Последни новини
Home / Актуално / ВАдвС до Пленума на ВСС: Иван Гешев не е притежава качества за главен проурор, прекратете процедурата, насрочете нова

ВАдвС до Пленума на ВСС: Иван Гешев не е притежава качества за главен проурор, прекратете процедурата, насрочете нова

Defakto.bg

Кандидатът за главен прокурор г-н Иван Гешев  не  притежава нужните качества за поста главен прокурор и не отговоря  на високите очаквания на правната общност и обществото.  Това се казва  в  обръщение на  Висшият адвокатски съвет, изпратено до Пленума на Висшия съдебен съвет, който на 24 октомври трябва да проведе избор на  прокурорската номинация.

След като две комисии на ВСС приеха, че прокурорът Гешев е годен за заемане на поста,   Висшият адвокатски съвет прави друга оценка:  „Кандидатът г-н Иван Гешев не показа, че притежава нужните качествата, за да бъде избран за главен прокурор на Република България и да отговори на високите очаквания, на правната общност и в частност на адвокатурата, а и на обществото като цяло“.  Той не може отговорно, професионално, безпристрастно, справедливо и при спазване на принципа на законност и на върховенство на правото да осъществява функциите на главен прокурор на Република България, категорични са адвокатите. И призовават: “  Обръщаме се към Вас с искане да не одобрявате кандидатурата на единствения кандидат за главен прокурор, да прекратите настоящата и да насрочите нова процедура“.

Позицията на ВАдвС   отразява мнението на цялата адвокатска  гилдия, която наброява над 15 хиляди адвокати  и макар да не може реално да влияе на вота, становището  на авторитетното съсловие показва, че  проблем с единствената кандидатура за поста има и той не е просто  политически, както се внушава, а  и обществен, и професионален. Наскоро „почитаемите членове на Висшият съдебен съвет бяха призовани от 103 членове Фейсбук общността на  българските адвокати  да не избират предопределения за нов главен прокурор Иван Гешев, а  да открият  нова  процедура за избор на следващ главен прокурор. Становището им е изпратено и в  Европейската комисия. Пловдивският Адвокатски съвет също се обяви срещу канидатурата на зам. главния прокурор заради позиции, определени от адвокатите като  откровено „противоконституционни“. Сайтът на ВСС  е пълен с прокурорска и полицейска подкрепа за Иван Гешев.

Цялото обръщение:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

С решение № 1947/18.07.2019 г. Висшият адвокатски съвет прие становище относно качествата, които трябва да притежава кандидатът за главен прокурор на Република България, и го обяви публично.

Според становището на Висшия адвокатски съвет бъдещият главен прокурор на Република България следва:
• Да е високообразован юрист със задълбочени теоретични (на академично ниво) и практически познания по специфичните конституционни функции на прокуратурата;
• Да познава съвременните тенденции в развитието на прокурорската институция и да има волята да ги провежда в практиката;
• Да работи за утвърждаване на принципите на независимост, законност, безпристрастност, ефективност и справедливост в работата на прокуратурата;
• Стриктно да се придържа към спазване на конституционните принципи и норми, европейските правила и общочовешки ценности;
• Да зачита и да е зачитал и в досегашния си професионален и личен живот върховенството на закона и правото, правата, свободите, честта и достойнството на човека;
• Към момента на избора да не заема пост в ръководството на политическа партия, парламента или правителството;
• Да е заслужил обществен авторитет с принципност, честност, почтеност и личен морал;
• Да уважава и отдава заслуженото на адвокатурата и отделните адвокати, като необходими и задължителни участници в правната система, без които е невъзможно нормалното функциониране на всяка правова държава;
• Да е разпознаваем естествен лидер на цялата правна общност, човек с богата култура и ерудиция, с неоспорими морални и етични качества“.

Висшият адвокатски съвет е изразител на единството, самоуправлението и независимостта на българската адвокатура. Съзнавайки своята конституционна роля и отговорност не само към адвокатурата, а и към цялото общество, Висшият адвокатски съвет изчака разумно дълъг срок преди да изрази официално своята позиция по кандидатурата на г-н Иван Гешев за главен прокурор и се запозна:

– с Концепцията за стратегическо управление на Прокуратурата на Република България, представена от кандидата,

– с докладите на Комисията по атестирането и конкурсите и на Комисията по професионална етика към Прокурорска колегия на ВСС,

– с отговорите на кандидата по поставените въпроси, дадени при изслушването му в Етичната комисия, проведено на 17.09.2019 г., и

– с публично изразените разбирания на кандидата относно конституционно установената роля и функции на главния прокурор,

Висшият адвокатски съвет счита, че г-н Иван Гешев не притежава нужните качествата, за да може отговорно, професионално, безпристрастно, справедливо и при спазване на принципа на законност и на върховенство на правото да осъществява функциите на главен прокурор на Република България.

Конституционно установената роля на прокуратурата у нас не се свежда единствено до участие в наказателните производства. На прокуратурата и в частност на главния прокурор Конституцията възлага осъществяването на общия надзор за законност, в рамките на който прокуратурата следва да защитава обществения интерес, правата на човека и основните свободи, както и да гарантира утвърждаването на върховенството на закона.[1] Поради това Висшият адвокатски съвет намира за абсолютно неприемливи и несъвместими с конституционната роля на прокуратурата разбиранията на кандидата, отразени в концепцията му, че липсата на справедливост “няма как да бъде обяснена или оправдана с нищо, още по-малко с буквата на закона”, съчетана с идеята на кандидата за промени в наказателния процес, който бил твърде формален, поставят под съмнение основния конституционен принцип за върховенството на закона. Справедливост има само там, където законът се прилага точно и еднакво спрямо всички и където процесуалният закон е гаранция занейното постигане.

В концепцията на г-н Гешев дори не е спомената адвокатурата, нито е разпозната и отчетена нейната роля в защитата на правата и законните интереси на гражданите. Изразеното публично становище на г-н Гешев, че адвокатът “взима пари от хората, които защитава, независимо каква е истината”, е абсолютно неприемливо. Незачитането на конституционната роля на адвоката като защитник на гражданите при опазване на законните им права и интереси, означава отричане на конституционно гарантираното право на защита на всеки пред държавните органи, включително следствието, прокуратурата и съда (чл. 56 от Конституцията), а оттам – и незачитане на устоите на самата правова държава.

Няма правова държава там, където няма гарантирано право на защита. Няма ли професионална защита, каквато по Конституция се осъществява от адвокатурата, няма гаранции за прилагане на презумпцията за невиновност, нито за справедлив процес.

Всеки български гражданин има право да изразява мнението си и да го разпространява чрез слово (чл. 39 от Конституцията), както и право на мирен протест (чл. 43 от Конституцията). Затова е абсолютно неприемливо становището на кандидата, че критиките и протестите срещу кандидатурата му имат за цел да препятстват процедурата по избор на главен прокурор.  Гражданите, които протестират или изразяват несъгласие, упражняват конституционно признати права, които именно прокуратурата и в частност главния прокурор са призвани да бранят.

Главният прокурор стои начело на прокуратурата и затова следва да бъде готов да приема обосновани критики както към собствената си дейност, така и към дейността на прокуратурата като цяло. Тази дейност се осъществява изцяло в обществен интерес и обществото е особено чувствително към нея.

Няма съмнение, че прокурорите, подобно на всички български граждани, имат право свободно да изразяват мнението си и да участват в обществения дебат по въпроси, касаещи съдебната система и правораздаването като цяло. Изразяването на мнение обаче, следва да е в рамките на правомощията на прокуратурата и да не поставя под съмнение прокурорската независимост и безпристрастност. Прокурорите не могат да коментират факти и обстоятелства, касаещи текущи дела, а още по-малко публично да оповестяват вината на лица, за които няма влязла в сила присъда.

Затова Висшият адвокатски съвет счита, че публичните изявления на кандидата за главен прокурор, сдържащи обвинения срещу граждани и твърдения за извършени от тях престъпления, са недопустими, не само защото игнорират изцяло презумпцията на невиновност, засягат достойнството и честта на обвиняемите, като не зачитат и международните стандарти за защита правата на човека и основните свободи.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Висшият адвокатски съвет счита, че кандидатът г-н Иван Гешев не показа, че притежава нужните качествата, за да бъде избран за главен прокурор на Република България и да отговори на високите очаквания, на правната общност и в частност на адвокатурата, а и на обществото като цяло.

Обръщаме се към Вас с искане да не одобрявате кандидатурата на единствения кандидат за главен прокурор, да прекратите настоящата и да насрочите нова процедура.

Висшият адвокатски съвет се надява, че ще имате воля и смелост да проведете честна и справедлива процедура за избор на нов главен прокурор, която да не буди каквито и да било съмнения и да доведе до избор на кандидат, който е безспорен правен и морален авторитет.

Висш адвокатски съвет

About De Fakto

Проверете също

Президентът: Силно се надявам, че приетия механизъм за контрол на гл.прокурор не е маскарад в парламента

  Парламентът много трудно ще навакса за 3 дни пропилените 3 месеца за осъществяването на …

Министър Зарков: На действащия парламент му остава една седмица живот и едно важно изпитание – НПК

Служебният министър на правосъдието Крум Зарков, който е на визита в  САЩ, следи ставащото със …

Един коментар

  1. Обретенов

    Ето най – после мнение на топ – юристи, които са организирани в независима, свободна и самоуправляваща се асоциация, а не на такива поставени под пагон или поне в йерархична, административна или други видове зависимост
    Аргументите са перфектни. Любопитно ми е дали “ свободните“ български медии ще им дадат гласност и дали някой ще се осмели публично да им опонира.
    Във всички времена и даже през всички режими, адвокатите, поне тези, за който достойнството да бъдеш адвокат е присъщо и скъпо, са били защитници на истината и свободата.
    СВОБОДАТА НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА БЕЗ ИСТИНА И БОРБАТА ЗА ИСТИНАТА Е ПРОБЕН ХКАМЪК ЗА СВОБОДАТА НА ИНДИВИДА И НА ОБЩЕСТВО!ТО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.