Допуснато за разглеждане е и делото срещу промените в Закона за банковата несъстоятелност,  които със задна дата обявиха  за недействителни прихващанията след поставянето на КТБ под специален надзор. Съдия докладчик е проф. Цанка Цанова. Новостите бяха атакувани в Конституционния съд  от Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС).  Върховните съдии настояват за противоконституционен да бъде обявен §8 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБН, с който на 13 март 2018 г. се придаде обратна сила от 20 юни 2014 г. на чл. 59, ал. 5 и 6 от закона.