Последни новини
Home / Избрано / Как се сключва и прекратява трудов договор по заместване

Как се сключва и прекратява трудов договор по заместване

Defakto.bg

 

Автор Величка Микова, юрист

Наша  ра­бот­нич­ка  из­лезе в отпуск  по май­чин­с­т­во.  Мо­же ли на нейно мяс­то  да наз­на­чим друг служител, какъв трябва да е вида на до­го­вора му  и как се прекратява той?  Юл.К., гр. София

На мяс­то­то на от­със­т­ващата ви колежка по­ра­ди пол­з­ва­не на от­пуск за от­г­леж­да­не на мал­ко де­те (чл. 164 от КТ), има­те пра­во да на­е­ма­те дру­г работник или служител на срочен тру­дов до­го­вор.

В подобни случаи законът позволява на мястото на про­дъл­жи­тел­но от­със­т­ва­щи  ра­бот­ни­ци  да се назначават  нови лица, като сключените с тях договори са за за­мес­т­ва­не.   В подобни случаи в  срочния  тру­дов  до­го­вор се  по­со­чва и  име­то на за­мес­т­ва­ния ра­бот­ник.  То­ва изис­к­ва­не е осо­бе­но важ­но, с ог­лед про­дъл­жи­тел­ност­та на до­го­во­ра и мо­мен­тът на прек­ра­тя­ва­не­то му. Важно е да се знае, че договорът по заместване се прек­ра­тя­ва със зав­ръ­ща­не на ти­ту­ля­ра.  То­зи вид сро­чен тру­дов до­го­вор мо­же да е с  про­дъл­жи­тел­ност както ня­кол­ко дни, та­ка и ня­кол­ко го­ди­ни, до­ри по­ве­че от 3 г.

Добре е да знаете също, че ако по вре­ме на за­мес­т­ва­не­то тру­до­во­то пра­во­от­но­ше­ние с ти­ту­ля­ра бъде прекратено, се прек­ра­тява и  трудовият договор със заместника.  Ако обаче  за­мес­т­ва­щи­ят  ра­бот­ник или слу­жи­тел про­дъл­жи да ра­бо­ти 5 или по­ве­че ра­бот­ни дни след прек­ра­тя­ва­не на до­го­во­ра на ти­ту­ля­ра, без да има пис­ме­но въз­ра­же­ние от стра­на на ра­бо­то­да­те­ля и длъж­ност­та е сво­бод­на, то тру­до­во­то му пра­во­от­но­ше­ние ще се пре­вър­не в без­с­роч­но на ос­но­ва­ние чл. 69, ал. 2 от КТ.

В тези случаи не е необходимо работодателят да издава отделна заповед, с която да трансформира срочния в бесрочен трудов договор.

Правно основание – чл. 68, ал.1 и чл.69, ал.2 от Кодекса на труда

 

About De Fakto

Проверете също

Съдът спря действието на наредбата за конкурсите за директори на училищата до приключване на съдебния спор

Върховният административен съд (ВАС) спря до приключване на съдебния спор действието на Наредбата № 16 …

Президентът поканен да поеме патронажа на 30-ия конгрес на Международната федерация по европейско право (FIDE)

Предстоящият 30-и конгрес на Международната федерация по европейско право (FIDE), който ще се проведе в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.