Последни новини
Home / Законът / Общият съд на ЕС отхвърли разрешение на ЕК за пускане до пазара на храни с генетично модифицирана соя

Общият съд на ЕС отхвърли разрешение на ЕК за пускане до пазара на храни с генетично модифицирана соя

Defakto.bg

 

Последиците от ГМО за здравето на хората или животните могат да представляват въпрос, свързан с околната среда, така че неправителствените организации могат да се позовават на тези аспекти във връзка с искане за преразглеждане на основание на Орхуския регламент . Това реши днес Общият съд на ЕС в Люксембург по дело T‑33/16, TestBioTech/Комисия.

Казусът

През 2007 – 2010 гг. дружествата Pioneer Overseas и Monsanto Europe искат разрешение да пуснат на пазара храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи генетично модифицирана соя.  По всяко от заявленията Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) приема, че генетично модифицираната соя в контекста на предвидената употреба толкова безопасна, колкото и генетично немодифицираната соя. Въз основа на това становище на ЕОБХ  Европейската комисията разрешава с решения от 24 април 2015 г.1 съответните продукти да бъдат пуснати на пазара.

Спорът

Неправителствената организация (TestBioTech) е против пускането на тези продукти на пазара и е поискала от Комисията — на основание на регламент на Съюза, който дава възможност на неправителствените организации да участват в процеса на вземане на решения по въпроси на околната среда („Орхуският регламент“2) — да извърши вътрешно преразглеждане на разрешенията от 24 април 2015 г.3.  С решение от 16 ноември 2015 г. Комисията отхвърля голяма част от искането за преразглеждане, с аргуменат, че  аспектите, свързани със здравната оценка на генетично модифицираните храни и фуражи, не могат да се разглеждат в контекста на Орхуския регламент, тъй като не се отнасят до оценката на риска за околната среда, а до въпроси на здравеопазването.

TestBioTech сезира Общия съд на Европейския съюз с искане за отмяна на решението за отказ на Комисията.  Според TestBioTech искането за вътрешно преразглеждане действително е свързано с въпроси, попадащи в обхвата на Орхуския регламент.  В това отношение тя твърди, че решенията, разрешаващи пускането на пазара, приети на основание на Регламента на Съюза за генетично модифицираните храни и фуражи4, са актове, които попадат в обхвата на екологичното законодателство по смисъла на Орхуския регламент и че въздействието на ГМО върху състоянието на човешкото здраве е здравен въпрос, свързан със състоянието на околната среда.

Решението

С постановеното днес решение Общият съд отменя решението на Комисията.   Общият съд напомня,че  Регламентът за генетично модифицираните храни и фуражи, на чието основание са издадени разрешенията от 24 април 2015 г., е неразделна част от материята на екологичното законодателство, визирана с Орхуския регламент, и следователно такива разрешения могат да бъдат предмет на вътрешно преразглеждане.

Що се отнася до въпроса дали доводите, изложени от TestBioTech в искането за вътрешно преразглеждане, действително засягат въпроси на екологичното законодателство по смисъла на Орхуския регламент5, Общият съд отбелязва, че преди да бъдат преработени в храна или фураж, ГМО трябва да бъдат отгледани. По време на отглеждането им ГМО по принцип са част от естествената околна среда и съответно закономерно представляват компонент на околната среда. От това следва, че разпоредбите, с които в регламента за етикетирането на ГМО се цели да се регулират последиците на ГМО за здравето на хората или животните, също са свързани с околната среда.

Общият съд стига до извода, че екологичното законодателство по смисъла на Орхуския регламент обхваща всяка законодателна разпоредба на Съюза относно ГМО, с която се цели управление на риска за здравето на хората или на животните, произтичащ от тези ГМО или дължащ се на екологични фактори, които могат да окажат влияние върху ГМО при отглеждането им в естествената околна среда. Това важи напълно и в хипотезите на отгледани извън Съюза ГМО.

Общият съд констатира, че оплакванията на TestBioTech в искането за преразглеждане засягат изцяло въпроси на екологичното законодателство по смисъла на Орхуския регламент. Следователно Комисията неправилно е заключила, че тези оплаквания не могат да бъдат разгледани в контекста на посочения по-горе регламент. Ето защо Общият съд отменя решението за отказ на Комисията, което означава, че същата ще трябва да се произнесе отново по искането на TestBioTech.

1 Решение за изпълнение (ЕС) 2015/698 на Комисията от 24 април 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 (DP-3Ø5423-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 112, 2015 г., стр. 71); Решение за изпълнение (ЕС) 2015/686 на Комисията от 24 април 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87769 (MON-87769-7), съгласно Регламент № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 112, 2015 г., стр. 16); Решение за изпълнение (ЕС) 2015/696 на Комисията от 24 април 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON87705 (MON-877Ø5-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 112, 2015 г., стр. 60).

2 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 2006 г., стр. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 17, стр. 126).

3 Всъщност правото на Съюза предвижда, че неправителствените организации могат да отправят искане за вътрешно преразглеждане към институциите на Съюза, които са приели административен акт съгласно екологичното законодателство.

4 Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ L 268, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 41, стр. 3).

5 В искането си за вътрешно преразглеждане TestBioTech изтъква: 1) че ЕОБХ все още не е изготвил насоки относно въздействието на генетично модифицираните семена, чието хранително съдържание е било съществено променено, 2) че липсата на насоки е довела до несъответна и противоречива оценка на хранителните рискове, която не отговаря на законоустановените изисквания, 3) че липсата на насоки е довела до нарушение на разпоредбите относно етикетирането, 4) че липсата на насоки е довела до неподходящи и несъгласувани предложения относно мониторинга след пускането на пазара, 5) че що се отнася до соя MON 87705 и соя 305423, при анализа на въздействието на консумацията на генетично модифицирани храни и фуражи върху здравето не са били взети предвид остатъчните вещества от хербициди, и 6) че за соя MON 87705 оценката на нежеланите последици от въздействието върху рибонуклеиновата киселина е недостатъчна.

 Правилата:Решението на Общия съд може да се обжалва само по правните въпроси пред Съда в срок от два месеца, считано от съобщаването му.

 Жалбата за отмяна цели да бъдат отменени актове на институциите на Съюза, които противоречат на правото на Съюза. При определени условия държавите членки, европейските институции и частноправните субекти могат да сезират Съда или Общия съд с жалба за отмяна. Ако жалбата е основателна, актът се отменя.  Съответната институция трябва да отстрани евентуалната празнота в правото, създадена с отмяната на акта.

About De Fakto

Проверете също

На 2 април изборите ще бъдат охранявани от над 15 000 полицаи, за нарушения на закона глобите са от 1000 до 10 000 лв.

 Изборите ще бъдат прекъсвани  единствено,  ако има предмет, който отговаря на характеристиките на взривно устройство. …

От седмицата: За недекларирани данъци от 1,7 млн лв. НАП е запорирала имоти на бащата на манекенката от „Барселонагейт“

Националната агенция за приходите (НАП) е запорирала имотите и сметките на Георги Йовчев –  баща …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

4 × 2 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.