Последни новини
Home / Законът / Съдийската колегия бойкотира Лозан Панов за съкращенията във ВКС (допълнена)

Съдийската колегия бойкотира Лозан Панов за съкращенията във ВКС (допълнена)

Defakto.bg

Само той и Атанаска Дишева подкрепиха предложенията

Съдийската колегия на ВСС бойкотира поисканите от Лозан Панов съкращения във Върховния касационен съд. След дълъг и разгорещен дебат зад тази идея застанаха само самият Панов и Атанаска Дишева, която дойде от ВАС.

Нещо повече – председателят не само не получи подкрепата на нито един от доскорошните съдии от ВКС в съвета, а срещна твърдия им отпор срещу изказаните от него аргументи, че със съкращаването на 4 бройки на върховни съдии, които получавали по 6000 лв. заплата, можели да се открият 12 щата за районни съдии; че всеки искал повече пари за по-малко работа; че близо 200 върховни съдии (заедно във ВКС и ВАС) били твърде много за малка България и големият им брой предизвиквал разнопосочна практика.

Не смейте да разделяте съдиите в България по този начин и да ни изкарвате скъпо платени безработни! Абсурдно е работата във върховен съд да се мери по количеството дела, скочиха Севдалин Мавров, Красимир Шекерджиев, Вероника Имова. Срещу съкращаването с тези аргументи гласува и Боян Магдалинчев.

В новия съвет съдиите от ВКС са петима – Шекерджиев, Мавров, Керелска, Пашкунова (избрани от професионалната квота) и Вероника Имова (избраник от квотата на парламента). Олга Керелска отсъстваше, всички останали гласуваха „против“ искането на председателя. Към тях се присъединиха и останалите съдии – Боряна Димитрова, Боян Магдалинчев, Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков, Стефан Гроздев, както и адвокатът Боян Новански. Без Атанаска Дишева.

В противостоянието на съдиите откликнаха много неща. А резултатът от гласуването в никакъв случай не бе „за“ или „против“ провеждането на същинската съдебна реформа, за която ратува Лозан Панов. Но и председателят на ВКС на практика не говореше за нея.  Въпросът, в крайна сметка, се сведе до оценките що е това върховен съд и какви са неговите функции, отговорности и задачи.

Какво предлагаше Лозан Панов и с какви мотиви?

Лозан Панов

Да се съкратят 2 щата в Гражданската колегия на ВКС и по 1 в Наказателната и в Търговската колегия на съда.

Мотивите в цифри. За Гражданската колегия (ГК), че докато  през 2012 г. общият брой на образуваните дела в ГК е 7 798, през 2016 г. те са спаднали на 6298 бр. (от които 700 бр. търговски дела, разгледани от съдиите в ГК в изпълнение на Заповед № 839/18.05.2016 г. на председателя на ВКС). Предлага се да се съкратят двата щата на съдиите от колегията, които са станали членове на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК), а след това ще се пенсионират.
 За Търговската колегия (ТК), че постъплението на дела също значително е намаляло, като за 2014 г. образуваните дела са 3808 бр., а към 01.11.2017 г. – 2670 бр. В момента там има два свободни щата, единият е освободен от пенсионер. Предлага се той да бъде съкратен.

За Наказателната колегия, че докато през 2014 г. делата са били близо 2000, от началото на годината те са 1089, т.е. намалението е наполовина. Предлага се съкращение на 1 незает щат от 5 вакантни места.

Мотивите в думи. „Предложението е във връзка с тенденция, която всеки от вас би трябвало да отчете – намалява населението в България, а оттам и завежданите от него дела. Постъпленията във ВКС намаляват като бройка. Това е свързано и с темата за съдебната карта. Като административен ръководител твърдя, че ВКС може да работи и с 4 магистрати по-малко.

В България имаме две върховни съдилища – в едното 110 съдии, в другото – 93. В малка България с около 7 млн. население имаме над 200 върховни съдии, те са много. Един върховен съдия получава около 6000 лв. Тези средства могат да се насочат към други институции, тези 4 бройки могат да се трансформират в около 12 бройки в районни съдилища, например в Софийския районен съд„, обяви Лозан Панов пред колегията днес.

Становището на КАК

Комисията по атестирането и конкурсите е одобрила само едно от предлаганите съкращения – на 1 бройка в Търговската колегия и е отхвърлила останалите две, докладва нейният зам.-председател Красимир Шекерджиев. Основните мотиви са били натовареност и брой на тълкувателните дела и решения.

Но и още – членовете на комисията са се свързали с тримата зам.-председатели на ВКС – Павлина Панова (Наказателна колегия), Красимир Влахов (Гражданска колегия), Дария Проданова (Търговска колегия), за да чуят и техните мнения. Само Панова е заявила, че поддържа своето становище от септември за съкращение с 1 щат в нейната колегия.

Нещо повече – Красимир Влахов сам е потърсил кадровиците, за да ги уведоми, че неговото становище за съкращаване на 2 щата е било актуално към септември, при действието на друга редакция на Гражданския процесуален кодекс. След последните промени, които разшириха пределите на касацията по граждански дела, той е против намаляване на числеността на съдиите в Гражданската колегия.

„И на мен вчера ми стана ясно, че становищата на зам.-председателите са от септември, сега пределите на касацията се разшириха по ГПК. Броят на делата, които започнаха във връзка с казуса КТБ, е чудовищен, вълната им ще стигне и до Търговската колегия на ВКС. Няма да подкрепя предложенията за съкращаване“, обяви Даниела Марчева.

„Много интересна дискусия точно в момент, когато ВСС отправи искане за отпускане на още пари от парламента за бюджета догодина. През 2015 г. бях част от този процес и говорихме за оптимизация както на ВКС, на ВАС, на прокуратурата, на ВСС. Като човек, който спазва обещанията си, предприех действия във връзка с администрацията. Това, което правя сега, е в изпълнение на същите ангажименти. Смятам, че твърденията на КАК са безпринципни“, репликира Лозан Панов. „Голяма драма за 4 щата! На пенсионерите за Коледа ще се дадат по 40 лв., а ние се вкопчваме в бройки на високоплатени магистрати, които можем да пренасочим другаде!„, додаде той.

Тези аргументи взривиха залата.

Щом мислите това за върховните съдии, какво ли ще кажете за нас?!

 

Севдалин Мавров

Пръв скочи Севдалин Мавров. „Много добре подготвено изказване, само не знам дали мястото му е тук. Но и аз съм мотивиран – от колегите, които са ме избрали. И от проведени разговори по темата, включително със зам.-председатели на ВКС.

Не съм съгласен да противопоставяме работата на районни, окръжни, апелативни, върховни съдии и да ги разделяме! Много добре знам по колко часа работят върховните съдии, докога остават на работа, как идват и в събота и в неделя. Не противопоставяйте върховния съд на другите съдилища! Ще гласувам против съкращаването на всяка една бройка. Не говорете, че в момента ВКС може да работи с много по-малко хора, не забравяйте, че не сме съд не само по правото, но и по фактите. А това никак не е лесно!„, възмути се Мавров.

Не противопоставям, говоря за по-ефективно разпределение на ресурсите. Да, съдиите трябва да имат време да огледат всичко, но при 4 пъти намаление на делата е нормално и ние да реагираме на тази промяна“, отвърна Панов.

„Вчера в КАК гласувах за съкращенията в трите колегии, но нещата се промениха с възпроизвеждането на становищата на председателя на Гражданската колегия, не разбрах и какво е действителното становище на останалите двама зам.-председатели. Предлагам да изслушаме и тримата зам.-председатели на съда. Сега съм объркана“, каза Атанаска Дишева.

„Да не действаме първосигнално – щом е извоювана бройката, да не се дава! Иска се повече мъдрост и професионализъм“, пак се вклчи Лозан Панов.

„Подкрепям изслушването, доколкото има съмнения, промяна в становищата на зам.-председателите. Безспорно ръководителите на колегиите са най-добре информирани с какво обективно са ангажирани и натоварени колегите. За да се вземе справедливо и обосновано решение, ни е нужен обем от данни и сведения, не само статистика. За върховните съдилища бройката дела не е достатъчна – говорим за тълкувателна дейност, обучения, държавни изпити, работни групи и т.н.„, заяви Цветинка Пашкунова.

Искането за изслушване обаче бе отхвърлено. И дебатът продължи.

Вероника Имова

„Вярвам в тезата, че броят на делата в която и да е колегия на ВКС не може да е измерител на тяхната сложност, нито на степента на натовареност на всеки съдия. Наказателната колегия е редовна трета инстанция на всички обжалваеми актове на 7-те апелативни съдилища, на новите присъди на окръжните съдилища и т.н. За т.г. в Наказателната колегия има 7 тълкувателни дела, а съдиите са само 27. Трудът им не може да се измерва количествено, по бройки разгледани дела!“, категорична бе Вероника Имова.

Боряна Димитрова

„Аз съм единствената сред вас от ниското ниво на окръжен съд. Възмутена съм от това, което чух. Щом мислите това за върховните съдии, какво ли ще кажете за нас? Опитахте се да омаловажите върховните съдии, в чиято справедливост все още вярват хората, на скъпоплатени безработни. Не казахте нищо за качеството на правосъдието. Ако се е освободил ресурс, вероятно той трябва да се използва в трите колегии именно за качеството на правосъдието. При тази ваша мотивация аз лично ще гласувам против“, заяви Боряна Димитрова.

Красимир Шекерджиев

Думата взе Красимир Шекерджиев: „Позволихте си да кажете, че решението на КАК страда от липса на мотиви и е безпринципно. Повечето от членовете на КАК са върховни съдии, а онези, които не са, са избрани от пленумите на върховните съдилища. Едно е нещото, което вчера се задаваше като въпрос: какви са вашите мотиви за отправяте такива предложения? Сега разбрах, че са три. Първо, да спестим средствата от заплатите на 4 съдии, некоректно назовани. Второ, това е нещо, което сте обещали в концепцията си. Трето, че трябва да дадем пример – вие като ръководител, ние като членове на съдийската колегия. Мотивите на КАК не са безпринципни, напротив, свързани са с актуалната ситуация във ВКС. Да се броят дела във ВКС като единствен критерий за натовареност е подход, който няма да приема. От няколко години дейността на колегите от НК по даване на становища, отговаряне на различни въпроси, поставяни от съдилища или други институции, участието в комисии, работни групи, подготвяне на становища до КС, участие в законодателния процес е увеличено в пъти. Съдия Панов, в Наказателната колегия в четвъртък се работи само по тълкувателни решения. Тази година е поставен рекорд по брой тълкувателни решения.

Тълкувателните решения на Гражданската колегия от 21 през 2011 г. са нараснали вече на 91. Това е съществена разлика.

Съдия Панов, аз никога не съм обещавал, че ще съкращавам каквито и да е бройки, още по-малко от ВКС. Най-малко удачно ще е е да променяме и съдебната карта,  променяйкки числеността на ВКС. А становището на съдиите дали е ясно? Предложението ви за съкращенията не е обсъждано на общи събрания на колегиите, нито на пленум на ВКС. Ще гласувам определено „против“, не защото съм против реформата, а защото реформа, правена с тези аргументи, не е реформа!

Съдебната карта е въпрос на всички ни, а основната работа на магистрата е да правораздава. И аз казвам, че със съкращаването на 1 бройка нищо от това няма да пострада, а се прави голяма драма. Що се отнася до вземането на мнението на общите събрания – ако се направи референдум дали в България да се плащат данъци, какъв ще е резултатът? Има непопулярни мерки, които са необходими. Оставам с впечатлението, че по никакъв начин не бива да се съкращават бройки“, отвърна Лозан Панов.

„Да разбирам ли, че ние, съдиите, след като всяка година искаме пари, не си мърдаме пръста? Вие наистина ли това казвате, това ли мислите?!“, възкликна Шекерджиев.

Резултатите от гласуването бяха красноречиви – всички предложения за съкращаване се отхвърлиха.

Съдийската колегия обаче не е решаващата – окончателното решение взема пленумът на ВСС, където заседават също прокурорите и един следовател.

 

About De Fakto

Проверете също

Политика на диалог и разумна комуникация, обеща зам.-министър Георги Николов на синдикатите от ГДИН и ГДО

Привърженик съм на политиката на диалог и разумна комуникация, на боравенето с факти и на …

ВАС обяви за нищожно решението на МС, с което оттегля предложение до Президента за издаване на Указ за обособяване на Обзор като самостоятелна община   

Веднъж отправено  предложение до държавиня глава,  само той може да решава отнесения до  него въпрос …

2 коментара

 1. Никой не пуска кокала, независимо че има по-гладни. Не сме избрали съдии от ВКС, за да се борят само за тесните интереси на ВКС

 2. Иванка Дончева

  КАТО ОБИКНОВЕН ГРАЖДАНИН ПИТАМ ЗАЩО ВСЕ ОЩЕ НЯМА ПРОИЗНАСЯНЕ НА ВКС ПО ЖАЛБАТА МИ СРЕЩУ РЕШЕНИЕ НА ВТАС?!
  НА 18.09.2017г. СЕ Е ПРОВЕЛО ЗАКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВКС ПО ДОПУСТИМОСТ НА ЖАЛБАТА МИ И ДВУМЕСЕЧНИЯ СРОК, В КОЙТО ТРЯБВАШЕ ВЪРХОВНИ СЪДИИ ОТ ВТОРО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ ДА ИЗЛЯЗАТ С МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ ИЗМИНА!!!
  ОТ 07.03.2017г. ЖАЛБАТА МИ Е ВХОДИРАНА ВЪВ ВКС И ЧАКАХ 6 МЕСЕЦА ДА УЗНАЯ, ЧЕ СЕ Е ПРОВЕЛО НАСРОЧЕНОТО ЗА 18.09.2017г. СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ.
  ОТТОГОВА ДО ДНЕС, ПОВЕЧЕ ОТ 2 МЕСЕЦА ЧАКАМ СТАНОВИЩЕ ДАЛИ ЩЕ БЪДЕ ДОПУСНАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ВЪВ ВКС ЖАЛБАТА МИ!!! ЧУДЯ СЕ ЗАЩО ЛИ СЕ БАВЯТ СЪДИИТЕ ОТ ВКС?!
  ДНЕС РАЗБИРАМ, ЧЕ ДЕЛАТА ВЪВ ВКС БИЛИ НАМАЛЕЛИ В ПЪТИ, ВЪПРЕКИ ТОВА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИИ СА МНОГО НАТОВАРЕНИ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

12 + 19 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.