Последни новини
Home / Гостува ни / Съдът: Парламенът е нарушил Конституцията, като е отхвърлил оставката на Делян Добрев!

Съдът: Парламенът е нарушил Конституцията, като е отхвърлил оставката на Делян Добрев!

Defakto.bg
Делян Добрев очевидно остава депутат за радост на съпартийците си

С 7:4 гласа  Конституционният  съд е обявил  за противоконституционен отказа  на  Народното събрание да прекрати депутатските правомощия на Делян Добрев през октомври миналата година, след лично подадената от него оставка.

Съдът не се е занимавал с последващото  оттеглянe  на оставката на Добрев от  22 декември миналата година.  След като решението на парламента е обявено за противоконституционно,  със  статуса на Делян Добрев трябва да се занимава  самото Народното събрание, пред което депутатът  подава оставка.  Не е работа на КС да решава дали Добрев е или трябва да  бъде депутат, смята съдът.(по долу мотивите на съда,  б.р. )

„За” решението,  предложено от съдия докладчика  Константин Пенчев са гласували Борис Велчев, Стефка Стоева, Мариана Карагьозова, Румен Ненков, Георги Ангелов и Таня Райковска

Против са били – Кети Маркова, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев и Филип Димитров

От заседанието е отсъствала Цанка Цанкова, ако е участвала,  е щяла да се присъедини към групата на  малцинството, научи De Fakto .

Сред множеството аргументи съдът изтъква и  нарушението на  Конституцията и законите, извършени от Народното събрание, чиито председател, тогава Димитър Главчев,  не обнародва акта,  с който парламентът отказа да освободи Делян Добрев, макар, че по закон бе длъжен да направи това в 15-дневен срок.  Изненадващо е, че и новият председател на парламента, Цвета Караянчева, също не е обнародвала  това  решение на НС  –  въпреки указанието на Конституционния съд и  безусловната й привързаност към върховенството на правото, изтъквана пред  евроемисарите.

Делото бе образувано по искане на 62 депутати от БСП, които настояха да бъдат  прекратени правомощията на депутата от ГЕРБ Делян Добрев, тъй като парламентът няма правомощия да  отхвърля оставката му.   Основно препятствие пред допустимостта на делото, бе именно обстоятелството, че НС не публикува в Държавен вестник решението за отхвърлената оставка.  Последицата от  противоконституционното поведение на НС е съхраняването на съпратиеца от ГЕРБ като депутат.

Константин Пенчев, съдия докладчик

Из решение №2 по к.д.№8/17 г.

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Е ДЛЪЖНО  ДА ПРЕКРАТИ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ДЕПУТАТА ПРИ ДЕЙСТВИТЕЛНА ОСТАВКА

 

……..

Със заявление вх.№ 754-00-105 от 3.10.2017 г. народният представител Делян Александров Добрев подава оставка като народен представител в 44-то Народно събрание на основание чл.72, ал.1, т.1 от Конституцията. Заявлението му е обсъдено в пленарно заседание на 4.10.2017 г., видно от стенограмата на петдесет и петото заседание на 44-то Народно събрание. Подадената оставка е докладвана от председателя на събранието и е предложен проект за решение за прекратяване на пълномощията на подалия заявлението, като заключителен акт на процедурата по чл.72, ал.2 от Конституцията. Вносителят на оставката в пленарно заседание изрично потвърждава изразената воля за предсрочно прекратяване на пълномощията. При проведените дебати  надделява становището, че подалият оставка е високо компетентен и морален политик, и прекратяването на пълномощията му би било загуба за парламентарната група, чийто член е, както и за целия парламент, и затова не трябва да се „позволи“ да напусне парламента, и следва да се гласува „против“ подадената оставка. При проведените гласуване и прегласуване проектът за решение за прекратяване на пълномощията на Делян Добрев като народен представител не е приет.

Процедурата за предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител на основание чл.72, ал.1, т.1 от Конституцията започва с подаване на оставка от народния представител. Оставката има за свой адресат Народното събрание, което е единственият компетентен орган да се произнесе с решение на основание на подадената оставка – чл.72, ал.2 от Конституцията.

В случая Народното събрание, след проведено гласуване, не приема проекта за решение за прекратяване пълномощията на подалия оставка народен представител. Този отказ е акт на властническа воля с правни последици. Отказът подлежи на контрол за конституционосъобразност от Конституционния съд на основание чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията /в този смисъл и т.6 от Тълкувателно решение № 14 от 18 декември  2013 г. по к. д. № 17 от 2013 г./.

Необнародването на резултата от проведеното гласуване  не е пречка за произнасяне по съществото на искането.

Оспорваният отказ, както всички актове на Народното събрание, подлежи  на обнародване в „Държавен вестник“ не по-късно от 15 дни след приемането му – чл.88, ал.2 и 3 от Конституцията. Въпреки, че в определението по допускане на искането, съдът обърна внимание, че конституционният срок за обнародване на отказа е изтекъл, то и досега председателят на Народното събрание не е изпълнил задължението си по чл.77, ал.1, т.5 от основния закон да го обнародва. Конституционният съд поддържа изразеното в определението по допускане на искането становище, че неспазването на предвидената в Конституцията процедура по издаването на един акт от органа, който го е издал, не може да е пречка за контрол на този акт по реда на чл.149, ал.1, т. 2 от Конституцията.

В чл.72, ал.1 от Конституцията са изброени четири основания за предсрочно прекратяване пълномощията на народния представител: подаване на оставка, влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено, установяване на неизбираемост или несъвместимост и смърт. Наличието на първите две основания се установява с решение на Народното събрание, а наличието на третата хипотеза – с решение на Конституционния съд. Производството по чл.72, ал.2 пред Народното събрание има за цел установяване наличието на подадена оставка или влязла в сила присъда.  При наличие на някое от двете основания пълномощията на народния представител се прекратяват от деня на постановяване на решението за това. Както е посочено и в мотивите на Тълкувателно решение № 14 от 18.12.2013 г. по к. д. № 17 от 2013 г., при подаването на оставка следва да се установи, „че народният представител по своя воля е изявил ясно желание неговият мандат да бъде прекратен“, като мотивите за оставката са без значение.

Когато Народното събрание установи, че оставката е действителна, то е задължено да прекрати пълномощията на народния представител. При такава оставка е налице възлагане за прекратяване на пълномощията на народния представител, предписано в чл. 72, ал. 2 от Конституцията.

В адресираната до Народното събрание оставка, народният представител Делян Добрев  изразява категоричната си воля за предсрочно прекратяване на пълномощията му, която воля  препотвърждава и в пленарно заседание на 4 октомври 2017 г. Ето защо последвалият отказ на Народното събрание да приеме оставката на Делян Добрев по съображения за целесъобразност – неговите качества и ползата от неговата работа като народен представител, е в несъответствие с чл.72 от Конституцията.  Обвързването на правните последици на оставката с наличието на други обстоятелства, които могат да бъдат различни във всеки конкретен случай, води до въвеждане на нови и неясни основания за предсрочно прекратяване или непрекратяване на пълномощията на народния представител. Това разбиране противоречи на правилото, че предсрочното прекратяване на пълномощията на народен представител, като изключение в развитието на правоотношението на политическо представителство, може да се осъществи само на изрично посочени в Конституцията основания. /Тълкувателно решение № 14 от 18. 12. 2013 г. по к. д. № 17 от 2013 г./.

Упражняването на функциите на народния представител може да е пълноценно и в интерес на обществото само, ако те се изпълняват с необходимата добросъвестност и желание. Поради това принудителното продължаване на правоотношението на политическо представителство, въпреки волята на народния представител то да бъде предсрочно прекратено, противоречи на естеството на това представителство.

Отказът за предсрочно прекратяване на пълномощията, въпреки изричното желание на депутата за това, нарушава и правото на свободна воля /чл.6, ал.1 от Конституцията/, както и правото на свободен избор на професия и място на работа /чл.48, ал.3 от Конституцията/.

С оглед изложеното, Конституционният съд приема, че отказът на Народното събрание от 4 октомври 2017 г., да прекрати предсрочно пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев е постановен в нарушение на чл.72, ал.1, т.1, във връзка с ал. 2, предложение първо, чл.6, ал.1, предложение първо и чл.48, ал.3 от Конституцията и следва да бъде обявен за противоконституционен.

Съдът намира, че представеният по делото препис от заявление за оттегляне оставката от народния представител Делян Добрев от 22 декември 2017 г. е без значение за изхода на настоящето производство.

Предмет на делото е отказът на Народното събрание от 4.10.2017 г.. 

Народното събрание, а не Конституционният съд е овластеният от Конституцията орган да се произнесе по прекратяване пълномощията на народен представител на основание на подадена оставка. Затова настоящото решение, освен че поначало не може да има ретроактивно действие, не решава и въпроса за статуса на Делян Добрев като народен представител. Парламентарната процедура по приемане на оставка е установена в интерес на подалия я народен представител, поради което продължаването й е обвързано с неговата последна свободно изразена воля.

С оглед изложеното съдът

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА за противоконституционен отказа на Народното събрание от 4 октомври 2017 г. да прекрати предсрочно пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев на основание подадена оставка от 3 октомври 2017 г..

Съдиите Гроздан Илиев, Кети Маркова, Анастас Анастасов и Филип Димитров са подписали решението с особени мнения.                                                                                                                                                            Председател: Борис Велчев

Пълният текст  на решението – на сайта на Конституционния съд (www.constcourt.bg)

 

About De Fakto

Проверете също

Министър Йорданова: Не виждам причина за удължаване на срока за закриване на спецправосъдието

  „Приетият закон за  закриването на специализираното правосъдие е пределно ясен – той предвижда 3-месечен …

ВКС отмени присъдата за убийство на баща от дъщеря и зет, връща делото за ново разглеждане на САС

ВКС връща на САС за ново разглеждане делото за убийството на 86-годишния  Стефан Янев в …

Един коментар

  1. Стефка Видева

    Харесва ми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.