Последни новини
Home / Законът / ВКС отказа на Цацаров тълкуване как се доказва престъплението по служба

ВКС отказа на Цацаров тълкуване как се доказва престъплението по служба

Defakto.bg

Наказателната колегия не промени решението си за „двойното наказване“

Два отказа получи главния прокурор Сотир Цацаров от Наказателната колегия на Върховния касационен съд. Това става ясно от съобщение на ВКС за две тълкувателни дела.

Няма разнобой в практиката по чл. 282 от НК

Първото (Тълкувателно дело 7 от 2017 г.) бе образувано по искане на Цацаров да се даде отговор на въпроса: „Какви са пределите на доказване на прекия умисъл и специалната цел, като елементи на субективната страна на престъпните състави по чл. 282 НК?“. Днес производството по делото е прекратено, тъй като по въпроса не е налице разнобой в съдебната практика и законът не е противоречиво прилаган от съдилищата. Сиреч, няма поле за тълкуване.

В мотивите на определението пише: „Прегледът на обобщената в случая съдебна практика показва, че е общо становището на съдилищата, че специалната цел по чл. 282 от НК трябва да бъде доказана, като в едни случаи доказателства за нея действително са извеждани от самата конкретика на фактите относно несъобразеното с длъжността поведение, а в други случаи (преобладаващата част) съдебната преценка е правена след съпоставка на фактите относно противодлъжностното поведение с други от установените по делото факти. Констатираното от вносителя противоречие е само привидно, доколкото различният подход при доказването на субективните елементи от поведението на дееца е манифестиран от съдебните състави при различни от фактическа страна казуси, като съответно е подчинен и е обусловен от строгата специфика на всеки конкретен казус“. Според върховните съдии ползваният в съдебните актове езиков изказ и структуриране на изложението са индивидуални, но вложеният смисъл е общ и е ясен – по несъмнен начин следва да са установени всички елементи от състава на престъплението по чл. 282 от НК – от обективна и от субективна страна.

В определението се подчертава, че волята на конституционния законодател, закрепена в чл. 124 от Конституцията на Република България, е тълкувателните правомощия на ВКС да се осъществяват по отношение на законите, а не на фактически въпроси, като това правомощие не конкурира инстанционната компетентност на ВКС по наказателни, граждански и пр. дела, а съществува редом с нея, като има своите характерности, типични особености. „Внесеното в случая искане не третира правен въпрос, респективно начина, по който определено правило от закона следва да се разбира и прилага. Формулираният в него въпрос и съпътстващите го аргументи в същността си са ориентирани не към преодоляване на противоречиви съдебни разрешения по едни и същи правни въпроси, а насочват към третиране на фактическата страна от общата задача на наказателния процес по чл. 1, ал. 1 НПК, свързана с доказването, доколкото понятието „предели на доказване“ е тясно свързано с една от основните процесуални категории на доказването – неговия предмет“ – категорични са върховните съдии.

Формулираният в искането въпрос може да получи отговор единствено чрез казуално тълкуване, като част от правораздавателния процес, но не и по пътя на общо и абстрактно тълкуване от ОСНК на ВКС в хипотезите по чл. 124 от ЗСВ, като не предполага възможност за даване на принципно разрешение, общо важимо за практиката на съдилищата по прилагането на чл. 282 от НК.

Без промяна за правилото non bis in idem

По друго тълкувателно дело (Тълкувателно дело 4 от 2017 г.) Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши:

Не са налице основания за промяна в тълкуването, дадено в т. 1.1., т. 1.2.3. и т. 3.1. от Тълкувателно решение № 3 от 22.12.2015 г. по т. д. №  3/2015 г. на ОСНК на ВКС, и тълкувателното решение не следва да бъде допълнено в тези му части относно приетото, че:

„т. 1.1. Наказателно производство, образувано срещу лице, по отношение на което за същото деяние е било проведено приключило с влязъл в сила акт административнонаказателно производство с характер на наказателно по смисъла на ЕКПЧ, подлежи на прекратяване на основание чл. 4, § 1 от Протокол № 7 по реда на чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК;

т. 1.2.3. Когато административнонаказателното производство не може да бъде възобновено, последиците от повторното наказателно преследване на лицето за същото деяние, за което спрямо него е било проведено приключило с влязъл в сила акт административнонаказателно производство с наказателен характер по смисъла на чл. 4 от Протокол № 7 към ЕКПЧ, се преодоляват чрез прекратяване на наказателното производство на основание чл. 4, § 1 от Протокол № 7 към ЕКПЧ по реда на чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК, съответно, отмяна на постановените по него съдебни актове и прекратяването му или възобновяване на наказателното производство, отмяна на постановените по него съдебни актове и прекратяването му;

т. 3.1. Деецът не следва да носи едновременно наказателна и административнонаказателна отговорност в случаите, когато с извършеното от него деяние са нарушени едновременно наказателна и административнонаказателна норма с различни обекти на защита.“

С Тълкувателното решение се оставя без разглеждане искането на главния прокурор Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС да даде отговор на въпроса:

„Налице ли са основания за промяна в тълкуването, дадено в т. 1.2.1. от Тълкувателно решение № 3 от 22.12.2015 г. по т. д. №  3/2015 г., и не следва да бъде допълнено тълкувателното решение в тези му части относно приетото, че:

„т. 1.2.1. Двойното наказване на едно и също лице за едно и също деяние в административнонаказателното производство без характер на наказателно производство по смисъла на чл. 4 от Протокол № 7 към ЕКПЧ и в наказателното производство, когато административнонаказателното производство се е развило първо във времето, се преодолява по установения от чл. 70, б. „г“ от ЗАНН ред.“

 

About De Fakto

Проверете също

Съдът на ЕС уточнява статута на произволната мутагенеза in vitro от гледна точка на Директивата за ГМО

 Организмите, получени чрез прилагането in vitro на техники/методи на мутагенеза, които традиционно са били използвани …

ВКС образува тълкувателно дело за обхвата на съдебния контрол върху постановлението за прекратяване, когато престъплението се преследва по тъжба на пострадалия

         С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.