Последни новини
Home / Законът / ВАС отмени измененията от 2014 г. в Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения

ВАС отмени измененията от 2014 г. в Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Defakto.bg

Тричленен състав на Върховния административен съд е  отменил наредбата от 2014 г. за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет (ВАдС), обнародвана в Държавен вестник, бр.28 от 28.03.2014 г.  Съобщението е на пресслужбата на съда.

През 2014 г. с промени в Наредба № 1 скочиха хонорарите по делата за развод, бащинство, процесуално представителство и други. Те бяха оспорени от Върховната административна прокуратура пред Върховния административен съд.  Като основание за  отмяната се сочи  нарушение в съдопроизводствените правила при приемането на този подзаконов нормативен акт  – липса на мотиви и доклад към проекта за изменение на Наредба №1/2004 г., както и непровеждане на обществено обсъждане.

Тричленният състав е приел, че има нарушение на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и на чл.28, ал.2 и 3  от закона, свързани с изискването проектът на нормативен акт да бъде публикуван  на интернет страницата на ВАдС, заедно с мотивите, съответно доклада, преди приемането му, за да се даде възможност на заинтересованите лица да предоставят в 14-дневен срок предложения и становища, както и към  него да има изготвени мотиви, съответно доклад, с изискуемото съдържание по чл.28, ал.2 ЗНА.

В случая тези изисквания не са изпълнени.

Решението  подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Из съдебното решение:

„….От приетата като доказателство преписка по издаване на оспорената Наредба се установява, че проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/9.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /обн.ДВ, бр.28/28.03.2014г./ не е публикуван на интернет страницата на Висшия адвокатски съвет, преди да бъде приета.
Производството по изработване и приемане на такава Наредба е открито с Решение №276 по протокол №10/15.11.2013г. на ВАдС, с което е възложено на работна група от трима членове да изготви първоначален проект за изменение и допълнение на Наредба №1/2004г., в срок до 20.11.2013г. На 04.12.2013г. във ВАдС е входиран внесен от работата група проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/2004г., който е дебатиран на изнесено заседание на съвета в гр.Кюстендил, състояло се на 13.12.2013г. На това заседание с решение №310 ВАдС е отложил разглеждането на проекта за следващо заседание – на 10.01.2014г., за което работната група да представи окончателен вариант за гласуване. На 10.01.2014г. въпросът по т.8 от дневния ред, касаещ приемане на наредбата, отново е отложен за следващо заседание. То се е състояло на 31.01.2014г., като с решение по него ВАдС е възложил на работната група да подготви два варианта на проекти за изменение на наредбата, които да се разгледат в заседание на 14.02.2014г. На 11.02.2014г. във ВАдС са внесени два варианта на проект за наредба – първият предвиждащ изцяло отмяна на действащата Наредба №1/2004г., а втория предвиждащ само нейното изменение и допълнение.На провелото се заседание на ВАдС на 14.02.2014г., с решение №473 е приет вторият вариант на Наредба за изменение и допълнение на наредба №1/2004г.,с всички гласувани корекции. Наредбата е изпратена за публикуване в ДВ на 21.02.2014г.
По делото не са представени доказателства,че изготвения проект на Наредба, който впоследствие е гласуван и приет /в заседанието на 14.02.2014г./ е публикуван на интернет страницата на ВАдС, преди тази дата, както и доказателства за изготвени мотиви, съответно доклад, с изискуемото съдържание по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/-ред.ДВ, бр.46/2007г., в сила към този момент/. Представено е извлечение от сайта на Адв.колегия-Бургас, с дата 2014-02-00, с текст на наредбата, което обаче не следва да се приема като изпълнение на изискването за публикуване по чл.26, ал.2 ЗНА, тъй като компетентният орган е ВАдС, на чиято интернет страница няма извършено публикуване. Публикуването на друг сайт /на АК-Бургас/ без конкретна дата, не валидира неспазването на цитираната разпоредба.
По искане на съда ответникът е представил договори за софтуерна поддръжка на сайта на ВАдС от 01.10.2017г., от 01.10.2018г., от 04.09.2017г., за създаване на уеб сайт от 27.06.2017г., които са неотносими към предмета на спора. Представените договори за изработка на уеб сайт на ВАдС и за поддръжка от 17.03.2014г. са също неотносими, тъй като визират период от време, след приемането на Наредбата и публикуването й в ДВ. За релевантния период – преди месец февруари 2014г. ответникът не представя доказателства, че разполага със собствен уеб сайт, на който би могъл да публикува проекта за Наредба.
От изложеното следва, че оплакванията в протеста и в жалбите, за съществено нарушение на административнопроизводствените правила при приемане на оспорения подзаконов нормативен акт, са основателни.
Съгласно чл.26, ал.2 ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14 дневен срок за предложения и становища по проекта. В случая това законово изискване не е спазено. На заинтересованите лица не е предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, както и не са изготвени мотиви, съответно доклад, които да бъдат публикувани ведно с проекта на наредба. Наред с това чл.28, ал.1 ЗНА изисква проектът за нормативен акт, заедно с мотивите, съответно доклада към него, да се внесе за обсъждане и приемане от компетентния орган, ал.2, т.1-5 предвижда изисквания към съдържанието на мотивите, съответно доклада, а ал.3 – че проект за нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съобразно изискванията на ал.2, не се обсъжда от компетентния орган. Чл.77 АПК на свой ред също въвежда задължително обсъждане на проекта, ведно с представените по него становища, предложения и възражения.
Анализът на цитираните разпоредби от ЗНА и АПК налага изводът, че процедурата е императивно уредена, с цел спазване на принципите по чл.26, ал.1 ЗНА-обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.
Като не е публикувал проекта на Наредба на интернет страницата си, преди да бъде приета, ведно с мотивите, съответно доклада, като не е предоставилв възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища в 14-дневен срок, като не е изготвил мотиви, съответно доклад с изискуемото по закон съдържание, ответникът – ВАдС не е имал основание да обсъжда проекта и да го приема в заседанието си на 14.02.2014г. поради съществено нарушение на императивни процесуални правила – чл.26, ал.2, чл.28, ал.2 и 3 ЗНА и чл.77 АПК.
В тази връзка не се споделят възраженията, че предложения и становища по проекта са направени в самите заседания, като са взети предвид от съставителя на проекта. Законът има предвид предложения и становища от други заинтересовани лица, извън членовете на колективния орган, каквато възможност не е дадена.
Допуснатите нарушения на административнопроизводствените правила са съществени и сами по себе си са достатъчни за отмяна на оспорената Наредба, без чл.7, ал.2, т.4 и §2 от ДР, като незаконосъобразна, на основание чл.193, ал.1,вр.чл.146, т.3 АПК.
Настоящият състав не може да вземе становище по оплакванията за материалната незаконосъобразност на оспорената Наредба, поради допуснатите съществени процесуални нарушения.Липсата на мотиви и доклад към проекта за изменение на Наредба №1/2004г., както и непровеждането на обществено обсъждане, не дават възможност да се извърши контрол за съответствие на Наредбата с материалния закон.
С оглед изхода от спора основателно е искането на П. Запрянов за присъждане на разноски, в общ размер на 1 810 лева. По делото са представени доказателства за заплащане на адв.възнаграждение по договор за правна помощ с адв.Бойчев, в размер на 1 800 лева и заплатена д.т., в размер на 10 лева, или общо 1810 лева. Сумата за разноски се дължи от ответника – Висш адвокатски съвет, от когото няма постъпило възражение за прекомерност.
Водим от горното и на основание чл.193, ал.1, чл.196 вр.счл.159, т.4 и 6 АПК АПК, Върховният административен съд, второ отделение

РЕШИ:
……ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта на оспорените разпоредби на чл.7, ал.2, т.4 и § 2 от ДР на същата наредба.
ОТМЕНЯ Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обнародвана в ДВ, бр.28 от 28.03.2014г., с изключение на разпоредбите на чл.7, ал.2, т.4 и §2 от ДР на същата.
ОСЪЖДА Висш адвокатски съвет, гр.София, да заплати на П. Запрянов, с [ЕГН], от [населено място], [адрес], разноски по делото в размер на 1 810 /хиляда осемстотин и десет/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред 5-петчленен състав на Върховен административен съд в 7-седмодневен срок от съобщението – в прекратителната му част, която е с характер на определение и в 14-дневен срок от съобщението – за останалата му част.
Решението подлежи на обнародване в Държавен вестник след влизането му в сила.

 

About De Fakto

Проверете също

Без санкция на Европейската комисия, държавата няма да изкупува дългове на „Топлофикация“ до 1.6 млрд. лв.

Служебното правителство  отмени  решения на кабинета “ Денков“ поради риск мярката да бъде обявена за …

Прокуратурата превзе управлението на МП: Главчев назначи прокурор за зам.- министър в правосъдното ведомство

Прокуратурата заема все по – солидни позиции в управлениеото на Министерството на правосъдието.  След като …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.