Последни новини
Home / Законът / Съдия сигнализира тълкувателното звено на ВАС за проблеми с отрязаната касация

Съдия сигнализира тълкувателното звено на ВАС за проблеми с отрязаната касация

Defakto.bg

Налице е разнобой в практиката след промените в АПК

Част от поправките в мащабния ремонт на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) предвидиха занапред ред спорове да се решават само на една инстанция от административните съдилища и да не минават на касация пред ВАС. Те са в сила от 1 януари тази година, а Конституционният съд не откри тук нарушения на основния закон и на правото на гражданите на достъп до съд, макар че от касация бяха отрязани казуси за социалното подпомагане, осигуряването, семейните помощи, достъпа до информация.

В същото време във ВАС вече е налице противоречива практика по въпроса за жалбите, подадени преди влизането в сила на промените, но администрирани във върховния съд след тази дата.

Съдия Васил Петров

За това сигнализира съдията от Софийския районен съд и доктор по административно право Васил Петров. От името на професионалния сайт „Предизвикай правото“ той изпраща проблема на новото тълкувателно звено на ВАС, създадено да подпомага председателя Георги Чолаков в правомощието му да инициира тълкувателни решения за уеднаквяване на съдебната практика.

 

 

Сигналът

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ЗВЕНОТО ЗА АНАЛИЗИ И ТЪЛКУВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,

Започналото работа на 05.04.2019 г. Звено за анализи и тълкувателна дейност във Върховния административен съд е създадено като пряко продължение на идеите на ЗИД АПК,обн., ДВ, бр. 77/2018 г., в сила от 01.01.2019 г., за реформиране на административното правосъдие. Прокламирана мисия на Звеното е да подпомага председателя на ВАС при упражняването му на правомощието да сезира ВАС за постановяване на тълкувателни актове при противоречива съдебна практика.

Във връзка с това използвам възможността да Ви информирам за съществено различие в тълкуването и прилагането на преходна разпоредба от АПК, пряко касаеща въпроса за приложението на новата, респ. старата уредба на съдебно-административното оспорване, включително реда за разглеждане и допустимостта на касационни жалби, подадени до 31.12.2018 г.

Считам, че с представеното по-долу противоречие в съдебната практика са изпълнени предпоставките за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение от ВАС (съгласно чл. 124, ал. 1, пр. 5 ЗСВ).

  1. По противоречиво разрешавания въпрос
  2. Съгласно § 149, ал. 1 ПЗР ЗИД АПК, обн., ДВ, бр. 77/2018 г., в сила от 01.01.2019 г. образуваните преди влизане в сила на този закон административни дела в административните съдилища и във Върховния административен съд се довършват в същите съдилища по досегашния ред.

2.1. Според едното становище определящо за това дали делото е образувано преди или след 01.01.2019 г. и съответно дали се прилага старата или новата – дадена със ЗИД АПК, обн., ДВ, бр. 77/2018 г., уредба –  е обстоятелството дали касационната жалба против първоинстанционното решение е подадена до 01.01.2019 г., или след това.

В този смисъл

определение № 6789 от 08.05.2019 г. по адм.д. № 3096/2019 г., ВАС, петчленен състав, II кол., подписано с особено мнение на двама членове на състава,

определение № 5193 от 08.04.2019 г. по адм.д. № 2892/2019 г., ВАС, петчленен състав, II кол., подписано с особено мнение на двама членове на състава,

определение по хода от 25.02.2019 г. по адм.д. № 292/2019 г., ВАС, V о.,

определение по хода от 28.02.2019 г. по адм.д. № 969/2019 г., ВАС, V о.,

определение по хода от 28.02.2019 г. по адм.д. № 1018/2019 г., ВАС, V о.,

определение по хода от 28.02.2019 г. по адм.д. № 1068/2019 г., ВАС, V о.,

определение по хода от 06.03.2019 г. по адм.д. № 1706/2019 г., ВАС, V о.,

определение по хода от 06.03.2019 г. по адм.д. № 1215/2019г., ВАС, V о.,

определение по хода от 06.03.2019 г. по адм.д. № 545/2019г., ВАС, V о.,

определение по хода от 06.03.2019 г. по адм.д. № 1542/2019г., ВАС, V о.,

определение по хода от 06.03.2019 г. по адм.д. № 1063/2019г., ВАС, V о.

определение по хода от 10.04.2019 г. по адм.д. № 3909/2019 г., ВАС, V о.

Мотивите на това становище са, че „образуването на едно съдебно производство винаги е свързано с обективен факт и това е подаването на жалбата (исковата молба) до съответния съд. Този факт се удостоверява с входящ номер на съответния съд и датата е валидна за всички – за страните по делото, за съда и за всички останали участници в процеса. Това е датата, от която започват да текат всички законови процесуални срокове. С постъпването на жалбата се създава висящността на съдебния спор, който започва с предявяване на оспорването и приключва с различни актове – определение, решение или разпореждане. С подаването на жалбата се поставя началото на съдебноадминистративния процес, определя се спорния предмет и надлежните страни, посочва се видът на търсената защита, поддържа се висящността на процеса и като краен резултат се определя и предмета на решението. От момента на подаването на касационната жалба настъпва суспензивния и деволутивния ефект на същата: тя осуетява влизането в сила на решението на първоинстанционния административен съд, в град и прехвърля делото в касационната инстанция, т.е. релевантната дата за образуване на производството е тази на постъпване на касационната жалба.След отстраняване на нередовностите на касационната жалба – ако е нередовна, същата се счита поправена и редовна също от момента на подаването си.“

2.2. Според другото становище определящо за това дали делото е образувано преди 01.01.2019 г. и съответно дали се прилага старата или новата – дадена със ЗИД АПК, обн., ДВ, бр. 77/2018 г., уредба –  е обстоятелството дали редовната касационна жалба с разменени книжа е постъпила във ВАС и дали е постановено разпореждане по чл. 157, ал. 1, изр. 1 АПК преди 01.01.2019 г., или след това.

В този смисъл

Определение № 6747 от 08.05.2019 г. по адм.д. № 3879/2019 г., ВАС, петчленен състав, II кол., подписано с особено мнение на двама членове на състава,

Определение № 6494 от 02.05.2019 г. по адм.д. № 3874/2019 г., ВАС, петчленен състав, II кол., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 6359 от 25.04.2019 г. по адм.д. № 3858/2019г., ВАС, петчленен състав, II кол., подписано с особено мнение на двама членове на състава,

Определение № 5928 от 18.04.2019 г. по адм.д. № 1083/2019г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5920 от 18.04.2019 г. по адм.д. № 985/2019г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5915 от 18.04.2019 г. по адм.д. № 2880/2019г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5627 от 15.04.2019 г. по адм.д. № 2888/2019г., ВАС, петчленен състав, II кол., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5585 от 15.04.2019 г. по адм.д. № 2890/2019 г., ВАС, петчленен състав, II кол., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5560 от 12.04.2019 г. по адм.д. № 2227/2019г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5527 от 11.04.2019 г. по адм.д. № 2097/2019г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5526 от 11.04.2019 г. по адм.д. № 1662/2019г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5525 от 11.04.2019 г. по адм.д. № 647/2019г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5058 от 04.04.2019 г. по адм.д. № 3536//2019 г., ВАС, V о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 4874 от 02.04.2019 г. по адм.д. № 894//2019 г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 4868 от 02.04.2019 г. по адм.д. № 654//2019 г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 4865 от 02.04.2019 г. по адм.д. № 1670//2019 г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 4864 от 02.04.2019 г. по адм.д. № 1482//2019 г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 4032 от 19.03.2019 г. по адм.д. № 1674/2019 г., ВАС, петчленен състав, II кол., подписано с особено мнение на двама членове на състава.

Аргументите са, че: „Правилото на § 149, ал. 1 ПЗР на АПК свързва споровете с образуваните (неприключили пред съответните инстанции) дела, а не с момента на подаване на касационната жалба. Делото е висящо до постановяване на влязло в законна сила решение, но се счита за образувано от извършване на съответното администриране на жалбата (съдебните книжа) по правилата на чл. 157, ал. 1 АПК. С термина „дело“ се означава:1) канцеларското досие, образувано от последователното подреждане на съдебните книжа, документиращи процесуалните действия; 2) отделното съдебно производство; 3) предметът, с който съдът е сезиран. В нормата на § 149, ал. 1 ПЗР АПК, уреждайки довършването на заварените от новия процесуален ред съдебни производства, законодателят е употребил термина „дела“, съобразно вложения в пункт 2-ри смисъл, визирайки образуваните съдебни производства пред съответните съдебни инстанции, а не висящите дела въобще (до окончателното им приключване с изчерпване на инстанционния контрол). Всяко от съдебните производства пред съответната инстанция е самостоятелно и има различен предмет, обусловен от обхвата на осъществявания правораздавателен надзор.“

  1. Предложение

Както е видно и от мотивите на посочените съдебни актове неяснотата, породила противоречия в съдебна практика, е възникнала по дела във връзка реда за разглеждане (вкл. допустимостта) на подадени до 01.01.2019 г. касационни жалби, които са администрирани и изпратени за разглеждане на ВАС след 01.01.2019 г.

Същевременно, § 149, ал. 1 ПЗР ЗИД АПК, обн., ДВ, бр. 77/2018 г., има по-широка формулировка, която е от значение изобщо за цялото административно правораздаване.

Видно е също така, че повечето съдебни актове на ВАС са подписани с особено мнение на членове на съдебните състави и практиката е силно противоречива.

В контекста на административното правосъдие смятам, че е налице основание и за сезиране на Общото събрание на двете колегии на Върховния административен съд с искане за постановяване на тълкувателно решение по въпроса:

„Кога е образувано по см. на § 149, ал. 1 ПЗР ЗИД АПК, обн., ДВ, бр. 77/2018 г., дело по касационна жалба, подадена преди 01.01.2019 г., ако тя е изпратена за разглеждане и произнасяне на касационния съд след тази дата?“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ЗВЕНОТО ЗА АНАЛИЗИ И ТЪЛКУВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,

В редица отношения уредбата на административното правораздаване по ЗИД АПК, обн., ДВ, бр. 77/2018 г., се отличава от уредбата преди това. От съществено значение следователно за правната сигурност е правилното прилагате на преходните разпоредби, уреждащи съдбата на заварените процесуални правоотношение, вкл. и на § 149, ал. 1 ПЗР ЗИД АПК.

Липсата на единство в практиката на ВАС по въпроса за действието на § 149, ал. 1 ПЗР ЗИД АПК, обн., ДВ, бр. 77/2018 г., създава правна несигурност и накърнява правото на защита на гражданите и организациите на граждани.

С оглед гореизложеното и предвид нуждата от еднозначноразрешение в правоприлагането считам, че са налице основание за сезиране на най-висшия орган в административното правосъдие с посочените въпроси от тълкуването на закона.

С уважение:

Васил Петров

 

 

About De Fakto

Проверете също

Омбудсманът Ковачева с инструкция как хората да си потърсят правата за липсата на ток и повреда на уреди

 Във връзка с многобройните запитвания на граждани от цялата страна, пострадали от липсата на ток …

Делото за касиране на изборите за кмет на София – отложено, следващият тур през януари догодина

Състав на АССГ отложи заседание по делото, заведено от кандидата за кмет на столицата  Ваня …

Един коментар

  1. николай

    Е,какво излиза,аз простия Николай Лузев пуснах преди една година такова подобно предложение за противоречиво тълкуване на чл.239,т.1 от АПК.НО от тогавашния общ ред а дори и сега при наличие на такова Звено – самото Звено с Уважаемите съдии седи и дреми и не ме регистрира в своя си Регистър поради някакво нехайство или просто защото не съм юридическо лице.За да не съм голословен Преписка №11688/18 от юли месец.След кореспонденция и с Главния Секретар – г-н Семов и впоследствие с Началник кабинета на Председателя на ВАС – г-н Желязков – само се чакало и моя ред на Преписката за да бъде разгледана – вече 1 година тя е във ВАС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

twenty + 16 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.