Последни новини
Home / Законът / Административен съд София-град отмени избора на арх. Румен Русев за заместник на Десислава Иванчева в ж.к. „Младост“

Административен съд София-град отмени избора на арх. Румен Русев за заместник на Десислава Иванчева в ж.к. „Младост“

Defakto.bg

 

Петър Кърджилов

Състав на Административен съд София-град  с председател съдия Мария Ситнилска  отмени избора на арх. Румен Русев за и.д. кмет на „Младост“ от Столичния общински съвет,  като незаконосъобразен,  съобщи бившият пиар на община Младост Петър Кърджилов. Според съда  единственият законен кмет след ареста на Десислава Иванчева е посоченият от нея Петър Кърджилов.

На заседание от  31 май 2018 г.,  СОС избра арх. Румен Русев за и.д. кмет на Младост  на мястото на  Десислава Иванчева.  Столичният общински съвет и неговият председател  Елен Герджиков са пренебрегнали  заповедта на Иванчева  от 14 май , в която тя посочва да бъде замествана от бившия пиар на „Младост“ Петър Кърджилов.  С друга нейна заповед от 21 май,  Иванчева  е освободила  Русев от поста зам.-кмет в Район „Младост”, а след това е назначила  Петър Кърджилов за временен кмет.  И тази заповед е била  пренебрегната.

Делото тръгна по жалба на  Петър  Кърджилов, който оспори действията на СОС.

От решението на Административен съд София – град се разбира, че   СОС  е нарушил Закона за местното самоуправление и местната администрация.  СОС не е проучил дали Десислава Иванчева е упражнила властта си и е назначила човек, който да я замества, докато тя е в ареста, казва  съдът.  А тя определено е назначила свой заместник и това е Петър Кърджилов.

Адвокатът по делото Александър Кашъмов коментира, че действията на общински съвет „са узурпиране на власт в нарушение на принципа за върховенство на закона, закрепен в конституция“. Петър Кърджилов поиска незабавно оставките на председателят на общинския съвет Елен Герджиков (ГЕРБ) и временния кмет на „Младост“ Румен Русев заради допуснатото беззаконие. Решението на съда не е окончателно и ще бъде обжалвано. До окончателното произнасяне на върховния съд кмет на района остава арх. Русев

Според Петър Кърджилов, председателят на СОС Елен Герджиков и и.д. кмета на Младост Румен Русев  било редно незабавно да се оттеглят от длъжностите, които заемат поради грубото нарушаване на закона, а не да обжалват решението пред Върховния админнистратривен съд.

 Решение 2736/22.04.2019 г. със съкращения:

„…В хода на административното производство е допуснато нарушение на общото правило на чл. 35 от АПК, което задължава всеки един административен орган, независимо дали е колективен или едноличен, при издаване на административния акт да изясни всички факти и обстоятелства от значение за случая и да обсъди обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации, ако такива са дадени, съответно направени. Допуснато е и нарушение на чл. 36, ал. 3 от АПК, доколкото административният органи не е проверил и преценил всички събрани доказателства. (…) Видно от приложените по делото писмени доказателства, административният орган, преди вземане на оспореното решение не е изяснил релевантните за хипотезата на приложената от него правна норма факти и обстоятелства и не е преценил и проверил всички събрани доказателства.

На първо място, не е изследвал въпроса дали кметът на район „Младост”, Столична община не е упражнил пълномощието си по чл. 36, ал.2 от ЗМСМА да определи заместник-кмета, който да го замества по време на отсъствието му. В тази насока в административната преписка е налична заповед от 14.05.2018 г., депозирана със заявление № РМЛ18-ВК66-591/29.05.2018 г. в районната администрация, с която Десислава Иванчева е наредила по време на отсъствието ѝ от район „Младост”, Столична община да бъде замествана в пълен обем от Петър Кърджилов, заместник кмет считано от 15.05.2018 г.

На следващо място, административният орган не е изяснил обстоятелството дали и двамата предложени да изпълняват длъжността кмет на район „Младост”, Столична община в условията на заместване, към момента на вземане на оспореното решение по чл. 39, ал. 3 от ЗМСМА са със статут на заместник-кмет, каквото е изискването на нормата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА, към прилагането на която препраща чл. 39, ал. 3 от ЗМСМА. За това обстоятелство, в административната преписка е налице заповед от 21.05.2018 г., депозирана в район „Младост”, Столична община със заявление № РМЛ 18-ГР94-13938/21.05.2018 г., с която на основание чл. 39, ал. 5 от ЗМСМА Десислава Иванчева е освободила от заеманата длъжност заместник-кмет на район „Младост”, Столична община Румен Русев, считано от 14.05.2018 г. или от датата на връчване на заповедта.

Налице е и заповед № РМЛ18-РД09-153/28.05.2018 г., издадена от Владимир Клисуров, в качеството му на изпълняващ длъжността кмет на район „Младост”, съгласно решение № 227/26.04.2018 г. на Столичния общински съвет, с която Петър Кърджилов е назначен на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ по заместване на длъжността заместник-кмет на мястото на Биляна Петрова. Въз основа на тази заповед, Столичният общински съвет е констатирал в оспореното решение № 318/31.05.2018 г., че Петър Кърджилов заема длъжността заместник-кмет на район „Младост”, Столична община, но не е обсъдил правното действие на заповедта от 21.05.2018 г., с която Десислава Иванчева, на основание чл. 39, ал. 5 от ЗМСМА е освободила от заеманата длъжност заместник-кмет на район „Младост”, Столична община Румен Русев. За това свидетелства и приложения по делото Хартиен носител на аудиозаписа от проведената дискусия на 54-то заседание на Столичния общински съвет.

(…)

Така констатираните нарушения следва да бъдат квалифицирани като съществени, доколкото спазването на установените в чл. 36 и чл 36, ал. 3 от АПК общи правила за провеждане на административното производство в настоящия случай би довело до постановяването на решение с различно съдържание.

Визираните съществени нарушения на общите процесуални правила, от своя страна са довели и до неправилно прилагане на материално правните норми и вчастност нормата на чл. 39, ал. 3 от ЗМСМА, послужила като правно основание на оспорения административен акт.

(…)

Основна предпоставка за прилагане на хипотезата на чл. 39, ал. 3 от ЗМСМА е кметът на общината/района да не е упражнил правомощието си по чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА да определи със заповед заместник-кмет, който да го замества при отсъствието му от общината, съответно от района. Релевантните за заместването юридически факти са качеството заместник по служба, наличието на изричен акт за заместване и обективната невъзможност на титуляра на компетентността да я упражнява. По делото е приложена заповед от 14.05.2018 г., с която на основание чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА, Десислава Иванчева е наредила по време на отсъствието ѝ от район „Младост”, Столична община да бъде замествана в пълен обем от Петър Кърджилов, заместник-кмет считано от 15.05.2018 г. Видно от приложените по делото уведомления за ползван отпуск на датата на издаване на тази заповед 14.05.2018 г., Десислава Ивачнева дори не се е намирала в годишен отпуск, тъй като ползването му е прекъснато с подаденото от нея уведомление от 11.05.2018 г. В административната преписка е налична и заповед № РМЛ18-РД09-153/28.05.2018 г., издадена от Владимир Клисуров, изпълняващ длъжността кмет на район „Младост”, Столична община, съгласно решение № 227/26.04.2018 г. на Столичния общински съвет, с която на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ Петър Кърджилов е назначен по заместване на длъжността заместник-кмет на мястото на Биляна Петрова. Не е спорно и, че спрямо Десислава Иванчева е налице обективна невъзможност да изпълнява правомощията си на кмет на район „Младост”, Столична община в този период. Следователно, към датата на издаването на оспореното решение, с оглед упражненото от кмета правомощие по чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА, не е била налице хипотезата на чл. 39, ал. 3 от ЗМСМА.

Както вече бе отбелязано, един от релевантните за заместването юридически факт е определения да изпълнява функциите на кмет на община/район в условията на заместване е да има качеството на заместник-кмет. Това изискване е приложимо и в хипотезата на чл. 39, ал. 3 от ЗМСМА. По делото е приложена заповед от 21.05.2018 г., с която на основание чл. 39, ал. 5 от ЗМСМА Десислава Иванчева е освободила от заеманата длъжност заместник-кмет на район „Младост”, Столична община Румен Русев, считано от 14.05.2018 г. или от датата на връчване на заповедта. По делото не са налице данни тази заяповед да е обжалвана, поради което следва да се приеме, че същата е породила своето правно действие към момента на постановяване на оспорваното решение на Столичния общински съвет.

Изложеното обосновава извод за материална незаконосъобразност на оспореното решение, което е самостоятелно основание за неговата отмяна.

Не на последно място, настоящият съдебен състав намира, че оспореното решение е постановено и в несъответствие с целта на закона, доколкото упражняването на правомощието от Столичния общински съвет по чл. 39, ал. 3 от ЗМСМА е предвидено като изключение от общото правило, установено и в нормата на чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА, тутулярат на компетентността да определи своя заместник. В настоящия казус, спазването на това правило е особено важно предвид факта, че общинският съвет е орган на местното самоуправление, а кметът на район е орган на изпълнителната власт в района (чл. 38, ал. 1 от ЗМСМА).

По изложените мотиви, настоящият съдебен състав намира, че спрямо оспореното решение са налице отменителните основания по чл. 146, т. 3-5 от АПК.

При този изход на спора и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК на оспорващия следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 810 лева, от които държавна такса в размер от 10 лева и адвокатско възнаграждение в пълния претендиран размер от 800 лева, предвид липсата на своевременно заявеното от процесуалния представител на ответника възражение по чл. 78, ал. 5 от ГКП във връзка с чл. 144 от АПК, както и при наличието на фактическа и правна сложност на делото.

С оглед на изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд София-град Второ отделение, 56-ти състав,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 318/31.05.2018 г., прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 31.05.2018 г., протокол № 54, т. 1.

ОСЪЖДА Столичния общински съвет да заплати на Петър Пламенов Кърджилов разноски по делото в размер на 810 (осемстотин и десет) лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.”

 

About De Fakto

Проверете също

„Артекс“ загуби общо 200 000 лева претенции срещу протестиращи за изграждането на „Златен век“

ВКС  отхвърли искането на инвеститора  за касационно обжалване на решение на АС – София, „оправдало“ …

Иван Демерджиев: Прокуратурата не обича да разследва онези, които управляваха до служебните кабинети

МВР се чисти от нарушители В много бърз порядък ще бъдат проведени дисциплинарни производства срещу двамата …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.