Последни новини
Home / Избрано / Как се сключва и прекратява трудов договор по заместване

Как се сключва и прекратява трудов договор по заместване

Defakto.bg

 

Автор Величка Микова, юрист

Наша  ра­бот­нич­ка  из­лезе в отпуск  по май­чин­с­т­во.  Мо­же ли на нейно мяс­то  да наз­на­чим друг служител, какъв трябва да е вида на до­го­вора му  и как се прекратява той?  Юл.К., гр. София

На мяс­то­то на от­със­т­ващата ви колежка по­ра­ди пол­з­ва­не на от­пуск за от­г­леж­да­не на мал­ко де­те (чл. 164 от КТ), има­те пра­во да на­е­ма­те дру­г работник или служител на срочен тру­дов до­го­вор.

В подобни случаи законът позволява на мястото на про­дъл­жи­тел­но от­със­т­ва­щи  ра­бот­ни­ци  да се назначават  нови лица, като сключените с тях договори са за за­мес­т­ва­не.   В подобни случаи в  срочния  тру­дов  до­го­вор се  по­со­чва и  име­то на за­мес­т­ва­ния ра­бот­ник.  То­ва изис­к­ва­не е осо­бе­но важ­но, с ог­лед про­дъл­жи­тел­ност­та на до­го­во­ра и мо­мен­тът на прек­ра­тя­ва­не­то му. Важно е да се знае, че договорът по заместване се прек­ра­тя­ва със зав­ръ­ща­не на ти­ту­ля­ра.  То­зи вид сро­чен тру­дов до­го­вор мо­же да е с  про­дъл­жи­тел­ност както ня­кол­ко дни, та­ка и ня­кол­ко го­ди­ни, до­ри по­ве­че от 3 г.

Добре е да знаете също, че ако по вре­ме на за­мес­т­ва­не­то тру­до­во­то пра­во­от­но­ше­ние с ти­ту­ля­ра бъде прекратено, се прек­ра­тява и  трудовият договор със заместника.  Ако обаче  за­мес­т­ва­щи­ят  ра­бот­ник или слу­жи­тел про­дъл­жи да ра­бо­ти 5 или по­ве­че ра­бот­ни дни след прек­ра­тя­ва­не на до­го­во­ра на ти­ту­ля­ра, без да има пис­ме­но въз­ра­же­ние от стра­на на ра­бо­то­да­те­ля и длъж­ност­та е сво­бод­на, то тру­до­во­то му пра­во­от­но­ше­ние ще се пре­вър­не в без­с­роч­но на ос­но­ва­ние чл. 69, ал. 2 от КТ.

В тези случаи не е необходимо работодателят да издава отделна заповед, с която да трансформира срочния в бесрочен трудов договор.

Правно основание – чл. 68, ал.1 и чл.69, ал.2 от Кодекса на труда

 

About De Fakto

Проверете също

Президентът: Силно се надявам, че приетия механизъм за контрол на гл.прокурор не е маскарад в парламента

  Парламентът много трудно ще навакса за 3 дни пропилените 3 месеца за осъществяването на …

Министър Зарков: На действащия парламент му остава една седмица живот и едно важно изпитание – НПК

Служебният министър на правосъдието Крум Зарков, който е на визита в  САЩ, следи ставащото със …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.