Последни новини
Home / Законът / Обзор на съдебната практика по дела срещу България пред Европейския съд по правата на човека

Обзор на съдебната практика по дела срещу България пред Европейския съд по правата на човека

Defakto.bg
Светла Маргаритова

Доц. д-р Светла Маргаритова*

Предстои Европейският съд по правата на човека да представи отчет за своята дейност през изминалата 2017 г. Той ще обхване постановените от него решения по отношение на всички държави-членки на Съвета на Европа. За нас обаче е важно каква е равносметката във връзка с решенията, които засягат нашата страна. Затова в следващото изложение ще бъде направен опит за обзор на неговата практика, които се отнасят за България .

Статистическа информация

През изминалата 2017 г. Европейският съд по правата на човека постанови 40 решения по съществото на спора по 63 жалби. Едно от решенията е произнесено от Голямото отделение[1],  13 от   от Комитет от трима съдии , а останалите 26 – от Камара от седем съдии. По седем от жалбите не е установено нарушение.

В 22 от решенията е установено  едно нарушение, в 7 – две и едно решение –  4 нарушения. Най-преобладаващото второ нарушение е по чл. 13 (липса на ефективно вътрешноправно средство за защита), като най-често то в комбинация с чл. 8, чл. 1 от Протокол 1   и с чл. 3 .

Все още Съдът не може да преодолее прекомерното забавяне при  произнасяне по  жалбите – 24 от тях са били регистрирани в периода  2007 г.- 2010 г. Следва да се отчете обаче, че в една немалка част от случаите става въпрос за обединяване на група жалби със сходни оплаквания. Най-често това се е случвало с оплаквания за лоши условия в местата за изтърпяване на наказанията (групирани са за общо разглеждане 13 жалби, регистрирани в периода 2009-2015)[2], както и за твърде суровия режим на наказанието „доживотен затвор без право на замяна“, и за липсата на реалистична перспектива за преразглеждане на тези присъди (групирани са за общо разглеждане10 жалби, регистрирани в периода 2009-2015 г.[3] ). Политиката за съвместно разглеждане на жалби по сходни казуси, се основава на 42 § 1 от Правилата и продължава като тенденция в работата на Съда от години. Тя е плодотворна и  дава възможност да се оптимизира и ускори до известна степен процедурата и да се постигне икономия на време, което е голям дефицит при свръхнатовареността на Съда.

Приоритетите на Съда могат да бъдат установени по няколко критерия . Единият е свързан с конкретния текст по Конвенцията, по който са постановени най-много решения, защото с оглед преценката на Съда той е избрал да разгледа именно тази категория жалби. Вторият потказател е бързината на решаването на спора спрямо годината на регистрация на жалбите и третият –  определянето на нивото на важност на съответната жалба. Съвсем естествено е тези критерии да се припокриват и именно наслагването им да е обусловило решението на Съда да съсредоточи вниманието си върху конкретна жалба.

В следващото изложение ще бъде представен обобщен анализ на решенията съобразно първия критерий, след което   ще бъде отделено специално внимание на тези от тях,  които Съдът е квалифицирал, че са с второ ниво по важност и ги е разгледал с приоритет.

В последната част ще бъде представена кратка информация и за решенията по допустимост.

Решенията на Съда съобразно установеното нарушение на текст от Конвенцията

Най голям брой решения са постановени във връзка с повдигнати оплаквания по чл. 1 от протокол 1 (за правото на мирно ползване на собствеността) – 11, от които две са за справедливо обезщетение по чл. 41 (при установено нарушение на този  текст с предходно решение)[4], а по една от жалбите не е установено нарушение. Анализът на категориите  дела показва, че Съдът се е насочил към  решаването на определен тип жалби, които са от вида на т.н. „повтарящи се“. През миналата година четири от тях са подобни на казуса Kirilova and Others v. Bulgaria[5], две от жалбите  са като делото Basarba OOD v. Bulgaria[6] и две, свързани с реституционни претенции по ЗСПЗЗ и ЗВСОНИ, по подобие на делата Tomov and Nikolova v. Bulgaria (no 50506/09, 21 July 2016)[7] и серията реституционни дела, като Velikovi and Others v. Bulgaria((nos. 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99, 51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01, and 194/02, §§ 110‑41, 15 March 2007, както и Dimitar and Anka Dimitrovi v. Bulgaria, no. 56753/00, 12 February 2009; Panayotova v. Bulgaria, no. 27636/04, 2 July 2009; and Madzharov v. Bulgaria, no. 40149/05, 2 September 2010).[8]

Обезпокоителното в случая е, че въпреки множеството решения, постановени през годините от Съда, всички институции в България пренебрегват решаването на тези повтарящи се проблем, а все още има случаи, които не са приключили и на национално ниво. При делата от групата Kirilova and Others v. Bulgaria (по повод неприключилите процедури за обезщетяване с жилища след отчуждаване по ЗТСУ(отм.) се установява, че българските власти (столична община най-често, но и административните съдилища често) не са променили подхода си въпреки множеството осъдителни решения от 2005 г. до настоящия момент. Или общините продължават да твърдят, че нямат никакви ангажименти към гражданите, чиито имоти са отчуждили, защото междувременно са прехвърлили задълженията си за строителство на търговски дружества (които често впоследствие са обявявани в несъстоятелност или ликвидация), или съдилищата приемат, че не са налице предпоставките за ангажиране отговорността на общините в хипотезата на чл. 1 от ЗОДОВ.

В решението си по делото Krasteva and Others v. Bulgaria (което е свързан със земеделска реституция по ЗСПЗЗ) Съдът намира за необходимо да се произнесе и по чл. 46 от Конвенцията. Той препоръчва на Правителството освен индивидуалните мерки да предприеме и такива от общ  характер (по повод земеделската реституция по ЗСПЗЗ). Съдът изразява становището, че общите мерки, взети при изпълнението на неговото решение по това дело трябва да включват въвеждането във вътрешното право на обезщетение, което може да гарантира, че лицата, които са загубили собствеността  си на  основание член 10, ал. 13, могат да получат компенсация, която да съответства на  пазарната стойност на отнетия имот.

Второто място по брой решения си поделят два текста от Конвенцията – чл. 3 (забрана за унизително и нечовешко третиране и изтезания), по който са постановени 8 решения по 29 жалби и чл. 8(право на неприкосновеност на личния и семеен живот и кореспонденцията), по който решенията са пак толкова, но  са по 10 жалби .

Две от решенията по чл. 3 са свързани с вече постановени по-рано решения на Съда. Става въпрос за решения по проблеми, аналогични на  делата Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria (no. 15018/11, 61199/12, 8 July 2014 ) и Sabev v. Bulgaria (dec.),(no. 57004/14, 12 May 2015), в които повдигнатите оплаквания са, че самото наказание „доживотен затвор“ е нечовешко и унизително по своята природа, както и че режимът, при който то се изтърпява, също противоречи на чл. 3)[9]. Друга група от  13 жалби са подобни на проблематиката по пилотното решение Neshkov and Others v. Bulgaria (nos. 36925/10 and 5 others, 27 January 2015). В тях се поставят сходни проблеми, свързани с лошите материални условия в българските места за задържане и изтърпяване на наказание лишаване от свобода.[10] По две от жалбите с повдигнати оплаквания по чл. 3 не са установени нарушения.

По делата по чл. 8, както бе посочено по-горе, са постановени 8 решения, като три от тях са по повтарящи се проблеми, свързани с експусирането на чужденци и са подобни на казуса  Al–Nashif v. Bulgaria (no. 50963/99, 20 June 2002)[11]. В други три се анализират оплаквания, свързани с нарушени позитивни задължения на държавата да гарантира нормални контакти във взаимоотношенията родител-дете[12], осигуряването на правото на контакти и телефонни разговори на задържаните лица с техните близки[13], правото на гражданите да имат достъп до своите лични данни (независимо дали в тях се съдържа класифицирана информация)[14]

Решенията на Съда съобразно класирането на жалбите по критерия „ниво на важност“

Критерият „ниво на важност“ на жалбата невинаги  води и до приоритетното й разглеждане. От общо 11 жалби, категоризирани във второ ниво, Съдът е разгледал  в по-съкратени срокове  шест от тях, регистрирани в периода 2013-2016 г.[15] Останалите пет, макар че повдигат важни въпроси, произтичащи от пропуски в националното законодателство[16] или твърде стеснително тълкуване на приложимите правни норми от страна на българския съд[17], датират от 2008 – 2009 и 2011 г.

Извън посочената  „класация“  и несъмнено най-значимо и като събитие, е решението на Голямото отделение по делото  Simeonovi c. Bulgarie – не само, защото това е едва третото българско дело(виж препратка 1) , което е било селекционирано от Съда и е било допускано до разглеждане от разширен състав. В него е повдигнат важен  въпрос в светлината на правото на справедлив процес относно правото на адвокат на задържаното лице. В своето решение от 20 октомври 2015 г. съдиите от Камарата единодушно приемат, че няма нарушение на чл. 6§3 с). Голямото отделение потвърждава това заключение, но решението не е подкрепено от всички съдии. Петима от тях изразяват особено мнение във връзка с въпроса как се е отразила липсата на адвокат в първите три дни от задържането на жалбоподателя и дали липсата на доказателства за предприети следствени действия е достатъчна, за да се достигне до извода, че правата на жалбоподателя не са били нарушени. Голямото отделение препотвърждава установеното нарушение на чл. 3 от Конвенцията относно комплексното въздействие на лошите материални условия и особено строгия режим на изтърпяване на присъдата от страна на лица, осъдени на доживотен затвор без право на замяна.

Съдът постановява и мерки на основание чл. 46 от Конвенцията в духа на решението си Харакчиев и Толумов.

Сред жалбите, по които  Съдът е постановил решения през 2017 г. нито една не е определена с първо ниво по важност, но 8 от тях са обособени във  второ ниво. В тях се   повдигат оплаквания по различни текстове от Конвенцията – чл. 3, чл. 5, чл. 6, чл. 8,чл. 9 и чл. 11. В следващото изложение ще бъде направен кратък обзор  на някои от тези решения.[18] Както ще стане ясно, част от проблемите не са нови и непознати на българските власти, но те смущават поради неглижирането им и очевидно това е в основата на решението на Съда да ги разгледа с приоритет и да акцентира върху тях.

Решението S.F. and Others v. Bulgaria(Application no. 8138/16, 7 december 2017) е постановено в рекордно кратък срок след регистрацията на самата жалба. В него се повдигат въпроси, които не са нови – относно нечовешките условия в Домовете за настаняване на чужденци. В кокретния случай обаче драстичното е това, че самото отношение на властите във Видин при първоначалното задържане на семейството с три малки деца – на 1,5 г., 11 г. и 15 г. (които правят опит незаконно да преминат границата между България и Сърбия) е пропито с бездушие и липса на хуманност, като се вземе предвид, че едно от децата е едва на година и половина, а всички вещи на   семейството са били иззети при задържането им, включително и беберона , и храната, и едва на следващия ден са им били върнати, а храна им е била предоставена срещу заплащане. Самото място, в което са били настанени, е било нехигиенично, без санитарен възел (дори без кофа) и с изпочупени легла, така че в първия ден жалбоподателите са били принудени да удовлетворяват естествените си нужди на пода на помещението, в което са били заключени. Според Съда комбинацията от посочените по-горе фактори трябва да е засегнала значително трите деца  както физически, така и психологически, и  вероятно е оказала особено неблагоприятно  въздействие върху петия  жалбоподател с оглед на неговата много малка възраст.  Затова той констатира, че като са  държали трите деца в такива условия, дори и за кратък период от време (спори се дали за 41 или 32 часа), българските власти са ги подложили на нечовешко и унизително отношение. Съдът посочва в мотивите си, че „с оглед на абсолютния характер на член 3 от Конвенцията, нарастващият приток на мигранти не може да освободи високодоговарящата държава от задълженията й по тази разпоредба, която изисква на лицата, лишени от свобода, да бъдат гарантирани условия, съвместими с уважение към човешкото достойнство“(§92).

Той отхвърля възраженията на правителството за неизчерпване на наличните вътрешни средства за защита – Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, тъй като приема, че няма достатъчно доказателства, че националният съд прилага   стандарта относно лошите условия в затворите и в следствените арести и по отношение на задържаните чужденци в Домовете за временно настаняване на чужденци, позовавайки се на своето  решение по делото Djalti v. Bulgaria (no. 31206/05, § 75, 12 March 2013). Съдът посочва, че правителството не е представило нито едно   решение на ВАС по повод оплакване на чужденец от лошите условия в тези домове, за да се убеди, че законът намира приложение и по отношение на тези заведения.

Това решение е сигнал за промяна в практиката на ВАС по дела по чл. 1 от ЗОДОВ, който очевидно следва да разшири обхвата на допустимост на подобен род искови претенции не само, когато се визират места за задържане и за изтърпяване на наказания, но и ДВНЧ. Ако съдиите смятат, че законът не им позволява това, то тогава следва да бъдат извършени промени в самото законодателство, за да бъдат обхванати и тези хипотези и да се гарантира ефективно вътрешноправно средство за защита.

В решението I.P. c. Bulgarie[19]  се повдигат въпроси относно липсата на съдебен контрол при настаняването на малолетни и непълнолетни в Домовете за временно настаняване на тези лица. Жалбата е по повод  настаняването на едно непълнолетно момче в такъв дом по разпореждане на прокурор. В националното законодателство липсва както обща норма от типа habeas corpus, така и специфична – във връзка с настаняването на малолетни и непълнолетни в места, подобни на ДВНМН. Като се позовава на решението си по делото A. et autres (no 51776/08, § 107, 29 novembre 2011) Съдът констатира, че след посоченото решение законодателството не е променяно, а решението за настаняване на жалбоподателя в ДВНМН е взето от прокурора по искане на полицията – т.е. в рамките на осъществяване на изпълнителната власт на държавата и тези органи не предоставят гаранциите, изисквани от чл. 5§4, а освен това техните актове не подлежат на съдебен контрол.  По повод липсата на съдебен контрол върху актовете на прокуратурата, с които се настаняват малолетни и непълнолетни в ДВНМН Конституционният съд на Република България бе сезиран по искане на петчленен състав на Върховния административен съд. По образуваното к.д. № 7/2016 г.

Конституционният съд единодушно постанови решение № 11 от 4 октомври 2016 г., в което не установи нарушение на чл. 37 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Той прие, че дейността на прокуратурата в хипотезите по упражняване на правомощията й за настаняване в тези заведения не са като на съдебен орган, а имат функциите и действието на индивидуален административен акт, поради което подлежат на съдебен контрол по общите правила на АПК. С малката подробност, че в самия закон не е записано, че прокурорските актове подлежат на съдебен контрол (дори и да е по АПК). Та се питам дали административните съдилища, ако бъдат сезирани, биха разгледали подобен казус по същество.

В решението Ivan Todorov c. Bulgarie[20] се откроява  празнотата в българското законодателство (по-специално в НПК) относно липсата на  съдебен контрол върху актовете на прокуратурата за изпълнение на влязла в сила присъда. Жалбата е свързана с оплакване по повод  законността на задържането на жалбоподателя за изтърпяване на наказание лишаване от свобода. Той твърди, че присъдата му не подлежи на изпълнение поради изтичане на абсолютната давност, на каквато позиция е и Комисията по помилванията към Президента, поради което тя отказва да разгледа молбата му да бъде помилван. Това дава основание на жалбоподателя да се завърне от САЩ, където той заминава в началото на 90-те години, но на аерогара София е задържан, отведен в затвора, където остава от 2008 до 2014 г. за изтърпяване на присъда, постановена през 1987 г.

Европейският съд посочва, че законодателството е следвало да предостави на жалбоподателя правото на достъп до съд с оглед изискванията на чл. 5§4, но  българското право не предвижда такава специфична жалба, свързана с изпълнението на наказанието, или с частичната недопустимост на изпълнението, или за да се отчете и срокът на предварителното задържане. Както и в предходното решение (посочено по-горе) той констатира, че  във вътрешното законодателство не съществува обща процедура от типа на  habeas corpus, позволяваща съдебен контрол върху задържането независимо от основанията за това и освобождаване на задържания, ако то се окаже незаконосъобразно. Затова е установено нарушение на чл. 5§4. Съдът установява и второ нарушение – на чл. 5§5 – липса на ефективно средство за защита при констатирано нарушение на чл. 5. Той отбелязва, че въведените в ЗОДОВ след 2012 г. нови хипотези за отговорност на държавата липсва такава, която би била приложима за случаи, като настоящия.

Посочените две решения, и особено клисифицирането им във второ ниво по важност, дават сигнал към властите, че е крайно време да се обсъди въпросът относно приемането на обща норма, предоставяща правото на обжалване на всички възможни форми на лишаване от свобода независимо от тяхното основание, пред съд.

            Две решения с установени нарушения по чл. 8, включени във второ ниво, привличат вниманието. Те засягат различна проблематика, но са разгледани в сравнително кратки срокове. Едното от тях е  по повод лишаването на задържано лице от минималните му права, регламентирани както в националното ни законодателство, така и в редица международни инструменти, измежду които и ЕКПЧ. Това е делото Lebois v. Bulgaria[21] . След задържането на жалбоподателя, който е френски гражданин, заловен на местопрестъплението при опит за кражба от автомобил, той е отведен в полицейското управление, а след това му е определена мярка за неотклонение задържане под стража от съд. Не му е назначен адвокат, владеещ френски език. Не е информирана консулската служба на Република Франция в продължение на повече от 10 дни, не му е осигурен нито един безплатен разговор по телефон. Част от оплакванията са обявени за недопустими като повдигнати след изтичането на 6-месечния срок. Европейският съд установява нарушение единствено за  оплакването по чл. 8 относно ограниченията, наложени върху контактите на жалбоподателя и телефонните разговори през целия период докато е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража“ (24 януари 2014 г.) до прехвърлянето му в затвора на 18 април 2014 г. Европейският съд констатира, че  макар и правата на обвиняемите и подсъдимите на свиждания и телефонни разговори да са регламентирани в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража  и правилника за прилагането му, самият ред, по който се осъществяват тези права, се определя със заповеди на началниците на съответните следствени арести и затвори, които не са публични и не са достъпни. Поради това той достига до извода, че намесата в правата на жалбоподателя по чл. 8 не е била „съгласно условията, предвидени в закона“, защото тя не се е основавала на достатъчно достъпни правила.

Второто решение, в което са установени нарушения на чл. 8 и е определено  като такова с втора степен по важност, е  Aneva and Others v. Bulgaria[22]  То е постановено по три самостоятелни жалби, по всяка от които един от двамата родители е ограничен или не успява да осъществява контакти с детето си, макар и да има постановено съдебно решение по отношение режима на взаимоотношенията  между тях. Съдът намира, че оплакванията и по трите жалби са по повод неспособността на властите да осигурят и гарантират  поддържането на връзките между родителите и децата, които произтичат от позитивните задължения на държавата по чл. 8 от Конвенцията.

Той взема под внимание обстоятелството, че и към настоящия момент родителските права върху децата са възложени на  майките по първите две жалби.  Това за съда е знак, че националнине съдилища след цялостна преценка на всички фактори са решили, че в най-добрия интерес на детето е да бъде отглеждано от майката. Но жалбоподателките не са били в състояние да  упражняват пълноценно родителските си права за дълги периоди от време (по първата жалба от 2005, по втората  – от 2010 г.), макар и да са положили усилия да задействат съответните производства по изпълнение на решенията на съда.  Съдът отбелязва и това, че след образуване на изпълнителните дела всички случаи, в които е била проваляна срещата между родителя и детето, са в резултат на поведението на другия родител и тогава съдебният изпълнител се е задоволявал само с отлагане на изпълнението.

Но в случаи като тези бързината на прилагане на подобни мерки осигурява нейната адекватност и ефективност именно в ранните етапи на разделянето на детето от родителя. Съдът намира, че такива производства следва да бъдат провеждани като се проявява особено усърдие. Продължителните изпълнителни производства са имали безспорно негативно въздействие върху възможността на жалбоподателките да заживеят заедно с децата си. Съдът констатира, че всички други законови механизми, предвидени за осигуряване изпълнението на този вид решения, са неефективни. Предприетите от властите мерки нито са довели до връщането на децата, нито – до установяването на някакъв смислен контакт с оглед възстановяване на отношенията между тях и другия родител. Поради това Съдът установява нарушение на чл. 8 по първите две жалби.

Общият проблем на други две решения, квалифицирани със същата степен на важност, е неоправданата намеса на властите в свободата на изповядване на религията[23] и в свободата на сдружаване.[24] Съдът достига до извода, че отказът да бъдат регистрирани религиозното сдружение и асоциацията „не са  били необходими в едно демократично общество“ . Всъщност тези проблеми не са нови и решенията на Европейския съд от 11 януари 2018 г. само потвърждават извода, че съществува сериозен проблем, който пречи на националните съдилища обективно да разглеждат подобни казуси, тъй като те имат силна политическа окраска.

Решенията на Европейския съд по допустимост

Този тип решения остават „в сянка“. Те обаче дават информация за цялостната дейност на Съда и показват, че тя не е преминала в постановяването само на онези 40 решения по основателност. За тях много рядко се пише или говори. Част от тези решения  не представляват интерес, тъй като с тях се утвърждават приятелски споразумения или едностранни декларации в случаи на признато нарушение от страна на Правителството. С друга част  се  прекратява производството поради липса на обратна връзка с жалбоподателя.  Най-важни са третата група решения по допустимост, в които са изложени мотиви защо дадена жалба е недопустима.

През 2017 г. са постановени общо 26 такива решения по 36 жалби. По 5 производството е прекратено поради липса на комуникация с адвоката и със самия жалбоподател, а по още едно – поради смърт на жалбоподателя. По 4 жалби е одобрено подписаното приятелско споразумение, а по една – направената едностранна декларация на Правителството за готовността му да заплати определена сума като обезщетение за допуснато нарушение по Конвенцията.

Останалите 14 решения са тези, които представляват интерес, тъй като в тях се обсъждат конкретни проблеми, обосновали извода на съда, че дадената жалба е недопустима.

С две решения от 30 май 2017 г. по жалбите на Tsonev v. Bulgaria[25] и  Kolev v. Bulgaria[26] Европейският съд установява, че жалбите са недопустими поради неизчерпване на нововъведеното вътрешно средство за защита при оплаквания за нарушения по чл. 5 във вр. с измененията на чл. 2 от ЗОДОВ. Макар и да няма все още достатъчно практика по този текст и той да е бил въведен в българското законодателство след депозирането на жалбите, доколкото не е изтекъл давностният срок за предявяване на иск по ЗОДОВ, Съдът ги обявява за недопустими, тъй като жалбоподателите и към този момент могат да предявят  такъв иск.

По други две жалби, обединени за общо разглеждане – Atanasov and Apostolov[27] Съдът не установява нарушение отново поради въведено междувременно вътрешноправно средство за защита. И двамата жалбоподатели се оплакват по чл. 3 от Конвенцията, че условията на тяхното задържане съответно в Затвора в гр. Стара Загора в края на 2016 г. и в Затвора в гр. Пловдив през 2015 – 16 г. представляват нечовешко и унизително отношение. Съдът намира, че промените в българското законодателство във връзка с изпълнението на перпоръките по делото Нешков и др. представляват ефективно вътрешноправно средство за защита – те предвиждат както превантивни, така и компенсаторни средства.  По още три подобни жалби не е установено нарушение за лоши условия в българските затвори (по-конкретно за затвора в гр. Сливен).[28]

На последно място бих искала да отбележа и знаковото решение на Съда по две жалби –  Anchev v. Bulgaria. [29] В тях са повдигнати оплаквания по чл. 8 от Европейската конвенция по повод на решенията на   Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за това, че е оповестила приналдлежността на жалбоподателя към бившите служби за държавна сигурност без да е била осъществена надлежна проверка върху участието му и при доказана липса на част от документацията. Наред с това е повдигнато оплакване по чл. 13 във вр. с чл. 8, тъй като не е имал ефективно вътрешноправно средство във връзка с тези нейни решения. Европейският съд не установява нарушения по тези оплаквания.

Съдът приема, че „осветяването“ на агентите има за цел подобряване на прозрачността на публичния живот и допринася за увеличаване на доверието в институциите на страната след падането на комунистическия режим. Той не разглежда обаче въпроса как това „осветяване“ се отразява на доброто име на жалбоподателя, а приема, че участието на жалбоподателя в редица дебати по важни за обществото въпроси,  свидетества, че този акт на Комисията не  е попречил на  неговия авторитет и той продължава активно да участва в обществения дебат по важни за обществото въпроси.

Решенията на Европейския съд по допустимост имат значение, защото дават ясни сигнали за насоките, в които Съдът би разгледал оплаквания, подобни на тези, по които той не е склонен да установи нарушения.

[1] Simeonovi c. Bulgarie (Requête no 21980/04),решение на Голямото отделение, 12 may 2017. То ще бъде коментирано по-долу в настоящата статия , тъй като е третото българско решение, разгледано от Голямот отделение след делата Начова и др.(Requêtes nos 43577/98 et 43579/98 ,6 juillet 2005) и Станев                       ((Requête no 36760/06,17janvier 2012)

[2] Виж Kirilov and Others v. Bulgaria, no. 12487/09 and 12 other applications, 22 june 2017

[3] Виж  Zhivko Gospodinov and Others v. Bulgaria,  nos. 34639/07 and 9 other), 26 October 2017

[4] Виж Velcheva v. Bulgaria, no. 35355/08, 9 february 2017(решението по съществото на спора е постановено на 9 юни 2015 г.)и Chengelyan and Others v. Bulgaria, no. 47405/07,23 November 2017(решението по съществото на спора е постановено на 21.04.2016 г.)

[5] nos. 42908/98, 44038/98, 44816/98 and 7319/02,  June 2005. Виж  Kostov v. Bulgaria,  no. 3851/13,16 march 2017; Stefanovi v. Bulgaria, no. 65688/12, 30 March 2017; Basmenkova v. Bulgaria, no. 63391/13, Avril 2017, Petrovi v. Bulgaria, no. 26759/12, 2 february, Rashkova and Simeonska v. Bulgaria,  no. 41090/12), 2 february 2017

[6] no. 77660/01,7 January 2010 . Виж Stamova v.. Bulgaria , no 8725/07, 19 january 2017 и Velkova v. Bulgaria,  no. 1849/08, 13 July 2017

[7] Krasteva and Others v. Bulgaria,  no. 5334/11), 1 June 2017

[8] Stefanovi v. Bulgaria (Application no. 65688/12), 30 March 2017

[9] Това са обединените за общо разглеждане 10 жалби  Zhivko Gospodinov and Others v. Bulgaria ,  nos. 34639/07 and 9 others), 26 October 2017 на лица, осъдени на доживотен затвор и доживотен затвор без право на замяна.

[10] Kirilov and Others v. Bulgaria(Application no. 12487/09 and 12 other applications), 22 june 2017

[11] Kurilovich and Others v. Bulgaria,  no. 45158/09),1 June 2017; Gapaev and Others v. Bulgaria, no. 41887/09), 1 June 2017; Grabchak v. Bulgaria,  no. 55950/09),1 june 2017

[12] Aneva and Others v. Bulgaria (applications nos 66997/13, 77760/14 et 50240/15), 6 Avril 2017

[13] Lebois v. Bulgaria (no 67482/14), 19 october 2017

[14] Yonchev v. Bulgaria (Application no. 12504/09), 7 december 2017

[15] S.F. and Others v. Bulgaria, no. 8138/16, 7 december 2017; I.P. c. Bulgarie ,no 72936/14, 19 janvier 2017; Lebois v. Bulgaria, no 67482/14, 19 october 2017; Aneva and Others v. Bulgaria,  nos 66997/13, 77760/14 et 50240/15, 6 Avril 2017

[16] Vanchev v. Bulgaria no 60873/09, 19 october 2017; Ivan Todorov c. Bulgarie, no 71545/11, 19 janvier 2017; Varadinov  c. Bulgarie,  no 15347/08, 5 octobre 2017.

[17] Metodiev et autres c. Bulgarie, no 58088/08), 15 June 2017; Union nationale turque et Kungyun c. Bulgarie ,  no 4776/08), 8 June 201

[18] Посочената по-горе жалба  Simeonovi c. Bulgarie е селекционирана да бъде включена в обзора, изготвян на най-важните решения на Съда всяка година

[19] no 72936/14), 19 janvier 2017

[20] no 71545/11, 19 janvier 2017

[21] no 67482/14), 19 october 2017

[22] applications nos 66997/13, 77760/14 et 50240/15), 6 Avril 2017

[23] Виж Metodiev et autres c. Bulgarie (Requête no 58088/08), 15 June 2017. Подобно е и решението на Съда по делото Genov c. Bulgarie((Requête no 40524/08), 23 mars 2017

[24] Виж Union nationale turque et Kungyun c. Bulgarie (Requête no 4776/08), 8 June 2017

[25] no  9662/13, 30 May 2017

[26] no 69591/14, 30 May 2017

[27] nos 65540/16, 22368/17, 27 June 2017

[28] Alexandrova and Others, nos 2888/10, 52546/11, 5160/14, 1 June 2017

[29] nos. 38334/08 and 68242/16,5 december 2011

*Публикацията е от блога на Светла Маргаритова (pravanachoveka.com), пречатваме със специално разрешение

About De Fakto

Проверете също

Радев към множеството българи на Шипка: Обединени опазихте Трети март от посегателство и разсеяхте лепкавата политическа мъгла от костите на нашите предци

Днес сме се стекли хиляди, от всички краища на родината, за да заявим, че Трети …

3 Март! От урва на урва и от век на век честваме славата му дивна като някой ек: Честит национален празник, българи! (снимки)

Честит национален празник, българи! Честваме 146 г.  от  Освобождението на България от турско робство. Поклон …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.