Последни новини
Home / Законът / Владислав Горанов – напълно „чист“ след проверка на КПКОНПИ

Владислав Горанов – напълно „чист“ след проверка на КПКОНПИ

Defakto.bg

Антикорупционната комисия не откри конфликт на интереси за апартамента на кръстника, ползван безвъзмездно от министъра

Финансовият министър Владислав Горанов не е бил в конфликт на интереси, реши КПКОНПИ и обяви решението си.

Проверката тръгна, след като стана публично известно, че от 2012 г. отговорният член на кабинета и семейството му живеят в апартамент от 181 квадрата в луксозния комплекс „Есте“, предоставен му от бизнесмена Иван Сариев, който се оказа и кръстник на министъра. А Горанов за първи път декларира този факт едва напоследък.

Председателят на КПКОНПИ Пламен Георгиев

Решението е подписано от председателя на КПКОНПИ Пламен Георгиев, заместника му Антон Славчев, Антоанета Цонкова, Пламен Йоцов, Силвия Къдрева. То е изпратено на СГП, тъй като прокуратурата може да го оспори пред административния съд. Изпратено е и на ВКП, където тече друга проверка срещу Горанов по същия повод, но с друг предмет – дали има данни за извършени престъпления – използване на служебното положение за набавяне на облага и търговия с влияние. Тази, прокурорската, проверка не е известно да е приключила.

По линия на КПКОНПИ обаче финансовият министър – очаквано – излиза абсолютно чист.

Конкретно за конфликта на интереси Горанов е бил проверяван по докладна записка на шефа на дирекцията „Противодействие на корупцията“ в КПКОНПИ и сигнали на гражданското сдружение „Боец“. Освен за недекларираното безвъзмедно обитаване на просторното луксозно жилище сигналите са били и за това, че синът на Сариев е бил назначен на работа в МФ без конкурс, както и за обществени поръчки, възлагани на фирми на семейство Сариеви. А проверката е извършвана по отменения Закон за конфликт на интереси, действал към момента на твърдяните нарушения.

Пред КПКОНПИ Горанов обяснил известните вече факти – че се преместил в жилището, предоставено му от кръстника след земетресението в Перник през 2012 г., понеже семейството му било стресирано и уплашено. Че вече бил декларирал факта на пребиваването си в този апартамент пред КПКОНПИ. За сина на Сариев уверил, че никой от семейството не го бил търсил за това назначение, станало след докладна записка от подчинена на Горанов за отличните професионални качества на младежа.

Министърът обявил също, че от 2009 г. досега никоя фирма, свързана с Иван Сариев или съпругата му, не е участвала в обществени поръчки от ресора на МФ.

И излязъл прав, установила комисията „Антикорупция“.

Нямало възложени поръчки на фирми на Сариеви

В решението на КПКОНПИ се заявява, че са проверявани две твърдения за конфликт на интереси, свързани с безвъзмездното ползване на апартамента – едното е че това довело до възлагане на обществени поръчки на фирми на фамилия Сариеви, другото – че е довело до назначаването на сина им в МФ.

Какво са установили борците с корупцията?

В решението пише: „По отношение на твърденията касаещи спечелени обществени поръчки се установи следното:

Извършена е проверка относно това, дали търговски дружества, чиито еднолични собственици на капитала или съдружници са И.С. и С.С., са печелили обществени поръчки. Видно от писмо с вх. № ЦУ 01/17293/13.12.2018г. на главния секретар на Министерство на финансите, в наличните регистри и документи в Министерството на финансите и административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството (Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“, Агенция за държавна финансова инспекция, Агенция по обществени поръчки, Държавна комисия по хазарта, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и Национален компенсационен жилищен фонд) не са налице данни за проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, в които да са взели участие: „***“ ООД; „***“ ЕООД; „***“ АД; „Фондация „***““; „***“ ЕООД; „***“ ООД; ЕТ „***“; „***“ ООД; „***“ ООД; „***“ ЕООД; „***“ ЕООД; „***“ ЕООД и „***“ ЕООД.

От цитираното писмо е видно, че при допълнително извършен преглед на електронните регистри на постъпилите оферти по Инструмента Шенген за периода 2008-2010г. не се е установило участие на горепосочените юридически лица и еднолични търговци в процедурите за възлагане на обществени поръчки по Инструмента Шенген.

След извършена цялостна проверка дали има сключени договори с някое от горепосочените дружества, в които имат участие И.Х.С. и С.Р.С., се установи, че е налице само един сключен договор с фирма „***“ ООД по поръчка, възложена през 2010г. от община Я. Всяка община има собствен бюджет и съгласно чл.2 от Закона за общинските бюджетитези средства се управляват от органите на местното самоуправление и местната администрация. Общините не са второстепенни разпоредители с бюджета по бюджета на Министерството на финансите. Те управляват независимо своя бюджет, поради което длъжностно лице от Министерството на финансите не би могло да извърши действие по служба, с което да повлияе върху избора на изпълнител по обществена поръчка.

Видно от горното Владислав Горанов не е упражнил правомощия по служба по отношение на цитираните търговски дружества.“

Не се установило и финансовият министър да е надзиравал и ползвал луксозна вила на семейството.

И назначаването на сина без конкурс е „чисто“

Заповедта за назначаването е подписана от Владислав Горанов и то наистина е извършено без конкурс, разбираме от заключенията на проверката. Но нарушения на закона няма, категорични са антикорупционерите.

По този случай от КПКОНПИ заявяват:

„В хода на производството се установява, че Х.И.С.е назначен на длъжност„младши експерт“ в дирекция „Икономическа и финансова политика“, отдел „Институционално правен“ в Министерството на финансите в съответствие с чл.15, ал.1 от Закона за държавния служител по заместване на служителя К.В.Д., който е бил командирован за срок от 4г. в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.

Съгласно чл.15, ал.1 от Закона за държавния служител, държавният служител може да бъде назначаван за определен срок за заместване на държавен служител, който отсъства от работа повече от три месеца.

Съгласно чл.15, ал.2 от с.з., служебното правоотношение по ал.1 може да възникне и без провеждане на конкурс при спазване на условията за назначаване.

В конкретния случай, назначаването се е реализирало след докладна записка от М.П. – директор на дирекция „Икономическа и финансова политика“ в Министерството до финансите до министър Горанов, с която се изисква одобрение Х.С. да бъде назначен на съответната длъжност, като се посочва, че същият е представил в предварително интервю автобиография и съпътстващи документи, демонстрирал е висока компетентност и познания в областта на работа, които надвишават не само минималното, но и средното ниво на компетентност за заемане на длъжността.

С издаването на заповед № П-130/09.02.2015г., на основание чл.15, ал.1 във връзка с чл.9, ал.1 и чл.12, ал.1 от Закона за държавния служител, Х.И.С. е назначен на длъжността „младши експерт“ в дирекция „Икономическа и финансова политика“, отдел „Институционално-правен“ в Министерството на финансите по заместване. С този акт Владислав Горанов е упражнил свое правомощие по служба. Спазени са всички законови изисквания и не е нарушена процедурата, предвидена в чл.15, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

По отношение на полученото от Х.С. възнаграждение за периода, в който е бил служител в Министерството на финансите, в хода на производството се установи, че същият не е получавал възнаграждение, което да се различава от това, което е получавано от останалите служители в същата дирекция, заемащи същата длъжност, за същия период.

Във връзка с изпълнението на служебните си задължения, Х.С. като младши експерт в дирекция „Икономическа и финансова политика“, отдел „Институционално-правен“ в Министерството на финансите, е бил част от състава на една комисия, определена със заповед на главния секретар на Министерството на финансите, коятое провела процедурата по обществена поръчка с предмет: „Актуализация и надграждане на мултифункционален инструмент за моделиране Сибила“.

Договорът е сключен с обединение „***“, което включва следните съдружници: „***“ ЕООД и „***“ ООД, при водещ член на обединението „***“ ЕООД. В хода на производството не се установи И.С. или С.С. да са били участници в капитала на някое от търговските дружества, участвали в процедурата.

От значение за установяване или не установяване наконфликт на интереси е конкретно поведение на лицето, заемащо публична длъжност при изпълнение на правомощията му по служба, както и дали това поведение е в частен интерес – негов или на свързано с него лице.

От събраните по преписката доказателства не се установи наличието на свързаност между Горанов и Х.С. по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.) и §1, т.15 от ДР на ЗПКОНПИ.

Предвид изложеното, се налага извода, че са налице два от елементите на състава на конфликт на интереси по чл.2 от ЗПУКИ (отм.), респективно чл.52 от ЗПКОНПИ, а именно: лице заемащо публична длъжност и лице, заемащо висша публична длъжност (Владислав Иванов Горанов) и упражнено правомощие по служба – издаване на заповед № П-130/09.02.2015г. Липсва обаче частен интерес, който би могъл да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията по служба от страна на Владислав Иванов Горанов“.

Сега топката е в полето на прокуратурата.

About De Fakto

Проверете също

Съдът: Еленко Божков, Минчо Спасов и Светослав Трайков са невиновни по обвинението в хулиганство в метрото през 2020 г.

Обвинението  на Софийска районна прокуратура  срещу Еленко Божков, Минчо Спасов и Светослав Трайков за хулиганство …

Съдът спря действието на наредбата за конкурсите за директори на училищата до приключване на съдебния спор

Върховният административен съд (ВАС) спря до приключване на съдебния спор действието на Наредбата № 16 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.