Последни новини
Home / Законът / Цацаров иска от Борисов промяна в концесионния договор с „Юлен“ (пълен текст на прокурския анализ, довел до предложението)

Цацаров иска от Борисов промяна в концесионния договор с „Юлен“ (пълен текст на прокурския анализ, довел до предложението)

Defakto.bg

Прокуратурата служебно проверява постановените откази за разследване

Предложения за незабавни действия за промени в концесионния договор с „Юлен“ и за привеждането му в пълно съответствие с териториално-устройствения план на „Ски зона – Банско“ е отправил главният прокурор Сотир Цацаров до премиера Бойко Борисов. Отделно ВКП извършва служебна проверка на постановени прокурорски откази за образуване на досъдебно производство по сигнали за нарушения и неизпълнение на концесионния договор.

Това съобщиха от прокурорския пресцентър. Случва се, след като през март, по сигнал на „Зелените“ и многобройни протести в защита на Пирин, Цацаров разпореди проверка на концесията в Национален парк „Пирин“, действителния собственик на концесионера „Юлен“ и разрешенията за ново строителство.

Ето съобщението от днес:

„На 26.02.2018 г. във Върховната касационна прокуратура е постъпил сигнал от Политическа партия „Зелените“, с твърдения за извършени закононарушения/престъпления във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на концесия на територията на Национален парк „Пирин“, на дружество „Юлен“  АД, както и с твърдения за незаконосъобразно разходване на средства от държавния бюджет за субсидиране на Българска федерация по ски. Отправено е искане за извършване на проверка съобразно правомощията на прокуратурата. По образуваната преписка № 3006/2018 г., по разпореждане на главния прокурор, се извършва лична проверка от прокурор от Върховна касационна прокуратура. В хода на проверката, прокурорът е преценил, че се налага изпращане на предложение до Министерския съвет по реда на чл. 145 ал. 1 т. 6 ЗСВ, за предприемане на спешни действия за вземане на решение за изменение и допълнения на концесионния договор от 21.12.2001 г.

         Днес, 12.06.2018 г., главният прокурор Сотир Цацаров, в изпълнение на правомощията на прокуратурата по надзора за законност, отправи предложение до министър-председателя, за следното:

Министерският съвет на Република България

– да предприеме незабавни действия за изменение и допълнение на концесионния договор от 21.12.2001 г. с „Юлен“ АД за предоставена концесия с предмет особено право на ползване върху част от територия, изключителна държавна собственост – част от територията на Национален парк „Пирин“, община Банско, „Ски  зона с център Банско“, при съобразяване с разпоредбите на действащото законодателство /включително и в частта относно определянето на концесионното възнаграждение/;

– да предприеме незабавни действия за осигуряване на пълно съответствие на ползваната от концесионера площ с тази по концесионния договор /99,55ха, съгласно Териториално устройствен план /ТУП/ на извънселищна територия „Ски зона с център гр. Банско“, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 252 в координатната система „1970г.“ по чупките на външната граница на ски зоната/.“

В същото време, от преписката са отделени материали, касаещи разходване на средства от държавния бюджет по договори между Сдружение Българска федерация по ски и Министерство на младежта и спорта. Те са изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура, за допълнителна проверка с оглед данни да престъпления по чл. 282 НК и чл. 219 НК.

Работата по преписката на Върховната касационна прокуратура продължава с възложен служебен контрол на прокурорски постановления за отказ от образуване на досъдебно производство по сигнали за допуснати нарушения и неизпълнение на концесионния договор от 21.12.2001 г., сключен между МС и „Юлен“ АД.“

 

Ето и пълният текст на предложението на главния прокурор до министър –председателя:

 

 ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

На 26.02.2018 г. във Върховната касационна прокуратура /ВКП/ е

постъпил сигнал от Политическа партия „Зелените“, с твърдения за извършени

закононарушения/престъпления във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на концесия на територията на Национален парк „Пирин“, на дружество „Юлен“ и с искане за извършване на проверка съобразно правомощията на прокуратурата. По образуваната преписка № 3006/2018 г., по мое разпореждане, се извършва лична проверка от прокурор от Върховна касационна прокуратура, в рамките на която до настоящия момент е извършено следното:

– от Търговския регистър е изискана информация за регистрацията исобствеността на „Юлен“ АД – за установяване на собствеността на

дружеството;

– от Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ е изискана

пълната документация по предоставяне на концесия на територия отНационален парк „Пирин“ на „Юлен“АД – за установяване на предмета на договора, пълното описание на обекта, включително концесионната площ, правата и задълженията на концесионера, вида, размера и сроковете за изпълнение на задълженията за инвестиции, изискванията свързани с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените обекти и зони и условията и реда за финансиране отстраняването на нанесените екологични щети;

– от МОСВ е изискана информация за това, издавани ли са разрешения на „Юлен“ АД за ново строителство, попадащо извън зоната на концесионния договор, сключвани ли са допълнителни споразумения за изменение или допълнение на концесионния договор за ползване на територия от Национален парк „Пирин“ , както и има ли към момента неприключили процедури за изменение или допълнение на концесионния договор, МОСВ възлагало ли е геодезично заснемане на площите, попадащи в обхвата на концесията и действително ползваните такива и какви са резултатите;

– от МОСВ е изискана информация извършвани ли са по разпореждане на министър – председателя или министри на МОСВ проверки, касаещи концесионния договор и неговото спазване, включително възлагани задачи на междуведомствени работни групи;

 

– от РИОСВ Благоевград е изискана информация за извършвани проверки по сигнали за нарушения на екологичното законодателство и какви са резултатите от проверките;

– от Сметната палата е изискана информация дали е извършван одит на концесионния договор;

– от Окръжна прокуратура – Благоевград е изискана информация за

постъпили сигнали за извършени престъпления от страна на представители на концесионера или в резултат на решения на дружеството, както и предприетите действия;

– от Върховния административен съд е изискано за послужване

административно дело № 13995/2014г., за установяване на относими към предмета на проверката документи и становища на административни органи;

– от МС е изискана информация за това в периода от 09.11.2001 г. донастоящия момент, сезиран ли е министър – председателя или Министерски съвет на Република България за възникнали проблеми, свързани с изпълнение на договора за предоставяне на концесия върху защитена територия –изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк Пирин, община Банско, на търговското дружество „Юлен“ АД, сключен през 2001г. и какви действия са предприети, създавани ли са междуведомствени работни групи със заповед на министър – председателя или с решение на Министерския съвет за изследване на възникнали проблеми, респ. изготвяни ли са съответни доклади, с предоставяне на заверени копия от цялата документация.

Предмет на проверка е и твърдението в сигнала за получавана от „Юлен“ АД държавна помощ в нарушение на Закона за държавните помощи на база сключени договори със сдружението „Българска федерация по ски“ и дружеството „Български ски пул“ ЕООД, поради което е изискана необходимата информация от Министерство на младежта и спорта. Работата по преписката продължава, като на 23.05.2018 г. наблюдаващият прокурор е представил до главния прокурор доклад.

В доклада са посочени установените до сега факти, както следва:

С решение № 514/03.07.2001 г. Министерският съвет е взел решение дабъде предоставена концесия с предмет особено право на ползване върху част от територия, изключителна държавна собственост – част от територията на Национален парк „Пирин“, община Банско, „Ски зона с център Банско“. С цитираното решение е определена обща концесионна площ в размер на 99,55 ха, съгласно Териториално устройствен план /ТУП/ на извънселищна територия „Ски зона с център гр. Банско“, индивидуализирана с координатитена точки от № 1 до № 252 в координатната система „1970г.„ по чупките на външната граница на ски зоната.

С решение на Министерския съвет № 738/09.11.2001 г. за концесионер чрез проведен конкурс е определен „Юлен“ АД гр. Банско, което придобива особено право на ползване. Съгласно това решение министърът на околната среда и водите е упълномощен да сключи концесионния договор с „Юлен“ АД.

Решението включва и финансовите условия за предоставянето на концесията.

На 21.12.2001 г. е сключен договор за концесия между Министерски

съвет – концедент, представляван от министъра на околната среда и водите и „Юлен“ АД – концесионер.

 

През 2010 г. МОСВ е възложило на ЕТ „Кирил Данаилов – ТОП – ГЕО“ пълно геодезическо замерване на обекти, попадащи в обхвата на ТУП 2001 „Ски зона с център гр. Банско“ /площите, върху които са изградени пистите, въжените линии, търговските обекти и съпътстващата инфраструктура/.

Последвало е и контролно замерване на съдържанието и точността на геодезическото заснемане. Резултатите от геодезическото заснемане и контролната проверка върху тях са приети от МОСВ на 19.11.2010 г. и са показали, че концесионерът експлоатира площ от 164,78 ха. Въз основа на

данните от геодезическото заснемане, в изпълнение на Договор № Д – 30 -126 от 21.12.2010 г., е изготвен цялостен анализ – експертно становище по договора за концесия. Резултатите от анализа са приети от МОСВ на 29.04.2011 г.

Съгласно експертното заключение на консултантите, изготвили анализа Методиката към концесионния договор в много голяма степен е неприложима и некоректна за определяне на дължимото концесионно възнаграждение от страна на концесионера поради специфичното естество на неговата дейност.

Поради това, предлагат изменение и допълнение към договора за концесия. В частта относно определянето на концесионното възнаграждение са посочили, че в резултат на промяна на законодателството /приемане на нов ЗК/ се е стигнало до качествена промяна в разбирането на понятието „Предмет на концесията“, при което концесиите за строителство и концесиите за добив са обособени като самостоятелни видове концесии с оглед на предмета си, поради което принципите и методиката за определяне на концесионното

възнаграждение при концесиите за добив на полезни изкопаеми, използвани при договора за концесия, вече в значителна степен са неприложими за договора за концесия с „Юлен“ АД. Предлагат на основание чл. 70 ал.3 ЗК/отм./ допълнително споразумение да се сключи след мотивирано решение на концедента и то при постигане на съгласие с концесионера. Консултантите са описали и установените нарушения на концесионния договор – че концесионерът експлоатира площ, която надвишава предоставените му 99,55 хас 65,789 ха в повече и че част от обектите са разположени извън зоната, индивидуализирана с точки от № 1 до № 252 в Приложение № 1 към договора за концесия. Посочили са, че в периода 2002 г. до 01.07.2006г. /до отмяната на ЗК и ППЗК/ е имало нормативна възможност за изменение на договора за концесия с „Юлен“ АД, но това не е сторено. Към момента на изготвяне на анализа /през 2010г./ такава правна възможност не е съществувала, поради нови нормативни разпоредби в ЗК.

За установените нарушения на концесионния договор и за необходимостта от предприемане на действия министърът на околната среда и водите е изготвил доклад до Министерски съвет, постъпил там с писмо изх. № 03-00-358/16.06.2011 г. на МОСВ. В представения доклад са отправени три предложения за решаване на възникналите проблеми по изпълнение на договора за концесия с „Юлен“ АД: 1.Прекратяване на договора;  2.Възстановяване на състоянието на ски зоната от страна на Концесионера в съответствие с условията на договора за концесия и ТУП 2001 и 3. Изменения на договора за концесия.

Докладът от министъра на околната среда и водите е разгледан на оперативно заседание на Министерски съвет на 29.06.2011 г. В изпратения ни стенографски запис от заседанието се установява, че е проведено обсъждане на поставените в него въпроси, а стенографският протокол завършва с изречение „Приемаме третия вариант“.

Няма обаче приложено взето надлежно решение на Министерския съвет в този смисъл.

През 2011 г. – 2012 г. одитен екип на Сметната палата е извършил одит на концесионния договор, обхващащ периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2011 г.

Одитът на Сметната палата е приключил с одитен доклад № 04000002611, издаден с Разпореждане на СП № 076/18.03.2013 г., в който са изложени редица констатации и са дадени препоръки към министъра на околната среда и водите.

Основните констатации и изводи в одитния доклад са:

 1. В периода до 2009 г. в МОСВ не са създадени условия за адекватен и ефективен контрол по изпълнението на договора.
 2. Клаузите в договора за концесия по отношение на ползването на

предоставената концесионна територия, определянето и внасянето на концесионното възнаграждение, откриването и поддържането на банковата гаранция за гарантиране на инвестициите и опазването на околната среда са непрецизни, непълни и не достатъчно ясни. Договорът не съдържа клаузи за неустойки при системно неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения и параметри, с изключение на неустойките за забавено плащане на концесионното възнаграждение.

Дадени са препоръки към МОСВ, за изпълнението на които министърът на околната среда и водите със Заповед № РД – 407/25.04.2013г. е сформирал работни групи, които изпълняват конкретни задачи.

След приключване на работата на сформираните групи и предаване на докладите е установено, че са налице редица проблеми, свързани с изпълнението на концесионния договор. За тези проблеми, министърът на околната среда и водите е изготвил доклад изх. № 03-00-484/30.09.2013 г. до Министерски съвет. С този доклад е отправено предложение правителството да вземе решение за изясняване с концесионера на възникналите и съществуващи спорни въпроси с участието на концедента и със съдействието на Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на регионалното развитие, Дирекция „Правна“, дирекция „Стратегическо развитие и координация“ към МС и други компетентни ведомства.

Този доклад е разгледан и обсъден в МС на оперативно заседание, проведено на 02.10.2013 г.

С писмо изх. № 04-00-2815/11.10.2013 г. министърът на околната среда и водите е отправил до администрацията на МС /дирекция „Правна“ и дирекция „Стратегическо развитие и координация“/ писмо с искане за изразяване на становище по компетентност.

На 14.11.2013 г. Министерският съвет е взел решение № 705/14.11.2013 г., с което е създадена междуведомствена работна група за привличане, координация и насърчаване изпълнението на приоритетни инвестиционни проекти в областта на туризма на стойност над 50 млн. лева. На проведено заседание на тази междуведомствена група на 22.07.2014 г. е взето решение да се предложи на министъра на околната среда и водите да съобрази договора за концесия – актуализирана редакция с предложените изменения и да се предложи на Министерския съвет да приеме решение за възлагане на сключване на допълнително споразумение за изменение на концесионния договор за предоставяне на концесия с „Юлен“АД.

В резултат на решенията на междуведомствената работна група, в периода 04 – 06 август 2013 г. е взето неприсъствено решение на Министерски съвет № 836/22.12.2014 г., с което е възложено на министъра на околната среда и водите да сключи допълнително споразумение за изменение на концесионния договор за предоставяне на концесия върху защитена територия – изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин“, община Банско за изграждане и експлоатация на “Ски зона с център гр. Банско“ с параметрите, посочени в решението, като отправи предложение до концесионера за изменение на концесионния договор.

Решението на Министерски съвет № 836/22.12.2014 г. е отменено с  решение на Министерски съвет № 5/08.01.2015 г. Решено е също със заповед на министър – председателя да се създаде междуведомствена работна група, която в срок до 15.02.2015 г. да разгледа възникналите проблеми, свързани с изпълнението на договора за концесия с Юлен“АД и да предложи варианти за разрешаването им. Работната група да се председателства от представител на администрацията на МС, като в състава й се включат представители на администрацията на МС – дирекция „Правна“ и дирекция „Икономическа и социална политика“ и на следните ведомства: МОСВ, МРРБ, МФ, ММС, МОН,МИ, МТ, ДНСК и АГКК. Контролът по изпълнението на това решение на МС е възложен на заместник министър – председателя по европейските фондове и икономическа политика.

Със заповед № Р-14/21.01.2015 г. на министър – председателя е създадена междуведомствената работа група, с поставената в решението на МС №5/08.01.2015г. задача.

Работата на работната група е приключила с представянето на министър – председателя на Доклад от 26.02.2015 г. Членовете на работната група се обединяват около становището, че привеждането на концесионния договор към действащото законодателство ще разреши възникналите проблеми, свързани с изпълнението на концесионния договор. В тази връзка е предложен и проект на решение на Министерския съвет, като основа за сключване на допълнително споразумение за изменение на концесионния договор.

На 10.03.2015 г. е проведено заседание на Съвета за развитие при

Министерски съвет, на което докладът на междуведомствената работна група, създадена със заповед № Р-14/21.01.2015 г. на министър – председателя е докладван от министъра на околната среда и водите. Съветът на развитие е приел за сведение информацията за резултатите от дейността на междуведомствената работна група.

На 12.05.2015г. Съветът за развитие при Министерски съвет е взел

решение Секретариатът на съвета да предостави на парламентарните групи, участвали в него, допълнителна информация и документи, въз основа на които в едноседмичен срок да бъде изразена ясна позиция от тяхна страна последните два въпроса:

 1. Подкрепя ли се предложението за изменение и допълнение на договора за концесия върху защитена територия – изключителна държавна собственост, както е предложено от междуведомствената работнагрупа и
 2. Подкрепя ли се инициирането на процедура за приемане от МС на

промени в действащия план за управление на Национален парк „Пирин“,съгласно Решение на Висшия експертен екологичен съвет при МОСВ от 19.02.2013г., преди одобрението и приемането на нов План за управление.

Изпратено е писмо до парламентарните групи на ГЕРБ, РБ, ПФ и АБВ.

Парламентарните групи на „Патриотичен фронт“ и АБВ са изразили подкрепа.

 На 10.02.2016 г. е проведено заседание на Съвета за развитие при МС, на което членовете на Съвета и председателите и съпредседателите на парламентарните групи са изразили обща позиция за необходимостта от предприемане на действия по разглеждане на предложението за изменение и допълнение на договора за концесия с „Юлен“ АД, като окончателното

решение на съвета ще бъде обсъдено след изразяване на позиция от страна на „Реформаторския блок“ на следващо заседание на Съвета.

На свое заседание от 19.02.2016 г. членовете на Съвета за развитие

единодушно са подкрепили предложението на междуведомствената работна група за изменение и допълнение на договора за концесия.

На 05.12.2017 г. заместник министър- председателят по икономическата и демографската политика и министърът на околната среда и водите са внесли до Министерски съвет доклад, ведно с проект на решение на МС за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на договора за концесия с „Юлен“. В доклада е са посочени следните основни факти:

– В концесионния договор са включени текстове, съответстващи по

терминология и съдържание на действащото към датата на неговото сключванезаконодателство, чието съдържание е различно от действащото към настоящия момент  аконодателство;

– В концесионния договор се използват понятия, които не са били

дефинирани с действащото към датата на сключване на договора

законодателство, като им е придадено конкретно, а в някои случаи

противоречиво съдържание, което не съответства на действащото към момента законодателство;

– В концесионния договор определянето на годишното концесионно

възнаграждение (КВ) се извършва на базата на Методика за изчисляване на концесионното възнаграждение /Методика/, заимствана от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионно възнаграждение /КВ/  за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства. В Методиката не са конкретизирани показателите и параметрите, от които зависи изчисляването на КВ и начинът на формиране на числените им стойности.

Налице е невъзможност за еднозначно тълкуване на Методиката, като тази невъзможност е посочена и в одитния доклад на Сметната палата, в който са направени и конкретни предложения. Като цяло Методиката не съответства на разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗК, тъй като не осигурява справедливо разпределение на ползите от концесията между концесионера и концедента, при отчитане на поетите рискове;

– Отмененият и действащият ЗК използват различен подход относно дефинирането и разграничаването на концесиите и относно определянето на обектите на концесията. Доколкото концесионния договор отразява подхода на отменения ЗК, в определени аспекти същият не съответства на действащия ЗК.

След сключването на концесионния договор са извършени и редица други промени в законодателството, засягащи основни параметри както на обекта на концесията, така и на правата и задълженията на страните по договора.

Заседание на Министерския съвет е проведено на 06.12.2017 г., на което разглеждането на постъпилия доклад е отложено за следващо заседание.

В изпратените ни материали /към 20.03.2018г./ от МС липсват други решения или протоколи от заседания на правителството, на които да е разглеждан въпроса за сключване на допълнително споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор с „Юлен“ АД.

Междувременно, на 01.01.2018г. влиза в сила нов Закон за концесиите.

На 07.03.2018 г. в Министерство на околната среда и водите е постъпило предложение от „Юлен“АД за иницииране на процедура за изменение на концесионния договор, като се изразяват готовност за дискутиране и на други противоречия, за да стигнат до взаимноприемливо решение и след одобрение от МС да подпишат анекс към договора за концесия. В писмото си до прокуратурата, МОСВ са посочили, че по това предложение не е процедирано.

При така установената фактическа обстановка, наблюдаващият

прокурор е счел, че са събрани всички относими документи и се налага изпращане на предложение до Министерски съвет с правно основание чл. 145 ал. 1 т. 6 от Закона за съдебната власт, за предприемане на спешни действия за вземане на решение за изменения и допълнения в договора между МС и „Юлен“ АД от 21.12.2001 г. за предоставена концесия.

Напълно споделям това предложение, изложено в доклада до мен по

прокурорска преписка № 3006/2018 г. по описа на ВКП от 23.05.2018 г., както и всички изводи, направени в него в хода на проверката досега. С оглед на това, в изпълнение на правомощията на прокуратурата по надзора за законност и на основание чл. 145 ал. 1 т. 6 от Закона за съдебната власт

ВИ ПРЕДЛАГАМ:

Министерският съвет на Република България

– да предприеме незабавни действия за изменение и допълнение на

концесионния договор от 21.12.2001 г. с „Юлен“ АД за предоставена концесия с предмет особено право на ползване върху част от територия, изключителна държавна собственост – част от територията на Национален парк „Пирин“, община Банско, „Ски зона с център Банско“, при съобразяване с разпоредбите на действащото законодателство /включително и в частта относно определянето на концесионното възнаграждение/;

– да предприеме незабавни действия за осигуряване на пълно съответствие на ползваната от концесионера площ с тази по концесионния договор /99,55ха, съгласно Териториално устройствен план /ТУП/ наизвънселищна територия „Ски зона с център гр. Банско“, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 252 в координатната система „1970г.“ по чупките на външната граница на ски зоната/.

 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР : / П /

СОТИР ЦАЦАРОВ

About De Fakto

Проверете също

Съдът прекрати делото за хулиганство на прокурора Георги Асенов поради липса на извършено престъпление

Прокурорът от Върховна касационна прокуратурата Георги Асенов не е извършил  престъплението хулиганство и повреждане на …

Девет наши юристи са кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург

Девет юристи са подали документи за позицията на български съдия в Европейския съд по правата …

3 коментара

 1. Христов

  Цацата май започна да играе в комбина със „Зелените“ на Иво Прокопиев!

 2. Мартин

  Абе Цацаров, къде се намеси сега ни в клин, ни в ръкав?!

 3. Андрей

  Не знам какво е толкова сензационното. Да направят един анекс към договора и да се приключва.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

2 × 1 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.