Последни новини
Home / Законът / Последно, от правна комисия: И невинни подлежат на гражданска конфискация, сроковете за проверките ще чакат ВКС (допълнена)

Последно, от правна комисия: И невинни подлежат на гражданска конфискация, сроковете за проверките ще чакат ВКС (допълнена)

Defakto.bg

Полуорязан, но пределно ясен, проектът на Данаил Кирилов за гражданската конфискация бе приет от правната комисия за второ четене. Предстои гласуването му в пленарна зала.

Остават поправките, които зачертават тълкувателното решение на Върховния касационен съд и безалтернативно обявяват, че прекратяването на наказателното дело или окончателното оправдаване не са пречка за осъществяване на гражданската конфискация. Каквато, бе подчертано, винаги е била автентичната воля на законодателя. Но те няма да имат обратна сила.

Отпадат промените, увеличаващи срока за имотната проверка, извършвана от КПКОНПИ, както и категоричното им обявяване за инструктивни, то ест пожелателни. Като този път председателят на правната комисия Кирилов подчерта, че го прави „в знак на институционално отношение заради неприключилото тълкувателно дело на ВКС (за характера на същите срокове – б.р.).

И още – правната комисия се отказа скорострелно, в „режим на спешност“ да обсъжда и втория проект за гражданската конфискация с вносители Данаил Кирилов и Хамид Хамид (който извади общинските съветници от антикорупцията и вкарва ред бунещи духовете други поправки). Тези поправки явно ще се дебатират догодина, но отказ от тях няма.

Въпреки че емоциите в правната комисия и днес бяха налице, за разлика от миналата седмица, когато съдът бе буквално хокан и обвиняван, че се е опълчил срещу правовата държава, този път тонът спрямо ВКС бе значително смекчен и видимо умиротворен.

Противостоянето бе най-вече по линията управляващи (плюс ДПС) срещу опозиция (БСП) – нещо, нормално и очаквано в политиката. Ако не беше едно НО – покрай това за пореден път чухме откровени възгледи на депутати за правоохранението и правоприлагането.

Тълкувателен закон или Закон за изменение и допълнение (ЗИД)? (И за олигарсите)

След предварително огласените заявки за оттегляне на текстове от проекта „Кирилов“, вносителят сам постави на дебат въпроса как да се именува въпросното законотворчество – ЗИД, както беше приет на първо четене, или за второ да стане тълкувателен закон (парламентът има право на автентично тълкуване, друг е въпросът, че почти не го е правил).

Съмнявам се дали за второ четене от ЗИД можем да направим тълкувателен закон, обяви Хамид Хамид.

Обади се Крум Зарков (БСП) и се почна…

„Когато преди седмица предупредихме, че бързането може да доведе до лоши резултати, имахме предвид и това. Днес е налице объркване. В последния си демократичен период България познава един тълкувателен закон на Народното събрание. Но тълкувателен закон на парламента по отменен вече закон (за незаконното богатство) след тълкувателно решение на ВКС историята ни не познава и се надявам да не познава!“, каза Зарков. И попита каква все пак е волята за „обратната сила“ на поправките – да я има или да я няма?

Димитър Лазаров (ГЕРБ) реагира: „Волята беше ясно изразена през 2012 г. и 4 години нямаше проблем с това. А каква е вашата воля, моля обсъждайте с вашите избиратели, ако се срещате с тях!“

Данаил Кирилов се разгневи: „Волята ми е била да не се прекратяват проверки срещу видни олигарси, а г-н Зарков може да стане техен виден защитник. Днес ме обвиняват, че съм болшевик, Дзержински, че съм имал неандерталска глава и какви ли не недостойни неща!“

„Кои параграфи оттегляш, все пак?“, реагира Зарков.

„Ти можеш да напуснеш заседанието, няма да му се отрази!“, отговори Кирилов.

„Ти ще напуснеш преди мен!“, не остана длъжен Зарков.

В крайна сметка проектът остана за изменение и допълнение, ЗИД.

Заради повдигнатия въпрос за „олигарсите“ обаче тук вмъкваме и друга реплика на председателя Кирилов. „Миналата седмица разбрахме, че 1 производство е прекратено (делото за гражданска конфискация на Христо Бисеров, на първа инстанция в СГС), сега неофициално се говори, че производствата срещу Огнян Донев и Гриша Ганчев са застрашени от прекратяване“. Това изявление до края си остана енигматично – наказателните производства срещу Донев и Ганчев не са прекратени, а още няма и присъди на първа инстанция, т.е. на пръв поглед поне те не попадат в обхвата на тълкуването на ВКС. Председателят на КПКОНПИ Пламен Георгиев, който би трябвало да знае най-добре как стоят нещата с двамата цитирани от гледна точка на гражданската конфискация, отказа на журналистите да коментира конкретни производства.

Зачертаното тълкуване на съда

Всички от правната комисия без БСП подкрепиха категоричния запис, че и онези, които прокуратурата се е отказала да преследва за престъпления или са обявени за невинни от съда, ще подлежат на гражданска конфискация (ако КПКОНПИ е започнала и продължила това производство срещу тях).

Конкретно в новия антикорупционен закон:

В чл. 153 се създава ал. 6:
„(6) Не съставляват законова пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобитото имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство или влизане в сила на присъда, с която подсъдимият е признат за невинен за престъпления, посочени в разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от закона.

Всички единодушно обаче подкрепиха отпадането на следващия текст:

(7) Неспазването на срока за извършване на проверка по чл. 112, ал. 1 не води до прекратяване на производството пред съда, не е основание за недопустимост на исковете по ал. 1 и не погасява материалното право на държавата за отнемане на незаконно придобитото имущество.“

Забележка: по този именно въпрос има висящо тълкувателно дело на ВКС, в което върховните съдии трябва да кажат дали срокът за имотната проверка на КПКОНПИ (и по трите закона за гражданска конфискация – „Петканов“, за незаконното богатство и действащия антикорупционен закон) са инструктивни – пожелателни, или преклузивни – задължителни.

А пътьом в комисията се разви следният дебат.

Шефът на КПКОНПИ Пламен Георгиев обяви: „Очакваме тълкувателно решение на съда. Действително до настоящия момент в огромната част от случаите ВКС вече е заявявал, че срокът е инструктивен. За мен предметът на това тълкувателно решение за едно невъзникнало право е неясен, но ВКС преценява. Няма орган в дъжавата, при който срокът за извършване на проверка да е преклузивенл така е включително и с НАП“.

Върховният съдия Борислав Белазелков каза: „Оттеглянето е разумно не заради тълкувателното решение на ВКС. Смятах да говоря за това във връзка с втория закон. По него ще има дебат за давността и задължително – за сроковете. Добре е волята да се формира тогава, когато имате яснота по втория проект“.

Данаил Кирилов: „Да, това е бъдещ дебат и следва да отделим значително внимание на този въпрос и да стигнем до еднозначно разрешение, за да няма спекулации“.

Крум Зарков: „Волята на законодателя през 2012 г. за мен е пределно ясна, тя е да може да се пристъпи към гражданска конфискация и без присъда. Но след тълкувателното решение на ВКС се създаде паника у законодателя, която ще доведе до повече въпроси и проблеми, включително пред КПКОНПИ. Ал. 6 според мен няма причина да съществува, ал.7 е оттеглена, целият параграф да отпадне!“

Хамид Хамид: „Правото на законодателна инициатива е основно конституционно право и не може да се нарича паника!“

Крум Зарков: „Уважаеми и много чувствителни колеги, г-н Хамид, прав сте, има конституционно право, не го оспорвам, оспорвам внасянето в сряда и разглеждането в петък. Волята е ясна, но проект за конкретни случаи не се прави“.

Християн Митев (Обединени патриоти): „Аз ще подкрепя ал.6 . Явно не всичко е ясно, след като има тълкувателно решение на ВКС. Не виждам нищо скандално законодателят да разясни волята си, когато е налице тълкуване в друга посока от страна на ВКС“.

Явор Божанков (БСП): „Ставащото показва, че имаме проблем със закодателната дейност и оценката за въздействие, за една година правим три промени в нов закон, това не е устойчивостта и сигурността, която искат гражданите и бизнесът“.

Хамид Хамид: „Нека преди да тълкуваме закони, да погледнем мотивите към тях! Не можем да кажем, че корупцията в България е приключила, да закрием КПКОНПИ, да закрием и правната комисия и край. В последно време дебатът стана твърде полярен“. После даде странен пример как едно наказателно дело може да бъде прекратено и само защото при претърсването не присъствали поемни лица. (От което присъстващите останаха с впечатлението, че въпросният контрол за законосъобразност на действията на разследващите, включително и срещу подхвърляния на улики, може би е… излишен, формален или господ знае какъв. Разбира се, само впечатление).

Правната комисия прие също, че:

В § 5 от преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Неприключилите до влизането в сила на този закон проверки и производства пред съда във връзка с отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, както и производства по установяване на конфликт на интереси и налагане на административни наказания, се довършват по досегашния ред от Комисията.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Неприключилите проверки и производства пред съда по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество се довършват по реда на този закон.“

Без обратна сила, тълкувателното решение на ВКС ще важи за броени дни

Придаването на обратна сила на промените също бе зачертано, по техникатта гласуване „против“. Въпросът бе какво означава това и в какъв период от време все пак ще се прилага тълкуването на ВКС, задължително за всички.

Приканен да вземе становище, Пламен Георгиев каза: „В гражданското производство не действа принципът на наказателния процес за прилагането на по-благоприятния закон. Рискът е за прекратените вече на база тълкувателното решение на ВКС производства, ако това прекратяване междувременно бъде потвърдено от горната инстанция… Има около 20 случая, само за един знам, че е прекратен“.

Данаил Кирилов обяви: „Няма да гласувам за това си предложение, ще го прехвърля върху съвестта на правоприлагащите институции!“

Излиза, че „пречката“ да се конфискуват имоти на невинни (чиито дела са прекратени или саоправдани с влезли в сила присъди) ще важи от 7 декември 2018 г., откогато е в сила тълкувателното решение на ВКС до… Може би до края на 2018-а, зависи кога в „Държавен вестник“ ше излязат промените в антикорупционния закон. Защото че мнозинството в пленарната зала ще ги подкрепи и то още тази седмица, не подлежи на съмнение.

About De Fakto

Проверете също

ССБ уточнява: Пленумът на ВСС може да бъде заменен от извънредно Общо събрание на Съдебния и Прокурорския съвет

В допълнително становище на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България  по законопроекта за …

ВКС потвърди: Прокуратурата дължи обезщетение от 150 000 лв. за лихви върху „ задържани“ средства по незаконно обвинение

Състав на ВКС потвърди задължение  на прокуратурата да заплати  150 000 обезщетение за лихви на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

eighteen − 13 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.