В становището си те, заявяват, че заложените мерки в пътната карта по Актуализираната стратегия вече не отразяват променените условия и извършването на съдебната реформа, би трябвало да бъде базирано на първо място на анализа по показателите на Информационното табло на ЕС. И казват, че едва след такъв задълбочен анализ може да се набележат дейности, за които е нужна подкрепа и съответно финансиране по проекти.Според тях „другото означава да не се отрази обективно състоянието на българската съдебна система и да се разруши положителното, което работи. Необходими са законодателни промени гарантиращи равномерното разпределение на делата, мобилност на щатове и съдии, бързо решаване на възникнали проблеми чрез командироването, електронно правосъдие, а не радикални промени свързани със структурни реформи на административните съдилища“.