Последни новини
Home / Законът / Съдия сигнализира тълкувателното звено на ВАС за проблеми с отрязаната касация

Съдия сигнализира тълкувателното звено на ВАС за проблеми с отрязаната касация

Defakto.bg

Налице е разнобой в практиката след промените в АПК

Част от поправките в мащабния ремонт на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) предвидиха занапред ред спорове да се решават само на една инстанция от административните съдилища и да не минават на касация пред ВАС. Те са в сила от 1 януари тази година, а Конституционният съд не откри тук нарушения на основния закон и на правото на гражданите на достъп до съд, макар че от касация бяха отрязани казуси за социалното подпомагане, осигуряването, семейните помощи, достъпа до информация.

В същото време във ВАС вече е налице противоречива практика по въпроса за жалбите, подадени преди влизането в сила на промените, но администрирани във върховния съд след тази дата.

Съдия Васил Петров

За това сигнализира съдията от Софийския районен съд и доктор по административно право Васил Петров. От името на професионалния сайт „Предизвикай правото“ той изпраща проблема на новото тълкувателно звено на ВАС, създадено да подпомага председателя Георги Чолаков в правомощието му да инициира тълкувателни решения за уеднаквяване на съдебната практика.

 

 

Сигналът

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ЗВЕНОТО ЗА АНАЛИЗИ И ТЪЛКУВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,

Започналото работа на 05.04.2019 г. Звено за анализи и тълкувателна дейност във Върховния административен съд е създадено като пряко продължение на идеите на ЗИД АПК,обн., ДВ, бр. 77/2018 г., в сила от 01.01.2019 г., за реформиране на административното правосъдие. Прокламирана мисия на Звеното е да подпомага председателя на ВАС при упражняването му на правомощието да сезира ВАС за постановяване на тълкувателни актове при противоречива съдебна практика.

Във връзка с това използвам възможността да Ви информирам за съществено различие в тълкуването и прилагането на преходна разпоредба от АПК, пряко касаеща въпроса за приложението на новата, респ. старата уредба на съдебно-административното оспорване, включително реда за разглеждане и допустимостта на касационни жалби, подадени до 31.12.2018 г.

Считам, че с представеното по-долу противоречие в съдебната практика са изпълнени предпоставките за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение от ВАС (съгласно чл. 124, ал. 1, пр. 5 ЗСВ).

  1. По противоречиво разрешавания въпрос
  2. Съгласно § 149, ал. 1 ПЗР ЗИД АПК, обн., ДВ, бр. 77/2018 г., в сила от 01.01.2019 г. образуваните преди влизане в сила на този закон административни дела в административните съдилища и във Върховния административен съд се довършват в същите съдилища по досегашния ред.

2.1. Според едното становище определящо за това дали делото е образувано преди или след 01.01.2019 г. и съответно дали се прилага старата или новата – дадена със ЗИД АПК, обн., ДВ, бр. 77/2018 г., уредба –  е обстоятелството дали касационната жалба против първоинстанционното решение е подадена до 01.01.2019 г., или след това.

В този смисъл

определение № 6789 от 08.05.2019 г. по адм.д. № 3096/2019 г., ВАС, петчленен състав, II кол., подписано с особено мнение на двама членове на състава,

определение № 5193 от 08.04.2019 г. по адм.д. № 2892/2019 г., ВАС, петчленен състав, II кол., подписано с особено мнение на двама членове на състава,

определение по хода от 25.02.2019 г. по адм.д. № 292/2019 г., ВАС, V о.,

определение по хода от 28.02.2019 г. по адм.д. № 969/2019 г., ВАС, V о.,

определение по хода от 28.02.2019 г. по адм.д. № 1018/2019 г., ВАС, V о.,

определение по хода от 28.02.2019 г. по адм.д. № 1068/2019 г., ВАС, V о.,

определение по хода от 06.03.2019 г. по адм.д. № 1706/2019 г., ВАС, V о.,

определение по хода от 06.03.2019 г. по адм.д. № 1215/2019г., ВАС, V о.,

определение по хода от 06.03.2019 г. по адм.д. № 545/2019г., ВАС, V о.,

определение по хода от 06.03.2019 г. по адм.д. № 1542/2019г., ВАС, V о.,

определение по хода от 06.03.2019 г. по адм.д. № 1063/2019г., ВАС, V о.

определение по хода от 10.04.2019 г. по адм.д. № 3909/2019 г., ВАС, V о.

Мотивите на това становище са, че „образуването на едно съдебно производство винаги е свързано с обективен факт и това е подаването на жалбата (исковата молба) до съответния съд. Този факт се удостоверява с входящ номер на съответния съд и датата е валидна за всички – за страните по делото, за съда и за всички останали участници в процеса. Това е датата, от която започват да текат всички законови процесуални срокове. С постъпването на жалбата се създава висящността на съдебния спор, който започва с предявяване на оспорването и приключва с различни актове – определение, решение или разпореждане. С подаването на жалбата се поставя началото на съдебноадминистративния процес, определя се спорния предмет и надлежните страни, посочва се видът на търсената защита, поддържа се висящността на процеса и като краен резултат се определя и предмета на решението. От момента на подаването на касационната жалба настъпва суспензивния и деволутивния ефект на същата: тя осуетява влизането в сила на решението на първоинстанционния административен съд, в град и прехвърля делото в касационната инстанция, т.е. релевантната дата за образуване на производството е тази на постъпване на касационната жалба.След отстраняване на нередовностите на касационната жалба – ако е нередовна, същата се счита поправена и редовна също от момента на подаването си.“

2.2. Според другото становище определящо за това дали делото е образувано преди 01.01.2019 г. и съответно дали се прилага старата или новата – дадена със ЗИД АПК, обн., ДВ, бр. 77/2018 г., уредба –  е обстоятелството дали редовната касационна жалба с разменени книжа е постъпила във ВАС и дали е постановено разпореждане по чл. 157, ал. 1, изр. 1 АПК преди 01.01.2019 г., или след това.

В този смисъл

Определение № 6747 от 08.05.2019 г. по адм.д. № 3879/2019 г., ВАС, петчленен състав, II кол., подписано с особено мнение на двама членове на състава,

Определение № 6494 от 02.05.2019 г. по адм.д. № 3874/2019 г., ВАС, петчленен състав, II кол., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 6359 от 25.04.2019 г. по адм.д. № 3858/2019г., ВАС, петчленен състав, II кол., подписано с особено мнение на двама членове на състава,

Определение № 5928 от 18.04.2019 г. по адм.д. № 1083/2019г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5920 от 18.04.2019 г. по адм.д. № 985/2019г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5915 от 18.04.2019 г. по адм.д. № 2880/2019г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5627 от 15.04.2019 г. по адм.д. № 2888/2019г., ВАС, петчленен състав, II кол., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5585 от 15.04.2019 г. по адм.д. № 2890/2019 г., ВАС, петчленен състав, II кол., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5560 от 12.04.2019 г. по адм.д. № 2227/2019г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5527 от 11.04.2019 г. по адм.д. № 2097/2019г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5526 от 11.04.2019 г. по адм.д. № 1662/2019г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5525 от 11.04.2019 г. по адм.д. № 647/2019г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 5058 от 04.04.2019 г. по адм.д. № 3536//2019 г., ВАС, V о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 4874 от 02.04.2019 г. по адм.д. № 894//2019 г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 4868 от 02.04.2019 г. по адм.д. № 654//2019 г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 4865 от 02.04.2019 г. по адм.д. № 1670//2019 г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 4864 от 02.04.2019 г. по адм.д. № 1482//2019 г., ВАС, VII о., подписано с особено мнение на член на състава,

Определение № 4032 от 19.03.2019 г. по адм.д. № 1674/2019 г., ВАС, петчленен състав, II кол., подписано с особено мнение на двама членове на състава.

Аргументите са, че: „Правилото на § 149, ал. 1 ПЗР на АПК свързва споровете с образуваните (неприключили пред съответните инстанции) дела, а не с момента на подаване на касационната жалба. Делото е висящо до постановяване на влязло в законна сила решение, но се счита за образувано от извършване на съответното администриране на жалбата (съдебните книжа) по правилата на чл. 157, ал. 1 АПК. С термина „дело“ се означава:1) канцеларското досие, образувано от последователното подреждане на съдебните книжа, документиращи процесуалните действия; 2) отделното съдебно производство; 3) предметът, с който съдът е сезиран. В нормата на § 149, ал. 1 ПЗР АПК, уреждайки довършването на заварените от новия процесуален ред съдебни производства, законодателят е употребил термина „дела“, съобразно вложения в пункт 2-ри смисъл, визирайки образуваните съдебни производства пред съответните съдебни инстанции, а не висящите дела въобще (до окончателното им приключване с изчерпване на инстанционния контрол). Всяко от съдебните производства пред съответната инстанция е самостоятелно и има различен предмет, обусловен от обхвата на осъществявания правораздавателен надзор.“

  1. Предложение

Както е видно и от мотивите на посочените съдебни актове неяснотата, породила противоречия в съдебна практика, е възникнала по дела във връзка реда за разглеждане (вкл. допустимостта) на подадени до 01.01.2019 г. касационни жалби, които са администрирани и изпратени за разглеждане на ВАС след 01.01.2019 г.

Същевременно, § 149, ал. 1 ПЗР ЗИД АПК, обн., ДВ, бр. 77/2018 г., има по-широка формулировка, която е от значение изобщо за цялото административно правораздаване.

Видно е също така, че повечето съдебни актове на ВАС са подписани с особено мнение на членове на съдебните състави и практиката е силно противоречива.

В контекста на административното правосъдие смятам, че е налице основание и за сезиране на Общото събрание на двете колегии на Върховния административен съд с искане за постановяване на тълкувателно решение по въпроса:

„Кога е образувано по см. на § 149, ал. 1 ПЗР ЗИД АПК, обн., ДВ, бр. 77/2018 г., дело по касационна жалба, подадена преди 01.01.2019 г., ако тя е изпратена за разглеждане и произнасяне на касационния съд след тази дата?“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ЗВЕНОТО ЗА АНАЛИЗИ И ТЪЛКУВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,

В редица отношения уредбата на административното правораздаване по ЗИД АПК, обн., ДВ, бр. 77/2018 г., се отличава от уредбата преди това. От съществено значение следователно за правната сигурност е правилното прилагате на преходните разпоредби, уреждащи съдбата на заварените процесуални правоотношение, вкл. и на § 149, ал. 1 ПЗР ЗИД АПК.

Липсата на единство в практиката на ВАС по въпроса за действието на § 149, ал. 1 ПЗР ЗИД АПК, обн., ДВ, бр. 77/2018 г., създава правна несигурност и накърнява правото на защита на гражданите и организациите на граждани.

С оглед гореизложеното и предвид нуждата от еднозначноразрешение в правоприлагането считам, че са налице основание за сезиране на най-висшия орган в административното правосъдие с посочените въпроси от тълкуването на закона.

С уважение:

Васил Петров

 

 

About De Fakto

Проверете също

Правителството прие нова наредба за придобиване на висше образование по специалността „Право“

Правителството прие днес Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността …

Увеличават щата на СГП с пет длъжности от спецпрокуратурата, в страната подсилват прокурорските шефове със заместници

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати …

Един коментар

  1. николай

    Е,какво излиза,аз простия Николай Лузев пуснах преди една година такова подобно предложение за противоречиво тълкуване на чл.239,т.1 от АПК.НО от тогавашния общ ред а дори и сега при наличие на такова Звено – самото Звено с Уважаемите съдии седи и дреми и не ме регистрира в своя си Регистър поради някакво нехайство или просто защото не съм юридическо лице.За да не съм голословен Преписка №11688/18 от юли месец.След кореспонденция и с Главния Секретар – г-н Семов и впоследствие с Началник кабинета на Председателя на ВАС – г-н Желязков – само се чакало и моя ред на Преписката за да бъде разгледана – вече 1 година тя е във ВАС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.