Последни новини
Home / Законът / Поредният проект за ЗСВ: Без 20 заплати за напускащите магистрати с висящи дисциплинарни дела

Поредният проект за ЗСВ: Без 20 заплати за напускащите магистрати с висящи дисциплинарни дела

Defakto.bg

Поправките за банковата тайна, атестациите, съдебните служители влязоха в НС

Занапред съдиите, прокурорите и следователите, освободени с оставки от системата, няма да получават обезщетенията от 10 до 20 заплати, ако срещу тях е имало висящо дисциплинарно производство. Това е записано в последните промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), които бяха внесени в парламента от МС.

Досега обезщетения не се плащаха на дисциплинарно уволнените, на освободените след влизане в сила на присъда за умишлено престъпление, както и ако напусналите са получили отрицателна оценка при последната атестация.

Добавката се прави след решението на Конституционния съд, който обяви за противоконституционна забраната за оставка на магистрати с висящи дисциплинарки. ВСС вече гласува няколко такива освобождавания и напусналите трябва да получат обезщетения, като останалите съдии, прокурори и следователи. Добавката сега обаче забранява да им се изплащат прословутите 20 заплати. И изглежда спорна – лишава магистрати от едно тяхно право, без да е ясно дали наистина са извършили дисциплинарни нарушения.

Иначе последният проект за ЗСВ се прочу най-вече с добавките за падането на банковите тайни на магистратите и промени в атестирането. Но има и други любопитни текстове.

Инспекторатът и банковите тайни

Промяната е свързана с новите проверки – имуществени, за независимост и др., извършвани вече от Инспектората и затлачването им исканията за падане на банковата тайна на всеки съдия, прокурор и следовател в държавата.

В закона сега се записва, че инспекторите отправят исканията за разкриване на банковата тайна до районния съд в района, където е постоянният адрес на проверявания магистрат. А при негово съгласие за разкриване на тези данни, искане не се отправя.

Предвидено е и друго – съдиите, прокурорите и следователите, напуснали системата, без да подадат задължителните декларации, също се санкционират с глоба от 300 до 3000 лв.

Атестирането

Промените са няколко и целят облекчаване на процедурата и избягване на забавите при конкурси, както и гарантиране на задълбоченост на преценките.

Така се предвижда срокът за изготвянето на комплексна оценка на съдия, прокурор или следовател от Комисията по атестирането и конкурсите (съдийска или прокурорска) да започва да тече от откриването на процедурата с решение на КАК. Сега за начален се приема моментът на постъпване на предложението за атестиране.

Изцяло отпада извънредното атестиране за конкурс за повишаване, преместване или избор като ръководител на магистрати, които вече са получили комплексни оценки по стария ред. В момента те подлежат на извънредно атестиране, ако в конкурса участва поне един кандидат, атестиран по новия ред.

Това забавя оценяването и неминуемо го формализира, изтъкват вносителите.

Съдебните служители – статут и декларации

Законът вече изрично регламентира изискванията за назначения на съдебни служители, уредени досега в правилници.

За съдебен служител може да бъде назначено лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

Не може да бъде назначено за съдебен служител лице, което:

 1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 3. е съветник в общински съвет;
 4. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 5. работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;
 6. е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия.

На ръководни и експертни длъжности може да бъдат назначавани само лица с висше образование.

А възникването на несъвместимост е основание за прекратяване на трудовото правоотношение, се записва в закона.

И още – при встъпването си в длъжност и до 30 април на всяко година съдебните служители подават пред органа по назначаването декларация за имущество и интереси по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Това задължение, въведено с антикорупционния закон, вече роди известна суматоха, а във ВСС бе създадена работна група, която ще умува кой точно ще проверява тези декларации на служителите.

В преходни разпоредби на проекта за ЗСВ е записано още, че до 1 месец след влизането на закона в сила съдебните служители подават декларация, че отговарят на изискванията за заемане на длъжността и декларация за несъвместимост.

Съдебната охрана ще пази и Агенцията по вписванията

На законово ниво се уточняват обектите, които ще пази Главна дирекция „Охрана“ към МП.

Дотук се стига, след конституционното прехвърляне на управлението на съдените имоти от Министерството на правосъдието отново към ВСС. В наредба от 2008 г. е записано, че ГД „Охрана“ пази както съдебните сгради, така и тези на министерството.

„С оглед на преминаването на правомощието по управление на имуществото на съдебната власт към пленума на Висшия съдебен съвет е необходимо изрично на законово ниво да се регламентира съществуващата правна и фактическа функционална компетентност на Главна дирекция „Охрана“ по осъществяване на охраната на сградите на Министерството на правосъдието, предназначени за централната администрация, както и на сградата на Агенцията по вписванията – Централно управление“, пише в мотивите.

About De Fakto

Проверете също

ССБ уточнява: Пленумът на ВСС може да бъде заменен от извънредно Общо събрание на Съдебния и Прокурорския съвет

В допълнително становище на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България  по законопроекта за …

ВКС потвърди: Прокуратурата дължи обезщетение от 150 000 лв. за лихви върху „ задържани“ средства по незаконно обвинение

Състав на ВКС потвърди задължение  на прокуратурата да заплати  150 000 обезщетение за лихви на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

twenty + one =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.