Последни новини
Home / Законът / Апелативният спецсъд за делото „КТБ“: Всичко е в ръцете на прокурора!

Апелативният спецсъд за делото „КТБ“: Всичко е в ръцете на прокурора!

Defakto.bg

И втората инстанция отхвърли искането за прекратяване на мегапроцеса, той тръгва

Прокурорът и само той решава кого за какво и кога да обвинява, заявяват  Петя Колева, Румяна Илиева и Димчо Колев от апелативния спецсъд по гръмкото дело за източването на КТБ. С определение от днес тримата отхвърлят жалбите на защитата срещу отказа на Петрова от първоинстанционния спецсъд да прекрати процеса и да върне случая на прокуратурата.

Определението на тримата апелативни съдии е окончателно, така че процесът срещу Цветан Василев и още 17 човека със сигурност стартира.

Интересни са част от аргументите по най-спорните въпроси в делото за организираната престъпна група, източвала фалиралата банка чрез присвояване и други престъпления. Като неин ръководител прокуратурата посочи Цветан Василев, а като членове – банкери, одитори, квестори, счетоводители, касиери.

За липсващите обвиняеми

Делян Пеевски

„Не подлежи на съдебен контрол решението на прокурора да образува досъдебно производство, какви процесуално-следствени действия е необходимо да се извършат по делото, кога и дали да привлече дадено лице към наказателна отговорност, дали да отдели материалите в отделно дело“. Това отговаря апелативният спецсъд на възражението на защитата, че въпреки наличието на множество данни срещу тях някои лица не са били привлечени към наказателна отговорност. Без да се цитират имена, очевидно става дума и за депутата Делян Пеевски, често сочен от адвокатите.

Според съда, освен че не може да нарежда на прокурора кого да обвини,  твърдението не било и съвсем вярно – имало отделени материали в друго производство. А новият НПК изисквал „процесът да се движи напред“.

„В случай, че СП намери за основателни бележките на защитата за нужда от провеждане на предварителна проверка с цел привличане на нови обвиняеми, тя може да реши дали да извърши такава, а и без нея, да прецени дали да започне отделно наказателно производство в това число и срещу непривлечени към наказателна отговорност към момента лица.
В разглеждания случай, доколкото е налично постановление на СП за отделяне на материали, не се касае нито до прекратяване на производството по отношение на  определено лице или лица, нито за прекратяване на производството по отношение на определени факти и по тази причина то не подлежи на съдебен контрол, т. к. посоченото постановление не поставя край на наказателното производство„, казват тримата от апелативния спецсъд.

Превръщането на обвиняем в свидетел не засяга правата на останалите

Сериозни възражения бяха изтъквани от защитата срещу хода на прокуратурата да превърне първия арестуван по това дело – бившия изпълнителен директор на КТБ Орлин Русев от обвиняем в свидетел. Адвокати наблягаха най-вече на факта, че клиентите им и те самите дори не са били информирани за този обрат, което е засегнало правата на останалите обвиняеми.

Няма такова нещо, отговаря апелативният спецсъд.
Правилно е отговорено от първоинстанционния съд, че поначало постановление за прекратяване се съставя, когато прокурорът приеме, че спрямо някой обвиняем е налице някоя от хипотезите на чл.243, ал.1 от НПК. Не е задължително, когато по делото са привлечени като обвиняеми множество лица, тази преценка да се извърши в края на досъдебната фаза. Освен това, съставът на СНС коректно е посочил в акта си няколко решения на ВКС в смисъл, че само обвиняемия, по отношение на когото е прекратено наказателното производство и пострадалия от престъплението, който в съдебната фаза може да бъде конституиран в качеството на граждански ищец и частен обвинител, имат право да атакуват пред съд постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство. Аналогично е разбирането и на правната
теория в лицето на проф. Маргарита Чинова и на ВКС, изразено в Р № 157 от 12.05.2009 г. на I н. о., непосочено от състава на СНС, които приемат, че обвиняемият не може да обжалва постановлението за частично прекратяване по отношение на друг обвиняем, т. к. няма правен интерес от това. В този смисъл претенциите на защитата за неполучаване на препис от постановлението за частично прекратяване и от там нарушено право да го атакуват пред съд са неоснователни“, се казва в определението.

За предубедеността на разследващите и прокурора
Отхвърлено е ивъзражението на защитата за предубеденост на разследващите и на прокурор.

Защо? Защото: „Разпоредбите на чл.194 НПК /към момента на образуване на досъдебното производство/ и на чл.411в НПК /към момента на привличане на лицата като обвиняеми за престъпление по чл.321 НК/ очертават кои са
оправомощените от закона органи, които могат да провеждат разследването за тези деяния. В този смисъл разследването е извършено от компетентен орган.

НПК не предвижда възможност за състава на СНС, респ. за въззивния състав в рамките на това производство да се произнесе по исканията за отвод на разследващите. Ако го стори, с това би навлязъл по съществото на делото, което би било основание за отвод на съдебния състав.
Едва в съдебното производство по основателността на отвода на прокурора се произнася съдът. В тази връзка правилно съставът на СНС не е открил основание за отвеждане на един от участващите по делото прокурори, доколкото по делото липсват данни, от които да се заключи, че въпросният прокурор поради някакви обстоятелства може да се счита, че няма да осъществи функцията си с необходимата обективност. Правилна е била преценката на първостепенния съд, че в делото липсват обективни данни за необективност на един от изготвилите обвинителния акт прокурори„.

Цветан Василев не бил разпитан? Той е избрал да не е в България

Цветан Василев в Белград

Едно от най-познатите възражения на защитата по това гръмко дело стъпва на факта, че въпреки няколкото заявления и настоявания от Цветан Василев да даде показания пред разследващите чрез видеоконференция, прокуратурата му отказа това право.

Няма нарушение на правата на обвиняемия Василев, заявявяват в един глас първата и втората инстаници на спецправосъдието.

Безспорно е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, но то несъмнено може да бъде отстранено в хода на съдебното следствие чрез даване на възможност на подсъдимия да даде обяснения по обвинението.
Затова прекратяване на делото в тази хипотеза се явява безпредметно, най-малкото и защото привлеченото към наказателна отговорност лице може да се възползва от гарантираното му от закона право да не дава обяснения по обвинението. В този смисъл неоснователна е претенцията на адв. С. за връщане на делото в досъдебната му фаза с цел извършване на разпит в качеството на обвиняем на г-н Ц. В., в това число и чрез видеоконференция.
Трето, правото на лично участие на обвиняемия респ. подсъдимия в наказателното производство не е абсолютно. То може да бъде ограничавано, за да не се блокира процеса, да не се стигне до изчезване на доказателства, до изтичане на давностни срокове и в крайна сметка до липса на правосъдие. Правото на обвиняемия/подсъдимия да участва в
наказателния процес е предвидено не само в негов личен интерес, но и в интерес на обществото. Затова е важно осигуряването на разумния баланс между правото на обвиняемия да участва в производството от една страна и обществения интерес от разкриването на истината, от друга.
Известни са стандартите относно провеждането на задочно производство – „никой не може да бъде съден без да е призован предварително…, освен ако не е установено, че се укрива умишлено; призовките трябва да съдържат указания относно последиците от отсъствието на подсъдимия; когато съдът установи, че на подсъдимия, който не се е явил по делото е връчена призовка, той трябва да отложи разглеждането на делото, ако прецени, че личното му присъствие е необходимо или има основание да смята, че съществуват уважителни причини за неявяването му; когато подсъдимият е съден в негово отсъствие, доказателствата се събират по общия ред и защитата има право да участва“. Дали разглеждането на делото в отсъствие на подсъдимия „няма да попречи за разкриването на обективната истина“ е предпоставка важима и за двете фази на процеса. На държавните органи е предоставена широка дискреция при решаването на този въпрос и той всякога е въпрос на конкретна преценка. /Проф. Маргарита Чинова „Привличане на обвиняем“ – статия за НИП/.
Данните по делото установяват, че г-н Ц. В. е обявен за ОДИ с бюлетин № 184/05.07.2014 г. СДВР и телеграма № 26722/04.07.2014 г. ГД „НП“. Тези действия на компетентните държавни власти са последвани от молба за обявяването му за международно издирване и временно задържане под стража с оглед екстрадиция от 13.08.2014 г. на Зам. главния прокурор на Р България.
На 17.09.2014 г. е постъпило уведомление от Д“МОС“, че г-н Ц. В. е задържан в Р С., като на 22.09.2014 г. документите за екстрадиция са връчени на Р С..
Чрез международния отдел на ВКП на 16.03.2016 г. на г-н В. в качеството на обвиняем са връчени три броя призовки по ДП № 92/2014 г. СО-СГП за явяване на 16.05.2016 г.; 06.06.2016 г. и 20.06.2016 г. за извършване на процесуално-следствени действия с него. В призовките обв. В. не е отразил адрес за призоваване, а най-общо е посочил Б.. От изложеното е видно, че от волята на подс. В. зависи дали ще упражни правата си за лично участие в процеса срещу него.
Наличието на екстрадиционно производство и наложената мярка за
неотклонение „подписка“ по него не е пречка за явяването на подс. В. пред СНС, в случай, че той има желание лично да участва в съдебния процес срещу него“, казват тримата от апелативния спецсъд.

About De Fakto

Проверете също

Българските граждани без лична карта надхвърлиха 207 000 души, от тях 110 389 живеят в България, лишени от основни права

Въпреки многобройните сигнали и загубени съдебни дела, МВР продължава  да наблюдава безучастно разрастващия се брой …

Общият съд отмени решение на ЕК, с което са утвърдени румънски помощи в полза на Wizz Air на летище Тимишоара

     Общият съд отменя решението на Европейската комисия, с което се утвърждават румънските помощи …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.