Последни новини
Home / Законът / Цацаров в писмо до Борисов: Контролът на язовирите в страната е компрометиран

Цацаров в писмо до Борисов: Контролът на язовирите в страната е компрометиран

Defakto.bg

Стената на яз. „Бели Искър“  и прилежащите й съоръжения,  близо до София, е „частично работоспособна“, се казва в доклад за  състоянието язовира, поискан от Върховна административна прокуратурата. В  същото време  във ВАП е получена кореспонденция, от която се вижда, че  отговорността за финансирането на поддръжката на язовирната стена се прехвърля между министерства, дружество-концесионер, община, областна управа и в резултат до настоящия момент не са реализирани действия за гарантиране на безопасността на съоръжението.  Това е малка част от обобщенията, направени във Върховна административна прокуратурата на резултатите от двегодишните й проверки по повод наводненията и последиците от тях в цялата страна – констатирано е още – неизпълнение на изискванията за безопасна техническа експлоатация на язовирните стени и/или съоръженията към тях, масово неизпълнение на издадени предписания, въпреки многобройните констатирани нарушения, не са предприети принудителни административни мерки,  липсват данни за издадени наказателни постановления и т.н. и т. н.

По повод  обезпокоителните изводи за хаос в контрола на язовирните съоръжения, главният прокурор Сотир Цацаров е изпратил съпроводително писмо до премиера  Бойко Борисов, заедно с доклада на завеждащия отдел „Надзор за законност“ при ВАП.

Ето пълният му текст:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

От Върховна административна прокуратура /ВАП/ след наводненията на територията на страната през последните години са организирани множество проверки и съобразно констатациите са предприети действия по реда на надзора за законност.

Със ЗИДЗВ – ДВ, бр.58/31.07.2015 г., държавният контрол по поддържането в технически изправно и безопасно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях е възложен на председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/. Правомощията се упражняват от главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“.

В началото на 2017 г. от ВАП е възложена, чрез председателя на Агенцията национална проверка относно техническата и безопасна експлоатация на язовирите на територията на цялата страна.

В представената информация се очертават следните моменти:

  1. Изискванията за безопасна техническа експлоатация на язовирните стени и/или съоръженията към тях не се изпълняват в преобладаващия брой случаи;
  2. Издадените предписания не се съблюдават масово, а спазването им не е обвързвано със срок.

При това положение възможността за санкциониране при неизпълнение на предписание е неприложима, макар че е предвидена от законодателя;

  1. При неизпълнение на предписания се издават нови такива, без да се образуват административнонаказателни производства;
  2. Въпреки многобройните констатирани нарушения, изключително преобладаващият брой съставени актове за установяване им са резултат на ангажирането на председателя на ДАМТН от ВАП.

Подходът, описан дотук компрометира предназначението и резултатността на контролно-санкционната дейност. А последната е изключително важна, както за понасяне на законоустановени санкции от нарушителите, така и за възпиране на други граждани и организации от неправомерно поведение;

  1. Не се предприемат принудителни административни мерки /ПАМ/, при все че в чл.199б от Закона за водите такива права са предвидени.

Отсъствието на ПАМ означава, че не се реализират мероприятията, които имат превантивен и преустановителен характер при нарушения.

На следващо място, в близост и над град София се намира яз. „Бели Искър“.

По искане на ВАП от председателя на ДАМТН е представен доклад, който съдържа негативна оценка и за състоянието на стената на язовира и прилежащите ѝ съоръжения, определено като „неизправно-частично работоспособно“. В такива случаи според Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние се налагат определени действия, вкл. ремонт.

По силата на договора за концесия от 2000 г. предоставяне на В и К услуги на територията на Столична община, поддръжката и експлоатацията на язовира /тогава публична общинска собственост/ са възложени на „Софийска вода“ АД. Включването на обекта в списъка на комплексните и значими язовири – публична държавна собственост през 2010 г. не засяга задълженията на концесионера да се грижи за състоянието на този актив съгласно §10, ал.1 ПЗРЗИДЗВ /ДВ 103/2013 г./.

Същевременно във ВАП е получена кореспонденция, съгласно която отговорността за финансирането на поддръжката на язовирната стена се прехвърля между министерства, дружество-концесионер, община, областна управа и в резултат до настоящия момент не са реализирани действия за гарантиране на безопасността на съоръжението. Декларира се и спазване на въведените ограничения на натоварването при експлоатацията на стената на яз. „Бели Искър“.

В тази зловредна ситуация е налице и становище на независим държавен орган – КЕВР, според което концесионерът не следва да се натоварва с инвестиционните разходи по поддръжката и експлоатацията на язовир „Бели Искър“.  Позицията, цитирана току-що противоречи из основи на §10, ал.1 ПЗРЗИДЗВ.

Сред конкретните действия, които заслужават да се споменат са съставянето на акт за установяване на административно нарушение против министъра на регионалното развитие и благоустройството от органите на ДАМТН за непредприемане на необходимите действия за стартиране на процедура за извършване на ремонт и изготвянето на проект за тристранно споразумение между МРРБ, СО и „Софийска вода“ АД за реда и условията за утвърждаване на технически вариант и извършване на реконструкция /II етап/ на стената на яз. „Бели Искър“. Документът е изпратен за разглеждане и предложения още на 05.05.2017 г. на МРРБ, от което е получена информация единствено за изработване и обсъждане на нов проект от заинтересованите страни, но не и за други действия.

При липсатата им и с цел предотвратяване на възможни опасни последици, на 26.10.2017 г. ВАП ангажира министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на енергетиката, министъра на вътрешните работи, председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД и кмета на Столична община, в пределите на правомощията, установени и от закона, и от договора за концесия за предприемане на всички възможни мерки – организационни, контролни, санкционни, превантивни и др., вкл. за практическо осигуряване на конструктивна и технологична сигурност.

Идентифицираните проблеми, първо, поставят въпрос доколко е обосновано възлагането на правата за контрол, санкции и налагане на ПАМ на орган, който е структуриран като една главна дирекция към ДАМТН към министъра на икономиката, вкл. с оглед възможността за справяне с тези задължения, тъй като се касае за широкообхватна дейност относно безопасността на голям брой обекти, чиято експлоатация води до потенциална заплаха в много насоки, вкл. за живота, здравето, имуществото на населението на цялата територия на РБ.

На следващо място, налице е спешна необходимост от организиране на действията, които да обезпечат безопасната експлоатация на стената и съоръженията на яз. „Бели Искър“.

В съответствие с горното, изпращам сигнал от прокурор, завеждащ отдел „Надзор за законност“ при ВАП.

СОТИР ЦАЦАРОВ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

About De Fakto

Проверете също

20 съдии и съдебни служители с остра декларация срещу идеята да бъде закрит районния съд в Каварна

  Двадесет съдии и служебни служители от Районен съд Каварна остро протестират срещу предложението на  …

Изборни времена за нов състав на ВСС

Иван Брегов, Институт пазарна икономика За да сме убедени, че съдиите, прокурорите и следователите са …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.