Последни новини
Home / Законът / ВАС отхвърли жалбата за машинното гласуване, ще го има, май

ВАС отхвърли жалбата за машинното гласуване, ще го има, май

Defakto.bg

Върховният административен съд отхвърли жалбата срещу избора на доставчик на 3 000 устройства за машинно гласуване за вота за европейски парламент.

Решението на Татяна Хинова, Кремена Хараланова и Владимир Първанов е окончателно. Така опасенията, че и за тези избори машинното гласуване ще се окаже невъзможно, би трябвало да отпаднат.

На 22 април ЦИК обяви за избран изпълнител  в обществената поръчка за наемане на машините „Сиела Норма“ АД. Останалите двама кандидати са отстранени, а единият от тях – „Български машини за гласуване“ ЕООД оспори решението пред ВАС. Един от основните доводи бе, че макар и при тримата участници да са констатирани несъответствия с техническите изисквания на възложителя, само те са били отстранени на това основание. Другият некласиран участник е „Лекс БГ“ ЕАД, който не обжалва.

Отделно шефът на „Български машини за гласуване“ Александър Чобанов заяви, че избраните от ЦИК устройства са отречени в Европа след като са провалили изборите в Холандия и Белгия.

Спазени са всички законови изисквания, обяви Върховният административен съд днес.

Конкретно:

„Недоказани са твърденията  за липсата на отразяване на съществени елементи от техническото предложение и постигнати договорености, както и за подмяна на отразените в протокола обстоятелства, още повече, че протоколът е подписан на всяка страница, включително от законния представител на дружеството-участник, без възражения. Видно от изготвените други два протокола за преговори /№№ 1 и 3/, при провеждане на преговорите с всички участници, комисията по чл. 103 ЗОП се е придържала включително към точно определена последователност при преценката си относно съответствието на техническите предложения с утвърдената техническа спецификация, използвайки идентичен подход към отделните участници. Действително и по отношение на останалите две дружества, /в т.ч. класираното на първо място „Сиела Норма“ АД/ са констатирани някои несъответствия с установените в техническата спецификация изисквания. В тази връзка следва да се отбележи обаче, че техните технически предложения са пълни по отношение изискванията на отделните части от техническата спецификация, а констатираните от комисията по чл. 103 ЗОП, несъответствия с техническото задание /например относно предложението на „Сиела Норма“ АД, отразени в индивидуален протокол за резултатите от преговорите № 3/18.04.2019 г., от т.т. 1 до 6 включително/ – определени от помощния орган на възложителя, в кръга на упражняваната от него самостоятелна преценка, за несъществени с оглед предложените от участниците мерки и еквивалентни защити. Същите са възприети като „достатъчни от гледна точка на процеса на гласуване“, с отбелязването, че ако представените устройства не преминат процеса на сертификация и одит по вина на изпълнителя, то договорът за изпълнение ще бъде прекратен, а гаранцията – задържана от възложителя в пълен размер…

Най-общо, техническите предложения на „Сиела Норма“ АД и „Лекс БГ“ ЕАД са приети за отговарящи на изискванията на възложителя, при което тези дружества са допуснати до отваряне на ценовите им предложения. При това, след отстраняването на участника „Лекс БГ“ ЕАД, поради прието за установено несъответствие на ценовото му предложение с изискванията на възложителя, „Сиела Норма“ АД е класирано на първо място по възприетия критерий „най-ниска цена“ и определено за изпълнител на поръчката, при условията на чл. 108 ЗОП и въз основа данните от документите, изготвени от помощния орган на възложителя, в т.ч. доклада на комисията, изготвен при условията на чл. 67, ал. 6, вр. чл. 60, ал. 1 ППЗОП.
При липсата на участници-обединения и предложени от участниците, подизпълнители в процедурата, не намират основание и доводите на жалбоподателя, пространно развити от процесуалния му представител в открито съдебно заседание, основани на т. 8 и т. 9 от раздел І „Условия за участие в процедурата“ от документацията, забраняващи участието на юридическо лице в повече от едно обединение, кандидатствало за изпълнение на обществената поръчка , както и подаване на самостоятелно заявление за участие от лице, дало съгласие да е поизпълнител на друг кандидат. Следва да се отбележи, че предвид конкретните участници в процедурата, двама от които /“Сиела Норма“ АД и „Лекс БГ“ ЕАД/ действително са заявили ползването на ресурси на трети лица, в т.ч. и на „Смартматик Интернешънъл Холдинг“ БВ, Частно дружество с ограничена отговорност със седалище гр. Амстердам, Нидерландия, от значение е единствено липсата на императивно установена забрана за ползването на ресурсите на едно и също трето лице, от двама от участниците в процедурата, както в предварително обявените за процесната поръчка условия, така и в ЗОП, в т.ч. предвид текстовете на чл. 101, ал. 9 и ал. 10 ЗОП, изрично забраняващи, юридическо лице, което участва в обединение или е дало съгласието да бъде подизпълнител на друг кандидат, да подава самостоятелно заявление за участие, както и да участва в повече от едно обединение. В случая, съдът, след служебно извършени справки в Търговския регистър, не констатира и наличие на свързаност на участниците, заявили използването на ресурсите на едно и също трето лице при изпълнението на поръчката, поради което приема, че не е налице допуснато нарушение и по смисъла на чл. 101, ал. 11 ЗОП. ..
По изложените съображения, настоящият съдебен състав приема, че жалбата е неоснователна. При постановяване на атакуваното решение на ЦИК в обжалваните части, не са допуснати нарушения, които да обуславят отмяната им, поради което оспорването следва да бъде отхвърлено“.

About De Fakto

Проверете също

Съдия Лозан Панов: Как секретни данни за евентуално престъпление на и.ф. главен прокурор Сарафов, се оказаха в подчинената му прокуратура?!

 По какви причини Инспекторатът към ВСС досега не е проверявал Софийска градска прокуратура и как …

Галина Захарова, председател на ВКС: Няма как да се оправдаваме, че не сме знаели за случващото се в съдебната система

Мрежите за влияние трябва да се разследват едновременно Работата на прокуратурата е засенчена от съмнения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.