Последни новини
Home / Законът / Адвокатите от ФОБА: ВСС се провали в управлението на електронния достъп до делата

Адвокатите от ФОБА: ВСС се провали в управлението на електронния достъп до делата

Defakto.bg

279 адвокати,  организирани във Фейс общност на българските адвокати (ФОБА), са подписали и изпратили поредно писмо до ВСС и МП за сериозни  проблеми, които осуетяват  електронния  достъп до дела и информация в съдилищата от  цялата страна. Те категорично  подновяват исканията за единни правила, които да гарантират, че е-правосъдие не е химера.

 Чрез серия сигнали по темата ФОБА успяха да привлекат вниманието на  Министерството на правосъдието и  ВСС за необходимостта от спешни мерки,  годни да направят реален дистанционния достъп до делата.   Питаха: „34 милиона бяха дадени за електронно правосъдие, къде е то?“, а в понеделник  министър Цачева организира   среща с адвокатите в  министерството  на която присъства и  представляващият ВСС  г-н Боян Магдалинчев.

Министър Цачева обеща, че МП  ще е  медиатор за решаване на проблема, а г-н  Магдалинчев пое ангажимент ВСС да се  заеме изкъсо с въпроса.

Тъй като обаче, проблемите  рефлектират  изцяло върху адвокатурата,  както и за да се пресече евентуалното разводняване на проблеми и обещания,   в новото писмо адвокатите  са очертали многобразие на безредието и  какво е нужно да се  направи за  отстраняването му.   Не пестят мнение,  че досегашното управление на ВСС на  електронния достъп до дела и информация,  е пълен провал.

За информация пълният текст на писмото до ВСС и МП:

ПИСМО

От ЧЛЕНОВЕ НА Фб ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДВОКАТИ (ФОБА)

Уважаеми Членове на Висшия съдебен съвет /ВСС/,

В края на януари 2019 г. близо 200 Адвокати от цялата страна /от колегии – София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Перник, Шумен, Русе, Силистра, Смолян, Велико Търново, Паразджик, Хасково, Добрич, Търговище, Сливен, Разград, Кърджали/ Ви сезирахме с Искане за въвеждане на работещи и единни за всички съдилища и за всички адвокати правила за достъп до електронните досиета на делата и електронен достъп до информация.

Тъй като, на основание чл.16 от Закона за съдебната власт, ВСС представлява съдебната власт, определя организацията на работата на съдилищата и обезпечава технически тяхната дейност, то с настоящото писмо искаме да изложим конкретни проблеми, които срещаме при работата си в съдилищата в цялата страна, свързани с електронния достъп до дела и информация.

С протокол 10 от 25.02.2016 г. ВСС /предходен състав/ е приело решение за утвърждаване на Правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България“, разработени в рамките на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“ по договор за безвъзмездна помощ №13-33-2/27.12.2013 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Правилата са приети без никакво обсъждане, дори не е посочено гласуването в протокола, а директно приемането. От протокола за приемане на правилата не става ясно дали изобщо Адвокатурата е взела участие в подготовката на правилата. Нито при решаването от ВСС, нито в самите Правила е указано на какво точно основание се приемат.

Създаденият портал https://ecase.justice.bg/ за електронно правосъдие на практика към днешна дата НЕ РАБОТИ.

От изброените 184 съдилища в страната в списък при портала, едва за 21 съдилища е посочено, че са свързани към портала за електронно правосъдие, което означава под 12 % от съдилищата в страната, въпреки извършваните вече 6 години разработки за милиони. Дори и тези съдилища, които са свързани, НЕ РАБОТЯТ ПО НАЧИН, КОЙТО ДА ОСИГУРЯВА УНИФИЦИРАН ЗА ВСИЧКИ АДВОКАТИ ДОСТЪП ДО ПЪЛНИ СЪДЕБНИ ДОСИЕТА.

Всички останали 163 съдилища въвеждат и прилагат собствени правила, тъй като не е налице ясно указание от ВСС за прилагане на временни правила до въвеждане на електронния портал за всички съдилища. Съдилищата в гр.Пловдив и Стара Загора не допускат до електронни досиета или електронна информация адвокати, извън местните колегии. Адвокатите от Пловдивската адвокатска колегия могат да получават електронно протоколи, а понякога и книжа по дела само, ако заплащат такса за електронна пощенска кутия на домейн, регистриран на Адвокатска колегия – Пловдив и това е уредено чрез Вътрешни правила, публикувани на сайта на съда /например ОС – Пловдив https://www.os-plovdiv.com/Frames/zapovedi/V.Pravila-UD.pdf/. В другите съдилища ежедневно се срещаме с изобретателност извън закона, която създава пречки за адвокатите и често представлява грубо нарушение на адвокатските права– някъде се иска молба свободен текст, която да се депозира по конкретно дело, другаде молба се подава по електронна поща на съда и чак когато има разрешение се подава молба по конкретно дело, има съдилища, където изобщо отказват да изпращат електронно дори протоколи по дела, а на места има деловодители, които пращат съдебни книжа от личните си пощи в abv.bg. Считаме, че за тази липса на ред, правила и система, които да гарантират еднакви права на всички адвокати до електронно правосъдие носи изцяло отговорност ВСС и настояваме да вземете незабавни мерки.

Липсва ясно оповестен график по СЪДИЛИЩА за въвеждане на електронно правосъдие, поради което адвокатите и гражданите в цялата страна са в пълно информационно затъмнение относно правата им да ползват електронна система, за която са похарчени милиони левове. Договорът по проекта за единна електронна система е за над 6 млн. лева, а срокът за изпълнението му е изтекъл на 31 декември 2018 г. и въпреки това ежедневно адвокати от цялата страна срещат пречки и невъзможност да използват портала.

Липсва възможност за електронно подаване на заявления от адвокати за разкриване на профил в портала. На места заявленията са отказвани с мотив, че трябва да се получи одобрение от ВСС. В други случаи е отказано регистриране на профил, защото заявлението е подадено по поща. Предвидено е абсурдно упълномощаване чрез пълномощно с нотариална заверка при условие, че адвокатите имат регистрирани по закон адвокатски сътрудници и за справки по делата изобщо не е необходимо нотариално заверяване на пълномощия. Заявленията не се обработват със седмици и се оказва, че ВСС не е осигурило актуален списък на действащите адвокати, поради което множество колеги изобщо нямат възможност за регистрация на профил. Няма данни дали и на какъв принцип ВСС обновява списъците с действащи адвокати с право на достъп до портала, но адвокатите, които са включени след 2015 г. често изобщо не могат да получат регистрация на профил в портала.

Драстично се нарушават правата на адвокатите, които са им предоставени съгласно чл.31 от Закона за адвокатурата – „Адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет.“ От адвокатите се искат пълномощни по конкретно дело, което противоречи на закона, а и е съвсем умишлено препятстване, защото пълномощията се намират по делата.

Правилата НЕ СЪДЪРЖАТ дефиниция или описание на различните видове дела и НЕ СЪДЪРЖАТ ясно дефинирано съдържание на електронните досиета. Това води до пълна

неефективност на портала за милиони, защото дори в малкото свързани съдилища нито всички дела са електронни, нито електронните досиета са пълни. Липсва достъп до делата с ограничен достъп, липсват делата по закона за здравето, по чл.542 ГПК, както и заповедни производства, обезпечителни производства, и производства по частни жалби. Кой и как определя обхвата на делата, по които ще се прилага електронен достъп и кога Адвокатурата на нашата държава ще бъде уведомена за вижданията на ВСС относно електронното правосъдие и стъпките на въвеждане на същото по съдилища, по дела.

Няма техническо обслужване при проблеми на адвокати с портала. Няма обратна информация при подадени заявления за профил. Когато е регистриран профил и са одобрени заявления за достъп често делата липсват при достъпване на портала, но адвокатите няма към кой да се обърнат за въпроси или техническа  поддръжка.

Съгласно чл.23, т.8 от относително новия Правилник за администрацията в съдилищата /ПАС/, приет от ВСС с протокол № 25/-3.08.2017 г. така нареченото звено „Информационно обслужване, статистика и информационни технологии“ е длъжно да оказва помощ при отстраняване на констатирани грешки при отразяване на съдебната информация в електронното досие, електронните деловодни книги и регистри. При констатирани липси на книжа в малкото съществуващи електронни досиета, това звено по съдилища не изпълнява своите функции с оправдание, че няма ясни правила от ВСС какво трябва да съдържат електронните досиета.

С дейностите по електронния достъп е натоварена постоянна комисия ”Професионална квалификация и информационни технологии” при ВСС, която се занимава с всякакви въпроси относно закупуването на техника за съдилищата, но не и приоритетно с въпросите на електронното правосъдие, в това число с проследяване на изпълнението на малкото съществуващи правила по съдилища. Това е видно при преглед на едва 30 протокола от работата на тази комисия за цялата 2018 г. /някои от протоколите са за отлагане на заседания/, от които е видно, че не е обсъждан нито един текущ въпрос на електронното правосъдие през цялата година.

Работата на адвокатите е блокирана и поради факта, че ВСС не осъществява дори елементарен контрол върху дейността в съдилищата. Съгласно чл.78, ал.2 от ПАС – страните и техните представители могат сами да копират и фотографират книжата по делото при извършване на справка. Тъй като на места по съдилищата стоят разпечатани по деловодствата не новите правила на ПАС, а заповеди на ръководителите, то тези права на адвокатите се нарушават. Такъв пример е ОС Благоевград, където самостоятелното фотографиране и копиране на книжа от адвокат е забравено.

Настояваме за незабавни мерки в следните посоки:

 1. Да бъде сформирана СПЕЦИАЛНА КОМИСИЯ КЪМ ВСС, която да работи приоритетно за внедряване на електронния портал във всички съдилища по одобрен график, за отстраняване на административните и правни проблеми в системата, както и за връзка между ползвателите на електронния портал /адвокати и граждани/ и изпълнителя на техническото задание.
 2. Допълване на правилата относно видовете дела и задължителното съдържание на електронните досиета – не се качват всички съдебни актове, протоколи, заявления на страните, приложени доказателства, призовки със съобщения и обратни разписки/. Задължителни указания към звена „Информационно обслужване, статистика и информационни технологии“ за подпомагане на процеса по попълване на досиетата, съобразно изискванията.

Забележка:При добра комуникация между съд и адвокатура може да се постигне съгласие документите да се предоставят освен на хартиен носител и сканирани на електронен носител. Това е практика, която от много години се прилага от други органи, например при производствата пред КЗК, това се прилага и при заповедни производства в особено голям обем. Такова добро сътрудничество ще подпомогне съда и ще доведе до ефективност при прилагане на електронно правосъдие. Такава една мярка без законодателна промяна би могла да се случи само на база добросъвестност и създаване на мост между съд и адвокатура, но за целта трябва да има воля и от страна на ВСС за взаимна работа с адвокатурата. Следва от страна на ВСС да се вземат мерки за кадрова обезпеченост, която да осигурява възможност за своевременно попълване на досиетата.

 1. Приемане и оповестяване на график по съдилища за присъединяване към електронния портал и своевременно обновяване на портала с нововъведени съдилища.
 2. Промяна на правилата относно изискванията за представяне на пълномощни от страна на адвокат при съобразяване с чл.31 от Закона за адвокатурата. Изисквания за пълномощни може да има евентуално при дела с ограничен достъп, но и това не е нужно доколкото достъпът е възможен само при яснота относно номера на делото.
 3. Незабавно приемане на временни правила еднакви за всички съдилища и за всички адвокати, които да установят правилата за електронен достъп до информация /например съдебни протоколи, експертизи, доклади на социални служби и пр./ до въвеждане на електронния портал за всички съдилища.
 4. Осигуряване на възможност заявленията за първоначална регистрация на профил, както и за последващ достъп до делата пред всеки отделен съд да се подават по електронен път /не само на хартиен носител/ и промяна в правилата относно възможност заявления да се подават и от регистрирани адвокатски сътрудници без допълнителни формалности.
 5. Незабавно решаване на въпроса с първоначалната регистрация на профили на адвокати чрез набавяне на актуален списък на действащите адвокати от Висшия адвокатски съвет съгласно Регистрите на адвокатурата, създадени на основание разпоредбите на чл.147-148 от Закона за адвокатурата и Наредба №3 на Висшия адвокатски съвет от 29.10.2004 за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети и осигуряване на своевременното актуализиране на списъка на месечна база.
 6. Предлагаме изпълнителят на електронния портал да бъде задължен да създаде максимално бързо електронен офис за регистрация на проблеми и предложения – help desk с електронни tr.tickets и track за проследяване на обработка на заявен проблем, поради големия брой потенциални потребители – само адвокатите са около 15 000. При разкриване на такъв електронен офис адвокатите ще могат да сезират за необходимост от допълнителни функционалности, което ще допринася за развитие на системата. С оглед констатираните множество технически и организационни проблеми, предлагаме да бъде създаден  временно или за постоянно call center за спешни обаждания при въвеждане на електронната система в спешен порядък, който да позволи множество позвънявания от цялата страна на единен телефон и обратна информация.
 7. Категорично настояваме да отпадне ангажиментът на съдиите да разрешават достъпа до електронните досиета, което води до допълнително натоварване за съдиите с безсмислени административни формалности и въвеждане на облекчен режим на допуск до дела, след като е подадено искане от адвокат.
 8. Предлагаме осигуряване на задължително присъствие на представители на адвокатските колегии и на Висшия адвокатски съвет в мероприятията за презентиране на новости в електронния портал с цел обсъждане на констатираните проблеми, отправяне на предложения за усъвършенстване на системата, както и за осигуряване на електронни материали за запознаване на всички адвокати с функционалностите на единния портал за електронно правосъдие.
 9. Надяваме се да разберете, че цялата тази дезорганизация във връзка с електронния достъп до дела и информация говори красноречиво за невъзможността на ВСС да управлява адекватно поверените му съдилища и да върви напред към електронно правосъдие. Изложените проблеми рефлектират върху Адвокатурата и като краен резултат върху цялото общество и пречат на подобряване на състоянието на съдебната система. Оставаме в очакване на СПЕШНИТЕ МЕРКИ, които ще предприемете за Вашите отговорности по въвеждане на електронното правосъдие.   

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата е образувала 19 досъдебни производства за търговия с гласове, един е с повдигнато обвинение

Прокуратурата съобщи, че  подновява практиката си от предишни избори да оповестява информация за образуваните дела …

А.Василев и Т. Йорданов по взаимно съгласие спряха делото за клевета, заведено за 250 хил. лв., от първия срещу втория

По взаимно съгласие бившият финансов министър Асен Василев ( „Продължаваме промяната“) и Тошко Йорданов, зам.-председателя …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.