Последни новини
Home / Законът / Повторно: ВАС обяви уволнението на Румяна Ченалова за законно. Добави: Тълкувателните решения на съда действат занапред

Повторно: ВАС обяви уволнението на Румяна Ченалова за законно. Добави: Тълкувателните решения на съда действат занапред

Defakto.bg

Уволнението на Румяна Ченалова от предния Висш съдебен съвет е напълно законно. Фактът, че двама от дисциплинарните й съдници са били и нейни дисциплинарни обвинители наистина би опорочил въпросното решение по силата на тълкуването на самия ВАС, но не и в този случай. Тълкувателното решение е постановено след като кадровиците са уволнили Ченалова, а то няма обратна сила. Най-вече достатъчно за законността на уволнението й обаче е наличието на „независимо“ предложение от бившия правосъден министър Христо Иванов. 

Това единодушно заявяват Румяна Папазова, Николай Гунчев (докладчик), Десислава Стоева от Върховния административен съд при повторното завъртане на казуса. Решението им не е окончателно и може да бъде оспорено пред петчленен състав на ВАС.

Това е само част от сагата „Ченалова“, обраснала с различни сюжети. Те варират от възмущението на някогашния френски посланик Ксавие дьо Кабан от „гнилите ябълки“ в българското правосъдие (заради делото „Белведере“), през активизирането на прокуратурата срещу тази съдийка, довело дори до обявяването й за издирване и показен арест (при положение, че не се беше крила), та до изтеклите записи от нейни разговори с бившия председател на СГС Владимира Янева, откроили зависимости и служене в третата власт (включително и от членове на ВСС).

Факт е, Румяна Ченалова бе уволнена от ВСС на 19 ноември 2015 г. с пълно единодушие на тогавашното мнозинство и „революционно малцинство“, с 22 „за“ на 0 „против“. Но е факт и друго – дисциплинарното производство срещу нея обедини три предложения – две от кадровици и едно от бившия правосъден министър Христо Иванов, а в провелия дисциплинарното разследване и предложилия най-тежката санкция състав бяха кадровиците Галя Георгиева (председател), Даниела Костова и Магдалена Лазарова. Георгиева и Костова бяха и сред членовете на съдебния съвет, подписали искане срещу Ченалова. А в тълкувателно решение №7 от 2017 г. двете колегии на Върховния административен съд категорично обявиха: „Участието на членовете на Висшия съдебен съвет в дисциплинарния състав, когато същите са и вносители на предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 312, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 311, т. 2, б.”в” и чл. 307, ал. 2 от Закона за съдебната власт за изборните членове на Висшия съдебен съвет, и по чл. 312, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт за налагане на дисциплинарно наказание на съдия, прокурор, следовател, на административен ръководител или заместник на административния ръководител е съществено нарушение на административнопроизводствените правила„.

Една от публично и еднозначно разчетените последици от това тълкуване бе: уволнението на Ченалова се оказва незаконно. Че проблем има, не отрекоха и двата състава на ВАС при „първото“ завъртане на казуса.

Тричленен състав на върховния съд, с докладчик Любомир Гайдов, в началото на 2018 г. също обяви уволнението за законно. Но „избегна“ проблема с дисциплинарния състав, решавайки, че, в крайна сметка Ченалова е била наказана не по предложението на Георгиева и Костова, а по това на правосъдния министър, сиреч че инициативите са се „претопили“. Как е направено разграничението, при положение, че дисциплинарното дело бе едно, не стана много ясно.

През август 2018 г. петчленен състав на ВАС с докладчик Калина Арнаудова отмениха решението на тричленката  и върнаха делото за ново разглеждане, но избегнаха въпроса за „пристрастния“ състав, като се позоваха на други нарушения – не са изследвани всички обстоятелства и не е отговорено на всички възражения на Ченалова.

Сега тримата от Върховния административен съд обявяват:

„Спазвайки задължителните указания на петчленния състав, от правна страна настоящия съдебен състав намира жалбата за неоснователна по следните съображения:
По въпроса за приложимостта и задължителност на Тълкувателно решение № 7 от 30.06.2017 г., постановено по тълкувателно дело № 7/2015 г. от Общото събрание на съдиите на Върховния административен съд, Първа и Втора колегия, следва да се съобрази разпоредбата на чл. 130, ал. 2 от ЗСВ, която предвижда, че тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.
Съгласно т. 2. от цитираното тълкувателно решение участието на членовете на Висшия съдебен съвет в дисциплинарния състав, когато същите са и вносители на предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 312, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 311, т. 2, б. „в“ и чл. 307, ал. 2 от Закона за съдебната власт за изборните членове на Висшия съдебен съвет, и по чл. 312, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт за налагане на дисциплинарно наказание на съдия, прокурор, следовател, на административен ръководител или заместник на административния ръководител, е съществено нарушение на административнопроизводствените правила.
От материалите по делото се установява, че членовете на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2014 г. – Галя Георгиева и Даниела Костова са и вносители на предложение вх. № 11.00-016 от 17.12.2014 г. за образуване на дисциплинарно производство спрямо съдия Ченалова. Аналогично, при второто предложение вх. № 11-00-001 от 08.01.2015 г. Румен Боев е едновременно вносител на предложението и член на дисциплинарния състав по образуваното дисциплинарно дело № 1/2015 г., впоследствие присъединено към дисциплинарно дело № 33/2014 г.
С оглед на това се налага извод за допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила в дисциплинарното производство в частта му по отношение направените две предложения от 5-членни състави на ВСС, поради което оспорването в тази му част е основателно.
Неоснователно е възражението относно действието на тълкувателното решение във времето, тъй като то е постановено след решението на ВСС и няма обратно действие.
Тълкувателната дейност на Върховния административен съд не е нормотворческа дейност, а тълкувателните решения не са източник на правото. Целта на тълкувателната дейност е да уеднакви противоречивата съдебна практика за еднакво решаване на сходни правни спорове. С това решение не се създава нова правна норма, нито се изменя съществуваща такава, а само се тълкува съдържанието на действаща правна норма. Разтълкуваната правна норма е имала същото съдържание и преди приемане на тълкувателното решение, но е била тълкувана и прилагана неправилно от част от съдебните състави, което от своя страна е довело до постановяването на тълкувателното решение. Разтълкуваните правни норми се прилагат по висящите дела със съдържанието, което са имали при приемането си, тълкувани съгласно указанията, дадени в тълкувателното решение. В този смисъл е решение № 7305, постановено по административно дело № 1241/2018 г. по описа на Върховния административен съд на Република България – Петчленен състав – II  колегия.
По отношение на третото предложение с вх. № 11-04-6 от 05.02.2015 г. от министъра на правосъдието за образуване на дисциплинарно производство решението по тълкувателно дело № 7/2015 г.  на Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд е неприложимо, защото този предложител не попада в неговият обхват….

… Горното обуславя извод, че в производството по постановяване на решение по т. 5 от протокол №57/19.11.2015 г. от заседание на ВСС /в частта относно предложението на министъра на правосъдието/ не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и на приложимите материалноправни разпоредби на закона, които да го опорочават и да водят до неговата незаконосъобразност…
В оспореното решение на ВСС е посочена коректно правната квалификация на извършените дисциплинарни нарушения, описани са надлежно фактите и обстоятелствата във връзка с извършването им и доказателствата, които ги установяват. Налице са основанията за реализиране на дисциплинарната отговорност на магистрата, като вид юридическа отговорност, която се реализира при доказано дисциплинарно нарушение, обусловено от установено деяние – действие или бездействие, обективно несъответстващо между правно дължимото и фактически осъщественото поведение; вредоносен резултат; причинна връзка между деянието и резултата; противоправност на деянието от обективна страна и вина на дееца от субективна страна. В случая се установяват по безспорен начин посочените елементи на визираните в решението на ВСС нарушения, установени с решението на дисциплинарния състав, въз основа на предложението на министъра на правосъдието, както и наличието на субективния елемент на виновно поведение (действие или бездействие) на магистрата. За установяване на нарушенията са събрани множество писмени и гласни доказателства, приложени в дисциплинарната преписка и обосноваващи извършените нарушения, от министъра на правосъдието са представяни и в хода на производството актове от проверки и становища от Инспектората към ВСС, както и копия на търговските дела, по които са извършени нарушенията, визирани в предложението му. Извършена е задълбочена проверка въз основа на обширен доказателствен материал. В дисциплинарното производство е спазено изискването по чл. 309 от ЗСВ, според който при определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е извършено нарушението, и поведението на нарушителя. В хода на дисциплинарното производство, в частта му по отношение на предложението на министъра на правосъдието, е била дадена възможност за осъществяването от дисциплинарно привлеченото лице на гарантираното му от закона право на защита, поради което не е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, обуславящо отмяна на наложеното дисциплинарно наказание. За пълнота на изложението в тази връзка следва изрично да се отбележи, че доводите и възраженията на жалбоподателката, свързани с дейността на Временната комисия и на Върховната касационна прокуратура касателно извършваните проверки по отношение на нея досежно същите факти и обстоятелства, стоят извън предметния обхват на спора и са ирелевантни за неговия изход.
Предвид изложеното настоящият съдебен състав намира, че оспореното решение е постановено от материално компетентен орган по смисъла на приложимите разпоредби на чл. 311, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, в изискуемата от закона форма, съгласно чл. 316, ал. 1 от ЗСВ. В протокола от заседанието на ВСС проведено на 19.11.2015 г. и проведените обсъждания по предложението на дисциплинарния състав се съдържат и мотивите за приемане на решението и за налагане на дисциплинарното наказание на магистрата, което е определено при спазване на критериите по чл. 309 от ЗСВ. Решението на ВСС е изчерпателно мотивирано, изложени са подробно и ясно фактическите и правни основания за постановяването му, взето е при наличие на необходимия кворум и с изискуемото мнозинство, поради което жалбата срещу него е неоснователна и следва да бъде отхвърлена“.

About De Fakto

Проверете също

Съветът по съдебна реформа с мерки срещу дублирането на престъпления и административни нарушения

Дублирането на състави на престъпления и административни нарушения в действащото законодателство бе акцент на заседанието …

Адвокатска колегия Смолян подкрепя призива на ОСА за защита на адв. Ина Лулчева от нападки на гл. прокурор Иван Гешев

   Адвокатите от Смолян настояват ВСС да се занимае с поведение на Иван Гешев, а …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.