Последни новини
Home / Законът / Нова защита: Съдийската колегия на ВСС да дава разрешение за обвиняване на съдия

Нова защита: Съдийската колегия на ВСС да дава разрешение за обвиняване на съдия

Defakto.bg

Това предлагат от Съюза на съдиите в становище за поредните промени в ЗСВ

Поредните промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), публикувани от Министерството на правосъдието в началото на юли, са ненавременни, незащитени, спорни. Някои и опасни.

Това заявяват от Съюза на съдиите в становище, оповестено днес.

Нещо повече – от ССБ настояват за въвеждане на засилени гаранции за правата на съдиите, като в закона се запише Съдийската колегия да дава разрешение за привличането на съдия към наказателна отговорност.

Становището е за  новия проект, дело на работна група, който трябваше да „даде живот“ на препоръките на магистратите за ЗСВ и решение за ред неуредици в закона. Тези поправки са отделни от проекта „Кирилов“ за търсенето на отговорност от „тримата големи“.

Де факто вече описа предложенията. Основните сред тях са занапред на атестации за работата им да подлежат и магистратите от върховните съдилища и прокуратури и от НСлС. Да се възстатновят помощните атестационни комисии по места, а ресорните Комисии по атестирането и конкурсите (КАК) към двете колегии задължително да се оглавяват от кадровик, а не от действащ съдия или прокурор. Определят се нови основания министърът на правосъдието да откаже обезщетение за мудно правосъдие, предвижда се списъкът с неизрядните откъм имотни декларации магистрати да е публичен една година, след това да се премахва. В Инспектората към ВСС вече да могат да се избират и районни съдии и прокурори, предвиждат още промените. Те разписват и нов режим за отстраняването от длъжност задари повдигнати обвинения, след решението на КС.

Становището на Съюза на съдиите (със съкращения):

„Предлаганите изменения в ЗСВ са несвоевременни – не са защитени като част от цялостната концепция за прозрачно, демократично и ефективно управление на съдебната власт и професионално развитие на съдиите.
Необходимостта от промени в областта на атестирането, конкурсите, дисциплинарните производства следва да се обоснове след извършване на цялостен анализ и оценка на приложението на действащите правни норми в тези области от 2016 г. до момента.
Независимо от тази позиция, излагаме и конкретни аргументи по
отделните параграфи така, както са предложени в обявения законопроект от Министъра на правосъдието:

За промяната в модела на атестирането

След реформата от 2016 г. в ЗСВ се въведе централизирано атестиране на съдиите, за което съдийската общност и международните ни партньори настояваха, доколкото то е гаранция за основано на еднакви критерии обективно атестиране на магистратите и за справедливо и прозрачно кариерно израстване.
Помощни атестационни комисии функционираха до 2016 г., като за
недостатъците на този модел за оценяване съществуваше професионален консенсус. Тези структури се състояха от действащи магистрати, за които атестирането се явяваше допълнителна, свръхнатоварваща дейност, при това напълно игнорирана при преценката на качеството и обема на осъществяваната от самите тях работа. Затова, макар и привидно включена в служебните задължения на магистратите, дейността по атестирането
обяснимо на практика се пренебрегва, подценява и формализира, а не е освободена и от субективизъм. Данните, въз основа на които се формират крайните изводи за дейността на атестираните съдии, се събират и обобщават на местно равнище, което създава риск от обособяване на различни регионални практики. Това доведе до общоизвестното положение, че преобладаващата част от атестираните съдии получаваха максимални оценки.
Идеята на измененията на ЗСВ от 2016 г. превърна Комисията по
атестиране и конкурсите в централен орган по оценяването, който събира информация за нуждите в отделните звена на съдебната система, както и надеждна информация за работата на всеки магистрат. Комисията беше създадена като основен водещ орган, отговорен за процеса на атестирането и кадровия подбор. Към момента законодателно е застъпено принципното разбиране, че обективна оценка на дейността на атестираните съдии  практически може да се осъществи само от единен централен орган, който
ще осигури унифицирано приложение на методите и механизмите на оценяване спрямо всички съдии на територията на цялата страна и ще гарантира яснота и предсказуемост на дейността по атестиране.
Връщането към старото положение на модел за оценяване на съдиите – чрез помощни атестационни комисии, представлява съществен регрес по отношение на системата за атестиране и крие рискове от формализиране, регионализиране и липса на обективност на процедурата.

Освен посочените недостатъци на децентрализацията на атестирането следва да се посочи, че не са отчетени и множеството затруднения и допълнително натоварване за атестиращите
съдии, както и непредвидените финансови разходи.
В мотивите към законопроекта се приема, че дейността на КАК за периода на нейното съществуване като централен орган по атестирането не е дала убедителни резултати. Този извод е произволен, тъй като не почива на анализ и оценка на работата на трите персонални състава на комисията след нейното формиране през 2016 г. – какъв обем атестации на съдии са извършени, каква е била натовареността на отделните членове на комисията, каква е била обезпечеността с компетентни служители от администрацията на ВСС. Едва след такъв анализ може да се правят изводи за организацията на работата в комисията и за натовареността на нейните членове, съответно – налице ли е забава при изготвяне на атестационните оценки и какви са причините за нея.
Предвижданите промени в чл. 196 и чл. 197 ЗСВ са свързани с ограничаване на случаите на извънредно и предварително атестиране. Намираме изложените аргументи за уместни, доколкото отпада излишното дублиране на процедури за оценяване през кратки периоди от време, което е неоправдано както с оглед целите на доброто управление на кариерния процес на съдиите, така и с ефективното администриране на правосъдието.
Възразяваме срещу предложеното в параграф 3 изменение в чл. 37, ал. 3 ЗСВ, предвиждащо за председател на КАК да се избира изборен член на ВСС. Надлежни мотиви за това ограничение не са изложени. От друга страна, като се лишават от право да бъдат избирани за председател на комисията членовете – действащи съдии, така те необосновано се поставят в неравноправно положение, а същевременно така се принизява тяхното участие и статус на равноправни участници в централизирания орган по атестиране.
В обобщение, изразяваме становище за отпадане на параграфи 2, 3, 4, 5, 6, 36, 37 от проекта за изменение и допълнение на ЗСВ.

За конкурсите

По отношение на правилата за конкурсите – съществените
изменения предвиждат завишаване на изискванията към кандидатите за външни назначения – параграф 27 и 30, съответно промени в чл. 184 и чл. 191 ЗСВ, както и стриктно фиксиране на началния момент на срока по чл. 193, ал. 6 ЗСВ.
Подкрепяме двете предложения, доколкото практиката по провеждане на конкурсните процедури е доказала необходимостта им, а и ще способстват за постигане на целта на закона.
Във връзка с твърдението, че констатираното забавяне в провеждането на конкурсите се дължи на проблем с бързината на атестационните процедури, както и с обжалването на решенията на ВСС, считаме за необходимо да посочим, че подобряване на организацията за провеждане на конкурсите може да се постигне с по-добро администриране в рамките на действащия закон. Според нормите на чл. 188, ал. 1 и чл. 189, ал. 1 ЗСВ, планирането на съдийските длъжности, които ще се освободят, както и тяхното обявяване се извършва за всеки съд поотделно. Конкурсите за свободните длъжности също се обявяват за всеки съд поотделно и се провеждат централизирано. Практиката до момента е наложила, конкурсните процедури да се провеждат за свободните длъжности по нива – за районните, окръжните, административните и апелативните съдилища.
Това води до утежняване на конкурсните процедури.
Провеждането на централизирани конкурси за отделни съдилища, в които необходимостта от заемане на свободните длъжности е належаща, е начин за опростяване и ускоряване на процедурите, който може да се практикува и сега, без да се променя законът.

Против обезщетения за кадровиците-магистрати

Възразяваме срещу предлаганото изменение в чл. 29, ал. 2 ЗСВ,
отнасящо се до статуса на изборните членове на ВСС.
Предвижда се, за тях да се прилага нормата на чл. 225 ЗСВ, според която съдиите имат право на обезщетение при напускане на съдебната власт в определен размер според прослужените години. В случай, че изборните членове са съдии, прокурори или следователи, то за тях тази норма ще се прилага на общо основание при освобождаването на длъжността. При положение, че изборните членове са адвокати или упражняват друга юридическа професия, то това правило няма как да се приложи за тях, доколкото се изисква минимално 10 години стаж на длъжността съдия, прокурор или следовател.

В този смисъл считаме, че правилото на чл. 225 ЗСВ няма как да се приложи самостоятелно по отношение на изборните членове на ВСС и поради това параграф 1 от законопроекта следва да отпадне.
По идентични съображения предлагаме да отпадне и параграф 9 от проекта, предвиждащ приложение на чл. 225 ЗСВ и за инспекторите от ИВСС.

Районни съдии да стават инспектори? Неуместно

В параграф 7 се предлага промяна на чл. 42, ал. 1 и ал. 3 ЗСВ, с която се предвижда за инспектори към ИВСС да могат да се избират и съдии от районните съдилища.
Една част от правомощията на инспектората към ВСС са свързани с
осъществяване на проверки за организацията на административната
дейност в съдилищата, организацията, образуването и движението на делата, констатиране на противоречивата практика и отправяне на предложения до компетентните органи. Същностната дейност на ИВСС се свежда да извършване на проверки в съдилищата и на работата на отделните съдии. Според чл. 56, ал. 2 проверките се извършват от главния инспектор или от инспектор, който се подпомага от експерти. В този смисъл, при осъществяване на дейността си ИВСС действа еднолично, за разлика от колективните органи, какъвто е ВСС. Само по определени въпроси ИВСС действа като колегиален орган и взема решенията си с обикновено мнозинство – чл. 54, ал. 3 ЗСВ.
Посочените специфики в правомощията и организацията на работа на ИВСС обосноват като резонно ограничението съдии от районните
съдилища да не могат да бъдат назначавани за инспектори. Очевидно е, че съдията от районен съд няма как да извършва проверки в окръжните, административните и апелативните съдилища поради непознаване на спецификата на организацията и естеството на работата, а ревизията на дейността на районните съдилища по правило следва да се извършва от инспектор, който има опит като окръжен съдия, в чиито професионални задължения се е включвал второинстанционен контрол върху актовете на районните съдии.

Възражения по отстраняването, предложение за нова защита

С параграф 42 се предвиждат промени в процедурата за временно
отстраняване от длъжност на съдия, който е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер.
Възраженията ни са в няколко посоки: предвижда се отстраняването
от длъжност на съдия да се прави по мотивирано искане на главния
прокурор по предложение на наблюдаващия прокурор, както и изслушване на засегнатото лице. Не се регламентира задължение на прокурора да представи на членовете на Съдийската колегия на ВСС материалите по делото, с оглед на извършване на преценка за необходимостта от налагане на тази ограничителна мярка, за нейната пропорционалност и легитимна
цел. Липсата на възможност на членовете на Съдийската колегия за
запознаване с материалите по делото води до автоматизъм на процедурата и формализирането й.
Необосновано в ал. 7 на чл. 230 се предлага, при определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“ на съдията, това автоматично да води до неговото отстраняване от длъжност.
Задържането под стража може да бъде постановено и за непредпазливо престъпление, което в хипотезата на ал. 1 на чл. 230 не може да доведе до временно отстраняване. Отстраняването от длъжност е самостоятелна мярка, чиито налагане следва да се преценява от Съдийската колегия на ВСС на общо основание, без значение дали съдията е задържан или не.
Предлагаме разпоредбата на чл. 230 ЗСВ да предвиди задължение за главния прокурор, който отправя искане за временно отстраняване на съдия от длъжност, да представя материалите по делото.
Предлагаме също, да се предвиди аналогична процедура за даване на разрешение от Съдийската колегия на ВСС при привличане на съдия към наказателна отговорност. Това ще даде допълнителна гаранция за независимостта на съдията, доколкото правомощието на прокурора да привлича лица към наказателна отговорност не подлежи на контрол.
Предлагаме също, решенията на Съдийската колегия по чл. 230, ал. и ал. 6 да подлежат на обжалване пред тричленен състав на ВКС.

Подкрепяме изменение на ал. 5 от чл. 169 ЗСВ, което предвижда,
след освобождаване на длъжността председателите на съда и техните
заместници да се възстановяват безусловно на заеманите преди избора длъжности, включително и в хипотезите, когато са били назначени от по-ниско ниво на орган на съдебната власт. Несъмнено така се премахва възможността за заобикаляне на конкурсното начало при повишаване в длъжност.
В заключение поддържаме изразената по-горе позиция, че
предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт следва да бъде предхождан от анализ и оценка на
приложението на сега действащата правна уредба по отношение на
атестирането и конкурсите за преместване и повишаване на съдиите, като считаме изготвянето на такъв за наложително.
С уважение:
Управителен съвет на
Съюза на съдиите в България

About De Fakto

Проверете също

Министър Славов: Процедурата за отстраняване на главния прокурор до края ще отговаря на условията за справедлив процес

             Атанас Славов обяви, че казусът “Осемте джуджета” ще  бъде …

Решението на НС за разходи и трансфери от бюджета в рамките на постъпленията, е обнародвано в „Държавен вестник“

Решението на парламента, което  разрешит разходи и трансфери от бюджета в рамките на събраните постъпления, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

nine − 8 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.