Последни новини
Home / Законът / Жалбата срещу избора на председател на СГС: В 9 вота кадровиците зачитаха гласа на съдиите, какво се промени?!

Жалбата срещу избора на председател на СГС: В 9 вота кадровиците зачитаха гласа на съдиите, какво се промени?!

Defakto.bg

Съдийското самоуправление бе водещ мотив и при избора на Георги Чолаков за шеф на ВАС

Номинираният от Общото събрание на СГС за техен председател Евгени Георгиев, неизбран от съдебния съвет, изпрати жалба до Върховния административен съд, както предварително бе обявил.

В нея Георгиев (на снимката горе) заявява, че решението на поста да бъде избран конкурента му Алексей Трифонов нарушава правилата, не съответства на целта на закона, противоречи на принципите за последователност и предвидимост и е немотивирано.

Твърденията си съдията от СГС е мотивирал много обстойно. А като доказателства сочи предубедеността на кадровика Боян Новански спрямо него, за което Георгиев му бе поискал отвод, отказан от Новански. Както и наличието на втори, анонимен член на ВСС, с очевидни предварителни предпочитания към Алексей Трифонов (тъй като е водил с този кандидат предварителни разговори за неговото самономиниране), но участвал в гласуването миналия вторник. Освен че без тези два гласа нужното мнозинство в Съдийската колегия на ВСС не би било постигнато (миналия вторник Трифонов събра 9 „за“), твърде вероятно е Новански и „другият“ да са повлияли и на вота на други колеги, сочи Евгени Георгиев.

Фактите около Новански и „анонимния“ от ВСС са достатъчно известни.

Особено любопитен обаче е прегледът, направен в жалбата, как досега, от октомври м.г., този състав на Съдийската колегия ВИНАГИ е излизал с мотиви за зачитане на съдийското самоуправление в проведените досега 9 избора на административни ръководители, включително и при избора на Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд. А сега, при вота за СГС, ЗА ПЪРВИ ПЪТ съдийският глас е бил отхвърлен и то без мотиви за това.

Изборът на председател днес е тема и на извънредно Общо събрание на СГС.

Обжалването на кадровото решение на ВСС вече спира изпълнението на решението му, освен ако Върховният административен съд не постанови предварително изпълнение.

От жалбата на Евгени Георгиев:

Факти и нарушения

Не може да участва в административно производство длъжностно лице, което е заинтересовано от изхода му или има с някои от заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговото безпристрастие. В тези случаи по свой почин или по искане на някой от заинтересованите то може да бъде отведено (чл. 10, ал. 2 от АПК).

Този принцип на безпристрастност важи и за членовете на ВСС (чл. 35, ал. 1-2 от ЗСВ; т. II.2 от Решение на КС 10/2011 г.; мотивите към т. 2 на ТР на ВАС 7/30.06.2017 г. по т. д. 7/2015 г.). Ако са били налице основанията за отвод за член на ВСС и той не се е отвел и така се е формирало мнозинство или кворум за вземането на решението, това е съществено нарушение на административно-производствените правила (т. II.2 от Решение на КС 10/2011 г.).

Твърдя, че в случая при вземане на процесното решение са били налице основания за отвод на двама членове на СК на ВСС. Това са:

а) г-н Боян Новански;

б) членът на ВСС, с когото съдия Трифонов е бил в един кабинет, и, който е предложил на съдия Трифонов да се кандидатира за председател на СГС или го е помолил да си помисли за това.

Ако тези двама членове на СК на ВСС не бяха участвали в изслушването ни и гласуването, съдия Трифонов в най-добрия случай би получил седем гласа, а необходимото мнозинство за вземане на решение е осем гласа. Ето защо с неотвеждането на тези двама члена на СК на ВСС е било допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила.

Защо са били налице основанията за отвод на тези двама членове на СК на ВСС? Основание за отвод на член на ВСС е всяко обстоятелство, което поражда съмнение в неговата безпристрастност (чл. 35, ал. 1 от ЗСВ).

Наличие у г-н Боян Новански на предубеденост към моята кандидатура

От осъществените факти се установява, че г-н Боян Новански е изнесъл неистински факти по отношение на закупени, продадени и декларирани от мен акции. Тези неистински факти поставят под съмнение почтеността ми.

Съгласно чл. 1946, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, при събеседването с кандидат за административен ръководител членовете на СК на ВСС преценяват неговите нравствени качества. Несъмнено почтеността е основно нравствено качество. Като е изнесъл неистински обстоятелства относно почтеността ми, г-н Новански е създал неверни представи не само у самия себе си, но и у останалите членове на СК на ВСС относно нравствените ми качества. Това без съмнение си проличава и от коментарите на двама от членовете на СК на ВСС – съдия Боян Магдалинчев и съдия Даниела Марчева.

Наличие на предубеденост към мен у неизвестния член на СК на ВСС, с когото съдия Трифонов е бил в един кабинет, и който е предложил на съдия Трифонов да се кандидатира за председател на СГС или го е помолил да си помисли за това

Предложения за назначаване на председател на окръжен съд могат да правят само: а) Общото събрание на съдиите от окръжния съд; б) министърът на правосъдието; в) кандидатът за заемане на длъжността (чл. 169, ал. 3, т. 2, 5, и 6 от ЗСВ). Изброяването на предложителите е изчерпателно. То е било въведено с измененията на ЗСВ, публ. ДВ, бр. 62/2016 г. и влязло в сила на 09.08.2016 г.

Каква е била целта на законодателя, като е изброил изчерпателно кръга на лицата, които могат да правят предложения за председател на съд?

Целта е била да осигури безпристрастността на СК на ВСС като изрично изключи членовете й от кръга на предложителите на председатели на съдилища.

До този извод се достига, като се използват систематично и историческо тълкуване.

Изказването на г-н Данаил Кирилов, председател на правната комисия на НС, пред тази комисия на 19.07.2016 г. е напълно недвусмислено.

При обсъжданията на текста на чл. 169, ал. 3 от ЗСВ той е заявил: ,,[к]ой прави предложения? За пръв път имаме регламент за това кой прави предложения. И виждате, че имаме ограничен кръг на предложители.

Принципът са съответното общо събрание, министърът на правосъдието и самият кандидат. Тук изключваме всяка друга хипотеза, някой друг да предложи въпросния кандидат. Тоест, трябва да си дадем ясно сметката, че изключваме всички други възможности.

По-късно в заседанието на комисията отново относно предложителите на председатели на съдилища, г-н Данаил Кирилов заявява: [н]ие, ако толкова вярвахме на Висшия съдебен съвет, щяхме да му дадем възможност той да предлага кандидати по съответните колегии“.

Следователно целта на законодателя е била да ограничи кръга кой може да предлага председатели на съдилища, за да гарантира безпристрастността на СК на ВСС.

В настоящия случай член на СК на ВСС е разговарял със съдия Трифонов преди кандидатирането му на 07.06.2018 г., като му е предложил да се кандидатира за председател на СГС или го е помолил да си помисли за това. С това свое поведение този член на СК на ВСС явно показва положителна предубеност към кандидатурата на съдия Трифонов, което не е допустимо в една състезателна процедура, каквато е изборът на председател на СГС, в която има възможност да участват и други кандидати.

Ето защо този член на СК на ВСС е следвало да се отведе от участие при изслушването от СК на ВСС на кандидатите за избор на председател на СГС на 27.11.2018 г. Той не направи това. Така той наруши чл. 35, ал. 2 от ЗСВ.

И по отношение на двамата членове на СК на ВСС е налице и обективният критерий. Първо, защото, ако те не участваха в гласуването не би се формирало мнозинство за вземане на решението. Второ, СК на ВСС е колективен орган от 14 членове. Не познавам взаимоотношенията между тях, но е възможно двамата членове, за които са налице основания за отвод, да са повлияли и на други членове на СК на ВСС при избора чрез:

а) въпросите и изказванията при гласуването на 27.11.2018 г.;

б) въпросите и изказванията при неуспешния избор на 13.03.2018 г. (за близка хипотеза вж. §§ 79-89 от Решение на ЕСПЧ, Голяма камара по делото Морис срещу Франция (Morice v. France).

Ето защо твърдя, че решението на СК на ВСС от 27.11.2018 г. по отношение на избора на председател на СГС е постановено при съществено нарушение на административно-производствените правила. Затова моля да го отмените.

Двойният аршин на ВСС за съдийското самоуправление

На 22.05.2018 г. Общото събрание на СГС ме предложи за председател на съда. На него присъстваха 64 съдии с право на глас, като 53 гласуваха за предложението, а 11 против. Затова участвах във втората процедура за избор на председател на СГС.

На 19.11.2018 г. беше проведено Общо събрание на съдиите от СГС за изслушване на кандидатите за председател на СГС. След изслушването на кандидатите, съдиите изразиха подкрепата си за тях чрез гласуване. В гласуването участваха 92 съдии от 125 съдии с право на глас. Участието на съдиите в събранието е било 73,6% (92/125×100). Една част от неприсъствалите съдии са били в краткотраен или продължителен платен годишен отпуск, други са били в продължителен неплатен годишен отпуск, а трети са били в отпуск поради бременност и майчинство.

Алексей Трифонов (вляво) и Евгени Георгиев

От гласувалите 92 съдии: 25 съдии гласуваха за съдия Трифонов; 56 за мен; трима съдии гласуваха и за двама ни; осем съдии гласуваха против двама ни.

Или за съдия Трифонов гласуваха 28 съдии (25+3) – 30,43 % от гласувалите съдии (28/92×100) – а за мен гласуваха 59 съдии (56+3) – 64,13% от гласувалите съдии (59/92×100). Следователно повече от два пъти по-висока е подкрепата за мен от тази за съдия Трифонов, изразена от съдиите в СГС чрез Общото му събрание.

По време на изслушването ни пред СК на ВСС на 27.11.2018 г. съдия Шекерджиев подкрепи кандидатурата ми. Един от мотивите му беше подкрепата за мен от Общото събрание на съдиите от СГС (пълния стенографски протокол от заседанието на СК на ВСС от 27.11.2018 г.).

Междувременно, на 06.11.2018 г., само три седмици преди избора на председател на СГС, СК на ВСС е провела избор за председател на Районен съд Дупница. При избора съдия Пашкунова е заявила, че подкрепя кандидатурата на съдия Димитров, защото ,,[н]е на последно място е и обстоятелството, че колегата е предложен от Общото събрание и е подкрепен единодушно от всички съдии, с които той е работил, което значи, че на него му е гласувано доверие и той има необходимата подкрепа при осъществяване на функциите на административен ръководител, ако бъде из б р а н. След нея се е изказал съдия Кояджиков, който е заявил: ,,[а]з също ще подкрепя г-н Димитров за председател на PC Дупница, като моите мотиви са абсолютно идентични с тези на колегата Пашкунова“ .

По-късно се е изказал и съдия Чолаков. Той е заявил: ,,[к]олеги, аз смятам, че без това да е някакъв упрек към колегата Гиздова, действително при абсолютно равностойни кандидати, които бяха пред нас, кандидати, които притежават съответните професионални и нравствени качества, няма как да не натежи становището на колектива. Колективът всъщност е излъчил този човек за свой кандидат.

Съдия Керелска също е подкрепила кандидатурата на съдия Димитров. Тя е заявила: [н]а първо място, за мен е от особено значение обстоятелството, че неговата кандидатура е издигната и единодушно подкрепена от Общото събрание на PC-Дупница“.

По-малко от седмица преди това, на 30.10.2018 г. СК на ВСС е провела избор на председател на Административен съд Бургас. В него съдия Панов е подкрепил кандидатурата на съдия Чавдар Димитров, като е заявил: „[в] този смисъл ще ви призова да направим избор, който във всички случаи е подкрепен, видно и от общото събрание на колегите, които единодушно са подкрепили колегата в неговата амбициозна визия за ръководството на съда“.

В това заседание съдия Чолаков също е подкрепил кандидатурата на съдия Димитров. Той е заявил: ,,[т]ой е член на колектива на този съд и подкрепата, която получава не е случайна “.

Съдия Боряна Димитрова също се е изказала в подкрепа на съдия Чавдар Димитров. Тя е заявила: „впечатляваща е концепцията му и чувството за принадлежност към колектива е това, което ще бъде неговият двигател и със сигурност ще успее да изпълни една голяма част от концепцията, която ни е предложил“.

Подобно мнение съдия Димитрова е изразила и три седмици по-рано, при избора на председател на Окръжен съд Перник, като е заявила по отношение на кандидата съдия Калин Баталски: [н]е без значение е това, че той има подкрепата на съдиите от Окръжен съд Перник.

Съдия Дишева също е подкрепила кандидатурата на съдия Баталски. Тя е заявила: ,,[ф]акт е, че той към настоящия момент е съдия в окръжен съд. При други обстоятелства, това за моето лично гласуване би било проблем, но на първо място, в конкретния случай няма друг кандидат за избора. На следващо място, колегата Баталски е получил подкрепата на съдиите от съда. Считам, че тези обстоятелства са достатъчни, за да се подкрепи неговата кандидатура и да бъде избран за председател на окръжния съд, независимо от факта, че той към настоящия момент не е съдия в този съд, не без значение е, разбира се, и обстоятелството, че в значителна част от професионалната си кариера той е работил в района на Окръжен съд-Перник“.

На 17.07.2018 г. е бил проведен избор за председател на Районен съд- Златоград. След изслушването на единствения кандидат, който е бил от Районен съд-Ардино, съдия Боряна Димитрова е мотивирала подкрепата си за кандидата. Тя е заявила: [о]свен това, за мен е изключително важно, че той е подкрепен с пълно единодушие от Общото събрание на Районен съд-Смолян, в случая, предвид разпоредбата на чл. 79, ал. 1 от Закона за съдебната власт“.

Около шест месеца по-рано, на 23.01.2018 г. е бил проведен изборът за председател на Окръжен съд Бургас. В подкрепа на кандидата съдия Росица Темелкова се е изказала съдия Марчева. Тя е заявила: ,,[и] затова в случая така или иначе моето принципно решение е да гласувам винаги за административни ръководители тези, които Общото събрание посочи, за мое голямо щастие и късмет в случая съвпада с избора на Общото събрание на съдиите, за което много се радвам“.

Три месеца преди това, на 19.10.2017 г. е било проведено изслушването на съдия Чолаков от Пленума на ВСС, когато е било прието предложението до Президента на Република България съдия Чолаков да бъде назначен за Председател на ВАС. При това изслушване съдия Имова е задала въпрос на съдия Чолаков, като е направила и следния коментар: ,,[у]важаеми г-н Чолаков, Вие получихте широка подкрепа в резултат именно на въведения нов принцип в Закона за съдебната власт за избор на административни ръководител, а именно доверието на колектива на Върховния административен съд. Това доверие се измерва с една максимална подкрепа повече от 2/3 от Вашите колеги Ви издигнаха за кандидат в избора за председател на Върховния административен съд.

Отделно от това, Вие получихте максимална степен на доверие от Пленума на ВАС и след изслушването на Вашата концепция…’’’ .

Така от сформирането на настоящия състав на СК на ВСС до избора на председател на СГС на 27.11.2018 г., десет от членовете на СК на ВСС са подкрепяли кандидати, които са имали подкрепата на Общото събрание на съдиите от съответния съд. Това са: съдия Димитрова, съдия Дишева, съдия Имова, съдия Керелска, съдия Кояджиков, съдия Марчева, съдия Панов, съдия Пашкунова, съдия Чолаков и съдия Шекерджиев.

Нито веднъж в проведените девет избора на административни ръководители от настоящата СК на ВСС, членовете на СК не са избирали за председател на съд, кандидат, който не е имал или е имал по-ниска подкрепа от Общото събрание на съдиите от съда спрямо другия кандидат. Това не се е случило и при предлагането от Пленума на ВСС на Президента на Република България да назначи съдия Чолаков за Председател на ВАС. За пръв и засега единствен път това се случи при избора на председател на СГС на 27.11.2018 г.

При изслушването ни пред ВСС на 27.11.2018 г. членовете на ВСС, които се изказаха в подкрепа на съдия Трифонов не заявиха с какво неговата управленска компетентност е по-голяма от моята. Нещо повече, те не изложиха и мотиви защо не гласуват за мен и с какво моята кандидатура е по-слаба.

Без мотиви

Липсата на мотиви е самостоятелно основание за обжалване на решението на СК на ВСС.

Обжалваното решение няма мотиви поради две причини. Първо членовете на СК на ВСС, които формираха мнозинство, не отграничиха ясно с какво управленската компетентност на съдия Трифонов е по-голяма от моята след като от девет години той не работи в СГС. Те не направиха това и по отношение на останалите два критерия – професионална компетентност и нравствени качества.

Второ, съгласно чл. 34, ал. 3, изр. 3 от ЗСВ, за мотиви на решението, с което не се приема направеното предложение, се смятат отрицателните изказвания на членовете на СК на ВСС срещу него. В случая нямаше отрицателни изказвания срещу предложението на Общото събрание на съдиите от СГС да бъда избран за председател на СГС. Ето защо процесното решение е немотивирано. Затова моля да го отмените и на това основание.

About De Fakto

Проверете също

Шест неправителствени организации зоват президента за вето на промените в ЗСВ за спешно изваждане на НСлС от прокуратурата

 Аргументът, че НС е длъжно „да разтърве“ Гешев и Сарафов, подсказва порочни цели, които нямат …

От „Правосъдие за всеки“ обявиха, че менторството на Пеевски над съдебната реформа е червена линия, която няма да пресекат

Най-важната задача пред народните представители в този момент е приемането на редовен бюджет за 2023 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

nineteen + 15 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.