Последни новини
Home / Законът / Тричленен състав на ВАС отмени екооценката за строеж на 7 блок в АЕЦ „Козлодуй“ (публикувано цялото решение)

Тричленен състав на ВАС отмени екооценката за строеж на 7 блок в АЕЦ „Козлодуй“ (публикувано цялото решение)

Defakto.bg

Тричленен състав на Пето отделение на Върховния административен съд – ВАС отмени оценката за въздействие на околната среда – ОВОС, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ на Площадка 2.

Делото е по жалби на Петър Пенчев Троянски, Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“ и Петър Пламенков Кърджилов.  В решението на съда се казва, че оспореното решение е действителен административен акт, издаден от компетентен орган в предвидената в закона форма, но е издаден при допуснати нарушения на процедурата и на материалния закон и е в противоречие с целта на закона.

През 2013 г. министерството на околната среда одобри оценката за въздействие, а делото бе заведено през 2015 г. по повод намерението на правителството на Пламен Орешарски да строи в АЕЦ „Козлодуй“ нов блок по технологията АР-1000 на американската „Уестингхаус“.  Това споразумение обаче се провали, а по-късно японският собственик „Тошиба“ продаде дружеството, което беше пред фалит.  Екооценката разглежда и възможността на предвидената за новия VІІ блок на АЕЦ „Козлодуй“ площадка да се инсталират руски реактори.

Възражението срещу нея посочва, че  нито реакторът АР-1000, нито евентуален руски реактор са минавали оценка за съответствие с българското законодателство. МОСВ е взело решение при абсолютен недостиг на входни данни за технологиите, смятат от партията. Оспорва се и че фирмата, която е изготвила оценката за въздействие върху околната среда, не е предоставила обществен достъп от резултатите от публичното обсъждане.

Решението на съда може да бъде обжалвано пред 5-членен съства на ВАС.

Ето и пълното решение на съда в състав Диана Добрева (председател) и членове  Донка Чакърова и Еманоил Митев

 

РЕШЕНИЕ

№ 6524 , София, 17.05.2018

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на осемнадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                          

 

 Производството е реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалби на Петър Пенчев Троянски, Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“ и Петър Пламенков Кърджилов с оспорване срещу Решение № 1-1/2015 г. по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на министъра на околната среда и водите (МОСВ), с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на нова ядрена мощност (НЯМ) от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ на Площадка 2.

Жалбоподателят Петър Пенчев Троянски оспорва административния акт като участник в общественото обсъждане, представляващо част от процедурата по издаване на оспореното решение. В оспорването са наведени множество доводи, които могат да бъдат обобщени като основания за оспорване по чл. 146, т. 2 и т. 3 от АПК

– съществени нарушения на административно производствените правила и материалния закон. Според Петър Троянски в процедурата по ОВОС в частта на общественото обсъждане е допуснато нарушение поради наложеното ограничаване на достъпа до информацията с наименование “Входни данни”, която е използвана за изготвяне на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС). Твърди, че в оспореното решение и в ДОВОС липсва ясен анализ и оценка относно бъдещето на отработеното ядрено гориво (ОЯГ) и радио активните отпадъци (РАО), не са оценени вярно отпадъчните води, образувани при експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй”; липсва и вярна оценка на радиоактивно замърсяване на атмосферния въздух и проверка относно генерирането на радиоактивните изхвърляния в атмосферата; не са съобразени важни забележки от 16.01.2013 г. и от 26.04.2013 г., направени от Национална електрическа компания (НЕК); само в ДОВОС е отбелязано, че „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има задължение да извършва мониторинг на околната среда при авария в зона от 12 км., която е включена в 30 км. „Наблюдавана зона“, но липсва поставено конкретно законосъобразно условие в тази насока от МОСВ; т. 1.2.30 на оспореното решение относно стохастичните ефекти не е съобразено с анализите в ДОВОС и научните сведения. Оспорва се и нуждата от инвестиционното предложение и оценката и допустимостта при оценката на риска  за човешкото здраве да се използва като обстоятелство фактът, че „йонизиращото лъчение“ се прилага за медицински цели. Жалбоподателят иска да бъде отменено оспореното решение. Подробни съображения в подкрепа на твърденията и искането са изложени в жалбата (л. 7-22 от том 1), в открити съдебни заседания и в писмени бележки от 18.04.2018 г. (л. 766-768), в които са добавени и нови доводи за допуснати неизяснени теми в ДОВОС. Не претендира разноски.

Жалбоподателят Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“ твърди, че оспореното решение е издадено при нарушение на материалния закон и процесуалните правила, като е невярно, неправилно и незаконосъобразно. Според този жалбоподател липсва публичност и прозрачност на обявяването на решението, което не е съобщено, не е публикувано на датата, посочена на сайта на МОСВ; решението съдържа бланкетни пожелания за безопасност и контрол, вместо действащи мероприятия с конкретен и задължителен характер, които да са проверяеми от държавния контролен орган и от граждански мониторинг, какъвто не е предвиден въпреки искането на граждански организации; липсва яснота относно наличието на опасности при реализация на ИП и не са отчетени всички възможни рискове или непредвидени явления; не са предявени конкретни условия за сигурност; използвани са само  данни на възложителя и на становища на вътрешноведомствени експерти; нарушават се качествата на благоприятна градска среда; прескочени са цели етапи от процедурите по ОВОС, а именно: преди издаването на акта не са проведени консултации със заинтересовани страни, изразили становища в процедурата по реализацията на ИП, няма обявени консултации по задание, обхват и одобряване на ОВОС, не са уведомени на ранен етап екологични неправителствени организации, участващи в работата на Експертните съвети към Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и към МОСВ, обществените обсъждания са проведени през 2013 г., а актът е издаден през 2015 г. Допълнително са изложени съображения за допуснати нарушения в работата на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) по повод ИП, а именно: не е включено в дневен ред и не е гласувано предложение от член на ВЕЕС „да не се одобри ОВОС на 7 блок на АЕЦ“, не е предоставен на член на ВЕЕС протокол от заседанието при изрично искане за това, взетото решение е при непреброен и липсващ кворум на заседанието, а с добавени гласове и подписи след това. Жалбоподателят иска да бъде отменен оспорения административен акт по съображения, изложени в жалбата (л. 91-93 от том 1), в писмено изявление от 08.03.2016 г. и в открити съдебни заседания. Претендира разноски.

Жалбоподателят Петър Пламенков Кърджилов оспорва административния акт с жалба (л. 27-39 от том 1), напълно идентична с подадената от Петър Пенчев Троянски без нито едно различно оплакване или искане, което да бъде обсъждано самостоятелно. Този жалбоподател не е изразявал допълнителни собствени съображения и в единственото открито съдебно заседание на 10.07.2017 г., на което е присъствал лично. Не претендира разноски.

Ответникът по жалбата – министърът на околната среда и водите оспорва жалбите по съображения, изложени в открито съдебно заседание, в писмени бележки (л. 774-777 от том 3) и писмено становище (л. 778-788 от том 3). Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ЕАД оспорва жалбите по изключително подробни съображения, изложени в открити съдебни заседания, в правно становище от 12.08.2015 г. (л. 162-194 от том 1) и писмени бележки от 24.04.2018 г. (самостоятелна черна папка от 42 стр.). Претендира разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбите по съображения, изложени в открити съдебни заседания.

Върховният административен съд, състав на пето отделение, след като обсъди доводите на страните и прецени по реда на чл. 171 от АПК представените по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Като доказателства по делото са приети всички документи, представляващи административната преписка, съдържаща писмени доказателства по опис, представляващ част от съпроводително писмо изх. № Ж35;37;38, Ж-31;27/26.02.2015 г., които са подредени в четири черни класьора с номера от едно до четири. Приет е и ДОВОС като част от административната преписка. ДОВОС е съставен от писмени документи в осем папки, подредени в осем класьора под номера от 5 до 12. Представеният ДОВОС е с последна версия  от август 2013 г., изработен от консорциум „Дикон-Аксиона Инж“ като съдържанието му е описано на неномерирани л. 1-3 на папка 1, класьор 5.

В открито съдебно заседание на 09.03.2016 г. са приети ангажираните от Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“ писмени доказателства: Организационна структурна схема на МОСВ; извадка от Устройствения правилник на МОСВ; два броя извадки от Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при МОСВ; Заповед № Р-239/17.11.2015 г. на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическа политика; заповед № РД-816/08.12.2015 г. на МОСВ за насрочване заседание на ВЕЕС на 05.01.2016 г.; писмо с изх. № ОВОС-79/22.12.2015 г. от директора на дирекция „Превантивна дейност“; писмо с изх. № 91-00-4882/23.05.2014 г. на директора на РИОСВ – София; заповед № РД-55/23.05.2014 г. на директора на РИОСВ – София; становище по проект за решение за одобряване на ОВОС на НЯМ на АЕЦ „Козлодуй“ на Площадка 2 на заседание на ВЕЕС на 19.01.2015 г. от сдружения и фондации, членове на „Коалиция за устойчиво развитие“.

В същото съдебно заседание е прието и представеното на 12.08.2015 г. като приложение на правното становище на „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ЕАД становище от АЕЦ“Козлодуй-Нови мощности“ЕАД по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултата на проведените обществени обсъждания (л. 195-309 от том 1) и неоспорено от останалите участници в съдебното производство Експертно становище (Доклад REP-0049, Виена, 2013 г.) към ДОВОС на английски език с превод на български, изготвено по заповед на Федералното министерство на земеделието, горите, околната среда и водите на Република Австрия (л. 357-632 от том 2). Това експертно становище е прието допълнително по почин на заинтересованата страна (л. 4 от протокол от открито съдебно заседание на 09.03.2016 г., гръб на л. 634 от том 2) по съображения, че доколкото негово резюме на английски език е част от административната преписка, то пълният му текст трябва да бъде възприет като трансгранична оценка на въздействието върху околната среда, изготвена на основание чл. 7 от Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда и чл. 3 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, съставена в Еспо (Финландия) на 25 февруари 1991 г., ратифицирана със закон (обн. ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (Конвенция по ОВОС)

В открито съдебно заседание на 18.04.2018 г. са приети всички останали писмени доказателства, представени по делото, а именно: документи на румънски език с превод на български, които отразяват кореспонденцията между Република България и Република Румъния в изпълнение на процедурата по чл. 3 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст във връзка с изграждане на НЯМ, включваща и протоколи от проведени обществени обсъждания на територията на Република Румъния (отделна бяла папка с доказателства). Като доказателства по делото са представени и заявление с вх. № ЗДОИ-43/18.11.2013 г. по описа на МОСВ; решение за предоставяне на достъп до обществена информация № ЗД-125/04.12.2013 г.; писмо с изх. № 04-09-184/01.10.2013 г. от главния здравен инспектор при Министерството на здравеопазването (МЗ) до директора на дирекция „Превантивна дейност“ – МОСВ; писмо с изх. № 26-00-8/17.09.2013 г. от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), адресирано до директора на дирекция „Превантивна дейност“ – МОСВ; извадка от ДОВОС на ИП за изграждане на Национално хранилище за погребване на краткоживеещи ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци; работен документ на Европейската комисия от 12.05.2017 г. на английски и български език, Решение от 27.01.2013 г. на Народното събрание (НС); Решение № 250/29.03.2012 г. на МС; Протокол № 14 с Решение от 11.04.2012 г. на Министерски съвет (МС); Решение от 29.03.2012 г. на НС; Решение от 28.09.2016 г. на НС; писмо изх. № 47-02-126/15/10.07.2017 г. на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР); резюме на Окончателния доклад на Българската академия на науките (БАН) относно възможността за реализация на активите на АЕЦ“Белене“; извлечение от Решение по арбитражно дело № ICC case 18086/GZ/MHM на Международния арбитражен съд при Международната търговска камара в Женева; Решение № 1024/30.11.2016 г. на МС; Решение № 782/20.09.2016 г. на МС.

С определение № 9412/02.08.2016 г. по настоящото дело е допусната съдебна експертиза с вещи лица специалист в областта на атомната безопасност и лекар, които се разгледат предложените алтернативи за местонахождението на реализацията на ИП и да дадат отговор в комплексен аспект дали Площадка 2 е с най-добри показатели; да се направи сравнителна характеристика на трите типа разглеждани реактори в ДОВОС на база на актуални данни, съвременни познания и методи за оценка като се даде отговор на въпроса какви са количествата предвиждани генерирани РАО и създават ли сигурност за компонентите на околната среда и здравето и живота на хората предвидените в доклада методи и средства за съхранение и оползотворяване; да се посочи кой от вариантите за съхранение на ОЯГ отговаря на изискванията по българското законодателство и кореспондират ли тези изисквания на международните стандарти в тази област, като се вземат предвид и изискванията в областта на атомната безопасност след инцидента във Фукушима;  да се посочи какво е предвижданото количество радиоактивни изхвърляния в околната среда в процеса на експлоатацията на нова НЯМ, какво е предвижданото въздействие върху околната среда и здравето на хората от гледна точка на здравно-хигиенните аспекти, изложени в ДОВОС; да се вземат предвид предходни анализи на състоянието на околната среда в ядрените държави. Със същото определение е определен депозит, вносим от жалбоподателите, които изрично са заявили, че нямат финансова възможност да го внесат и не държат на тази експертиза доколкото намират за достатъчни своите юридически доводи за решаване на спора. С определение от открито съдебно заседание на 18.04.2018 г. допусната експертиза е заличена поради невнасяне на определения депозит.

Доказателствените искания на жалбоподателя Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“  за събиране на доказателства за факти, които са в тежест на доказване на ответната страна и при изричното изявление, че такива не са осъществени и за тях не съществуват доказателства в административната преписка не са допуснати с определение от открито съдебно заседание на 09.03.2016 г. доколкото те не биха спомогнали за изясняване на спора от фактическа страна. Фактическите установявания по спора следва да бъдат направени при съобразяване със събраните доказателства по делото и разпоредбата на чл. 170, ал. 1 от АПК относно разпределението на доказателствената тежест в процеса.

От тези събрани доказателства, настоящият съдебен състав приема за установено следното:

На заседание на МС от 11.04.2012 г. по т. 28 от Протокол № 14 от заседание на МС е  взето решение за даване на съгласие за предприемане на необходимите действия за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“. (прозрачния джоб, подреден като последен раздел на класьор 1).

С писмо вх. № ОВОС-220/20.06.2012 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е депозирал в МОСВ уведомление за инвестиционно намерение (ИН) „Изграждане на НЯМ от най-ново поколение на площадката на АЕЦ“Козлодуй“ и други документи, от които се установява, че то е публикувано във вестник „Твоят ден“ — Враца, Видин и Монтана, поставено е в сградата на общината в гр. Козлодуй и в Дома на енергетика в периода 18 юни-18 юли 2012 г. Уведомление за ИН е изпратено с на кметовете на община Козлодуй и с. Хърлец. Създадена е тетрадка за изразяване на писмени становища по ИП, които могат да бъдат депозирани в същия период и в деловодството на АЕЦ“Козлодуй“. (прозрачния джоб, подреден като последен раздел на класьор 1).

С писмо вх. № ОВОС-220/06.07.2012 г. директорът на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР) изразява становище че ИП е допустимо от гледна точка на екологичните цели и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложени в Плана за управление на речните басейни на Дунавски район. В писмото е посочено, че следва да се предвиди строг мониторинг върху радиационния и нерадиационния статус на повърхностните и подземни води в района около площадката на ИП, както и подземните, дъждовните и отпадъчните води на площадката на ИП (класьор 1).

С писмо изх. № ОВОС-220/05.07.2012 г. МОСВ (класьор 1) информира „АЕЦ Козлодуй“ЕАД, че ИП попада в обхвата на т. 2.2 от Приложение № 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на т. 2 от Приложение I на Конвенцията по ОВОС, поради което подлежи на процедура за задължителна ОВОС и трябва да се проведе процедурата по Конвенцията по ОВОС. Според МОСВ е необходима и оценка за съвместимостта на ИП с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). В същото писмо е посочено, че е извършена преценка по реда на чл. 39, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), при която е установено, че ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони „Златията“ BG0002009, „Острови Козлодуй“ BG0000533 и „Река Огоста“ BG0000614.

С писмо с вх. № 26-00-2074/19.07.2012 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уведомява МОСВ за промяна на възложителя на ИП с приложено споразумение за сътрудничество от 16.07.2012 г., според което всички действия по ЗООС ще се извършват като възложител от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД (класьор 1).

В изпълнение на процедурата по Конвенцията по ОВОС възложителят е предоставил информация на МОСВ, която с писмо изх. № ОВОС-220/27.07.2012 г. МОСВ изпраща на Министерство на околната среда и горите на Румъния, което е заявило желания с писмо изх. № 3672/RP/28.08.2012 г. до МОСВ за участие в процедурата по ОВОС (класьор 1). В хода на трансграничната процедура по ОВОС е постъпило становище на Министерство на околната среда и изменението на климата на Румъния по заданието за обхвата на ОВОС, което е препратено на възложителя за съобразяване. (класьор 1).

С писмо с вх. № ОВОС-220/02.01.2013 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е представило в МОСВ примерно съдържание на задание за обхват на оценката, по което с писмо изх. № ОВОС-220/09.01.2013 г. МОСВ изразява становище относно консултации по задание за обхват и съдържание на ОВОС на ИП като дава бележки с указания. (класьор 1)

За изготвяне на ДОВОС „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД изисква от Българско дружество за защита на птиците информация, за което е уведомено и МОСВ. (класьор 1). МОСВ не е уведомен за други проведени консултации по заданието, за които има писмени документи – писма, представляващи част от приложение 7 на ДОВОС (папка 8 в класьор 12). Прави впечатление, че това приложение на ДОВОС има отделен вх.№ 960/10.10.2013 г., което също следва да бъде разглеждано като индиция, че МОСВ не е имало информация относно становищата на другите консултирани лица преди одобряване на заданието за обхват и съдържание на ДОВОС.

По повод на заявен интерес на Министерство на земеделието, горите, околната среда и управление на водите на Австрия с писмо BMLFUW-UW.1.4.2/0016-V/1/2013/15.03.2013 г., Република България нотифицира Австрия, която желае да участва в процедурата по ОВОС. С нарочно писмо с изх. № ОВОС-220/12.06.2013 г. Австрия е информирана за осигурения чрез интернет страницата на МОСВ достъп до заданието за обхвата и съдържанието на ДОВОС, а становището на Австрия е изпратено до възложителя, за да бъде съобразено в ДОВОС. (класьор 1)

С писмо с вх. № 26-00-1035 /27.03.2013 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД внася в МОСВ задание за обхват и съдържание на ДОВОС на ИП, по който е изразено становище от МОСВ с писмо с изх. № 26-00-1035/09.04.2013 г. Консултираното и коригирано задание за обхват и съдържание на ДОВОС е внесено в МОСВ с писмо с вх. № 26-00-1035/30.05.2013 г. (класьор 1)

С писмо с вх. № ОВОС-53/29.08.2013 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД иска от МОСВ издаване на решение по ОВОС като представя ДОВОС, изработен от „Дикон-Аксиона Инж“ООД.

Във връзка с провеждане на процедурата по ОВОС са изпратени писма за съгласуване до МЗ, ИАОС, БДУВ„Дунавски район“ с център Плевен както и до отделни специализирани дирекции на МОСВ, а именно „Национална служба за защита на природата“,„Опазване чистотата на въздуха“, „Управление на водите“, „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, като са информирани, че в срок до 17.09.2013 г. следва да представят в дирекция „Превантивна дейност“ на МОСВ писмено становище по ДОВОС, който могат да намерят в електронен вариант на цитиран адрес, а на хартиен носител е на разположение в сградата на МОСВ. (класьор 1)

В резултат на тези писма са получени становища от цитираните специализираните дирекции на МОСВ, от БДУВ„Дунавски район“ с център Плевен, РИОСВ-Враца, ИАОС и МЗ. Като цяло становищата от дирекциите в МОСВ са лаконични с общ положителен тон или без забележки по ДОВОС. При внимателен прочит обаче прави впечатление отбелязването в писмото на дирекция „Управление на водите“, според което в ДОВОС не е развит въпроса с радиационния и нерадиационния мониторинг на подземните води на площадката и в района на НЯМ; в писмото на дирекция „Национална служба за защита на природата“ са повторени препоръки, направени и от румънска страна: да се направи оценка на въздействието на високите температури на струята вода, която ще постъпва в р. Дунав, върху защитените видове риба Alosa sp. като бъдат предложени специални технически мерки за предотвратяване на негативното въздействие, както и да се оцени степента на въздействие на експанзията на популацията на инвазивния вид азиатска кортибула. Не е възможно да бъдат пренебрегнати и изключителната краткост на отговорите на дирекциите „Опазване чистотата на въздуха“ и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, от които не става ясно какво следва да се разбира под липсата на забележки по ДОВОС. (класьор 1).

БДУВ“Дунавски район“ с център Плевен отразява пропуски в ДОВОС в четири отделни пункта, в които настоява при планиране на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия, в радиационен и нерадиационен аспект, върху околната среда да се отчете, че следва да се спазват екологичните цели и мерки, касаещи водните ресурси и зоните за защита на водите от Плана за Управление 2010-2015 г. на Дунавския район, да се съобразят параметрите на издадените разрешения за водовземане и ползване на повърхностни и подземни водни обекти и изискванията на Закона за водите (ЗВ) спрямо тяхното изменение и нуждата от нови разрешителни. В същото становище с вх. № ОВОС-53/23.08.2013 г. е акцентирано върху обстоятелството, че предвидената за изграждане водопонизителна система ще влияе трайно върху нивото и количеството на подземните води и ще създаде опасност от непостигане на целите за подобряване на лошото качествено състояние на подземно водно тяло BG1G0000QAL005, поради което е необходимо да се потърси алтернативно решение, обърнато е внимание, че площадки 1 и 2 се намират в непосредствена близост до помпена станция ПС“Хърлец 2“ на „ВиК“ООД, гр. Враца, което трябва да се вземе предвид при избор на площадка. (класьор 1)

С вх. № ОВОС-53 /01.10.2013 г. МЗ оценяват положително ДОВОС, но посочва два пропуска, които са оценени като несъществени и се изразяват в следното: необходимост да бъде извършвана оценка за населението извън 2-километровата вместо 3-километровата зона (раздел 4.10.2.1.2.) около АЕЦ“Козлодуй“ в резултат от различните дейности по извеждане на централата от експлоатация и грешка в извод от раздел 4.10.1.1., който трябва да бъде поправен включително с корекция в таблица 4.10-1 и текстовете на глава 12 и приложение 1, които са свързани с този неправилен извод. (класьор 1)

С писмо с изх. № ОВОС-53 /30.09.2013 г., подписано лично от министъра на околната среда и водите Искра Михайлова е дадена положителна оценка на качеството на ДОВОС по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и нетехническото резюме по чл. 12, ал. 2, т. 5 от Наредбата за ОВОС като са дадени указания за отстраняване на констатирани неточности, които не са от съществено значение при вземането на решение. Със същото писмо е дадена положителна оценка и на доклада за оценка на степента на въздействия (ДОСВ) по критериите на чл. 24, ал. 3 от Наредба за ОС. Със същото писмо на основание чл.16, ал.1 от Наредбата за ОВОС са определени засегнатите общини и кметства, с които трябва да се организира обществено обсъждане на ДОВОС, включително и ДОСВ, като преди това се извършат корекции в ДОВОС и се представи коригирания вариант на ДОВОС с всички негови приложения на МОСВ, на РИОСВ-Враца и РИОСВ-Монтана, да се осигури обществен достъп до документацията за срок най-малко от 30 дни преди началото на обществените обсъждания и място за предоставяне на писмени становища. За изпълнение на процедурата по чл. 3 от Конвенцията по ОВОС от възложителя са изискани преводи на документи.

Според писмо с вх. № ОВОС-53/11.10.2013 г. „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ЕАД (изх. № 793/10.10.2013 г.) в изпълнение на указанията от 30.09.2013 г. е изпратил на МОСВ коригиран ДОВОС на хартиен и електронен носител както и приложение-справка към коригирания доклад, в която конкретно са посочени реда, начина и мястото в ДОВОС на отстранените забележки и отговори на въпроси неизискващи корекция. По делото е представена и приета само справката към коригирания ДОВОС (класьор 1), но не и изцяло нов вариант на коригиран ДОВОС. Приетият по делото ДОВОС е с отбелязване, че е версия 03, август 2013 г. (класьор 5), поради което не е възможно да се приеме, че в него са отразени забележките на МОСВ от 30.09.2013 г. При съпоставяне на тези писмени доказателства (например в справката е посочено, че ще се допълни текста на глава 8 от ДОВОС с конкретен текст, който при проверка с текста на глава 8, находяща се в папка 4, подвързана в класьор 8 на делото не се установи, че е направено) настоящият съдебен състав приема, че приетият по делото ДОВОС е изцяло само в редакция към м.август 2013 г. и няма други доказателства освен цитираното писмо, че е изработен и представен на МОСВ на хартиен или електронен носител друг по-късен вариант на коригиран ДОВОС. Корекциите са осъществени чрез коментираната таблица, за чието авторство няма данни. Не се установява, че е съдържанието на тази таблица е изработено от експертите, изготвили приетия по делото ДОВОС версия 03 с дата: м.август 2013 г. Не се установява, че тази таблица представлява неразделна част на ДОВОС и като такава е била представяна заедно с него на представителите на общинските власти на с. Лехчево, с. Фурен, с. Станево, с. Бели брод, с. Добролево, с. Малорад, с. Сираково, с. Алтемир, с. Бърдарски геран, с. Търнава, с. Галиче, с. Селановци и др. общо над 60 населени места, вкл. гр. Козлодуй, които са поканени на срещи за общественото му обсъждане на конкретни дати в периода 14.11.2013 г. – 20.11.2013 г. с точно обозначени места и часове за провеждането им.(класьор 1)

С отделно писмо вх. № ОВОС-53/14.10.2013 г. (изх.№ 792/2013 г.) „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ЕАД (изх. № 793/10.10.2013 г.) в изпълнение на указанията от 30.09.2013 г. е изпратил на МОСВ преводи на целия/отделни части на ДОВОС на английски, немски и румънски езици.

Неясно по какви причини в следващата кореспонденция на МОСВ, дирекция „Превантивна дейност“ до специализираните дирекции на МОСВ, направили бележки по ДОВОС и до другите държавни органи със забележки коригирания вариант на ДОВОС е описан с вх.№ ОВОС-53/14.10.2013 г., по който номер са постъпили преводите на ДОВОС. Възможна причина е констатираната вече липса на хартиен носител на пълен нов вариант на коригиран ДОВОС на български език при наличието по делото само на таблица за корекции.

С две писма изх. № ОВОС-53/29.10.2013 г. МОСВ е информирало поотделно Република Румъния и Република Австрия, че на интернет страницата на МОСВ е достъпен на английски език ДОВОС с всички негови приложения, включително и нетехническо резюме и ДОСВ като е предоставена възможност за становище по реда на чл. 5 от Конвенцията по ОВОС. (класьор 1)

С писмо с вх. № ОВОС-53/06.11.2013 г. на директора на ИАОС и писмо вх. № ОВОС-53/12.11.2013 г. на главния държавен инспектор от името на МЗ са представени становища, че ДОВОС, постъпил в МОСВ на 14.10.2013 г. е коригиран съгласно направените бележки (по ИАОС), респективно в получения ДОВОС са отразени предходните бележки (по МЗ), от което е възможно да се обоснове фактически извод за даване на формални отговори поради това, че на тези субекти е изпратен за становище ДОВОС с дата 14.10.2013 г., а на тази дата са постъпили в МОСВ преводи на документи, респективно не е ясно какво е оценявано от ИАОС/МЗ. (класьор 1)

С писмо вх. № ОВОС-53/18.11.2013 г. БДУВ“Дунавски район“ с център Плевен заявява, че поддържа предходните си забележки, които не са отразени и в допълнения ДОВОС и настоява да се изиска становище от „ВиК“ООД, гр. Враца. В резултат на това писмо е МОСВ е уведомило възложителя, че в писмото от 30.09.2013 за даване на положителна оценка на ДОВОС е не е отразена бележката по компонент „Води“, направена от БУДВ.

По делото липсват писмени доказателства за изискано и представено становище  от „ВиК“ООД, гр.Враца.

В изпълнение на процедурата по чл.17 от Наредбата за ОВОС „АЕЦ Козлодуй — Нови мощности“ ЕАД с писмо вх. № 26-00-2952/18.10.2013 г.  уведомява МОСВ за мястото, датата и часа за провеждане на срещите за обществено обсъждане, към което са представени под опис описаните по-горе документи за уведомяване на засегнатите общини и кметства и изпълнение на задължението за осигуряване на обществен достъп до ДОВОС и приложенията към него, както и мястото за предоставяне на писмени становища.

В класьори 1 и 2 са подвързани протоколи от срещи за обществено обсъждане на ДОВОС, състояли се на 14.11.2013 г., 15.11.2013 г., 19.11.2013 г. и 20.11.2013 г. в кметствата и общините, разположени на българска територия в 30-километровата зона на АЕЦ „Козлодуй“ и определени в писмото на МОСВ от 30.09.2013 г. Към всеки протокол е представен и списък на присъстващите с положен собственоръчен подпис и заповеди за определяне на лицата, които водят протоколите. Разгласяването на провеждането на срещите е извършено от кметовете на населените места и чрез публикации в пресата (класьор 1). Обобщение на предложенията, изявленията, препоръките, поставените въпроси, направените бележки и възражения в резултат на общественото обсъждане на ДОВОС е направено в писмено становище от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ЕАД (Становището; л. 195-310 от том 1). По делото няма данни кога е изготвено това Становище и кога е депозирано в МОСВ, съгласно изискването на чл. 17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС доколкото писмо с вх. №№ 26-00-3395/02.12.2013 г. цитирано под т.  81 от описа на документите не се намира в класьор 2. Следва да бъде отбелязано, че в класьор 2 се намира становище от 27.11.2013 г. на жалбоподателя Петър Кърджилов , което с писмо изх. № ОВОС-53/06.12.2013 г. на МОСВ е препратено на възложителя за съобразяване при изпълнение на изискванията на чл. 17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС. Това писмо е включено в т. 7 от  раздел II на Становището като получено на електронна поща, но очевидно към 06.12.2013 г. Становището по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС не е било постъпило в МОСВ. При внимателен прочит на същото се установява, че това Становище не систематизира точно всички предложения, изявления, препоръки, поставени въпроси, направени бележки и възражения, а част от тях са възприети и коментирани противоречиво. Например становището с 24 въпроса от кмета на община Козлодуй с изх. № 73.00-79/2/19.11.2013 г. е отразено едновременно като т. 85 в раздел I от таблицата и като т. 2 в раздел II, но с различни коментари по отделните въпроси. Също така  в това Обобщение е включен цитираното писмо на МОСВ от 19.11.2013 г. с бележките по компонент „Води“ независимо, че то не е възможно да бъде възприето като писмено становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане доколкото е направено от административния орган като ръководещ административното производство по повод извършено от него съгласуване, а не от участник в обществено обсъждане.

Според писменото становище от 18.04.2018 г. на МОСВ обобщеното становище по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС е представено в МОСВ с писмо с вх. № 26-00-3395/02.12.2013 г., но такова не се намира по делото, а по повод получено след обществените обсъждания становище на жалбоподателя Петър Кърджилов с вх. № ОВОС-53/27.11.2013 г. е представено допълнително становище до МОСВ с вх. № ОВОС-53/17.12.2013 г. (класьор 2). С оглед представените доказателства настоящият съдебен състав намира, че Становище по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС е изготвено, но не е установено по категоричен начин на коя дата е постъпило в МОСВ, както не е установено по категоричен начин изпълнение на задължението на възложителя да го представи освен на компетентния орган (в случая МОСВ) и на съответните общини/райони/кметства. В подкрепа на този извод е обстоятелството, че становището е представено от заинтересованата страна допълнително след образуване на делото, а не е изпратено от административния орган като част от административната преписка.

С писмо вх. № ОВОС-53/09.12.2013 г. Министерството на околната среда и изменението на климата на Румъния уведомява МОСВ, че желае да се проведат срещи за обществено обсъждане на доклада за ОВОС на територията на Румъния, а в резултат от разменена кореспонденция са поставени и конкретни въпроси. С писмо вх. № ОВОС/22.01.2014 г. възложителят е представил писмено становище в 33 пункта по въпроси, поставени от компетентния орган на Република Румъния (класьор 3). С писмо вх. № ОВОС-53/20.05.2014 г. в МОСВ са представени и отговори на становището по ДОВОС – отговори на писмо 1596/АК/01.04.2014 г. според титулната част на документа или по писмо 5170/RP/19.12.2013 г. в табличната част на документа. За тези отговори има данни, че са изготвени от колектива, разработил ДОВОС и са структурирани в синхрон с неговата структура. (класьор 3)

По делото са представени протоколи от проведени на 18.11.2014 г., 19.11.2014 г и 20.11.2014 г. съответно в гр. Дабулен, гр. Крайова и гр. Букурещ обществени обсъждания на територията на Република Румъния заедно със списъци на присъстващите (класьор 4) и становище от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ЕАД, обобщаващ предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане съгласно чл. 3, т. 8 от Конвенцията  по ОВОС (класьор 4). От тези протоколи се установява, че са проведени обществените обсъждания с участие не само на румънски граждани, институции и организации, но и на български граждани и организации с осигурени са превод в зала и презентации на румънски език. При обсъжданията е ползван преведен на румънски език ДОВОС, но не е ясно в коя негова версия. В изготвеното по повод обществените обсъждания в Румъния становище прави впечатление разминаване в номерацията на страниците, поради което не е ясно документът от колко страници се състои – 47 или 52, както и на коя дата и от кого е съставено. Липсват данни и на коя дата е представено на МОСВ, но за разлика от становището на обществените обсъждания в страната, за това е възможно да се приеме, че е било на разположение на МОСВ преди издаване на оспореното решение доколкото е съставна част на административната преписка и е представено по делото по реда на чл. 152 от АПК, а не е допълнителното ангажирано и представено по делото.

С писмо вх. № ОВОС-53/15.12.2014 г. „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ЕАД е представило на МОСВ отговори на въпроси на заинтересованата общественост, които не са получили задоволителен отговор по време на срещите както и отговори на конкретни възражения. Отговорите са оформени като две приложения и допълнително с тях е представен ел.вариант на Шестия национален доклад на Република България по Конвенцията за ядрена безопасност, годишните доклади на АЯР за 2011, 2012 и 2103 г. и описание на събитията, докладвани от ЯАР през 2011, 2012, 2013 и 2014 г. Тези приложения към писмото (класьор 4) не са представени по делото като доказателства освен ако не се приеме, че вече обсъжданото становище с неустановен брой страници 47/52 не е представлявало именно описаното приложение 1.

С писмо вх. № 54-00-326/11.11.2013 г. на посланика на Република Австрия до МОСВ, в което е изразено „скептично отношение към ядрената енергия“, но се демонстрира готовност за въпроси и помощ. (класьор 2) Според писмо изх. № ОВОС-220/03.01.2014 г. на МОСВ по време на трансграничната процедура са получени становища от Министерство на околната среда и изменението на климата на Румъния с № 5170/RP/19.12.2013 г. и на Министерството на земеделието, горите, околната среда и управлението на водите на Австрия с № ОВОС-220/27.12.2013 г., които са препратени на възложителя за становище (класьор 2). На румънските въпроси е отговорено с вече със становище, изработено от екипа изготвил ДОВОС.

Съдът като съобрази останалата част от документацията в класьор 2 намира, че допълнително представения и приет  доклад  (REP-0449) на л. 387-632 от том 2 представлява описаното приложение към австрийското становище от 27.12.2013 г. С писмо вх. № 220/25.02.2014 г. възложителят е представил на МОСВ становище с Приложение 1 и Приложение 2 по въпросите, поставени от Австрийската агенция по околната среда, поръчано от Австрийското федерално министерство на земеделието, горите, околната среда и управлението на водите. (класьор 3). За тези отговори има данни, че са изготвени от колектива, разработил ДОВОС и са структурирани в синхрон с неговата структура. (класьор 3) Като се съпостави доклада REP-0449 и Приложение 1 към писмото от 25.02.2014 г. е възможно да се приеме от фактическа страна, че Приложение 1  представлява отговори на поставените в доклада въпроси. Отговорите са структурирани към въпросите, но на практика са разгледани като пораждащи дискусия между австрийския екип и екипа, разработил ДОВОС, в резултат на която е обобщено, че въпросите са породени главно от това, че ДОВОС е разработен на ИП, а не на окончателен технически проект.

С писма на МОСВ с изх. № ОВОС-53 /07.02.2014 г. и изх. № ОВОС-220/31.03.2014 г. е изискано допълнително становище от МЗ по повод проведените обществени обсъждания на доклада за ОВОС на българска територия, становищата на Румъния и Австрия и отговорите на „АЕЦ-Козлодуй-Нови мощности“ЕАД. С писмо с вх. № ОВОС-53 /04.04.2014 г. от името на МЗ главният държавен инспектор заявява, че не е от компетентността на МЗ въпроса дали ще бъде внедрен отворен или затворен горивен цикъл, а по отношение радиологичния мониторинг в района на АЕЦ“Козлодуй“ се позовава на констатации на комисията по проверка по чл. 35 от Договора Евроатом на България, проведена през 2007 г. и разяснения относно текста на договора, с което предлага да се приеме, че отговорите на възложителя са изчерпателни с добавеното в това писмо. (класьор 3)

С писмо изх. № ОВОС-220/13.03.2014 г. МОСВ изпраща на Австрия становището на възложителя по коментарите и въпросите на компетентния орган и обществеността. С писмо BMLFUW-UW.1.4.2/0031-V/1/2014/25.04.2014 г./вх. № ОВОС-220/25.04.2014 г. Министерство на земеделието, горите, околната среда и управление на водите на Австрия предоставя изготвен доклад REP-0478, Виена, 2014 г. с коментари, които да бъдат включени в окончателното решение по ОВОС (в класьор 3 се намират това писмо и доклад само на английски език). По повод коментарите в този доклад от 2014 г. е изготвено ново становище от юли 2014 г., което е представено в МОСВ с писмо вх. № ОВОС-220/28.07.2014 г. заедно с превод на австрийския доклад REP-0478 от 2014 г. За съдържанието на австрийския доклад от 2014 г. е възможно да се прави извод само от неговия коментар от „Дикон-Аксиона Инж.“ от юли 2014 г., в който като заключение е посочено, че е отговорено на голяма част от поставените въпроси, а по отношение на т. 2 „Отворени теми“ и препоръките, свързани с изискванията за безопасност е направена декларация, че при проектирането и реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания за безопасност в българската нормативна уредба и документите на IAEA и WENRA, а поради това, че няма повече въпроси и не е поискано провеждане на обществено обсъждане трябва да се счете този етап на провеждане на консултации в трансграничен контекст с Република Австрия за приключен.

Писмото от 25.04.2014 г. не е представено в превод на български език, както не е представен и изготвения и депозиран в МОСВ от „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ЕАД превод на австрийския доклад REP-0478 от 2014 г., но самия факт, че се изпраща нов доклад с искане да бъде включен в крайния акт и от коментарите на „Дикон-Аксиона Инж.“ по него, не възможно да се приеме, че констатацията на МОСВ за липса на забележки от австрийска страна са направени обосновано.

След приключване на трансграничните консултации и преди насрочване на заседание на ВЕЕС е представено становище изх. № ОВОС-53/08.01.2015 г. на дирекция „Национална служба за защита на природата“, в което се предлага ВЕЕС да одобри ИП, но с поставени конкретни условия, формулирани в пет мерки по отношение част 6 „Биоразнообразие. Защитени територии“ на ДОВОС (класьор 4), а именно провеждане на регулярен мониторинг на екологичното състояние на река Дунав в района на АЕЦ“Козлодуй“, изпълнение на мониторинг на водните чужди инвазивни видове в района на пристанището на АЕЦ“Козлодуй“ по време на строителството и експлоатацията на НЯМ, редовно механично почистване на топлите канали (с конкретни препоръки), почистване на корабите за гориво преди навлизането им в топлите канали (с конкретни препоръки) и при предвидените залесителни и рекултивационни мероприятия да се използват местни за района растителни видове.

Със Заповед № РД-8/07.01.2015 г. на МОСВ е насрочено на 19.01.2015 г. заседание на ВЕЕС, в който освен основните му членове като допълнителни са посочени за участие представители на неправителствени организации, Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, АЯР, РИОСВ-Враца, РИОСВ-Монтана, БДУВ“Дунавски район“-Плевен и общините в 30-километровата зона на българска територия. Определен е дневен ред на заседанието на ВЕЕС с единствена точка: ДОВОС с приложен към него ДОСВ за ИП“Изграждане на НЯМ от най-ново поколение на площадката на АЕЦ“Козлодуй“. Изготвени са уведомителни писма до членовете на ВЕЕС с адресатите по цитираната заповед, включително и до Дончо Иванов като представител на Гражданско сдружение „Хармония“, но няма данни за получаването им. Според присъствения лист на заседанието са взели участие 52 лица, включително и Дончо Иванов (№ 21), които са удостоверили това с личен подпис. (класьор 4)

По делото е приет и проект за решение по т. 1 от дневния ред на заседанието на ВЕЕС на 19.01.2015 г., за който в писменото становище на МОСВ се твърди, че е изготвен преди това заседание, но от текста на заповедта за насрочване на заседанието на ВЕЕС и поканата за него това не се установява.

За проведеното на 19.01.2015 г. заседание на ВЕЕС е съставен протокол от 55 страници, който е подписан от  председателя на ВЕЕС, 19 негови члена и протоколиралия го секретар. Според отбелязванията в него становището на Дончо Иванов, представено от него в МОСВ на същата дата в писмена форма, е заявено от лично в началото на заседанието. На заседанието са направени множество предложения от Л.Маринов, представител на възложителя, с които се иска редактиране на мерки и условия, предложени от собствените му експерти, което според изказването на председателя на ВЕЕС Б.Малинов е прецедент. Направени са и други предложения (основно от представителя на ИАОС), след което всяко от предложенията е гласувано по отделно като всички предложения са приети с различно мнозинство от 29 гласували. Не е прието само предложението на Л.Пелова от БУДВ“Дунавски район“-Плевен за добавяне на нова мярка 2.12 в Таблицата с мерките: “Проектирането на НЯМ да се основава на актуални хидроложки проучвания и изследвания, след уведомяване на компетентния орган за управление на водите“. След отделните гласувания на всяко постъпило предложение, е приет с пълно мнозинство от 29 гласа пълният текст на решението, с което ВЕЕС предлага на МОСВ да одобри осъществяването на ИП. За това решение е видимо, че е използван проекта за решение, изготвен от МОСВ, върху който са отразени приетите предложения за корекции. (класьор 4)

Следва изрично да бъде отбелязано, че дори да се приеме, че „ВиК“, гр. Враца, ДП“РАО“, Министерство на икономиката и енергетиката, МВР, „Националната електрическа компания“ЕАД (“НЕК“ЕАД) и Националния център по радиобиология и радиационна защита са дали становища, които са в приложение № 7 на ДОВОС (папка 8 в класьор 12) то това е извършено по повод заданието за обхват и съдържание на ДОВОС, а не на изготвения ДОВОС. Проверката доколко обхвата и съдържанието на ДОВОС е в съответствие с тези становища изисква специални знания, но по делото не е ангажирана експертиза. При липсват доказателства за последващо консултиране с тези субекти преди внасяне на ДОВОС за одобрение, съобразяването с техните бележки не може да бъде прието за доказано. Допълнително трябва да бъде посочено, че становището от АЯР, чийто основни функции са свързани с осигуряването на ядрена безопасност и радиационна защита, е напълно неясно не само поради пълна нечетливост на писмо л. 14 от цитираното приложение № 7, но и поради отсъствие на такова в следващите етапи на процедурата. Покана за участие във ВЕЕС е изпратена на АЯР, но няма данни, че е получена, а в протокола от заседанието на 19.01.2015 г. не е отразено присъствие на неин представител. Представител на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП“РАО“) е присъствал на заседанието на ВЕЕС (описан като представител на възложителя) и не е включено негово отделно от общото становище.

По делото не са представени писма от 16.01.2013 г. и изх. № 73/01-124/11.11.2013 г., изходящи от „НЕК“ЕАД, които заедно с писмо изх. № 73-01-55/26.04.2013 г. (л. 13 от Приложение № 7, папка 8 в класьор 12) са включени в становището на „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ЕАД по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС в т. 5, 37 и 69 (л. 198, 211 и 220 от том 1) и като позоваване от П.Пенчев под т. 38 (л. 269 от том 1). За съображенията в тези писма са относими вече изложените фактически констатации за останалата част от документацията по консултиране на обхвата и съдържанието на ДОВОС, но тяхното включване в Становището по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС е обезпокоително. По делото липсват изрични други доказателства, че от „НЕК“ЕАД е изисквана някаква информация след изготвяне на ДОВОС, което и независимо от коментарите в Становището по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС навежда на извод, че не са съобразени в цялост дадените бележки по заданието за обхват и съдържание на ДОВОС.

С оспореното Решение № 1-1/2015 г. по ОВОС, издадено от МОСВ (л. 103-137) е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на НЯМ от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ на Площадка 2. В решението е направено кратко описание на ИП,  за което е прието, че не засяга защитени територии и не попада в границите на защитени зони като спрямо на-близко разположените е извършена и оценка за съвместимост, за което е изготвен ДОСВ и са изложени съображения по него в т. 2 от решението. В оспореното решение са изложени мотиви (фактически основания) в 8 точки, които са структурирани в отделни подточки. Мотивите на МОСВ по т. 1 резюмират ДОВОС, но групирани в позиции по време на строителството на НЯМ (1.1.), по време на експлоатацията на НЯМ (1.2.) и при извеждане от експлоатация (1.3), след което са изложени съображения за липса на очаквано трансгранично въздействие и върху климата. Под т. 1.6.  и т. 7 отразяват лаконичен извод, че на база анализи и оценки на въздействието на всички компоненти и фактори на околната среда, вкл. биологичното разнообразие, приоритетен избор за изграждане на НЯМ е площадка 2. Точки 1.9. и 1.10 са посветени на реакторите, които дори не са индивидуализирани като вариант, а само като тип, който най-често използван в света и при проектирането му, изграждане, въвеждане и извеждане в експлоатация ще се извършва в съответствие със законовите изисквания и тези на функциониращите международни организации в областта на ядрената енергия. Според отбелязването в т. 1.11. Резултатите от оценка на проектните аварии показват, че за произволна хипотетична проектна авария облъчването на хората не предизвиква нуждата за приемането на каквито и да е било неотложни защитни мерки, дори и в най-близката обитаема зона на НЯМ. При моделиране на радиологични ефекти на тежки аварии не се стига до преминаване на праговите стойности за предприемане на неотложни защитни мерки отвъд границите на аварийните зони на АЕЦ“Козлодуй“. В т. 3 е препотвърден избора на предложената площадка 2 като най-подходяща от предложените алтернативи, а в останалите точки до 7 са интепретирани събраните в преписката документи и извършени действия от участниците в процедурата и обществените обсъждания. В т. 8 е възпроизведено Решението от 19.01.2015 г. на ВЕЕС, с което се предлага одобряване осъществяването на ИП при конкретни условия за фазата на проектиране и строителство, за фазата на експлоатация и план за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС. При буквален прочит на оспореното решение не се констатира изявление за възприемане на предложените от ВЕЕС условия, включително формулираните мерки, а само тяхното описание.

Решението е съобщено на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД с писмо изх. № ОВОС-53/28.01.2015 г. с оригинал на решението, на АЯР и МРРБ  с писмо изх. № ОВОС-53/28.01.2015 г. с копие от решението, РИОСВ – Враца, РИОСВ – Монтана, БДУВ „Дунавски район“ – Плевен, ИАОС и засегнатите общини са уведомени за възможността да се запознаят с решението на интернет страницата на МОСВ с писмо изх. № ОВОС-53/28.01.2015 г. Допълнително е публикувана на 28.01.2015 г. обява във в-к „Монитор” за издаденото Решение по ОВОС № 1-1/2015 г. Поставянето на Решение по ОВОС № 1-1/2015 г. на интернет страницата на МОСВ и на информационните табла в двете сгради на МОСВ се установява от Констативен протокол от 28.01.2015 г.

Другите писмени доказателства, представен от Сдружение“Коалиция за устойчиво развитие“ установяват факти, които не са относими към настоящия спор, а към други процедури по ОВОС на ИП, за които не е възможно да се направи връзка с фактите, които са релеванти за делото.

Представените от Петър Троянски доказателства относно ИП за изграждане на Национално хранилище за погребване на краткоживеещи ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци установяват съществуването на този проект, но не и етапа на който се намира. По делото няма доказателства за реализирането на този обект, а от цитираната от страните съдебна практика е видно, че са констатирани нарушения при първоначалната процедура по одобряването му от МОСВ.

Останалите представени от заинтересованата страна доказателства са относими към АЕЦ“Белене“ и в този смисъл не установяват факти, които са от пряко значение за законосъобразността на оспореното по настоящото дело решение за одобряване осъществяване на ИП „Изграждане на НЯМ от най-ново поколение на площадката на АЕЦ“Козлодуй“ на Площадка 2, а само могат да бъдат използвани като косвени доказателства при проверката доколко е извършен цялостен анализ на кумулативния ефект върху околната среда.

При така събраните доказателства и установените с тях факти, съдът приема следното от правна страна:

Жалбоподателят Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“ е сдружение, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза, за което има регистрация в Министерство на правосъдието и целите му са свързани с опазване на интересите на гражданите в областта на околната среда, при което за следва да се приеме, че е активнолегитимиран да оспорва Решение №1-1/2015 г. Жалбите на Петър Троянски и Петър Кърджилов също са процесуално допустими като съдържащи оспорване на административно решение с ефект върху околната среда от граждани, които имат конституционно право на здравословна и благоприятна околна среда (чл.55 от Конституцията на Република България). Съгласно чл. 3, т. 11 от ЗООС опазването на околната среда се основава на принципа за достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда. Двамата жалбоподатели са допуснати и са участвали в проведеното обществено обсъждане на ДОВОС, поради което следва да се приеме че попадат в обхвата на понятието „общественост“ по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗООС и като такива са заинтересувани лица. На основание чл. 99, ал. 6 от ЗООС решението по ОВОС може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица, вкл. физическите лица, чиито права и законни интереси от поддържане на здравословна околна среда са непосредствено засегнати или има вероятност да бъдат засегнати от осъществяване на инвестиционното предложение. В разглеждания случай за конкретното ИП се твърди, че може да окаже значително и трайно неблагоприятно въздействие върху околната среда не само на община Козлодуй, но и на цялата територия на страната. Като представители на „засегнатата общественост“ по смисъла на § 1, т. 25 от допълнителните разпоредби на ЗООС Петър Троянски и Петър Кърджилов са надлежни страни със защитен от закона интерес да оспорват решението на МОСВ, без да е необходимо да представят отделни доказателства за накърнени субективни права и интереси, доколкото търсят защита на свое основно право.

Правото на оспорване е упражнено в преклузивния срок като за негово начало следва да се приеме 28.01.2015 г., когато е оповестено оспореното решение по няколко различни начина.

По изложените съображения съдът намира, че оспорванията на Петър Панчев Троянски, Сдружение“Коалиция за устойчиво развитие“ и на Петър Пламенков Кърджилов са процесуално допустими като подадени от заинтересовани лица, в срока по чл. 149 АПК, срещу подлежащ на обжалване административен акт.

В подкрепа на извода за допустимост на съдебното производство е и установената съдебна практика по сходни казуси (решение № 15645/26.11.2013 г., постановено по адм.д. 12075/2013 г. по описа на Върховния административен съд,  решение № 3995/06.04.2016 г., постановено по адм.д. 4939/2015 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение и др.)

На основание чл. 168, ал. 1 от АПК съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК. За яснота на изложението, настоящият съдебен състав намира, че е подходящо проверката на законосъобразността на оспорения административен акт по чл. 146 от АПК да следва отделните етапи от процедурата по издаването му така както са структурирани и становищата на ответника и заинтересованата страна по спора, след което да бъдат изложени съображения по изрично наведените в жалбите оплаквания. По този начин с оглед множеството спорни въпроси е възможно да се осигури пълно изпълнение на чл. 172а от АПК.

ИП „Изграждане на НОЯМ от най-ново поколение на площадката на АЕЦ“Козлодуй“ попада в т.2.2 на приложение № 1, т. 2.2 към чл. 92 от ЗООС и т. 2, б на приложение I на Конвенцията по ОВОС, поради което подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Оспореното решение е подписано от лично от министъра на околната среда и водите, който е компетентният орган, съгласно разпоредбата на чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 94, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗООС. ИП засяга територия, контролирана от две или повече РИОСВ; предполага се значително въздействие върху околната среда на територията на друга държава и е част от обект  с национално значение, определен с акт на МС. Министърът на околната среда и водите е компетентният орган и по чл. 31, ал. 10 от ЗБР по отношение тази част от решението, която е относима към извършената оценка за съвместимост. Следователно оспореният административен акт е действителен акт, издаден от компетентен орган в кръга на неговите правомощия и не е налице основание за оспорването му по чл. 146, т. 1 от АПК.

Провеждането на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда е детайлно регламентирана в ЗООС, Наредбата за ОВОС, а в конкретния случай са относими са и правилата на Наредбата за ОС и Конвенцията по ОВОС, а съответствието на издадения акт с материалния закон е необходимо да бъде преценено и спрямо Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси (Орхуска конвенция), Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ЗБР, Закона за водите и Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ). Приложението на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната следва среда подлежи на анализ само доколкото съдържа ясни правни норми, които не са точно транспонирани в националното законодателство и на тях се позовават частноправните субекти, участващи в спора, което в случая не се установява.

Възложителят, който първоначално е АЕЦ“Козлодуй“ЕАД, а в последствие е променен на „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ЕАД е информирал на 20.06.2012 г. МОСВ за своето инвестиционно предложение, което е възможно най-ранен етап и по време на прединвестиционните проучвания като се вземе предвид, че решението на МС за предприемане на действия за изграждане на НЯМ в АЕЦ“Козлодуй“ е взето на 11.04.2012 г. Едновременно с уведомяването на МОСВ възложителят е уведомил с писма и кметовете на община Козлодуй и с. Хърлец, а засегнатото население чрез средствата за масово осведомяване – регионален вестник „Твоят ден“.

Предоставената информация в най-общ план е възможно да се приеме, че отговаря на изискванията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС в приложимата към изготвянето й през 2012 г. редакция  (изм. ДВ, бр. 3/2011 г.), но не в цялост. Изискването по чл. 4, ал. 3, т. 6 от Наредбата за ОВОС за разпространение на информация относно отпадъците, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране не е спазено коректно.

Въз основа на уведомлението МОСВ е информирало на 05.07.2012 г. възложителя, че инвестиционното предложение е включено в приложение № 1 от ЗООС и подлежи на задължителен ОВОС, включено е в приложение 1 на Конвенцията по ОВОС и подлежи на трансгранично съгласуване, както и е необходимо извършване на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони. На практика това писмо следва да се приеме, че представлява акт по чл. 8 от Наредбата за ОВОС и независимо от техническите непълноти е в съответствие с приложимите правни норми.

На 06.07.2012 г. е изготвено становището на БДУВ“Дунавски район“ с център Плевен, което би трябвало да предхожда акта на МОСВ от 05.07.2012 г., преди издаването на който не са изисквани допълнителни данни и не са проведени консултации, включително и с БДУВ, чието становище е задължително  според чл. 4а от Наредбата за ОВОС.

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща копие от писмото по ал. 1 до кмета на съответната/съответните община/общини, район/ райони и кметство/кметства, на съответната басейнова дирекция, ИАОС и/или Дирекцията на национален или природен парк, а засегнатата общественост уведомява чрез съобщение на страницата си в интернет. По делото няма данни да е изпълнено това изискване.

В случая преценката за необходимостта на ОВОС е извършена само въз основа на информацията от възложителя, доколкото по описанието на ИП е ясно, че то попада в Приложение 1 на ЗООС и за него е задължителна ОВОС и не са провеждани консултации.

Съгласно чл. 9 от Наредбата за ОВОС (всички цитирания са в приложимата редакция към съответния момент в случая това е изм. в ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) съобразно характеристиките на инвестиционното предложение възложителят определя с кои специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост да извърши консултациите по чл. 95, ал. 3 от ЗООС. При заявен писмен интерес към процедурата по ОВОС от лица или организации извън определените по ал. 1 възложителят осигурява извършване на консултации с интересуващите се. В случая възложителят е изискал информация преди изготвяне на ДОВОС само от Българско дружество за защита на птиците. На практика възложителят е изработил задание за обхват и съдържание на ОВОС за ИП без да проведе реално консултиране, а само е уведомило МОСВ за това на 27.03.2013 г. и в последствие се е съобразило с бележките на МОСВ от 09.04.2013 г. Следователно по този начин е спазено минималното задължително изискване за консултиране с компетентния орган по чл. 10, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, но обхвата и съдържанието на ОВОС не са консултирани със  специализираните компетентни органи на Министерството на здравеопазването във връзка с ал. 3, т. 5 относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве, което представлява нарушение на чл. 10, ал. 7 от Наредбата за ОВОС. МОСВ не е препоръчал, а възложителят не е преценил необходимост от консултация с АЯР като специализиран държавен орган в областта на ядрената енергия или „НЕК“ЕАД като пряко заинтересован субект от ИП.

На 29.08.2013 г. възложителят е поискал издаване на решение по ОВОС като е представил ДОВОС, изработен от „Дикон-Аксиона Инж.“, съставна част от който е и ДОСВ и нетехническо резюме. Според чл. 11 от Наредбата за ОВОС възложителят възлага изготвянето на доклад за ОВОС в съответствие със заданието по чл. 10, ал. 3 и изискванията на чл. 91, ал. 3 и чл. 96, ал. 1 ЗООС, като се ползват актуални данни, съвременни познания и методи на оценка. В случая не за всички използвани данни в ДОВОС, версия 03, август 2013 г. е възможно да се приеме, че са актуални. Аргумент в подкрепа на този извод се намира в Доклад REP-0449, според който липсва отчитане на „уроците от Фукушима“. Аварията в атомната централа Фукушима през март 2011 г. като последица от земетресение в отдалечен от нея район е обект на множество анализи, които налагат използване на разширени от тази гледна точка и по-актуални нови данни относно сеизмологичната обстановка не само в района на АЕЦ“Козлодуй“, но и в много по-широк периметър спрямо данните, включени в ДОВОС за 30-километровата зона.

Според чл. 12 от Наредбата за ОВОС, ДОВОС се оформя като единен документ, който включва: съдържателната част съобразно чл. 11, ал. 1; списък на източниците на информация, които авторите са използвали в доклада за ОВОС; справката по чл. 9, ал. 5; списък на експертите и ръководителя на колектива, изготвили доклада за ОВОС, в който всеки се подписва срещу разработените от него раздели на доклада; писмени декларации по чл. 11, ал. 3 от всеки от експертите и от ръководителя на колектива, подписани лично. Като отделни самостоятелни приложения към доклада за ОВОС се прилагат: оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС; нетехническото резюме на доклада за ОВОС по чл. 96, ал. 1, т. 9 ЗООС; доклад за оценка на степента на въздействие в случаите, когато компетентният орган е изискал изготвянето на такъв.

По делото освен представения ДОВОС като единен документ, подреден в осем класьора под номера от 5 до 12 се намират и още три документа, изработени от „Дикон –Аксиона Инж“ през 2014 г., в които са излагани отговори, но и фактически описания, допълващи съдържателната част на ДОВОС. Съставена е таблица с корекции на ДОВОС след акта по чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОВОС от 30.09.2013 г., с който ДОВОС е оценен положително с незначителни бележки, но няма данни, че извършените корекции са включени в ДОВОС като единен документ. Част, но не всички от тези елементи са включени като предложения на възложителя на заседанието на ВЕЕС за корекции

Съдът намира, че тези действия представляват пряко нарушение на чл. 12 от Наредбата за ДОВОС, но и не съответстват на целта на закона, защото ДОВОС като единен документ е необходим за пълноценно провеждане на процедурата по съгласуване и обществено обсъждане. За констатациите и становищата в ДОВОС се носи отговорност от експертите, които са го изготвили (чл. 10, ал. 7 от Наредба за ОВОС), а в случая част от техните бележки под формата на предложения в последния момент (19.01.2015 г.) са включени в решението по ОВОС без да са подложени на друго съгласуване и обсъждане освен от ВЕЕС и без нарочни мотиви на административния орган,  а по този начин не са гарантирани от персонална отговорност.

Тези констатирани нарушения представляват основателни основания за оспорване по смисъла на чл. 146, т. 4 и т. 5 от АПК.

След внасяне на ДОВОС, версия 03, август 2013 г., е проведена съгласувателна процедура като МОСВ е изпратило писма до БДУВ“Дунавски район“ с център Плевен, ИАОС и специализирани дирекции в МОСВ, но не и до кметове на общини. Няма данни за уведомяване чрез съобщение на интернет страницата на МОСВ. След получаване на изисканите становища с акт по чл. 14, ал. 3 и ал. 7 от Наредбата за ОВОС от 30.09.2013 г. МОСВ оценява положително ДОВОС и ДОСВ. При оценяване качеството на доклада за ОВОС и приложенията към него МОСВ не е изискал становища и от други специализирани ведомства, каквато възможност му предоставя чл. 14, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Този подход при упражняване на оперативната самостоятелност на компетентния орган е необясним както от гледна точка на обстоятелството, че БУДВ“Дунавски район“ с център Плевен изрично е настояло поради близостта на помпена станция ПС“Хърлец 2“ да се вземе предвид становището на „ВиК“ООД, гр. Враца така и от гледна точка предмета на ИП, който попада в обхвата на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, за чието приложение е създаден специализиран държавен орган – Агенцията за ядрено регулиране. Действително МОСВ няма пряко задължение за съгласуване АЯР относно качеството на ДОВОС, но оценяването на въздействието върху околната среда на НЯМ, чийто параметри подлежат лицензиране без въобще да е поискана поне консултация със специалистите в тази област, не отговаря на принципите за предвидимост, истинност и съразмерност, установени в АПК и относими към всички административни процедури. В подкрепа на този извод е възможно да бъдат възприети дадените в по-ограничен контекст съображенията и констатациите в юридически необвързващото Известие с насоки на Комисията за рационализирането на оценките на въздействието върху околната среда, извършвани съгласно член 2, параграф 3 от Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда (Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2014/52/ЕС) (2016/C 273/01), според което: „В съответствие с принципите за по-добро регулиране, процедурата по ОВОС също така подобрява сигурността в стопанската среда в интерес на публичните и частните инвестиции. Съгласно правото на ЕС понякога за един проект може да се изискват няколко екологични оценки. Всяка оценка е разработена с цел постигане в максимална степен на определен вид защита на околната среда. Множеството нормативни изисквания и успоредни оценки за един проект обаче могат да доведат до закъснения, несъответствия и административна несигурност при тяхното прилагане. Административните разходи и разходите за изпълнение също могат да се увеличат и може да има несъответствия между оценките и консултациите, свързани с даден проект.“

С оглед дадената положителна оценка на доклада МОСВ е определил засегнатите общини, райони и/или кметства, с които възложителят да организира обществено обсъждане на ДОВОС. Съдът намира, че възложителят е организирал и провел добросъвестно и акуратно обществените обсъждания на ДОВОС през ноември 2013 г., но към този момент не са били съставени трите допълнителни документа от експертите (два като отговори на австрийските доклади и един на становищата на Румъния) и не е ясно дали таблицата с корекции е била включена в единния обсъждан документ. Трябва да се приеме, че предмет на обществените обсъждания е именно ДОВОС, версия 03, август 2013 г., който има констатираните вече недостатъци. На практика цялата процедура по Глава Пета на Наредбата за ОВОС, включително и изготвянето и представянето на становището по чл. 17, ал. 5 е проведена формално поради обсъждането на ДОВОС, който в последствие е фактически допълнен. Независимо, че и трите допълнения от 25.02.2014 г., 01.04.2014 г. и юли 2014 г. са извършени в резултат от становищата, постъпили при осъществяване на трансграничната процедура по Конвенцията по ОВОС, се е налагало ново обществено обсъждане по аргумент от чл. 17, ал. 6 от Наредбата за ОВОС. Този извод не се променя от това, че в случая преценката да не се възлага допълване на доклада за ОВОС заедно с мотивите за нея е включена към становището по чл. 17, ал. 5 от Наредбата, което е по повод проведените през 2013 г. обществени обсъждания на територията на Република България, а допълванията на ДОВОС са от 2014 г. по повод трансграничната процедура. Конвенцията по ОВОС изисква консултации между държавите и не регламентира детайли относно реда за съобразяване на резултатите от тях от националния компетентен орган. В приложение на един от основните принципи на европейското право за равностойност и ефективност трябва да се приеме, че допълването на ДОВОС през 2014 г. независимо, че е извършено по повод предложения на румънски и австрийски субекти, подлежи на ново обществено обсъждане по чл. 17, ал. 6 от Наредбата за ОВОС. Липсата на токова обсъждане представлява съществено процесуално нарушение по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК.

Настоящият съдебен състав намира, че при провеждане на трансграничната процедура по Конвенцията по ОВОС не са допуснати груби нарушения – осигурена е възможност за участие на Република Румъния, на територията на която е възможно да бъде оказано въздействие върху околната среда и на Република Австрия, която е заявила желание за участие, изпращана е информация относно ИП и ДОВОС на английски, немски и румънски език, организирано е обществено обсъждане в Република Румъния. Резултатите от обществените обсъждания в Република Румъния са несистематизирани, но становищата на специализираните органи са съобразени и отразени в таблична форма. Подробно е отговорено на двата австрийски доклада, но недостатък на административната преписка е липсата на превод на български език на втория доклад REP-0478 от 2014 г. независимо, че такъв е изискан от възложителя и е представен на МОСВ. При този начин на комплектоване на преписката, не е ясно и доколко този доклад е бил на разположение на български език на ВЕЕС и на министъра на околната среда и водите преди вземане на техните решения. По отношение първия австрийски доклад REP-0449, 2013 г., липсата на превод на български по време на административната процедура трябва да бъде приета за доказана поради представянето му от заинтересованата страна допълнително по време на съдебната фаза на производството. С оглед съдържанието на този доклад и множеството въпроси, които са поставени от австрийските експерти липсата на информация на български език за тях, поставя под съмнение информираността при вземане на решението от ВЕЕС и обосноваността на оспореното решение на МОСВ. Липсата на преводи на български език на част от документите, събрани като доказателства в административната преписка представлява нарушение на чл. 14 от АПК.

След приключване на съгласувателните процедури и обществените обсъждания МОСВ е насрочил заседание на ВЕЕС на 19.01.2015 г., но по делото не е установено, че изпратените покани до неговите членове са получени. В поканите не е посочено, че е приложено проекто решение и начина на достъп до документацията и становищата по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 4 за преглед на място. ВЕЕС е помощен орган, пряко подчинен на МОСВ (чл. 12 от ЗООС), който има правомощие да предлага решения по ОВОС. В случая на заседанието на 19.10.2015 г. освен основния състав като членове на ВЕЕС са определени и допълнителни членове със заповедта на МОСВ за насрочване на заседанието. Според присъствения списък в заседанието са взели участие 52 човека, но според протокола максималният отчетен вот при гласуване е 29, което е достатъчно мнозинство при вземане на решения, но отразява недобра административна практика в документооборота и противоречие между двата документа за едно и също събитие. Това разминаване между участвали и гласували не се обяснява от протокола, в който липсва отбелязване за негласували, а са отразени само преброените действителни гласа. В преписката липсва пълния поименен състав на основния състав на ВЕЕС и допълнителните му членове за 19.01.2015 г. Съставът на ВЕЕС се определя по нормативни критерии, но и с нарочна заповед, която не е представена по делото и не е общодостъпна в архивен вариант. Независимо от тези пропуски следва да се приеме, че налице валидно взето решение на ВЕЕС.

След взетото от ВЕЕС решение да се предложи на МОСВ да одобри осъществяването на ИП е издадено оспореното в настоящото производство решение на МОСВ.

Съгласно чл. 99, ал. 3 от ЗООС (редакция, изм. и доп. – ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.)  Решението по ОВОС съдържа: 1.  наименованието на органа, който го издава; 2.  името на възложителя, местожителството/седалището; 3.  правните и фактическите основания за постановяване на решението; 4.  мотиви;     5.  разпоредителна част;     6.  условия за изпълнение, в това число мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда, срокове за изпълнение, където е необходимо; 7.  органа и срока, в който може да се обжалва; 8.  отговорността при неизпълнение на условията, определени в решението; 9.  дата на издаване и подпис. От формална гледна точка оспореното решение не съдържа реквизитите по т. 6 на чл. 99, ал. 3 от ЗООС и не отговаря на изискванията на чл. 19, ал. 5 от Наредбата за ОВОС да определя условията, мерките и ограниченията при осъществяването на ИП. Дори да приемем, че т. 8 от решението на МОСВ (л. 123 от том 2) се състои само от едно изречение, на което поради технически пропуск не е поставена точка след думата „предложение“ т.е. „и при следните условия: [……]„ не е част от решението на ВЕЕС, а представлява условия, поставени от МОСВ те също не са в пълно съответствие със закона.

При мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда не е съобразено по никакъв начин съображението в ДОВОС, че въпрос на дългосрочно решение е проблема с ОЯГ и РАО. Този въпрос не е възможно да бъде пренебрегнат от МОСВ независимо от прецизно аргументираното становище на заинтересованата страна, че този въпрос подлежи на разрешаване чрез акт на МС.

Действително съобразно ЗБИЯЕ и Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г. справянето с този проблем не е собствена отговорност на възложителя на ИП за изграждане на НЯМ, но физичните закони, на които се подчинява околната среда са известни на експертите, изготвили ДОВОС и те освен, че са описали методите и средствата за съхраняване на генерираните РАО при описание на съответния тип реактор са описани и съответните системи за управление на РАО, са ги отбелязали като отговорност към бъдещите поколения. Дори всички описаните в ДОВОС варианти за съхранението на ОЯГ да отговарят на изискванията на българското законодателство, проблемът с ОЯГ и РАО в дългосрочен план не е решен, което не кореспондира с целта на процедурата по ОВОС. При оценка на въздействието върху околната среда на един проект трябва да се предвидят всички негови аспекти, а не само тези, които са под контрола на конкретния възложител. За одобряване осъществяването на това конкретно ИП е необходима преценка за съвместимостта му с всички принципи, дефинирани в ЗООС, при което не е достатъчно да се взема предвид само ОЯГ, но не и РАО. Въздействие върху околната среда на ИП не е възможно да бъде преценявано само за определен период от време и само до пределите, които са в обективните възможностите на конкретния възложител. Въздействието върху околната среда на ОЯГ и РАО не е въпрос само на нормативна регламентация, а обективен факт от природна реалност, за който съществуват научни изследвания и разработки. Описанието в Глава 2 на ДОВОС на предвижданите количества ОЯГ и начините им на съхранение са в рамките на нормативните разпоредби и проектните решения на трите алтернативи по технология за възможен реактор, но дават отговор за относно безопасното съхраняване на РАО, които неизбежно ще се получат.

В този смисъл дори да се приеме, че ДОВОС не е възможно да посочи конкретни мерки за всички отпадъци, които следват ИП, доколкото те биха били предмет на друго ИП и на друг възложител, то такива задължително трябва да бъдат набелязани от компетентния орган в решението по ОВОС, съгласно чл. 99, т. 6 от ЗООС. Този пропуск е в пряко нарушение на цитираната материалноправна норма, но и противоречи на основни принципи (цел на закона), формулирани в чл. 3,, т. 1, т. 2, т. 3, 7, 9, 10 от ЗООС, а именно устойчиво развитие; предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве; предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него; съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие; предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други неблагоприятни въздействия върху тях и интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения.

Допълнително следва да бъде посочено, че при избора на Площадка 2 като най-подходяща за реализиране на ИП не са изложени никакви мотиви защо не е съобразено възражението на БУДВ“Дунавски район“ с център Плевен. На практика единствено в това становище са изложени конкретни съображения против Площадка 1 и Площадка 2, а МОСВ определя като най-добра алтернатива точно една от предложените, срещу която има изразено обосновано несъгласие без да се мотивира

Не е възможно да бъде пренебрегнато и обстоятелството, че не са изложени съображения по какви причини не са поставени всички предложени в съгласувателната процедура от специализираните органи предложения за вземане на конкретни мерки. Например вместо предложения „радиационен и нерадиационен мониторинг на подземните води на площадката и в района на НЯМ“ е предвидено „провеждане на мониторинг на нивото на подземните води“. Липсва яснота относно въздействието на високите температури на струята вода, която ще постъпва в р. Дунав върху защитените видове риба Alosa sp., степента на въздействие на експанзията на популацията на инвазивния вид азиатска кортибула дори и след внесените корекции в последния момент по време на заседанието на ВЕЕС. От предложените с писмо от 08.01.2015 г. на дирекция „Национална служба за защита на природата“ не е ясно защо не е възприето предложението за редовно механично почистване на топлите канали (с конкретни препоръки), почистване на корабите за гориво преди навлизането им в топлите канали (с конкретни препоръки).

Липсва яснота с какви мотиви е решен въпроса относно внедряването на отворен или затворен горивен цикъл след отказа на МЗ от 04.04.2014 г. да се произнесе по този въпрос поради некомпетентност и липсата на последващи консултации с други компетентни по този въпрос субекти. При данните в ДОВОС за единствен допустим вариант не е ясно защо въобще от МОСВ е търсено допълнително становище от МЗ по този въпрос, респективно ако е било необходимо такова становище и въпросът не е ясен как е решен без обоснован анализ.

По отношение отчитането на кумулативен ефект при постановяване на оспорения акт са използвани само данните от В глава 5 на ДОВОС, в който е анализиран възможния кумулативен ефект от реализацията на ИП и експлоатацията на други (настоящи и бъдещи) съоръжения на площадката на АЕЦ„Козлодуй и извън нея, които биха могли да възникнат в резултат от сумирането на ефекта от експлоатацията на 5 и 6 блок на „АЕЦ Козлодуй“, „Хранилище за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво в АЕЦ „Козлодуй ”, „Хранилище за отработено гориво” в АЕЦ “Козлодуй”, от дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“, експлоатацията на съоръжението за плазмено изгаряне и Националното хранилище за съхранение на радиоактивни отпадъци. В обхвата на оценката на кумулативния ефект в ДОВОС не са включени два проекта (АЕЦ“Белене“ и Национално хранилище за погребване на краткоживеещи ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци), за които по делото са представени косвени доказателства, че са най-малкото в процес на обсъждане като част от държавната политика в областта на енергетиката. Авторите на ДОВОС не са имали възможност и задължение да предвидят тези бъдещи планове на държавата, но МОСВ като компетентен държавен орган е трябвало да ги съобрази при постановяване на решението при отчитане на потенциалния кумулативен ефект и от тях.

По изложените съображения съдът намира, че е налице основание за отмяна на оспореното решение по смисъла на чл. 146, т. 4 от АПК – противоречие с материалноправни разпоредби.

По отношение проведената процедурата по оценка на съвместимостта   на ИП с предмета и целите на опазване на защитените зони съдът не констатира нарушения. Изискванията на ЗБР и Наредбата за ОС са спазени и са осъществени предвидените съгласувания и на най-ранен етап от процедурата е извършено синхронизиране на ОВОС и оценката за съвместимост. Според действащото законодателство на оценка подлежат само на най-близко разположените защитени зони в случая това са BG0000533 „Острови Козлодуй” и BG0000614 „Река Огоста” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и защитена зона BG0002009 „Златията” за опазване на дивите птици и спрямо тях е направен необходимия анализ.

Жалбите на Петър Пенчев Троянски и Петър Пламенков Кърджилов съдържат идентични твърдения и доводи, поради което е възможно да бъдат обсъдени едновременно.

Неоснователно е оплакването, че в процедурата по ОВОС в частта на общественото обсъждане е допуснато нарушение, представляващо основание за оспорване по смисъла на чл. 146 от АПК.При огромното количество информация, която е необходимо да бъде използвана за изработване на ДОВОС за подобно ИП е нормално тя да бъде систематизирана като библиографска справка, в която дори не е практически възможно да се очаква, че ще бъдат включени и всички научни трудове и публикации, чиято научна стойност е оказала влияние върху опита на експертите, а само конкретните цитирани и непосредствено ползвани източници на информация. Разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от Наредбата за ОВОС изисква ДОВОС да съдържа списък с източниците на информация, ползвана от авторите му, но не и самите документи, представляващи източниците на тази информация. От друга страна съдът намира, че е допуснато процесуално нарушение, което е довело до ограничение на  достъпа до информация, документация и публичност на процедурата и обществените обсъждания съдът доколкото приема за установено, че в тази процедура е използван ДОВОС като единен документ с версия 03, август 2013 г. и не доказано, че са били на разположение останалите вече обсъждани разработки на екипа, който го е изготвил

Основателно е оплакването, че оспореното решение не съдържа анализ и мерки за ОЯГ и РАО. Въпросите за управление на ОЯГ на действащата ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ и тяхното управление са подробно разгледани в доклада за ОВОС, както следва: в глава 1, раздели 1.1.1.4 и 1.1.1.5; глава 2; глава 3, раздел 3.7.2; глава 4, раздел 4.7.2; глава 5, раздел 5.8.2; глава 9, раздел 9.3.6. Възможността този подход да е пряко приложим и за НЯМ не е надлежно обоснован спрямо трите реактора, които са разгледани като еднакво подходящи.

Основателно е оплакването, че оспореното решение е издадено в нарушение на чл.96, ал.1, т.4, буква „в“ от ЗООС (редакция към изм. – ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.), според който ДОВОС съдържа описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на емисиите на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт. В доклада за ОВОС, въз основа на който е издадено оспореното решение, емисиите от НЯМ при нормална експлоатация и при аварии, както и генерирането на отпадъци са разгледани и оценени както следва: в глава 4 – при нормална експлоатация и очаквани експлоатационни събития; в глава 5 – по отношение на кумулативното въздействие със съществуващите и планирани за изграждане други обекти на площадката на АЕЦ „Козлодуй и в близост до нея; в глава 6 – при аварии; в глава 11 – по отношение на трансграничното въздействие. При внимателен прочит обаче се констатира липса на оценка на риска от непредвидими събития като силно земетресение извън 30-километровата зона, голямо наводнение, както и мерки при териростичен акт. По отношение оценката на кумулативния ефект не е анализирана потенциалната възможност за реализация на проекта АЕЦ“Белене“ и Национално хранилище за погребване на краткоживеещи ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. Паралелното развитие на няколко известни проекта не следва да бъде разглеждано като пречка за преценката на кумулативния ефект от тях, защото те са на различни етапи от процедурата по одобряването им, доколкото е възможно тези процедури да се развиват паралелно и отделните проекти да се реализират едновременно без никой да е оценил кумулативния им ефект. Въпрос на добра административна практика в изпълнение на държавната политика в съответната област е това да не бъде позволено поради формалистични причини.

Неоснователно е оплакването за пряко нарушение на чл. 45, ал. 2, т. З от ЗБИЯЕ, според който ядрена централа се изгражда по решение на Министерския съвет като предложението за изграждането й се внася от министъра на енергетиката с оценка на РАО и ОЯГ, които се получават в резултат на дейността на ядрена централа, и тяхното управление. Според националното ни законодателство оценката по чл. 45, ал. 2, т. З от ЗБИЯЕ е различна от ОВОС, но несинхронизирането на двете процедури не отчита действието на природните закони. Този проблем обаче е в тежест на възложителите на ИП с подобен предмет и не би трябвало да имат значение за заинтересованата общественост.

По отношение оплакванията за липса на анализ и оценка на радиоактивното замърсяване на атмосферния въздух и за липса на оценка на отпадъчните нерадиоактивни води от НЯМ съдът не разполага със специални знания да прецени доколко данните в глава 3, раздели 3.10.3 и 3.11 и глава 4, раздел 4.11 от ДОВОС са непълни. При липса на ангажирани доказателства в за тези твърдения следва да бъдат приети за недоказани.

Аналогична е ситуацията и с оплакването относно т.1.2.30 на оспореното решение относно стохастичните ефекти, нуждата от ИП и допустимостта при оценката на риска  за човешкото здраве да се използва като обстоятелство фактът, че „йонизиращото лъчение“ се прилага за медицински цели, поради което и за тях не е възможно да се приеме за доказани (допусната служебно експертиза е заличена поради невнесен депозит).

Забележки и предложения от 16.01.2013 г. и 26.04.2013 г. от „НЕК“ЕАД,  са направени на етап определяне заданието за обхвата и съдържанието на ДОВОС, а съобразно установените въз основа на приетите по делото доказателства и съответното разпределение на доказателствената тежест, не е установено, че са съобразени в окончателното задание и в самия ДОВОС.

Оплакванията в жалбата на Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“ в съществената си част съдържат общи съображения без конкретни доводи.

Неоснователно е твърдението, че липсва публичност и прозрачност на обявяването на решението, което не е съобщено, не е публикувано на датата, посочена на сайта на МОСВ. По делото са представени достатъчно писмени доказателства, от които да се приеме, че е спазена процедурата по обявяване на решението за ОВОС, чиято цел е осигуряване възможност за неговото оспорване, което в случая е реализирано чрез подаване на процесуално допустими жалби в срок.

Неоснователно е оплакването, че решение съдържа бланкетни пожелания за безопасност и контрол, вместо действащи мероприятия с конкретен и задължителен характер – условията и мерките (ако са приеме, че са поставени от МОСВ, а не от ВЕЕС) не са бланкетни, но са непълни и за това са изложени вече съображения в настоящото решение.

Не е налице законово основание за въвеждане на изискване за граждански мониторинг от граждански организации, които при желание няма пречки да защитават своето право на достъп до информация по предвидените в закона начини. Не е възможно обаче това право да бъде превръщано в тяхно задължение чрез акт на държавен орган.

Аргументите за неотчитане на всички опасности при реализация на ИП и възможни рискове или непредвидени явления, както и мерки за сигурност,  също са съобразени при вече изложените мотиви относно съдържанието на оспореното решение и ДОВОС.

Неоснователно е оплакването за използване само на данни на възложителя и на становища на вътрешноведомствени експерти. Съгласувателната процедура е проведена и с предвидените в ЗООС и Наредбата за ОВОС специализирани органи, които не са част от системата на МОСВ.

Не е доказано от събраните по делото доказателства, че член на екипа, разработил ДОВОС е бил в конфликт на интереси.

Не са прескочени са етапи от процедурите по ОВОС и ОС. Продължителността на процедурата е обусловена от необходимостта за трансгранично съгласуване, както и съвместяването на двете процедури по ОВОС и ОС, поради което неспазването на сроковете по Наредбата за ОВОС не е възможно да бъде прието за съществено процесуално нарушение като основание за оспорване по смисъла на чл. 146 от АПК.

Твърденията за допуснати нарушения в работата на ВЕЕС, а именно: не е включено в дневен ред и не е гласувано предложение от член на ВЕЕС „да не се одобри ОВОС на 7 блок на АЕЦ“, не е предоставен на член на ВЕЕС протокол от заседанието при изрично искане дори и да се приеме, че са доказани не опорочават взетото на 19.01.2015 г. решение на ВЕЕС. От протокола на заседанието се установява наличие на кворум и мнозинство при всяко едно гласуване на отделните предложения, както и пълно мнозинство от 29 гласа за крайното обобщено решение да се направи предложение до МОСВ за одобряване на ОВОС. 29 положителни гласа са достатъчни за вземане на това решение при обикновено мнозинство дори да се приеме, че са присъствали 55 човека.  Документираното поведение на Дончо Иванов (представител на жалбоподателя Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“  и други НПО) на 19.01.2015 г. не е в състояние да опорочи в цялост работата на ВЕЕС.

Неоснователно е позоваването на Директива 2014/52/ЕС от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, която към датата на издаване на оспореното решение е в срок за транспониране, но и в конкретния случай не създава ясни правила, които да се различават от националния закон.

По всички тези изложени съображения съдът намира, че оспореното решение е действителен административен акт, издаден от компетентен орган в предвидената от закона писмена форма, но при допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, материалния закон и в противоречие с целта на закона по смисъла на чл. 146, т. 3, 4 и 5 от АПК, поради което оспореното Решение № 1-1/2015 г. по оценка на въздействието върху околната среда на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ на Площадка 2 трябва да бъде отменено.

От жалбоподателите разноски претендира само Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“, но не са представени доказателства за реално направени, поради което с оглед изхода на спора разноски не следва да бъдат определяни.

По изложените съображения и на основание чл.173, ал.2 АПК Върховният административен съд

 

                                         РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1-1/2015 г. по оценка на въздействието върху околната среда на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ на Площадка 2

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

Окончателно: ВАС отхвърли спора за дипломата на главния прокурор Иван Гешев като „юрист“

Състав на Върховния административен съд (ВАС)  отхвърли като недопустимо оспорването на   дипломата на главния прокурор …

Омбудсманът поиска от държавата спешна компенсация за тройно по-високите сметки за газ

Омбудсманът Диана Ковачева настоя пред служебния министър-председател Гълъб Донев и служебния министър на енергетиката Росен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.