно генериран уникален код за гласуване; в) уникален за информационната система пореден номер на талона.

Независимо от вида на талона (съдии, прокурори и следователи), в информационната система за електронен избор не се допускат два талона с един и същ пореден номер. При предоставяне на талон на избирател, адресът за гласуване и кодът за гласуване са скрити надеждно и не се виждат. Вижда се единствено поредният номер на всеки един талон. Поредният номер на талона и кодът за гласуване при електронно дистанционно гласуване по интернет се използват само за предоставяне на достъп до информационната система през интернет, не участват в отбелязване на самия избор и в системата не се съдържа информация за връзка между направения избор и кода за гласуване, както и за направения избор и номера на талона. С един талон се гласува както на първи кръг, така и при повторно гласуване. На всеки един кръг с талона може да се гласува еднократно.

След успешно гласуване, информационната система за електронен избор не позволява повторно гласуване в съответния изборен ден. Генерирането на талоните за гласуване от информационната система за електронен избор се удостоверява със съответните протоколи.

Отпечатването на талоните от се организира от Пленума на ВСС. Предаването на талоните за печат, приемането им от печат, раздаването им на всеки административен ръководител, на председателите на секционни комисии, получаването им от гласоподавателите и деактивирането им се удостоверяват с нарочни писмени документи – протоколи и декларации по образци.

В срок до 12 дни преди втората събота на общото събрание главният секретар на Висшия съдебен съвет или определено от него лице предоставя на всеки административен ръководител брой талони за електронно гласуване, съответен на заявените желания от магистратите в съдебния район за електронно дистанционно гласуване през интернет. Талоните се раздават на магистратите в срок до 7 дни преди изборния ден. Получаването на талон за електронно дистанционно гласуване от всеки един магистрат става срещу попълване и подписване на декларация по образец. Административният ръководител зарежда в информационната система сканирано копие на попълнената и подписана от всеки магистрат декларация, както и отбелязва поредния номер на получения талон за гласуване, в срок до 4 дни преди изборния ден. Попълнените декларации (хартиеният носител) се изпращат незабавно до Висшия съдебен съвет. Всички раздадени талони, с изключение на декларираните за загубени или унищожени, се активират между 7.00 ч. и 8.00 ч. на изборния ден.

Според експертизата – всичко е перфектно

Спазването на нормативно предвидения ред се установява и от заключението на назначената по делото експертиза.

Самото провеждане на електронния вот е уредено в чл.37 от Правилата и по делото не се събраха доказателства този ред да не е бил спазен. Спазена е била и разпоредбата на чл.37 ал.5 от Правилата, съобразно която информационната система не записва и не съхранява информация за това кой избирател за кои кандидати е гласувал. Не се съхранява поредният номер, линкът и паролата, с които е гласувано. Съхранява се единствено информацията за общия брой гласове. Спазването е установено и от вещите лица, които изрично сочат, че тази информация за електронния вот не се съхранява.

Спазен е и редът за отчитане на изборните резултати, въведен с Глава ІХ от Правилата. Няма спор за преброяването и отчитането на резултатите от хартиените бюлетини, а от събраните доказателства се установява, че секционна избирателна комисия № 2 е генерирала през интернет чрез информационната система за електронен избор резултатите от проведеното дистанционно електронно гласуване след окончателното приключване на изборните дни и е описала същите в нарочни протоколи, посочени по-горе.

За резултата от проведеното гласуване на 17.06.2017 год. Избирателната комисия се е произнесла с решение при спазване на чл.44 от Правилата и е обявила за избран един кандидат. В съответствие с разпоредбата на чл.29л ал.3, изр. първо ЗСВ за избран е посочен единствено кандидата П., получила повече от половината от действителните гласове. Тъй като не е бил избран съответния брой членове по този ред, Избирателната комисия е приела решение изборът да продължи на следващия ден, като е произведено повторно гласуване /аргумент от чл.29л ал.4 ЗСВ/.

При проведеното повторно гласуване на 18.06.2017 год. избирателната комисия се е произнесла с решение, като е обявила за избрани тези кандидати, които са получили най-много гласове в съответствие с разпоредбата на чл.46 от Правилата и чл.29,ал.4, изр.2 ЗСВ.

Тайната на вота е гарантирана

Съдът преценява, че при проведеното гласуване по електронен път на 17 и 18.06.2017 г. е спазен и предвиденият в Правилата ред за гарантиране тайната на вота. Непосредствено след внедряване на информационната система за електронен избор  изходният софтуерен код (сорс код) на информационната система се подписва с квалифициран електронен времеви печат. При необходимост от последващи корекции, възложени от ВСС, те също се подписват с квалифициран електронен времеви печат, като всички версии на информационната система за електронен избор се пазят в този вид. Модул „Електронен избор“ не съдържа каквато и да е информация за самоличността на избирателите. Този Модул не записва и не съхранява информация за това кой избирател за кои кандидати за членове на Висшия съдебен съвет е гласувал или с какъв код за кои кандидати за членове на Висшия съдебен съвет е гласувано. Клиентската част на модул Електронен избор е с изключено кеширане (съхранение) на данни за избирател, кодове и избор. При електронно дистанционно гласуване през интернет след 5 последователни грешни опита за въвеждане на код за гласуване, адресът (линкът) за достъп до системата се блокира.

Модул „Електронен избор“ гарантира, че един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден, като за целта: 1. При въвеждане от избирателя на код за гласуване в модул „Електронен избор“, системата се обръща в реално време през защитен с електронен сертификат 19 канал със запитване към модул „Избирателни списъци“ за проверка дали съответният номер на талон е активен. Ако талонът е активен, системата допуска избирателя до последващи действия за упражняване правото на глас. Ако талонът не е активен, извежда съответното съобщение с указание за по-нататъшни действия. 2. След като веднъж е упражнено право на глас с код за гласуване, при повторно влизане в информационната система за електронно гласуване с този код, системата извежда съобщение за това, че с този код е гласувано, без да визуализира избора, който е бил направен преди това.

От събраните по делото доказателства – писмени, гласни и от приетото заключение на вещите лица по назначената съдебно техническа експертиза се установява по безспорен начин, че  при проведените на 17 и 18.06.2017 г. избори на членове на ВСС от квотата на съдиите са спазени правилата по чл.51 и чл.52 от Правилата, гарантиращи тайната на вота при електронното гласуване. При това не се установи да е налице манипулиране на системата за електронно гласуване, както и външна намеса.

Жалбоподателят излага предположения, не факти

По наведените доводи за наличие на съмнение в сигурността на електронната система за дистанционно гласуване:

Твърдението, че е възможно системни администратори да са инсталирани на сървърите манипулирана версия на системата, която да изопачава вота на избирателите и която версия след това дори да заличава следите си, на първо място представлява предположение на жалбоподателя, за което не се сочат конкретни факти, като при извършената от вещите лица проверка на системата за гласуване категорично е установена липсата на манипулации по време на изборите, липсата на физически достъп до сървъра, което е единствена възможност, както според вещите лица, така и според свидетеля Радонов за манипулация на вота. От представените писмени доказателства по категоричен начин е установено, че при провеждане на избора Секционна комисия № 2 за електронен избор е предприела необходимите действия и мерки за обезпечаване на сигурност при отчитане на действителния вот с пълно ограничаване на достъпа до сървърното помещение и осигуряване на непрекъснат видеозапис за целия период на помещението.

Неоснователен е и доводът за манипулация на вота, поради това, че системата за електронно дистанционно гласуване не позволява всеки гласоподавател да може да провери как е отчетен неговия глас. Именно с разпоредбата на чл.52 от Правилата като гаранция за тайната на вота при електронно гласуване е предвидено, че модул „Електронен избор“ не записва и не съхранява информация за това кой избирател за кои кандидати за членове на ВСС е гласувал или с какъв код за кои кандидати за членове на Висшия съдебен съвет е гласувано. Според чл.52 ал.3 от Правилата клиентската част на модул „Електронен избор“ е с изключено кеширане /съхранение/ на данни за избирател, кодове и избор. Тези правила са приети с решение на Пленума на ВСС  въз основа на законовата делегация по чл. 29б ал.1 ЗСВ, не са оспорени по съответния ред и поради това представляват задължителна нормативна уредба за провеждане на избора  на членове на ВСС от квотата на съдиите. А както се посочи по-горе тази нормативна уредба в случая изцяло е спазена. В тази насока следва да бъде посочено, че от показанията на свидетелката К.-Г. се установи, че системата за електронно гласуване позволява на избирателя да провери дали правилно се отчита неговия глас и едва след неговото потвърждение се отчита направения вот.

По същите съображения неоснователни са и наведените доводи за несигурност на системата поради липсата на информация за конкретния избор на отделни избиратели и липсата на архив, аналогичен на архива от хартиени бюлетини, тъй като информацията на броя на гласувалите за определен кандидат се отчита автоматично от системата при стриктно спазване на изискванията за запазване тайната на вота.

По наведения довод за проблем в регистрацията за електронно гласуване подробни съображения са изложени във връзка с установеното от свидетелката К.-Г.. И по отношение на този довод следва да бъде посочено, че начинът на регистрация на магистратите, които са заявили желание за електронно гласуване, е извършен при стриктно спазване на предвидения в Правилата ред и при спазване на изискванията за осигуряване тайната на вота.

И да е водена антикампания срещу Лалов, нямам как да се установи дали е повлияла на резултата

Относно довода за проведена срещу жалбоподателя антикампания, целяща да дискредитира личността му, се сочи, че такива действия са извършени от Висшия съдебен съвет чрез негови членове и чрез мнозинството, който не е страна в настоящия процес, поради което не следва да бъде разглеждан. От друга страна, липсва конкретност на твърденията, както и доказателства в подкрепа на същите.

Съдът освен това съобразява и обстоятелството, че не съществува обективен критерий, по който да се прецени дали и как негативна агитация или антикампания от група лица по отношение на някой от кандидатите за членове на ВСС, в случая жалбоподателя, са се отразили на изборния резултат. По никакъв начин не може да се установи дали подобни нарушения, ако са били извършени въобще са се отразили върху избирателната активност по отношение на този конкретен кандидат, дали са я насърчили или ограничили или пък са повлияли относно гласуването в полза на определен друг кандидат за член на ВСС. Причинната връзка между едно или друго действие на участниците в изборния процес, свързано с антикампания или негативна агитация, и крайния резултат от изборите не може да бъде установена с правни средства резултатът, от който да бъде използван за преценката на законосъобразността, респективно незаконосъобразността на резултатите от изборния процес.

Няма как да се установи дали изборният резултат би бил различен при отсъствието на твърдените в жалбата нарушения. В тази насока настоящата съдебна инстанция съобразява решение № 4 от 1997 г. по к.д. № 29/1996 г. на Конституционния съд, в което се посочва, че за да бъде изразена волята на избирателя необходимо е той в чисто психологичен, субективен план да формира свободно своята воля – да е взел решение за себе си за кого да гласува. В същото решение съдът е подчертал, че за решението на избирателя за кого да гласува на първо място по значение са мисловните процеси и емоционални изживявания. Мисловни и емоционални състояния сами по себе си не могат да се установяват с правни средства в изборния процес, за който правно значение има единствено крайният резултат от гласуването.

В заключение, следва да се отбележи, че обективните предели на проверка за законосъобразност на обжалваните решения в настоящето производство не включват проверка и произнасяне по законосъобразността на актовете на ВСС с които са приети Правилата по чл.29б ЗСВ, както проведената процедура по реда на Закона за обществените поръчки в резултат на която е внедрена системата за електронно гласуване. Извън правомощията на съда е и произнасяне и проверка за законосъобразност на преценката на законодателя за въвеждане с § 78 ал.1 от ПЗР на ЗСВ на дистанционно електронно гласуване.

Като взе предвид изложеното, настоящият съдебен състав намира, че обжалваните решения на Избирателната комисия са законосъобразни и подадената жалба следва да се отхвърли като неоснователна.

С оглед изхода на спора направените разноски от жалбоподателя следва да останат в негова тежест.

Водим от горното, съдът

Р   Е   Ш   И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на М. О. Л. срещу Решение от 17.06.2017 год. на Комисията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, с което е обявена за избрана за член на ВСС Ц. Н. П.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на М. О. Л. срещу Решение от 18.06.2017 год. на Комисия за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, с което са обявени за избрани за членове на ВСС К. П. Ш., А. М. Д., О. З. К., Б. А. Д. и С. И. М..

Решението не подлежи на обжалване.“

 

 

About De Fakto

Проверете също

ВАС отмени наредбата за безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ПРСР

Върховният административен съд отмени Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за …

ВСС пита „Сиела – Норма“ за пазарната стойност на машините, ако бъдат одобрени за избора на нов съдебен съвет

ВСС гласува да се отправи запитване за прогнозната  пазарната  стойност на машините,  ако се приеме, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

twenty − two =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.