Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС отсъди: Полша нарушава европейското законодателство със сечта в „Гората Беловежа“

Съдът на ЕС отсъди: Полша нарушава европейското законодателство със сечта в „Гората Беловежа“

Defakto.bg

 

Национален резерват „Гората Беловежа“,  един от най-старите защитени европейски резервати,  обявен от ЮНЕСКО за световно наследство.  Най-известен е с живеещите тук необезпокоявано последни представители на зубъра – европейски родственик на американския бизон, с дъбовите гори на възраст над 700 години и с 300-годишните борови гори.

Съдът на ЕС прие, че Полша нарушава правилата на европейското право със  стопански дейности на територия от „Натура 2000“ Puszcza Białowieska.  Извършваните досега дейности в защитената зона водят до изчезване на част от териоторията, отсъжда съдът по делото заведено от Европейската комисия срещу страната  заради  неизпълнение на задължания по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците4 (дело C-441/17, Комисия/Полша).

Искът на Комисията е изцяло уважен. Ако Полша  не се съобрази с решението на съда, Комисията ще поиска Съдът да й  наложи имуществени санкции.

До завеждане на делото се стигна след като международни и полски природозащитни организации сезираха Eвропейската комисията открива  заради изсичането на гори в защитената зона от НАТУРА 2000 „Гората Беловежа”.  А  полското  правителство отказа да се  съобрази с изискванията на европейското законодателство и  сечите в безценната територия продължиха.

Казусът

През 2007 г. в съответствие с Директивата за местообитанията1 Комисията одобрява определянето на територия от „Натура 2000“ Puszcza Białowieska, обхващаща по-специално трите горски стопанства Бяловежа, Бровск и Хайнувка, за „територия от значение за Общността“ поради наличието на естествени местообитания и местообитания на някои видове животни и птици, чиято защита е приоритетна. Тази територия е определена и за „специална защитена зона“ за птиците в съответствие с Директивата за птиците2. Според Комисията територията от „Натура 2000“ Puszcza Białowieska е една от най-добре запазените естествени гори в Европа, като характерно за нея е наличието на големи количества дървета на голяма възраст, по-специално вековни, и на мъртви дървета.

Поради непрестанното разпространение на смърчовия корояд3, през 2016 г. полският министър на околната среда позволява за периода 2012—2021 г. почти трикратно увеличение на дърводобива само в горско стопанство Бяловежа и извършването на активни горски стопански дейности, като санитарна сеч, залесяване и изсичане с цел обновяване, в зони, в които всякакво вмешателство до момента е било изключено.  След това през 2017 г. генералният директор на Службата за управление на горите приема Заповед № 51 „за премахване на дърветата, нападнати от смърчовия корояд, и за събиране на дърветата, представляващи заплаха за обществената безопасност и за противопожарната защита, във всички възрастови групи на горските масиви в горски[те] стопанства […]“, която се отнася за трите горски стопанства Бяловежа, Бровск и Хайнувка.  Пристъпва се съответно към премахване на изсъхнали и нападнати от смърчовия корояд дървета в трите горски стопанства в зона от около 34 000 хектара, като площта на територията от „Натура 2000“ Puszcza Białowieska обхваща 63 147 хектара.

Комисията смята,  че полските власти не са се уверили дали тези горски стопански дейности няма да окажат отрицателно влияние върху целостта на територията от „Натура 2000“ Puszcza Białowieska, поради което на 20 юли 2017 г. предявява иск пред Съда. В него тя иска от съда да  установи, че Полша не е изпълнила задълженията си по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците4

Решението

В решението си от днес,  Съдът отсъжда, че  Полша действително не е изпълнила задълженията си, произтичащи от тези директиви.

Съдът  припомня, че Директивата за местообитанията налага на държавите членки редица задължения и специфични процедури, с които се цели осигуряване на опазването или съответно на възстановяването на благоприятното състояние на запазване на естествените местообитания и на видовете диви животни и растения от интерес за Европейския съюз, така че да се постигне по-общата цел, а именно да се осигури висока степен на опазване на околната среда в защитените с тази директива зони.  Поради това одобряването на план или проект може да се извърши само ако към датата на приемане на решението, с което се одобрява реализирането на проекта, компетентните органи са се уверили, че той няма трайни вредоносни последици за целостта на съответната територия.  В разглеждания случай Съдът установява, че след като не са разполагали с всички релевантни данни, за да оценят въздействието на разглежданите активни горски стопански дейности върху целостта на територията от „Натура 2000“ Puszcza Białowieska, преди приемането на решението от 2016 г. и издаването на Заповед № 51 полските власти не са извършили подходяща оценка на това въздействие и съответно не са изпълнили задължението си по Директивата за местообитанията. В това отношение Съдът подчертава, че оценката на въздействието, извършена от полските власти през 2015 г.5, не е можела да разсее всякакво съмнение от научна гледна точка относно вредоносните последици от решението от 2016 г. за територията от „Натура 2000“ Puszcza Białowieska.

Съдът е проверил също  дали разглежданите активни горски стопански дейности могат да породят вредоносни последици за защитените местообитания и видове на територията от „Натура 2000“ Puszcza Białowieska и съответно да имат отрицателно влияние върху целостта на тази територия. Констатирано е,  че  оспорваните актове не съдържат ограничения, свързани с възрастта на дърветата или на горските масиви, обект на посочените дейности, по-специално според местообитанието, в което те се намират. В тези актове освен това се допуска изсичането на дървета от съображения за „обществена безопасност“ без каквото и да било уточняване на конкретните условия, обосноваващи изсичането поради тези съображения.

Според Съда доводите на  Полша  не позволяват да се приеме, че е възможно разглежданите активни горски стопански дейности да се обосноват с необходимостта от спиране на разпространението на смърчовия корояд.  Освен това, извършването на разглежданите активни горски стопански дейности води до изчезване на част от територията от „Натура 2000“ Puszcza Białowieska, установява съдът.  Противно на твърденията на Полша, такива дейности съответно не биха могли да съставляват мерки, осигуряващи опазването на тази територия. В този контекст Съдът подчертава, че смърчовият корояд изобщо не е посочван в плана за управление от 2015 г.6 като потенциална опасност за целостта на територията от „Натура 2000“ Puszcza Białowieska, а напротив, именно премахването на вековните смърчове и борове, нападнати от смърчовия корояд, се отбелязва в този план като такава потенциална опасност.

Накрая, Съдът посочва, че решението от 2016 г. и Заповед № 51 неизбежно могат да доведат до повреждане или унищожаване на местата за размножаване и почивка на някои сапроксилни бръмбари, защитени с Директивата за местообитанията като видове, към които Съюзът има интерес и които се нуждаят от строга защита.

Що се отнася до Директивата за птиците, Съдът отбелязва, че тя задължава държавите членки да вземат необходимите мерки за създаване на обща система за защита на всички видове птици, естествено живеещи в диво състояние.Тази директива  забранява умишленото разрушаване или увреждане на гнездата или яйцата на съответните видове, преместването на гнездата на тези видове, както и умишленото им обезпокояване (по-специално през периода на размножаване и отглеждане на малките), доколкото обезпокояването има съществено значение с оглед целите на тази директива.   По този въпрос  Съдът отбелязва, че оспорваните актове, чието прилагане неизбежно би довело до повреждане или до унищожаване на местата за размножаване или почивка на съответните видове птици, не съдържат конкретни и специфични мерки за защита, които биха позволили от приложното им поле да се изключи умишленото засягане на живота и на местообитанието на тези птици, а също и да се осигури ефективното спазване на посочените по-горе забрани.

Поради това Съдът уважава изцяло предявения от Комисията иск.

1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 1992 г., стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 109), последно изменена с Директива 2013/17/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. (ОВ L 158, 2013 г., стр. 193).

2 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 2010 г., стр. 7), изменена с Директива 2013/17.

3 Това е вид бръмбар вредител, който напада главно смърчовите насаждения.

4 Комисията освен това иска Съдът да разпореди на Република Полша, до постановяването на решението му по съществото на спора, да спре, освен ако не е налице заплаха за обществената безопасност, активните горски стопански дейности в някои местообитания и горски масиви, както и премахването на мъртви вековни смърчове и изсичането на дървета в рамките на увеличението на обема на дърводобива в територия Puszcza Białowieska.

Комисията допълва молбата си, като иска да се разпореди заплащането на периодична имуществена санкция  в  случай на неспазване на дадените разпореждания. Съдът уважава това искане с определение от 20 ноември 2017 г. (вж. ПС № 122/17).

5 Става въпрос за оценка на въздействието върху околната среда на набелязаните мерки, извършена от Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku (Регионална дирекция на Службата за управление на горите в Бялисток, Полша) през 2015 г.

6 На 6 ноември 2015 г. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku (директор на Регионалната дирекция за опазване на околната среда в Бялисток, Полша) приема Plan zadań ochronnych (план за управление), с който се определят целите за опазване и се установяват мерките за опазване относно територията от „Натура 2000“ Puszcza Białowieska за площта на трите горски стопанства Бяловежа, Бровск и Хайнувка.

 

About De Fakto

Проверете също

Наръчник за правна помощ на непридружени деца бежанци ще помага на адвокати

  Националното бюро за правна помощ (НБПП) е назначило представители на 9676 непридружени малолетни и …

ВКС е насрочил за разглеждане делото на Боян Расате, осъден за нападението срещу „Рейнбоу Хъб

  ВКС е насрочил за 08.12.2023 г., наказателно дело срещу Боян  Расате  за непристойни действия, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

eleven − 5 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.