Последни новини
Home / Законът / Висшият адвокатски съвет обяви темите за предстоящия изпит за адвокати и младши адвокати (публикуваме всички)

Висшият адвокатски съвет обяви темите за предстоящия изпит за адвокати и младши адвокати (публикуваме всички)

Defakto.bg

Всяка година на две сесии (пролетна и есенна) Висшият адвокатски съвет провежда изпити за адвокати младши адвокати.

Пролетната сесия се провежда от 10 май до 30 юни на текущата година, а есенната – от 10 октомври до 30 ноември на текущата година. За пролетната изпитна сесия заявлението с приложенията към него се подава най-късно до 15 април, а за есенната изпитна сесия – най-късно до 15 септември.

Адвокатите обявиха тематичния  конспект, който е разпратен и до всички адвокатски съвети в страната и оповестен на Интернет страницата на съвета.   В Наредба №2  за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати е посочено, че въпросникът може да бъде променян с решение на Висшия адвокатски съвет, „взето не по-късно от три месеца преди провеждане на изпита“. 

 За участието си в изпита кандидатът заплаща такса в размер 50 лв., която внася по сметката на Висшия адвокатски съвет. Претендентите  адвокат или младши адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет на колегията, в която желае да бъде вписан. Заявлението съдържа трите имена на кандидата, единния му граждански номер и адрес.

Към заявлението се прилагат в оригинал или нотариално заверен препис диплома за завършено висше юридическо образование, удостоверение за придобита юридическа правоспособност и документ за платена такса.  

Изпитът се провежда от комисия от петима адвокати (членове) , поне двама от които са хабилитирани преподаватели или научни работници по правни науки. Председателят на комисията е представител на Висшия адвокатски съвет.  Съставът на комисията се определя със заповед на председателя на Висшия адвокатски съвет, в нея се посочвта и  трима резервни членове.

 А дали е лесно да се присъединиш към гилдията на адвокатите у нас,   можете да се ориентирате от темите,  по които трябва да са подготвени кандидатите за бъдещи защитници.

Eто и  пълният тематичен конспект, обявен от ВАдВС:

     І Наказателноправни науки

ІІ Гражданскоправни науки и административноправни науки

III. Нормативни актове за адвокатурата

I. Наказателноправни науки

 1. Наказателноотговорни лица – субект на престъплението, вменяемост и невменяемост. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните.
 2. Понятие за престъплението. Престъплението като деяние, престъпен резултат, причинна връзка. Обществена опасност и противоправност на престъплението.
 3. Обстоятелства, изключващи обществената опасност и противоправност на деянието (неизбежна отбрана, крайна необходимост, оправдан стопански риск).
 4. Вина – същност и определение. Форми на вината. Умисъл – същност, определение и видове. Непредпазливост – същност, определение и видове. Грешката и нейното значение.
 5. Стадии на умишленото престъпление. Опит – определение и видове. Наказуемост на приготовлението и опита.
 6. Съучастие в престъпление – основни форми и тяхното разграничаване. Наказуемост на съучастниците.
 7. Множество престъпления. Видове усложнена престъпна дейност продължавано престъпление, съставно престъпление и др. Съвкупност от престъпления. Рецидив. Опасен рецидив.
 8. Принципи за определяне на наказанието от съда. Индивидуализация. Алтернативни и кумулативни санкции. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание – обща характеристика и видове. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни.
 9. Престъпления против живота. Убийство – видове, състави. Причиняване на смърт по непредпазливост.
 10. Престъпления против здравето – видове телесни повреди.
 11. Престъпления против честта и достойнството – видове и отграничения.
 12. Разврат – видове престъпления.
 13. Престъпления против собствеността – видове и отграничения.
 14. Длъжностно присвояване и обсебване – обща характеристика, състави.
 15. Измама, документна измама – състави, отграничения. Вещно укривателство.
 16. Общи престъпления по служба – нарушаване на служебните задължения, използуване на служебното положение, други състави.
 17. Престъпления против правосъдието – набедяване, лъжесвидетелство, лично укривателство. Длъжностни престъпления против правосъдието.
 18. Пасивен и активен подкуп. Други състави от този раздел.
 19. Документни престъпления – обща характеристика и система. Подправка на документи и лъжливо документиране. Други документни престъпления.
 20. Престъпления против реда и общественото спокойствие – обща характеристика, система. Хулиганство и самоуправство.
 21. Право на защита. Процесуални гаранции на правото на защита.
 22. Мерки за неотклонение.
 23. Други мерки за процесуална принуда.
 24. Предмет на доказване. Доказателства.
 25. Доказателствени средства.
 26. Способи за събиране и проверка на доказателствения материал.
 27. Граждански иск в наказателния процес.
 28. Досъдебно производство.
 29. Разпоредително заседание пред първата инстанция. Първоинстанционно производство.
 30. Въззивно производство.
 31. Касационно производство.
 32. Възобновяаване на наказателни дела.
 33. Бързо производство.
 34. Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните съдилища.
 35. Съкратено съдебно следствие.
 36. Процедура по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
 37. Решаване на наказателното производство със споразумение.
 38. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни.
 39. Производства по Закона за екстрадиция и европейската заповед за арест.
 40. Принудителни медицински мерки по Наказателния кодекс и настаняване за принудително лечение по Закона за народното здраве.
 41. Мерки за административна принуда по Закона за Министерство то на вътрешните работи и производства по тях.

II. Гражданскоправни науки и административноправни науки

А).

 1. Недействителност на сделките:
  а) понятие и видове;
  б) нищожни сделки – понятие, основания и видове;
  в) унищожаеми сделки – понятие, основания, последици.
 2. Особени случаи на недействителност:
  а) относителна недействителност;
  б) висяща недействителност;
  в) пълна и частична недействителност;
  г) особености на недействителността при търговските сделки.
 3. Представителство:
  а) понятие и видове;
  б) възникване и прекратяване;
  в) упълномощаване;
  г) процесуално представителство;
  д) косвено представителство;
  е) представителство в търговското право – понятие и видове;
  ж) действия от чуждо име без представителна власт.
 4. Сроковете в гражданското право:
  а) видове срокове, последици;
  б) начало и край на сроковете;
  в) спиране и прекъсване на давностните срокове;
  г) действие на изтекла давност;
  д) преклузивни срокове.
 5. Неизпълнение:
  а) същност и форми;
  б) невиновна невъзможност за изпълнение и последици;
  в) причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря;
  г) виновна невъзможност за изпълнение;
  д) забава на кредитора.
 6. Отговорност за вреди:
  а) определение и видове вреди;
  б) граници на отговорността;
  в) причинна връзка;
  г) поправяне на вредите.
 7. Договор:
  а) понятие и видове;
  б) разграничение между договора в облигационното, търговското и трудовото право;
  в) сключване на договора, форми;
  г) предварителен договор и договор в полза на трето лице.
 8. Разваляне на договор:
  а) предпоставки и основания;
  б) чрез едностранно волеизявление;
  в) разваляне по съдебен път;
  г) последици, риск, обезщетение.
 9. Непозволено увреждане:
  а) обща характеристика и ограничения;
  б) фактически състав на деликта;
  в) отговорност за вреди, причинени от другиго;
  г) отговорност за вреди, причинени от вещи.
 10. Неоснователно обогатяване:
  а) понятие и видове фактически състави;
  б) понятието „основание“ при неоснователното обогатяване;
  в) връщане на даденото без основание, при отпаднало и при несъществуващо основание;
  г) общ състав на неоснователното обогатяване (чл. 59 ЗЗД)
 11. Множество кредитори и длъжници:
  а) разделност на дълговете;
  б) солидарност – същност и видове;
  в) неделимост на задълженията.
 12. Привилегии:
  а) същност и видове;
  б) залог;
  в) ипотека – същност, видове и учредяване;
  г) обезпечение пред съд;
  д) защита.
 13. Продажба по Закона за задълженията и договорите:
  а) обща характеристика;
  б) задължения на страните;
  в) отговорност на продавача при недостатъци и евикция;
  г) различия от търговската продажба.
 14. Право на собственост:
  а) съдържание;
  б) способи за придобиване на собствеността;
  в) пространствени измерения (хоризонтално, нагоре и надолу).
 15. Съсобственост:
  а) понятие и видове;
  б) възникване и прекратяване;
  в) отношения между съсобствениците;
  г) етажна собственост.
 16. Вещни права върху чужда вещ – суперфиция:
  а) същност, видове и правна уредба;
  б) трансформация и погасяване.
 17. Вещни права върху чужда вещ – сервитути:
  а) същност и видове;
  б) правна уредба в ЗС, ЗВод., ЗЕнерг. и др.
 18. Държавна и общинска собственост:
  а) същност, видове и правна уредба;
  б) придобиване по давност на държавни и общински имоти;
  в) актове и тяхната правна сила, оспорване, актуване.
 19. Гражданскоправна защита на правото на собственост:
  а) видове защита по българското право;
  б) разграничение между петиторна и посесорна защита;
  в) видове искове;
  г) грешка и непълнота в кадастъра.
 20. Владение и държане:
  а) разграничение и същност;
  б) защита на владението и на държането;
  в) права на подобрителя върху чужд имот.
 21. Вписване в нотариалните книги:
  а) подлежащи на вписване актове (ЗС, ЗКИР, ПрВп., Нар. № 2 );
  б) действие на вписването.22. Търговци:
  а) едноличен търговец;
  б) търговски дружества – видове, учредяване, управление;
  в) кооперации.
 22. Търговски сделки:
  а) общи положения
  б) видове сделки. Сделки и действия по Закона за особените залози.
 23. Ценни книги – видове, плащане и протест.
 24. Търговска несъстоятелност:
  а) общи положения;
  б) вписване и обявяване;
  в) откриване на производство по несъстоятелност;
  г) постановяване на решение за откриване на производство по несъстоятелност;
  д) действие на решението за откриване на производство по несъстоятелност.
 25. Търговска несъстоятелност:
  а) органи и управление на масата на несъстоятелността;
  б) предявяване на вземанията;
  в) попълване на масата на несъстоятелността;
  г) оздравяване на предприятието;
  д) осребряване на имуществото.

26а. Производство по стабилизация.

 1. Отношения между съпрузите:
  а) имуществени отношения съгласно Семейния кодекс;
  б) прекратяване на съпружеската имуществена общност и последици.
 2. Прекратяване на брака:
  а) основания;
  б) развод по взаимно съгласие;
  в) развод по исков ред.
 3. Права на детето. Мерки за закрила на детето. Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения.
 4. Защита от домашно насилие. Мерки за защита от домашно насилие и производство за налагането им.
 5. Придобиване на наследство:
  а) наследяване по закон – наследници;
  б) наследяване по завещание – форма;
  в) приемане и отказ от наследство;
  г) отговорност на наследниците;
  д) отношения между наследниците;
  е) чл. 76 от Закона за наследството.
 6. Делба на съсобствени вещи:
  а) същност, предпоставки и видове;
  б) доброволна делба – процедура;
  в) съдебна делба – процедура и фази;
  г) делба, извършена приживе.33. Обекти на интелектуалната собственост и защита на правата върху тях:
  а) в областта на авторското право;
  б) изобретения, марки, полезни модели, наименования за произход и др.
 7. Исков процес по Гражданския процесуален кодекс:
  а) видове искове;
  б) подведомственост, подсъдност, срокове;
  в) призовки и съобщения;
  г) процесуално представителство;
  д ) съдебен състав и отводи.
 8. Производство пред първата инстанция:
  а) иск – съдържание, предявяване;
  б) отговор на ответника – съдържание, срок;
  в) задължения на съдията;
  г) първо заседание;
  д) правна помощ;
  е) съдебно производство права на страните, задължения на съда.
 9. Другарство в исковия процес:
  а) понятие и видове;
  б) значение на отделните видове другарство;
  в) особеностите на съдебното решение при наличието на другарство и последици при обжалването му.
 10. Защита срещу незаконно уволнение по Кодекса на труда.
 11. Защита срещу незаконно прекратяване на служебно правоотношение по Закона за държавния служител.
 12. Обективно съединяване на искове:
  а) понятие и видове;
  б) насрещен иск и възражение за прихващане;
  в) обратен иск.
 13. Доказателства в гражданския процес:
  а) понятие;
  б) обяснения на страните, признаване на иска;
  в) свидетелски показания и ограниченията им;
  г) вещи лица;
  д) писмени доказателства – видове, оспорване;
  е) оглед и освидетелстване.
 14. Процесуални действия на разпореждане с иска:
  а) оттегляне и отказ от иск;
  б) изменение на иска;
  в) съдебна спогодба – основания и правна характеристика;
  г) възможности за атакуване на съдебната спогодба.
 15. Особени искови производства:
  а) бързо производство;
  б) производство по брачни дела;
  в) съдебна делба;
  г) производство по сключване на окончателен договор;
  д) производство по търговски дела.
 16. Постановяване на съдебно решение:
  а) решаване на делото;
  б) съдържание на решението;
  в) неприсъствено решение – основания атакуване;
  г) обявяване на решението в регистъра и връчването му.
 17. Поправка, тълкуване, допълване на съдебно решение:
  а) поправка на очевидна грешка;
  б) тълкуване на съдебно решение;
  в) допълване на съдебно решение;
  г) основания, срокове, процедура.
 18. Обжалване на съдебното решение:
  а) нищожни, недопустими и неправилни решения;
  б) въззивно обжалване насрещна въззивна жалба;
  в) касационно обжалване насрещна жалба.
 19. Обезпечително производство по ГПК. Допускане на обезпечението. Обезпечителни мерки.
 20. Изпълнително производство:
  а) изпълнителни основания;
  б) производства по издаване на изпълнителен лист.
 21. Изпълнителни способи. Обжалване на действията на съдебния изпълнител.
 22. Заповедно производство:
  а) обща характеристика;
  б) издаване на заповед за изпълнение;
  в) съдържание на заповедта;
  г) съдебно производство.
 23. Охранителни производства:
  а) характеристика;
  б) видове;
  в) нотариални производства.
 24. Производства по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.
 25. Отговорност на държавата и общините по ЗОДОВ- обща характеристика, основание и процедури.
 26. Процедури по Закона за защита на потребителите.
 27. Процедури по Закона за защита на конкуренцията.
 28. Защита срещу дискриминацията.

Б).

 1. Производства пред административни органи:
  а) индивидуални административни актове;
  б) видове пороци на административните актове – нищожност, незаконосъобразност;
  в) оспорване на административни актове по административен ред, основания.
 2. Обжалване на административни актове пред съда:
  а) административни съдилища, характеристика;
  б) обжалване на административни актове пред административния съд;
  в) основания за обжалване
  г) оспорване на подзаконови нормативни актове;
  д) допустими доказателства;
  е) процедура.
 3. Административно касационно обжалване:
  а) касационна жалба – срок и съдържание;
  б) компетентен съд;
  в) касационно производство;
  г) допустими доказателства;
  д) отмяна на влезли в сила съдебни актове.
 4. Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания.

III. Нормативни актове за адвокатурата

 1. Придобиване права на адвокат:
  а) положителни предпоставки;
  б) ограничения;
  в) обжалване на решението на адвокатския съвет.
 2. Упражняване на адвокатската професия:
  а) понятие и ограничения;
  б) адвокатско пълномощно.
 3. Права на адвоката.
 4. Задължения на адвоката.
 5. Статут на чуждестранния адвокат.
 6. Съвместно упражняване на адвокатската професия:
  Всяка година на две сесии (пролетна и есенна) Висшият адвокатски съвет провежда изпити за адвокати младши адвокати. Пролетната сесия се провежда в дни определени от ВАдвС от 10 май до 30 юни на текущата година, а есенната – от 10 октомври до 30 ноември на текущата година. Адвокатите обявиха тематичния  конспект, който е разпратен и до всички адвокатски съвети в страната. В Наредба №2 на ВАдС е посочено,че въпросникът може да бъде променян с решение на Висшия адвокатски съвет, взето не по-късно от три месеца преди провеждане на изпита.  За участието си в изпита кандидатът заплаща такса в размер 50 лв., която внася по сметката на Висшия адвокатски съвет. Кандидатът за адвокат или младши адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет на колегията, в която желае да бъде вписан. Заявлението съдържа трите имена на кандидата, единния му граждански номер и адрес.

  Към заявлението се прилагат в оригинал или нотариално заверен препис диплома за завършено висше юридическо образование, удостоверение за придобита юридическа правоспособност и документ за платена такса.

   За пролетната изпитна сесия заявлението с приложенията към него се подава най-късно до 15 април, а за есенната изпитна сесия – най-късно до 15 септември.

  Пубикуваме пълният тематичен конспект, обявен от ВАдВС:

  Наказателноправни науки

  1. Гражданскоправни науки и административноправни науки

  III. Нормативни актове за адвокатурата

  I. Наказателноправни науки

  1. Наказателноотговорни лица – субект на престъплението, вменяемост и невменяемост. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните.
  2. Понятие за престъплението. Престъплението като деяние, престъпен резултат, причинна връзка. Обществена опасност и противоправност на престъплението.
  3. Обстоятелства, изключващи обществената опасност и противоправност на деянието (неизбежна отбрана, крайна необходимост, оправдан стопански риск).
  4. Вина – същност и определение. Форми на вината. Умисъл – същност, определение и видове. Непредпазливост – същност, определение и видове. Грешката и нейното значение.
  5. Стадии на умишленото престъпление. Опит – определение и видове. Наказуемост на приготовлението и опита.
  6. Съучастие в престъпление – основни форми и тяхното разграничаване. Наказуемост на съучастниците.
  7. Множество престъпления. Видове усложнена престъпна дейност продължавано престъпление, съставно престъпление и др. Съвкупност от престъпления. Рецидив. Опасен рецидив.
  8. Принципи за определяне на наказанието от съда. Индивидуализация. Алтернативни и кумулативни санкции. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание – обща характеристика и видове. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни.
  9. Престъпления против живота. Убийство – видове, състави. Причиняване на смърт по непредпазливост.
  10. Престъпления против здравето – видове телесни повреди.
  11. Престъпления против честта и достойнството – видове и отграничения.
  12. Разврат – видове престъпления.
  13. Престъпления против собствеността – видове и отграничения.
  14. Длъжностно присвояване и обсебване – обща характеристика, състави.
  15. Измама, документна измама – състави, отграничения. Вещно укривателство.
  16. Общи престъпления по служба – нарушаване на служебните задължения, използуване на служебното положение, други състави.
  17. Престъпления против правосъдието – набедяване, лъжесвидетелство, лично укривателство. Длъжностни престъпления против правосъдието.
  18. Пасивен и активен подкуп. Други състави от този раздел.
  19. Документни престъпления – обща характеристика и система. Подправка на документи и лъжливо документиране. Други документни престъпления.
  20. Престъпления против реда и общественото спокойствие – обща характеристика, система. Хулиганство и самоуправство.
  21. Право на защита. Процесуални гаранции на правото на защита.
  22. Мерки за неотклонение.
  23. Други мерки за процесуална принуда.
  24. Предмет на доказване. Доказателства.
  25. Доказателствени средства.
  26. Способи за събиране и проверка на доказателствения материал.
  27. Граждански иск в наказателния процес.
  28. Досъдебно производство.
  29. Разпоредително заседание пред първата инстанция. Първоинстанционно производство.
  30. Въззивно производство.
  31. Касационно производство.
  32. Възобновяаване на наказателни дела.
  33. Бързо производство.
  34. Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните съдилища.
  35. Съкратено съдебно следствие.
  36. Процедура по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
  37. Решаване на наказателното производство със споразумение.
  38. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни.
  39. Производства по Закона за екстрадиция и европейската заповед за арест.
  40. Принудителни медицински мерки по Наказателния кодекс и настаняване за принудително лечение по Закона за народното здраве.
  41. Мерки за административна принуда по Закона за Министерство то на вътрешните работи и производства по тях.

  II. Гражданскоправни науки и административноправни науки

  А).

  1. Недействителност на сделките:
   а) понятие и видове;
   б) нищожни сделки – понятие, основания и видове;
   в) унищожаеми сделки – понятие, основания, последици.
  2. Особени случаи на недействителност:
   а) относителна недействителност;
   б) висяща недействителност;
   в) пълна и частична недействителност;
   г) особености на недействителността при търговските сделки.
  3. Представителство:
   а) понятие и видове;
   б) възникване и прекратяване;
   в) упълномощаване;
   г) процесуално представителство;
   д) косвено представителство;
   е) представителство в търговското право – понятие и видове;
   ж) действия от чуждо име без представителна власт.
  4. Сроковете в гражданското право:
   а) видове срокове, последици;
   б) начало и край на сроковете;
   в) спиране и прекъсване на давностните срокове;
   г) действие на изтекла давност;
   д) преклузивни срокове.
  5. Неизпълнение:
   а) същност и форми;
   б) невиновна невъзможност за изпълнение и последици;
   в) причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря;
   г) виновна невъзможност за изпълнение;
   д) забава на кредитора.
  6. Отговорност за вреди:
   а) определение и видове вреди;
   б) граници на отговорността;
   в) причинна връзка;
   г) поправяне на вредите.
  7. Договор:
   а) понятие и видове;
   б) разграничение между договора в облигационното, търговското и трудовото право;
   в) сключване на договора, форми;
   г) предварителен договор и договор в полза на трето лице.
  8. Разваляне на договор:
   а) предпоставки и основания;
   б) чрез едностранно волеизявление;
   в) разваляне по съдебен път;
   г) последици, риск, обезщетение.
  9. Непозволено увреждане:
   а) обща характеристика и ограничения;
   б) фактически състав на деликта;
   в) отговорност за вреди, причинени от другиго;
   г) отговорност за вреди, причинени от вещи.
  10. Неоснователно обогатяване:
   а) понятие и видове фактически състави;
   б) понятието „основание“ при неоснователното обогатяване;
   в) връщане на даденото без основание, при отпаднало и при несъществуващо основание;
   г) общ състав на неоснователното обогатяване (чл. 59 ЗЗД)
  11. Множество кредитори и длъжници:
   а) разделност на дълговете;
   б) солидарност – същност и видове;
   в) неделимост на задълженията.
  12. Привилегии:
   а) същност и видове;
   б) залог;
   в) ипотека – същност, видове и учредяване;
   г) обезпечение пред съд;
   д) защита.
  13. Продажба по Закона за задълженията и договорите:
   а) обща характеристика;
   б) задължения на страните;
   в) отговорност на продавача при недостатъци и евикция;
   г) различия от търговската продажба.
  14. Право на собственост:
   а) съдържание;
   б) способи за придобиване на собствеността;
   в) пространствени измерения (хоризонтално, нагоре и надолу).
  15. Съсобственост:
   а) понятие и видове;
   б) възникване и прекратяване;
   в) отношения между съсобствениците;
   г) етажна собственост.
  16. Вещни права върху чужда вещ – суперфиция:
   а) същност, видове и правна уредба;
   б) трансформация и погасяване.
  17. Вещни права върху чужда вещ – сервитути:
   а) същност и видове;
   б) правна уредба в ЗС, ЗВод., ЗЕнерг. и др.
  18. Държавна и общинска собственост:
   а) същност, видове и правна уредба;
   б) придобиване по давност на държавни и общински имоти;
   в) актове и тяхната правна сила, оспорване, актуване.
  19. Гражданскоправна защита на правото на собственост:
   а) видове защита по българското право;
   б) разграничение между петиторна и посесорна защита;
   в) видове искове;
   г) грешка и непълнота в кадастъра.
  20. Владение и държане:
   а) разграничение и същност;
   б) защита на владението и на държането;
   в) права на подобрителя върху чужд имот.
  21. Вписване в нотариалните книги:
   а) подлежащи на вписване актове (ЗС, ЗКИР, ПрВп., Нар. № 2 );
   б) действие на вписването.22. Търговци:
   а) едноличен търговец;
   б) търговски дружества – видове, учредяване, управление;
   в) кооперации.
  22. Търговски сделки:
   а) общи положения
   б) видове сделки. Сделки и действия по Закона за особените залози.
  23. Ценни книги – видове, плащане и протест.
  24. Търговска несъстоятелност:
   а) общи положения;
   б) вписване и обявяване;
   в) откриване на производство по несъстоятелност;
   г) постановяване на решение за откриване на производство по несъстоятелност;
   д) действие на решението за откриване на производство по несъстоятелност.
  25. Търговска несъстоятелност:
   а) органи и управление на масата на несъстоятелността;
   б) предявяване на вземанията;
   в) попълване на масата на несъстоятелността;
   г) оздравяване на предприятието;
   д) осребряване на имуществото.

  26а. Производство по стабилизация.

  1. Отношения между съпрузите:
   а) имуществени отношения съгласно Семейния кодекс;
   б) прекратяване на съпружеската имуществена общност и последици.
  2. Прекратяване на брака:
   а) основания;
   б) развод по взаимно съгласие;
   в) развод по исков ред.
  3. Права на детето. Мерки за закрила на детето. Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения.
  4. Защита от домашно насилие. Мерки за защита от домашно насилие и производство за налагането им.
  5. Придобиване на наследство:
   а) наследяване по закон – наследници;
   б) наследяване по завещание – форма;
   в) приемане и отказ от наследство;
   г) отговорност на наследниците;
   д) отношения между наследниците;
   е) чл. 76 от Закона за наследството.
  6. Делба на съсобствени вещи:
   а) същност, предпоставки и видове;
   б) доброволна делба – процедура;
   в) съдебна делба – процедура и фази;
   г) делба, извършена приживе.33. Обекти на интелектуалната собственост и защита на правата върху тях:
   а) в областта на авторското право;
   б) изобретения, марки, полезни модели, наименования за произход и др.
  7. Исков процес по Гражданския процесуален кодекс:
   а) видове искове;
   б) подведомственост, подсъдност, срокове;
   в) призовки и съобщения;
   г) процесуално представителство;
   д ) съдебен състав и отводи.
  8. Производство пред първата инстанция:
   а) иск – съдържание, предявяване;
   б) отговор на ответника – съдържание, срок;
   в) задължения на съдията;
   г) първо заседание;
   д) правна помощ;
   е) съдебно производство права на страните, задължения на съда.
  9. Другарство в исковия процес:
   а) понятие и видове;
   б) значение на отделните видове другарство;
   в) особеностите на съдебното решение при наличието на другарство и последици при обжалването му.
  10. Защита срещу незаконно уволнение по Кодекса на труда.
  11. Защита срещу незаконно прекратяване на служебно правоотношение по Закона за държавния служител.
  12. Обективно съединяване на искове:
   а) понятие и видове;
   б) насрещен иск и възражение за прихващане;
   в) обратен иск.
  13. Доказателства в гражданския процес:
   а) понятие;
   б) обяснения на страните, признаване на иска;
   в) свидетелски показания и ограниченията им;
   г) вещи лица;
   д) писмени доказателства – видове, оспорване;
   е) оглед и освидетелстване.
  14. Процесуални действия на разпореждане с иска:
   а) оттегляне и отказ от иск;
   б) изменение на иска;
   в) съдебна спогодба – основания и правна характеристика;
   г) възможности за атакуване на съдебната спогодба.
  15. Особени искови производства:
   а) бързо производство;
   б) производство по брачни дела;
   в) съдебна делба;
   г) производство по сключване на окончателен договор;
   д) производство по търговски дела.
  16. Постановяване на съдебно решение:
   а) решаване на делото;
   б) съдържание на решението;
   в) неприсъствено решение – основания атакуване;
   г) обявяване на решението в регистъра и връчването му.
  17. Поправка, тълкуване, допълване на съдебно решение:
   а) поправка на очевидна грешка;
   б) тълкуване на съдебно решение;
   в) допълване на съдебно решение;
   г) основания, срокове, процедура.
  18. Обжалване на съдебното решение:
   а) нищожни, недопустими и неправилни решения;
   б) въззивно обжалване насрещна въззивна жалба;
   в) касационно обжалване насрещна жалба.
  19. Обезпечително производство по ГПК. Допускане на обезпечението. Обезпечителни мерки.
  20. Изпълнително производство:
   а) изпълнителни основания;
   б) производства по издаване на изпълнителен лист.
  21. Изпълнителни способи. Обжалване на действията на съдебния изпълнител.
  22. Заповедно производство:
   а) обща характеристика;
   б) издаване на заповед за изпълнение;
   в) съдържание на заповедта;
   г) съдебно производство.
  23. Охранителни производства:
   а) характеристика;
   б) видове;
   в) нотариални производства.
  24. Производства по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.
  25. Отговорност на държавата и общините по ЗОДОВ- обща характеристика, основание и процедури.
  26. Процедури по Закона за защита на потребителите.
  27. Процедури по Закона за защита на конкуренцията.
  28. Защита срещу дискриминацията.

  Б).

  1. Производства пред административни органи:
   а) индивидуални административни актове;
   б) видове пороци на административните актове – нищожност, незаконосъобразност;
   в) оспорване на административни актове по административен ред, основания.
  2. Обжалване на административни актове пред съда:
   а) административни съдилища, характеристика;
   б) обжалване на административни актове пред административния съд;
   в) основания за обжалване
   г) оспорване на подзаконови нормативни актове;
   д) допустими доказателства;
   е) процедура.
  3. Административно касационно обжалване:
   а) касационна жалба – срок и съдържание;
   б) компетентен съд;
   в) касационно производство;
   г) допустими доказателства;
   д) отмяна на влезли в сила съдебни актове.
  4. Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания.

  III. Нормативни актове за адвокатурата

  1. Придобиване права на адвокат:
   а) положителни предпоставки;
   б) ограничения;
   в) обжалване на решението на адвокатския съвет.
  2. Упражняване на адвокатската професия:
   а) понятие и ограничения;
   б) адвокатско пълномощно.
  3. Права на адвоката.
  4. Задължения на адвоката.
  5. Статут на чуждестранния адвокат.
  6. Съвместно упражняване на адвокатската професия:
   а) адвокатско съдружие;
   б) адвокатско дружество;
   в) договори между адвокати и адвокатски дружества.
  7. Адвокатска колегия:
   а) понятие и органи
   б) Общо събрание на адвокатската колегия
  8. Адвокатски съвет:
   а) състав и избор;
   б) правомощия.
  9. Контролен съвет и дисциплинарен съд на адвокатската колегия.
  10. Обжалване актовете на органите на адвокатската колегия.
  11. Висши органи на адвокатурата.
  12. Дисциплинарни нарушения и наказания. Дисциплинарно производство.
  13. Етичен кодекс на адвоката.
  14. Принципи за упражняване на адвокатската професия, уредени в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс на адвоката и наредбите на Висшия адвокатски съвет.
  15. Приложно поле на Закона за правната помощ.

  а) адвокатско съдружие;
  б) адвокатско дружество;
  в) договори между адвокати и адвокатски дружества.

 7. Адвокатска колегия:
  а) понятие и органи
  б) Общо събрание на адвокатската колегия
 8. Адвокатски съвет:
  а) състав и избор;
  б) правомощия.
 9. Контролен съвет и дисциплинарен съд на адвокатската колегия.
 10. Обжалване актовете на органите на адвокатската колегия.
 11. Висши органи на адвокатурата.
 12. Дисциплинарни нарушения и наказания. Дисциплинарно производство.
 13. Етичен кодекс на адвоката.
 14. Принципи за упражняване на адвокатската професия, уредени в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс на адвоката и наредбите на Висшия адвокатски съвет.
 15. Приложно поле на Закона за правната помощ.

About De Fakto

Проверете също

В Женева България активно участва в дискусиите по международно спортно право

  Адв.Ивайло Дерменджиев коментира  въпроса за допустимостта на изкуствен интелект в  арбитражните производства В Женева …

В Перник откриха изложба „Пробуждане между редовете“ в подкрепа на пострадалите от домашно насилие

Важно е да изградим механизми за разпознаване на домашното насилие, а държавата да осъществява ефективна …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

11 − eight =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.