Последни новини
Home / Законът / Окончателно: Петима от ВАС отмениха решението, че уволнението на Ченалова е законно (пълният текст на новото решение)

Окончателно: Петима от ВАС отмениха решението, че уволнението на Ченалова е законно (пълният текст на новото решение)

Defakto.bg

Казусът се завърта отново във Върховния административен съд

Уволнението на Румяна Ченалова няма скоро да слезе от дневния ред на Върховния административен съд. Петчленен състав на ВАС отмени решението на първата инстанция (тричленка на ВАС), с което дисциплинарното освобождаване на съдийката бе обявено за законно.

Казусът се връща за ново разглеждане от друг тричленен състав на съда със задължителни указания, постановяват Ваня Анчева, Таня Вачева, Иван Раденков, Даниела Мавродиева, Калина Арнаудова (докладчик). Решението им е окончателно. А казусът се завърта отново във ВАС.

На 25 януари тази година тричленен състав на ВАС с докладчик Любомир Гайдов обяви уволнението на Румяна Ченалова за законно. Случи се въпреки категоричността на тълкувателното решение на самия Върховен административен съд по дисциплинарните дела срещу магистрати – в случая с пълна сила важеше правилото, че участието на едни и същи кадровици веднъж в качеството им на предложители за наказването на съдии, а втори път – като техни дисциплинарни съдници, е недопустимо. И прави тези кадрови решения на Висшия съдебен съвет незаконни, тъй като не е гарантирана безпристрастност на дисциплинарното разследване. В случая с Ченалова двама от дисциплинарните й съдници – Галя Георгиева и Даниела Костова, бяха подписали и искането за нейното дисциплинарно уволнение.

Така е, призна тричленката на ВАС. Но обяви, че „пристрастността“ на кадровиците Георгиева и Костова е „потънала“ в този казус – понеже освен предложения на бившите членове на ВСС, уволнението на Ченалова било поискано и от тогавашния правосъден министър Христо Иванов и това решавало проблема. Понеже най-тежкото дисциплинарно наказание било наложено на съдийката в крайна сметка именно по твърденията на министъра. Как се разграничават едните предложения и изложения (на пристрастните кадровици) от другите (на министъра) при положение, че са сходни и обединени в едно дисциплинарно дело, така и остана неясно за публиката. Ясен обаче беше резултатът.

Сега петчленният състав на ВАС открива, че първата инстанция не е изследвала докрай всички обстоятелства и не е направила ясен извод по всички възражения на Ченалова. В същото време не дава знак за основното очаквано нарушение – на принципа на безпристрастност, следващ от тълкуването на ВАС. Така че въртележката се завърта отново, но – съдейки от указанията, без да пипа същината на този проблем (а той е и ще си остане наличен, както няма да се забравят и „гнилите ябълки“ в правосъдието ни – метафора, онагледена от някогашния френски посланик именно със съдия Ченалова).

Междувременно след няколко прекратявания на другото, наказателно дело срещу Ченалова, обвинителният акт отново бе внесен от спецпрокуратурата в спецсъда. Разпоредителното заседание е на 17 август.

Решението на ВАС:

За да постанови решението си, тричленният състав на ВАС е изложил, че дисциплинарното производство срещу Р. Ченалова е образувано по три постъпили предложения до ВСС: 1) предложение вх. № 11.00-016 от 17.12.2014 г. от членовете на ВСС Г. Георгиева, С. Найденова, Д. Узунов, Д. Костова и К. Неделчева, 2) предложение вх. № 11-00-001 от 08.01.2015 г. от членовете на ВСС Д. Узунов, Р. Боев, Г. Колев, Ю. Колева и М. Кожарев и 3) предложение вх. № 11-04-6 от 05.02.2015 г. на министъра на правосъдието. Изложил е подробно обстоятелствата, послужили като основание за изготвянето на предложението на министъра на правосъдието.

„Претопената пристрастност“

Съдът е установил, че по постъпилото първо предложение вх. № 11.00-016 от 17.12.2014 г. за образуване на дисциплинарно производство от членовете на ВСС Г. Георгиева, С. Найденова, Д. Узунов, Д. Костова и К. Неделчева, с решение по т. 16 от протокол № 61 от 17.12.2014 г. от заседание на ВСС, по т. 16.1 ВСС е решил да образува на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Р. Ченалова – съдия в Софийски градски съд за нарушения по чл. 307, ал. 4, т. т. 1, 2, 3 и 4 от ЗСВ; по т. 16.2, на основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ВСС е избрал чрез жребий дисциплинарен състав: Г. Георгиева, М. Лазарова и Д. Костова. С определение от 18.12.2014 г., дисциплинарният състав е избрал Г. Георгиева за председател. С разпореждане от 18.12.2014 г. на председателя на дисциплинарния състав Г. Георгиева е определена за докладчик по образуваното дисциплинарно дело № 33/2014 г. по описа на ВСС. Насрочено е заседание на дисциплинарния състав за 12.01.2015 г. Разпоредено е препис от предложението за налагане на дисциплинарно наказание е да се връчи на съдия Ченалова, с покана да направи в 7-дневен срок от съобщаването писмени възражения и да посочи доказателства, както и да се яви на 12.01.2015 г. от 14.00 часа във ВСС за изслушване от дисциплинарния състав или да представи писмени обяснения в съответствие с изискването на чл. 313, ал. 1 от ЗСВ. Съобщението е връчено лично на съдия Ченалова на 05.01.2015 г. Поради обстоятелството, че съдия Ченалова е имала заседание на 12.01.2015 г., изслушването е отложено за 19.01.2015 г., като на Ченалова за това е съобщено лично с писмо изх. №11-00-016 от 08.01.2015 г. от ВСС, връчено й на 12.01.2015 г. От съдията е изискано и същата е представила график на съдебните си заседания за м. 1, 2 и 3 2015 г. С писмо изх. № 11-06-1121 от 29.12.2014 г. от Г. Георгиева, до председателя на СГС и председателя на СГС – Наказателно отделение (НО) е изискана справка за неприключените наказателни дела от съдия Ченалова и справка за тяхното разпределяне: по кои правила и кой ги е разпределил, кои са причините за неприключването им, както и деловодна справка за образуването и движението на всяко от неприключените дела.

По постъпилото второ предложение вх. № 11-00-001 от 08.01.2015 г. от Д. Узунов, Р. Боев, Г. Колев, Ю. Колева и М. Кожарев, с съгласно протокол 2 от заседание на ВСС проведено на 15.01.2015 г., по т. 26.1 на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ е образувано дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Р. Ченалова – съдия в СГС за нарушения по чл. 307, ал. 4, т.т. 2, 4 и 5 от ЗСВ, а по т. 26.2 на основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, ВСС е избрал чрез жребий дисциплинарен състав: Р. Боев, К. Неделчева, Я. Тодоров. С определение от 19.01.2015 г. за председател на дисциплинарния състав е избрана К. Неделчева, а с разпореждане на председателя от 19.01.2015 г. е определен Я. Тодоров за докладчик по образуваното по второто предложение дисциплинарно дело № 1/2015 г. С писмо изх. № 11.00-01 от 19.01.2015 г. на Ченалова е съобщено от главния секретар на ВСС за образуваното дело и е поканена в 7-дневен срок от съобщаването да даде обяснения и да представи доказателства. Писмото е съобщено на Ченалова на 19.01.2015 г. С определение от 19.01.2015 г. дисциплинарният състав по дисциплинарно дело № 1/2015 г. е намерил, че производствата по дисциплинарно дело № 33/2014 г. и по дисциплинарно дело №1/2015 г. следва да бъдат обединени в едно общо производство и е постановил да се изпрати дисциплинарно дело № 1/2015 г. на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г., за обединяване на производствата по двете дела, като разглеждането следва да продължи по дисциплинарно дело № 33/2014 г.

По постъпилото трето предложение с вх. № 11-04-6 от 05.02.2015 г. от министъра на правосъдието за образуване на дисциплинарно производство на основание чл. 312, ал. 1, т. 5 от ЗСВ срещу съдия Р. Ченалова за нарушения по чл. 307, ал. 4, т.т. 2, 3, 4 и 5 от ЗСВ, с решение по протокол 6 от заседание от 09.02.2015 г. ВСС е приел: по т.2.1 на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, да се образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Р. Ченалова – съдия в Софийски градски съд, а на основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ е избран чрез жребий дисциплинарен състав: К. Калпакчиев, М. Лазарова и Д. Узунов. С определение от 09.02.2015 г. на дисциплинарния състав Д. Узунов е избран за председател на дисциплинарния състав, а с разпореждане от 09.02.2015 г. на председателя е определен също Д. Узунов за докладчик по образуваното дисциплинарно дело № 3/2015 г. С определение също от 09.02.2015 г. по дисциплинарно дело № 3/2015 г. е констатирано образуваното по-рано дисциплинарно дело № 33/2014 г. срещу съдия Ченалова и е изпратено дисциплинарно дело № 3/2015 г. на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г. за обединяване на производствата по двете дела. С писмо изх. № 04-00-024/15 от 11.02.2015 г., ВСС е уведомил Ченалова за образуваното дисциплинарно дело № 3/2015 г. като тя е поканена в 7-дневен срок от съобщението да направи писмени възражения и да посочи доказателства. Тричленният състав на ВАС е посочил, че с решение на ВСС по протокол № 3 от заседание проведено на 22.01.2015 г., по т. 22 са обединени производствата по дисциплинарно дело № 1/2015 г. и дисциплинарно дело № 33/2014 г. по описа на ВСС, като е посочено, че производството следва да продължи по дисциплинарно дело № 33/2014 г. Ченалова е уведомена за решението с писмо изх. № 11-00-01 от 27.01.2015 г. от главния секретар на ВСС, връчено й на 28.01.2015 г. С решение на ВСС по т. 23 от протокол № 3 от 22.01.2015 г. съдия Р. Ченалова е отстранена временно от длъжност „съдия“ в СГС за срок от 6 месеца по предложение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г. Решението е съобщено на Ченалова с писмо изх. №11-00-016 от 22.01.2015 г., връчено й на 23.01.2015 г. Дисциплинарният съвет по дисциплинарно дело № 33/2014 г. е провел първото си заседание на 09.02.2015 г., като заседанието е отложено поради отсъствие на Ченалова за 04.03.2015 г., за което същата е била надлежно уведомена на 17.02.2015 г. По делото е приложено становище изх. № Ж-14-632 от 19.09.2014 г. от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) по сигнал вх. № Ж-14-632 от 10.07.2014 г., с което е изложено констатирано забавяне на изготвяне на мотиви по присъда по НОХД № 1596/2010 г. с 1 година, 4 месеца и 20 дни в нарушение на чл. 308, ал. 2 от НПК. Приложено е и становище изх. № Ж-14-1103 от 17.02.2015 г. на Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВСС) по сигнал вх. рег. № Ж-14-1103 от 23.12.2014 г., според което е допусната забава по движението на търговско дело № 2625/2011 г. по описа на СГС, ТО, VІ-8 състав, по време когато председател на състава е съдия Ченалова. С решение по т. 16 от протокол № 9 от 26.02.2015 г. е обединено дисциплинарно дело № 3/2015 г., образувано по предложението на министъра на правосъдието, с дисциплинарно дело № 33/2014 г. на ВСС, като е посочено, че разглеждането следва да продължи по дисциплинарно дело №33/2014 г.

С писмо изх. № А-01-209 от 20.03.2015 г. от ИВСС на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г. са изпратени: – акт с резултати от извършена проверка на СГС, Наказателно отделение, на основание заповед № СС-01-3 от 14.06.2011 г. на главния инспектор; – акт с резултати от извършена проверка на СГС, Търговско отделение, на основание заповед № Ж-02-7 от 16.06.2014 г. на главния инспектор; – акт с резултати от извършена проверка на СГС, Търговско отделение, на основание заповед № Ж-02-24 от 24.09.2014 г. на главния инспектор. С тези актове е проверена работата на съдия Р. Ченалова. Приложени в кориците на т. І и ІІ от приложенията към адм. дело №75/2016 г. в цялост са кадровите досиета на съдия Р. Ченалова и съдебен секретар В. Влаева.

На заседания на дисциплинарния съвет, проведени на 11.05.2015 г. и 16.07.2015 г. са изслушани свидетелите Х. Кирилова, А. Петрова, Т. Стоева, И. Дачев, В. Влаева. В подкрепа на предложението на министъра на правосъдието е представено становище по сигнал с вх. рег. № Ж-15-50 от 15.01.2015 г. от ИВСС, относно установени нарушения по т.д. № 4887/2011 г., т.д. № 3884/2011 г., т.д. № 649/2011 г., т.д. № 3641/2013 г., приложени по дисциплинарното дело. Приложен е доклад на Временната комисия от членове на ВСС, създадена в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 1 от 08.01.2015 г. за проверка по постъпили във ВСС писма и декларация за нарушения на СГС, съдържаща данни и относно дейността на съдия Ченалова. Представено е и становище по сигнал с вх. № Ж-15-119 от 30.01.2015 г. на ИВСС, изготвено от инспектор В. Николова. На заседание от 18.09.2015 г. дисциплинарният съвет е дал ход по същество по дисциплинарно дело № 33/2014 г. и се е произнесъл с решение №10-00-047 от 03.11.2015 г.

Защо е уволнена

В решение № 10-00-047 от 03.11.2015 г., въз основа на установените факти и при съвкупния анализ на трите предложения, включени в предметния обхват на дисциплинарно дело № 33/2014 г., дисциплинарният състав е посочил, че спрямо съдия Ченалова са изложени твърдения за извършени от нея и подробно описани в решението 17 нарушения. Приел е, като същевременно е изложил в решението си мотиви, придружени с описание на фактите и обстоятелствата и подкрепящите ги доказателства, че се установяват следните извършени от съдия Р. Ченалова дисциплинарни нарушения, съставляващи част от посочените в предложенията:

І. По чл. 307, ал. 4, т. 1 от ЗСВ – „системно неспазване на сроковете предвидени в процесуалните закони“ – за допусната забава в постановяването на съдебните решения по 85 броя дела.

ІІ. По чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ – „действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“ – за допусната забава в администрирането на частни жалби, депозирани от „Белведере дистрибуция“ ЕООД и „Домейн Менада“ ЕООД срещу актове, постановени в хода на производството по т.д. № 6907/2014 г. по описа на СГС.

ІІІ. По чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ – „действие и бездействие, което неоправдано забавя производството“ за забавено администриране на ч.н.д. № 1139/2011 г. по описа на СГС.

ІV. По чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ – „неизпълнение на други служебни задължения“ за неизпълнеине на служебни задължения посредством препятстване своевременното прилагане на изготвени 3 броя протоколи от проведените по н.о.х.д. № 5249/2011 г. по описа на СГС, открити съдебни заседания.

V. По чл. 307, ал. 4, т. 3 от ЗСВ – „нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати“, изразяващо се в предварително уведомяване на временния синдик по т.д. № 6907/2011 г. по описа на СГС.

VІ. По чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ – „неизпълнение на други служебни задължения“ за нарушаване неприкосновеността на адвокатската тайна.

VІІ. По чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ – „действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“ по т.д. № 4887/2011 г. по описа на СГС, изразяващо се в немотивирано отлагане на насрочено за 25.06.2014 г. от съдия Ченалова събрание на кредиторите на „Перчемлиев“ ЕООД.

VІІІ. По чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ – „действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“ по т.д. № 4887/2011 г. по описа на СГС за непостановяване на определение по чл. 692, ал. 4 от ТЗ.

ІХ. По чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ – „действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“ по т.д. № 649/2011 г. по описа на СГС, изразяващо се в несвоевременно администриране на въззивна жалба по производството срещу решение по т.д. № 649/2011 г. по описа на СГС, с което се открива производство по несъстоятелност на „София Риал Естейтс“ на 21.09.2012 г.

Х. По чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ – „действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“ по т.д. № 3641/2011 г. по описа на СГС, изразяващо се в неизпълнение решението на събранието на кредиторите досежно назначаване на избраното от тях лице за постоянен синдик.

Съдът е изложил, че дисциплинарният състав е приел като утежняващо вината на магистрата обстоятелство наличието на предходно наложено на съдия Ченалова дисциплинарно наказание по дисциплинарно дело № 77/2009 г. по описа на ВСС, по чл. 308, ал. 1, т. 4 от ЗСВ – „понижаване от ранг „съдия в апелативен съд“ в ранг „съдия в окръжен съд“ за срок от две години за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗСВ, като виновно е нарушила т. 5, 6 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати и с поведението си е накърнила престижа на съдебната власт – очевидно неосъществено превантивно действие на предишната дисциплинарна санкция. Съобразил е личното кадрово досие на съдия Ченалова, от което е счел, че не може да се направи извод за некомпетентност при прилагане на закона, поради което се налага извод за нейно съзнателно, умишлено поведение, несъвместимо с етичните задължения на магистрата и очакванията на обществото. Преценил е, че нарушенията са извършени с особена последователност и настойчивост, при грубо погазване на основните начала на гражданското съдопроизводство и превишаване на правораздавателните правомощия. Посочено е, че дисциплинарните нарушения се характеризират със своята системност, многобройност и неоправдана продължителност, както при бездействието, така и при неспазването на процесуалните правила. Съобразявайки разпоредбата на чл. 309 от ЗСВ, интензитета на нарушенията и тяхната многобройност, дисциплинарният състав е определил като съответно дисциплинарното наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“. На основание чл. 319 във връзка с чл. 307, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 и чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, дисциплинарният състав с решението си е предложил на Висшия съдебен съвет да наложи на Р. Ченалова – съдия в Софийски градски съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ЗСВ, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.

С писмо изх. №11-00-016/2014 г. от 03.11.2015 г. председателят на дисциплинарния състав, на основание чл. 320, ал. 1 от ЗСВ, е представил на министъра на правосъдието преписката по дисциплинарно дело № 33/2014 г. по описа на Висшия съдебен съвет, за внасяне в заседание на ВСС. С писмо изх. № 11-00-016/2014 от 09.11.2015 г. от ВСС съдия Р. Ченалова е уведомена за заседанието на ВСС на 19.11.2015 г., на което ще се разгледа предложението на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г. по описа на ВСС и е поканена да се яви за изслушване. Писмото е връчено на Ченалова на 10.11.2015 г.

Решението на ВСС

Решението на дисциплинарния състав към ВСС, в което са обединени трите предложения (двете направени от петчленни състави на членове на ВСС и едно – от министъра на правосъдието), обединени в преписка под № 33/2014 г., за налагане на дисциплинарно наказание на Р. Ченалова, е разгледано по т. 5 от протокол № 57 от заседание проведено от ВСС на 19.11.2015 г. по дисциплинарно дело № 33/2014 г. В заседанието от 19.11.2015 г. от вносителя и член на ВСС Г. Георгиева е направено изложение на основните пунктове на нарушенията, описани в решението на дисциплинарния състав, както и предложението на дисциплинарния състав, предвид събраните доказателства, анализирани в хода на дисциплинарното производство, а именно ВСС да наложи на Р. Ченалова – съдия в СГС, за извършени от нея нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗСВ, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от същия закон „дисциплинарно освобождаване от длъжност“. Направено е обсъждане на представеното от вносителите предложение, като изказванията на Г. Георгиева и на останалите членове на ВСС – Д. Костова, К. Калпакчиев, Д. Узунов, Л. Панов, Г. Карагьозова, Т. Точкова и К. Иванов са подробно описани в решението на ВАС. К. Иванов в изказването си е посочил, че по отношение на второто предложение от 08.01.2015 г., си е направил отвод да не участва в дисциплинарен състав. За да не създаде предпоставки за атакуване на решението на ВСС се е отвел от гласуване и по дисциплинарното дело.

След проведеното обсъждане от членовете на ВСС на заседанието по протокол № 57 от 19.11.2015 г., е подложено на тайно гласуване процесното решение по т. 5 и е прието с 22 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. Решението е прието както следва: „По т. 5 относно: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г. по описа на ВСС, Висшият съдебен съвет реши: Налага на Р. Ченалова – съдия в Софийски градски съд, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т.т. 1, 2, 3 и 5 от ЗСВ, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ “дисциплинарно освобождаване от длъжност“.

В решението си съдът е посочил, че в дисциплинарната преписка се съдържат представени от вносителите на предложенията и събрани в хода на дисциплинарното производство писмени доказателства, справки, копия и извадки по наказателни и търговски дела, по които е работила съдия Ченалова, както и други доказателства, свидетелстващи за хода на дисциплинарното производство и извършените от дисциплинарния състав действия по установяване на нарушенията (съгласно опис на л. 30-41 по адм. дело № 75/2016 г.).

При така установеното тричленният състав на ВАС е приел, че жалбата на Р. Ченалова е частично основателна, в частта й по отношение на две от направените предложения за образуване на дисциплинарно производство, а именно предложенията направени от двата 5-членни състава от ВСС. Счел е, че в посочената част е допуснато съществено нарушение на административно производствените правила съобразно т. 2 от Тълкувателно решение № 7/30.06.2017 г. по т.д. № 7/2015 г. на ОСС от Първа и Втора колегия при ВАС, според която участието на членовете на Висшия съдебен съвет в дисциплинарния състав (Г. Георгиева и Д. Костова), когато същите са и вносители на предложение за налагане на дисциплинарно наказание, е съществено нарушение на административно производствените правила.

Приел е, че оспорването е неоснователно, в частта му по отношение на направеното от министъра на правосъдието предложение за образуване на дисциплинарно производство, тъй като в дисциплинарното производство проведено по това предложение не е допуснато съществено нарушение на административно производствените правила и не е налице хипотезата по т. 2 от Тълкувателно решение № 7/30.06.2017 г. по т.д. № 7/2015 г. на ОСС от Първа и Втора колегия при ВАС. Посочил е, че преценява законосъобразността на процесното решение на Висшия съдебен съвет върху визираните в предложението на министъра на правосъдието дисциплинарни нарушения на привлеченото към отговорност лице, съобразени и анализирани в решение № 10-00-047 от 03.11.2015 г. на дисциплинарния състав и в решение по т. 5 от протокол № 57 от 19.11.2015 г. на ВСС.

Счел е, че издаденото решение на ВСС е законосъобразно и не са налице нарушения при постановяване на акта, съставляващи основания за отмяна по чл. 146 от АПК. Посочил е, че решението е прието от компетентен орган на основание чл. 311, т. 2 от ЗСВ, с изискуемото от закона мнозинство (22 гласа „за“ , 0 „против“, и 0 „въздържал се“, при направен отвод от члена на ВСС К. Иванов), в предписаната от закона форма. Посочил е, че решението е подробно мотивирано и съдържа фактическите и правни основания за постановяването му.

Решението е неправилно

Съгласно разпоредбата на чл. 172а, ал. 2 от АПК към решението си съдът излага мотиви, в които се посочват становищата на страните, фактите по делото и правните изводи на съда. Тази разпоредба в случая е нарушена.

Видно от постановеното от тричленния състав на ВАС решение, в него подробно са описани предпоставките за образуване на дисциплинарно дело № 3/2015 г., извършените действия по образуваните на дисциплинарни дела № 33/2014 г., № 1/2015 г. и № 3/2015 г., както и обединяването им в дисциплинарно дело № 33/2014 г. Описано е съдържанието на решение № 10-00-047 от 03.11.2015 г. на дисциплинарния състав на ВСС, както и съдържанието на решението на ВСС по т. 5 от протокол № 57 от заседание, проведено на 19.11.2015 г. Изложени са изводите, мотивирали съда да приеме, че решението на ВСС е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила. Същевременно в решението не се съдържат фактическите установявания и правните изводи на съда, относно материалната законосъобразност на атакувания акт.

На първо място, с постановеното от тричленния състав на ВАС решение е прието, че жалбата на Р. Ченалова е частично основателна, в частта й по отношение на две от направените предложения за образуване на дисциплинарно производство, а именно предложенията направени от двата 5-членни състава от ВСС, поради допуснато съществено нарушение на административно производствените правила съобразно т. 2 от Тълкувателно решение № 7/30.06.2017 г. по т.д. № 7/2015 г. на ОСС от Първа и Втора колегия при ВАС. Съгласно т. 2 от посоченото Тълкувателно решение, участието на членовете на ВСС в дисциплинарния състав, когато същите са и вносители на предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 312, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 311, т. 2, б.”в” и чл. 307, ал. 2 от ЗСВ за изборните членове на Висшия съдебен съвет, и по чл. 312, ал. 1, т. 4 от ЗСВ за налагане на дисциплинарно наказание на съдия, прокурор, следовател, на административен ръководител или заместник на административния ръководител е съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Както е посочил и тричленният състав на ВАС, дисциплинарното производство срещу Р. Ченалова е образувано по три постъпили предложения до ВСС: 1) предложение вх. № 11.00-016 от 17.12.2014 г. от членовете на ВСС Г. Георгиева, С. Найденова, Д. Узунов, Д. Костова и К. Неделчева, 2) предложение вх. № 11-00-001 от 08.01.2015 г. от членовете на ВСС Д. Узунов, Р. Боев, Г. Колев, Ю. Колева и М. Кожарев и 3) предложение вх. № 11-04-6 от 05.02.2015 г. на министъра на правосъдието. Членовете на Висшия съдебен съвет – Г. Георгиева и Д. Костова, участващи в дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г. (към което са присъединени останалите две дисциплинарни дела), са вносители единствено на първото предложение. Вносители на предложението въз основа на което е било образувано дисциплинарно дело № 1/2015 г. са други членове на ВСС. Поради това неясно защо съдът е достигнал до извод за наличие на съществено нарушение на административно производствените правила по посоченото предложение. Същевременно съдът не е обсъдил и не е формирал извод по отношение на доводите на жалбоподателката за наличие на заинтересованост на члена на дисциплинарния състав Г. Георгиева, направени от нея още в хода на дисциплинарното производство.

С обжалваното в първоинстанционното производство решение на ВСС на магистрата е наложено дисциплинарно наказание по повод десет отделни дисциплинарни нарушения. В представената от административния орган преписка по издаването на акта се съдържат документи, приети като доказателства по делото, касаещи деянията приети за дисциплинарни нарушения и послужили като основание за издаване на решението. Съдът е посочил, че се произнася единствено по установените от ВСС дисциплинарни нарушения, основаващи се на предложението на министъра на правосъдието и решението на дисциплинарния съвет, но в решението не е очертано кои именно са те. Липсват собствени за съда фактически установявания, касаещи всяко от нарушенията, както и правни изводи досежно всяко едно от тях, в подкрепа на направеното от съда заключение, че нарушенията са доказани. Съдът не е изложил, кои от описаните в решението на дисциплинарния състав, съответно – в решението на ВСС факти приема за установени, съставляват ли те дисциплинарни нарушения и ако да – правилно ли е квалифицирано всяко от тях.

Липсва обсъждане и анализ на всяко едно от нарушенията. Конкретно съдът не е изложил, счита ли и защо, че от съдия Ченалова са извършени „действия и бездействия, които неоправдано забавят производството“, изразяващи се в: – допусната забава в администрирането на частни жалби, депозирани от „Белведере дистрибуция“ ЕООД и „Домейн Менада“ ЕООД срещу актове, постановени в хода на производството по т.д. № 6907/2014 г. по описа на СГС (описано като дисциплинарно нарушение в т. ІІ от решението на дисциплинарния състав); – немотивирано отлагане на насрочено за 25.06.2014 г. от съдия Ченалова събрание на кредиторите на „Перчемлиев“ ЕООД и непостановяване на определение по чл. 692, ал. 4 от ТЗ по т.д. № 4887/2011 г. по описа на СГС (описани като дисциплинарни нарушения в т. VІІ и т. VІІІ от решението на дисциплинарния състав); – несвоевременно администриране на въззивна жалба по производството срещу решение по т.д. № 649/2011 г. по описа на СГС, с което се открива производство по несъстоятелност на „София Риал Естейтс“ на 21.09.2012 г. (описано като дисциплинарно нарушение в т. ІХ от решението на дисциплинарния състав); – неизпълнение решението на събранието на кредиторите досежно назначаване на избраното от тях лице за постоянен синдик по т.д. № 3641/2011 г. по описа на СГС (описано като дисциплинарно нарушение в т. Х от решението на дисциплинарния състав). Липсва извод правилно ли е квалифицирано всяко едно от тези действия като дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 2 от ЗСВ.

В решението не е посочено счита ли за установено съдът, че от съдия Ченалова е извършено предварително уведомяване на временния синдик по т.д. № 6907/2011 г. по описа на СГС и ако да – съставлява ли посоченото действие „нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати“ (описано като дисциплинарно нарушение в т. V от решението на дисциплинарния състав), съответно правилна ли е квалификацията на посоченото нарушение.

Липсват собствени фактически установявания и правни изводи и относно посоченото в т. VІ от решението на дисциплинарния състав дисциплинарно нарушение, касаешо нарушаване неприкосновеността на адвокатската тайна и квалифицирано като дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ – „неизпълнение на други служебни задължения“. Поради това направеният в решението извод, че оспорването трябва да бъде отхвърлено, е необоснован.

Съдържанието на обжалваното решение не отговаря на изискването на чл. 172а, ал. 2 от АПК. Процесуалните правила относно съдържанието на съдебния акт са съществени, а нарушаването им го опорочава – чл. 209, т. 3, пр. 2 от АПК. Отхвърлянето на жалбата, при липса на фактически установявания и правни изводи на съда досежно материалната законосъобразност на оспорения акт, препятства възможността на настоящата инстанция да извърши проверка на правилността на първоинстанционното решение относно приложението на материалния закон. Преценката на доказателствата и излагането на изводи по същество за първи път в касационната инстанция би довело до ограничаване правото на участие на страните в делото, респективно би ги лишило от същинската касационна проверка относно законосъобразното провеждане на съдебното производство по обжалване на процесния акт.

Това налага решението да бъде отменено, а делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг тричленен състав на ВАС, който да се произнесе по оспорването, като изложи мотиви по всички правнорелевантни факти, в съответствие с изискването на 172а, ал. 2 от АПК.

 

About De Fakto

Проверете също

Единодушно Пленумът на ВСС допусна за обсъждане второто предложение за отстраняване на Гешев  (допълнена)

Главният прокурор: Не мислете, че като минат през прокуратурата няма да дойдат и за вас …

Адв. Петър Славов: За политическите права на хората с увреждания

  Адв. Петър Славов,  член на Висшия адвокатски съвет със съвещателен глас,  докторант по „Конституционно …

Един коментар

  1. калина

    Що се хабите да копирате решението. Достатъчно беше един линк да се даде. Но на това му се вика явно „професионално отразяване“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

four × five =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.