Последни новини
Home / Законът / Социалното министерство: Деца се настаняват извън семейството само в краен случай и след съдебно решение

Социалното министерство: Деца се настаняват извън семейството само в краен случай и след съдебно решение

Defakto.bg

 

В позиция до медиите Министерството на труда и социалната политика остро възразява срещу манипулативните твърдения и неверните интерпретации в социалните мрежи, че от 1 януари 2020 г. ще влязат в сила законодателни промени, с които ще се даде възможност „да се отнемат деца в рамките на 24 часа без съдебна заповед по анонимни сигнали “.

Това е пореден опит на ведомството да реагира на  кампанията организирана през социални мрежи срещу Закона за закрила на детето, която премина и към разпространяване на листовки със спорно и невярно съдържание, както и с категоричен отказ да се дискутира темата.

По този повод от министреството заявяват, че целта на промените единствено е да регламентира и подобри междусекторния подход и сътрудничество при случаи на насилие над деца, както и да осигури стабилитет при прилагането на Координационния механизъм при насилие, който действа от 2010 г.  Експертите напомнят, че в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето още от 2006 г. е записано,  че „анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над дете“. В същия закон от 2003 г. е регламентирано „задължение за съдействие“ като всяко лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми компетентните за това органи. Същото задължение има и лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

Ето какво още се казва в позицията:

Деца се настаняват извън семейството само след съдебно решение при много крайни случаи на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса на детето (склоняване към проституция, просия, трафик). Социалните работници и полицията извеждат деца само ако животът и здравето на детето са застрашени. Настаняването на дете извън семейството може да стане само при наличие на основания, определени в закон и винаги подлежи на съдебен контрол.

Неверни са и твърденията, че с промените в законодателството се регламентират „нови основания и правомощия за отнемане на деца“.

Основанията за настаняване на дете извън семейството са регламентирани в чл. 25 от Закона за закрила на детето още през 2009 г. и не са променяни и разширявани с приетите на 7 март промени в законодателството в областта на закрилата на децата. Съгласно действащите от вече 10 години текстове като мярка за закрила извън семейството може да бъде настанено дете:

  1. чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени;
  2. чиито родители, настойници или попечители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето;
  3. чиито родители, настойници или попечители се намират в трайна невъзможност да го отглеждат;
  4. което е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
  5. в случаите по чл. 11 от Конвенцията от 1996 г.;
  6. чиито родители, настойници или попечители са се съгласили и отказват да прекратят участието му в предаване по смисъла на Закона за радиото и телевизията и с това се създава опасност за неговото физическо, психическо, нравствено и социално развитие.

Настаняването на детето извън семейството се налага като мярка за закрила след изчерпване на всички възможности за закрила в семейството освен в случаите, когато се налага спешното му извеждане.

В чл. 26, ал.1 на Закона за закрила на детето е направена промяна, която не внася нов смисъл и ново съдържание в действащия от 2006 г. текст. Редакцията е продиктувана единствено от промяна в терминологията в областта на социалните услуги и е свързана с премахването на специализираните институции като форма на грижа за деца. В сегашната разпоредба е записано, че: „Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство, социална услуга – резидентен тип или специализирана институция се извършва от съда“. Новият текст, който ще влезе в сила на 1.01.2020 г., гласи: „Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа се извършва от съда“.

Същата е логиката и за направените промени в чл. 27, ал. 1 от Закона за закрила на детето. Действащата от повече от 13 години разпоредба гласи: „Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство, социална услуга – резидентен тип или в специализирана институция се извършва със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето“. В променения текст, който ще влезе в сила на 1.01.2020 г., е записано: „Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство и в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа се извършва със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето“. И тук в новата редакция няма нов смисъл и ново съдържание, а е свързана единствено с новата терминология във връзка със закриването на специализираните институции като форма на грижа за деца.

 

От министреството добавят няколко примера за невярно представяне на промените в Закона за закрила на детето и Семейния кодекс:

(извършени със Закона за социалните услуги)

 

 

СЕГАШНА НОРМАТИВНА УРЕДБА

 

 

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Член 25:

Основания за настаняване извън семейството

Чл. 25. (1) Може да бъде настанено извън семейството дете:

1. чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени;

2. чиито родители, настойници или попечители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето;

3. чиито родители, настойници или попечители се намират в трайна невъзможност да го отглеждат;

4. което е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

5. в случаите по чл. 11 от Конвенцията от 1996 г.;

6. чиито родители, настойници или попечители са се съгласили и отказват да прекратят участието му в предаване по смисъла на Закона за радиото и телевизията и с това се създава опасност за неговото физическо, психическо, нравствено и социално развитие.

(2) Настаняването на детето извън семейството се налага като мярка за закрила след изчерпване на всички възможности за закрила в семейството освен в случаите, когато се налага спешното му извеждане.

 

НЯМА ПРОМЯНА.

 

Разпоредбата на чл. 25 в настоящата й редакция действа още от 2009 г.

Посочените в нея основания за настаняване извън семейството не са разширявани с последните промени.

 

Член 26, ал. 1:

Чл. 26. (1) Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство, социална услуга – резидентен тип или специализирана институция се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по административен ред.

 

* В болд са променените думи.

 

Разпоредбата на чл. 26 в тази редакция действа още от 2006 г.

 

 

 

Чл. 26. (1) Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по административен ред.

 

* В болд са променените думи.

 

В текста няма нов смисъл и ново съдържание.

Промяната е свързана единствено с въведената със Закона за социалните услуги промяна в терминологията в областта на социалните услуги, която налага премахването на специализираните институции като форма на грижа за деца.

Член 27, ал. 1:

Чл. 27. (1) Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство, социална услуга – резидентен тип или в специализирана институция се извършва със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето.

 

* В болд са променените думи.

 

Разпоредбата на чл. 27, ал. 1 действа още от 2006 г.

 

 

Чл. 27. (1) Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство и в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа се извършва със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето.

 

* В болд са променените думи.

 

В текста няма нов смисъл и ново съдържание.

Промяната е свързана единствено с въведената със Закона за социалните услуги промяна в терминологията в областта на социалните услуги, която налага премахването на специализираните институции като форма на грижа за деца.

Член 31:

Чл. 31. (2) Приемното семейство може да бъде и професионално.

Професионалната приемна грижа е въведена през 2007 г.

Чл. 31. (4) Приемното семейство може да бъде и професионално, като в този случай то трябва да притежава и допълнителна квалификация за отглеждане на деца, придобита по реда на наредбата по ал. 6, и да сключи договор с доставчик на социална услуга „приемна грижа“.

 

* В болд са променените думи.

 

 

 

 

 

Чл. 31. (4) Приемното семейство може да бъде и професионално, като в този случай то трябва да притежава и допълнителна квалификация за отглеждане на деца, придобита по реда на наредбата по ал. 6, и да сключи договор с общината, лицензиран доставчик на социални услуги по чл. 34а или дирекция „Социално подпомагане“.

 

* В болд са променените думи.

 

Няма промяна в смисъла на досега действащата разпоредба. Промяната е чисто терминологична и е свързана с отпадането на понятието „доставчик на социална услуга „приемна грижа“.

СЕМЕЕН КОДЕКС
Член 93, ал. 2 и ал. 3:

Чл. 93. (2) Осиновяване без съгласие на родителя се допуска и когато детето е настанено в специализирана институция и родителят в срок до 6 месеца от датата на настаняването по административен ред съгласно Закона за закрила на детето без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката и връщане на детето или настаняването му в семейство на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето. Искането може да бъде направено и в производството за настаняване по съдебен ред, образувано съгласно Закона за закрила на детето.

(3) Осиновяване без съгласие на родителя при условията на ал. 2 се допуска и когато на детето е предоставена социална услуга – резидентен тип, или е настанено в приемно семейство и е вписано в регистъра на деца за пълно осиновяване.

 

* В болд са променените думи.

Сегашните основания за допускане на осиновяване без съгласие на родителя са въведени в Семейния кодекс още през 2009 г.

Допускане на осиновяване без съгласие на родител съществува още от 1985 г.

 

 

Чл. 93. (2) Осиновяване без съгласие на родителя се допуска и когато детето е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и родителят в срок до 6 месеца от датата на настаняването по административен ред съгласно Закона за закрила на детето без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката и връщане на детето или настаняването му в семейство на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето. Искането може да бъде направено и в производството за настаняване по съдебен ред, образувано съгласно Закона за закрила на детето.

(3) Осиновяване без съгласие на родителя при условията на ал. 2 се допуска и когато детето е настанено в приемно семейство и е вписано в регистъра на деца за пълно осиновяване.

 

* В болд са променените думи.

 

Няма промяна в смисъла на досега действащите разпоредби. Промяната е терминологична и е свързана със закриването на специализираните институции за деца и премахването им като форма на грижа за деца, както и премахването на понятието социална услуга в общността – резидентен тип.

 

About De Fakto

Проверете също

Антон Славчев спечели конкурс за прокурор в СГП, Дани Каназирева – извън списъка на печелившите

 Класирането на кандидатите в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 10 длъжности „прокурор“ в …

Правен екип на ИПИ: Пренебрегнатият въпрос за бюджета на съдебната власт в Конституцията не крепи доверието във ВСС

„Де Факто“ публикува становището, изпратено до парламентарната комисия по конституционни въпроси, от страницата на Института …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

seven + eight =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.