Последни новини
Home / Законът / Промени: Европейската директива за командироване няма да важи за международните шофьори (всичко за плюсовете и минусите)

Промени: Европейската директива за командироване няма да важи за международните шофьори (всичко за плюсовете и минусите)

Defakto.bg

Постигнат е компромис по промените в европейската директива за командированите работници. След продължителни дебати Съветът на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси е стигнал до съгласие по спорните въпроси, съобщава Ангелина Пискова, кореспондент на БНР. Основното възражение на  българското правителство и нашите евродепутати е именно начинът,  по който промените ще засегнат транспортните работници. Естонският министър на здравеопазването и труда Евгени Осиновски, цитиран от БНР е  уточнил:

Директивата в сегашния ѝ вид ще продължи да се прилага към пътния транспорт. Съветът обаче обсъжда  пакета за мобилността в друга форма, която включва предложения за специфични правила за командированите шофьори. Това, за което днес се съгласихме е, че новата директива няма да се прилага към транспорта, докато т.нар. „лекс спесиалис“ не влязат в сила.

Именно това давало повече време на министрите на транспорта да обсъждат въпроса.

Междувременно пресцентърът на Комисията по заетост и социални въпроси  съобщи, че социалистите в Европейския парламент, както и профсъюзите на ниво ЕС отдавна поддържат искането за промени в режима на командироването на работници и смятат приетите компромисни поправки за постигнат напредък по отношение на защитата на правата на работниците от експлоатация и нелоялната конкуренция.  За успех се смята въвеждането на принципа за еднакво заплащане на еднаква работа извършена на едно и също място. Работодателите няма да могат повече да злоупотребяват с искания  работниците да плащат за настаняване и транспорт от собствения си джоб.

Същевременно евродепутати от източноевропейските страни са изразили резерви и неудовлетворение от компромисите, поради опасения, че с някои от промените се ограничава достъпа до единния пазар и свободата на движение на услуги и работници.

Открояват се следните положителни промени, приети с компромисните поправки на КЗСВ:

1) Срокът за командироване, в който действа трудовото законодателство на изпращащата страна е фиксиран на 24 месеца (чл. 1 на Директива 96/71/EC). Въпреки че този срок бе заложен в проектопредложението на Европейската комисия, в ЕП бяха направени предложения за намаляването му до 12 и дори 6 месеца. Може да се приеме, че одобряването от КЗСВ на 24 месечния срок е в полза на източноевропейските страни, които го защитаваха.

Друга положителна промяна е възможността за удължаване на срока от 24 месеца след получаване на специално разрешение от приемащата страна въз основа на обосновано искане поради особения характер на предлаганата услуга (нов член 2а на Директива 96/71/EC).

2) Въвеждането на изискване за своевременно и прозрачно публикуване на съставните елементи на възнаграждението от страна на приемащата държава, с които трябва да се съобрази работодателя на командирования работник.

3) Приложимостта на правилата за командироването на работниците да важи и за предприятията подизпълнители.

Същевременно, в някои от приетите текстове от КЗСВ остават следните неизяснени и спорни въпроси:

1) За определяне на дължимото възнаграждение и условията за работа бе възприет принципа на двете правни основания „закон и/или практика“: според действащото законодателство в приемащата страна и/или въз основа на колективните трудови договори, действащи в нея (чл. 3 на Директива 96/71/EC). Формулировката „и/или“ създава предпоставки за сериозни спорове относно приложимия акт за дадено правоотношение при командироването, по отношение на един или друг договор за командироване, както и за редица конкретни условия на командироването (ставките за пътни и квартирни разходи „извън обичайното място на работа“ на командированите работници).

2) Отсъства изрично посочване на минималната работна заплата като един от основните елементи на възнаграждението.

3) Въпреки че в чл. 3 се предвижда задължение за своевременно и прозрачно публикуване на съставните елементи на възнаграждението, извън обхвата на информацията, която следва да се публикува, остават другите норми, отнасящи се до останалите условия за командироване. Възниква хипотезата, при непубликуване или непълна информация да произтекат сериозни неясноти относно отговорността за спазване нормите и условия на работа, валидни за командированите работници. Такива неясноти биха могли да породят сериозни отрицателни последици и санкции, както за добросъвестните работодатели, така и за самите командировани работници.

Мнозинството отхвърли тестове по чувствителни въпроси, предложени от представители на източноевропейските страни.

Тези текстове бяха гласувани като отделни поправки, внесени от евродепутати от различни политически групи (S&D, EPP, ECR, ALDE) от следните държави-членки: България, Румъния, Унгария, Словения, Чехия, Словакия, Полша, Литва, Латвия, Швеция. Отхвърлените поправки предлагаха:

1) изрично изключване на транспортните услуги като транзит, международен транспорт и свързания с тях каботаж от приложното поле на Директива 96/71/EC;

2) искане ревизираната Директива 96/71/EC да не се прилага за сектора на международния пътен транспорт и каботажа до влизането в сила на нова директива, която изменя Директива 2006/ 22/ ЕС и съответното секторно законодателство относно командироването на работници в транспортния сектор.

3) позоваване на становищата на националните парламенти;

 

Развитие в ЕП

Предвижда се в началото на пленарната сесия 23-26 октомври в пленарна зала да бъде обявено приемането на Доклада и на мандата за водене на преговори във връзка с командироването на работници. Процедурата, съгласно чл. 69с на Процедурните правила на ЕП предвижда, че ако няма изрично писмено искане от 76 депутата за поставяне на гласуване на мандата за водене на преговори до вечерта на следващия ден от обявяването му, преговорният екип на ЕП може да пристъпи към преговори със Съвета на министрите.

Поради ясно изразеното несъгласие с приетите текстове на Доклада (гласуване „против“ или „въздържал се“) от депутати предимно от източноевропейските страни, може обаче да се очаква, че ще бъде внесено искане за гласуване на мандата за водене на преговори в пленарна зала. Има данни, че е в ход събиране на подписи за внасяне на такова искане, което трябва да стане най-късно до вторник вечерта, 24 октомври. В този случай, най-вероятно в четвъртък на 26 октомври ще се проведе това гласуване.

В случай, че мнозинството евродепутати подкрепи мандата, то ще може да се премине към преговори. В случай, че мандатът бъде отхвърлен, тогава проектът на законодателния акт и Докладът на КЗСВ ще бъдат включени в дневния ред на следващото пленарно заседание и ще бъде обявен срок за внасяне на изменения по Доклада. Може да се очаква, че такъв срок ще бъде обявен през месец ноември с оглед внасяне на изменения и тяхното гласуване на последващото пленарно заседание.

Развитие в Съвета

Обсъждането и евентуалното приемане на общ подход от Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) е предвидено за заседанието на  23 октомври 2017 г. Съществува, обаче, реална възможност преговорите в Съвета да не достигнат до приемането на общ подход.

Към момента могат да бъдат откроени  няколко въпроса, които разделят държавите в Съвета на два лагера.

1) срок на командироването – Повечето държави подкрепят предложението на ЕК срокът на командироването да е с продължителност 24 месеца. Австрия, Германия, Белгия, Холандия, Люксембург и Франция се придържат към 12 месечния срок на командироване.

2) приложение на директивата в сектора на пътния транспорт – Според ЕК, правилата за сектора трябва да бъдат уредени в специфично законодателство. Австрия, Германия, Белгия, Холандия, Люксембург и Франция настояват правилата за формиране на възнаграждението на работниците в транспортния сектор да са същите като в  Директива 96/71/EC за командироване на работниците. Официалната българска позиция към момента е, че промените в директивата не бива да засягат този сектор.

3) период на влизане в сила на промените в националните законодателства – предложението на естонското председателство е този период да бъде 2 години с 3-годишен преходен период. Някои държави искат този срок да е по-къс.

Испания по-скоро клони към групата на източноевропейските държави. Има съмнения, че Италия и Португалия също биха  заели тази позиция;

Изказва се предположение, че Великобритания би заела позиция „въздържал се“, като по този начин би дала по-голям шанс за формиране на блокиращо малцинство. Блокиращото малцинство трябва да включва поне 4 членове на Съвета, които представляват повече от 35 % от населението на ЕС.

Позиция на профсъюзите

Профсъюзите в лицето на ETUC изразяват своето задоволство относно приетия от КЗСВ Доклад и отразените в него компромисни формулировки за промени в Директивата. По въпроса за транспортния сектор поддържат позицията си, че правилата за приложението на общите разпоредби на Директивата следва да бъдат уредени в специално секторно законодателство въз основа на предложението на ЕК в рамките на пакета за мобилност.

 Обобщение

Налице са достатъчно основания да бъде подкрепен Доклада на КЗСВ и проекта на законодателен акт от гледна точка на защитата на правата на командированите работници, както и предвид 24 месечен период на командироване с възможност за неговото удължаване.

Същевременно, изказаните от представители на източноевропейските страни-членки  съмнения и възражения следва да се имат предвид и да се полагат усилия за отстраняването им и минимизирането им в по-нататъшните етапи на конкретизиране на приложението на изменената Директива 96/71/EC и при работата по пакета за мобилност.

 

About De Fakto

Проверете също

Мария Павлова, зам. главен прокурор ще ръководи общо звено срещу изборни нарушения

  Изпълняващият функциите главен прокурор на Република България Борислав Сарафов, вътрешният министър Калин Стоянов и …

Обреченият избор на 11 – те от професионалната квота на съдии, прокурори и следователи

Миналата седмица Koнcтитyциoнният cъд  отклони искането на бившия главен прокурор Иван Гешев срещу „анулирания“ избор …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

3 × two =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.