Последни новини
Home / Законът / От 1 юли: Съдът на ЕС ще изписва само инициали на граждани по преюдициалните дела

От 1 юли: Съдът на ЕС ще изписва само инициали на граждани по преюдициалните дела

Defakto.bg

Имената на юридическите лица няма да се заличават

Съдът на ЕС в Люксембург променя практиката си за публикуване на решения и материали по дела. От 1 юли по преюдициалните дела (образувани по запитвания на национални съдилища), ще се заличават имената на гражданите, като те ще бъдат заместени с измислени инициали.

Няма да има заличаване на имената на юридическите лица, а Съдът е готов да свали „защитата“ по изрично искане на някоя от страните или когато обособени обстоятелства по делото го налагат.

Това официално съобщиха от Съда на Европейския съюз, позовавайки се влизането в сила на новия регламент за защита на данните.

У нас в момента тече усилен дебат какви са границите на налаганите ограничения спрямо публичното правосъдие, а имена вече поголовно се заличават включително в прессъобщения.

Ето съобщението на Съда на ЕС:

С оглед на неотдавнашното влизане в сила на новия общ регламент за защита на данните (ОРЗД) 1, предшестващ Регламента, който скоро ще стане приложим за институциите на Европейския съюз 2, Съдът реши да увеличи защитата на данните на физическите лица при публикациите във връзка с преюдициалните дела.
С това Съдът се присъединява към наблюдаваната на равнище държави членки тенденция на засилване на защитата на личните данни в обстановка, характерен белег на която е все по-големият брой инструменти за търсене и за разпространение. Впрочем в по-новата практика на Съда посочената тенденция се отразява в растящ брой съдебни решения, постановени в тази материя, по въпроси като правото на премахване от резултатите от
търсенето в търсачки 3, валидността на решението на Комисията, с което се установява, че Съединените американски щати осигуряват достатъчно ниво на защита на прехвърлените лични данни 4, валидността на Споразумението PNR (Passenger Name Record data) между Европейския съюз и Канада 5, отговорността на администраторите на фен страници във Facebook 6
или пък законосъобразността на запазването на лични данни от доставчиците на електронни съобщителни услуги 7.
Ето защо, за да осигури защитата на данните на физическите лица, които участват в преюдициалните дела, като същевременно гарантира информирането на гражданите и публичността на правораздаването, Съдът реши за всяко преюдициално дело, образувано от 1 юли 2018 г. нататък, във всички свои публикувани документи да замества името на участващите в делото физически лица с инициали. Освен това всеки допълнителен
елемент, който би могъл да позволи установяването на съответните лица, ще бъде заличен.
Тези нови насоки, които не се отнасят до юридическите лица и които Съдът запазва възможността да дерогира при изрично искане на някоя от страните или ако особените обстоятелства по делото оправдават това, ще се прилагат към всички публикации, които трябва да бъдат направени в процеса на разглеждане на делото – от образуването до приключването на делото (съобщения в Официлаен вестник, заключения, решения), както и към името на делото.
За да се улесни цитирането и идентифицирането на анонимизираните дела, Съдът ще определя име на всяко от тях по следните правила:

  • когато делото е само между физически лица, името на делото ще се състои от инициали, които съответстват на личното и фамилното име на ищеца или жалбоподателя, но са различни от реалното лично и фамилно име на това лице. За да не се допусне образуването на множество дела с едни и същи инициали (възможните комбинации от букви не са неограничени), Съдът ще добавя към тези два инициала отличителен елемент в скоби. Този допълнителен елемент може да се отнася до наименованието на юридическо лице, което не е страна по спора, но е цитирано по делото или е заинтересовано от него, или пък до предмета или проблема по спора.
    Последният метод например бе използван в скорошното решение на Съда от 26 юни 2018 г. по дело C-451/16, MB (Промяна на пола и пенсия за осигурителен стаж и възраст).
  • когато по делото страни са и физически, и юридически лица, името на делото ще се състои от наименованието на някое от юридическите лица. В случаите обаче на публичноправен орган, който редовно е страна по дела пред Съда (например „министър на финансите“), към името на делото също ще се добавя отличителен елемент.
    На последно място, необходимо е да се подчертае, че целта на изложените по-горе мерки е да се гарантира подходящата защита на личните данни в рамките на публикациите на Съда. Тези мерки не засягат нито начина на разглеждане на делата от Съда, нито обичайното развитие на производството, и по-специално съдебните заседания за изслушване на устните състезания, които ще продължат да се провеждат при действащите към момента условия.

1 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 2016 г., стр. 1).
2 Понастоящем действащият регламент е Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от
институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 30, стр. 142).
3 Решение на Съда от 13 май 2014 г., Google Spain и Google (C-131/12, вж. ПС № 70/14).
4 Решение на Съда от 6 октомври 2015 г., Schrems (C-362/14, вж. ПС № 117/15).
5 Становище на Съда от 26 юли 2017 г. (1/15, вж. ПС № 84/17).
Решение на Съда от 5 юни 2018 г., Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (C-210/16, вж. ПС № 81/18).
Решения на Съда от 8 април 2014 г., Digital Rights Ireland (C-293/12 и C-594/12, вж. ПС № 54/14), и от 21 декември 2016 г., Tele2 Sverige (C-203/15 и C-698/15, вж. ПС № 145/16).

About De Fakto

Проверете също

Съдия Лозан Панов: Как секретни данни за евентуално престъпление на и.ф. главен прокурор Сарафов, се оказаха в подчинената му прокуратура?!

 По какви причини Инспекторатът към ВСС досега не е проверявал Софийска градска прокуратура и как …

Галина Захарова, председател на ВКС: Няма как да се оправдаваме, че не сме знаели за случващото се в съдебната система

Мрежите за влияние трябва да се разследват едновременно Работата на прокуратурата е засенчена от съмнения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.