Константин Пенчев, сега конституционен съдия,  бе председател на Върховния административен съд (2004 – 2010), а от 20 октомври 2010 – национален омбудсман.  На 8 октомври 2015 година бе избран за конституционен съдия.

Сегашният омбудсман Мая Манолова  заслужи обществен авторитет с агресивната си неотстъпчивост пред властите за правата на гражданите.  Не може да се отрече обаче, че като омбудсман с активността си пред Конституционния съд (и не само!),  Констанин Пенчев очерта доста от пътищата за защита на човешките права.

Едно от най-важните дела, образувани по негово искане бе делото за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 189, ал. 13 от Закона за движение по пътищата, предвиждала, че не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. включително (к.д. № 10 от 2011 г. )   С Решение № 1 от 01.03.2012 г. Конституционният съд обяви за противоконституционен оспорения  текст.

След това решение и изявлението на Пенчев, че ще атакува пред КС всички закони, в които се допуска необжалваемост на наложени глоби и имуществени санкции, параламентът измени над 10 закона, в които имаше идентични разпоредби.

Особено важно за правата на гражданите бе делото пред КС , заведено по искане на  обществения защитник( № 2 от 2011 г). срещу  чл. 75, т. 5 и т. 6 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД), който позволяваше да се налага  принудителна административна мярка „забрана за напускане на страната“ заради  парични задължения над определен размер.   КС обяви  противоконституционност на разпоредбата(р.№2 от 31.03.2011 г.) , а аналогичните разпоредби за налагане на тази  принудителна мярка и по отношение на чужденци (– чл. 43, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за чужденците в Република България) , също бяха обявени за противоконституционни, пак по искане на омбудсмана. ( к.д. № 4/2013 г.)