Последни новини
Home / Законът / Знак, който споменава марихуана, не може да се регистрира като марка на ЕС

Знак, който споменава марихуана, не може да се регистрира като марка на ЕС

Defakto.bg

Знак, който споменава марихуаната, не може при настоящото състояние на правото да бъде регистриран като марка на Съюза. Такъв знак противоречи на обществения ред, обяви Съдът на ЕС с решение по дело T-683/18 Santa Conte/EUIPO

През 2016 г. г-жа Santa Conte подава в Службата на Европейския съюз за интелектуална
собственост (EUIPO) заявка за регистрация на следния фигуративен знак като марка на
Европейския съюз за хранителни продукти, напитки и ресторантьорски услуги:
EUIPO отхвърля заявката, като приема,  че знакът противоречи на обществения
ред.  Тогава г-жа Conte сезира Общия съд на Европейския съюз с жалба, целяща отмяната
на решението на EUIPO1.
С решението си от днес Общият съд отхвърля жалбата, с което решението на EUIPO е
потвърдено.

Общият съд констатира, че EUIPO правилно е преценила, че стилизираното изображение на
листото от канабис е медийният символ на марихуаната, и че думата „amsterdam“ насочва
към факта, че в град Амстердам има многобройни пунктове за продажба на този наркотик,
получен от канабис, поради това че при определени условия продажбата му е допустима в
Нидерландия. Впрочем споменаването на думата „store“, обичайно означаваща „бутик“ или
„магазин“, има за последица, че е възможно потребителите да очакват стоките и услугите,
които се продават под този знак, да са като тези, които се предлагат в магазин за
наркотични продукти.  Така Общият съд, като признава, че конопът не се счита за наркотично
вещество под определен праг на съдържание на тетрахидроканабинол („ТХК“), заключава че
в конкретния случай посредством обединяването на тези различни елементи
разглежданият знак привлича вниманието на потребителите, които не разполагат
непременно с точни научни или технически познания относно канабиса като наркотично
вещество, което е незаконно в много страни от Съюза.
Що се отнася до понятието за обществен ред, Общият съд отбелязва че макар понастоящем
въпросът за легализирането на канабиса за терапевтични и дори развлекателни цели да е
предмет на дебати в много държави членки, при настоящото състояние на правото неговата
употреба и неговото използване остават незаконни над споменатия праг в повечето от
посочените държави. Затова в тези държави борбата срещу разпространението на
наркотичното вещество, получено от канабис, отговаря на целите на общественото
здравеопазване, насочена към борба с вредните му ефекти. Следователно режимът,
приложим за употребата и използването на посоченото вещество, попада в обхвата на
понятието за обществен ред.

Впрочем Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) гласи,

че Съюзът допълва действията на държавите членки за намаляване на
вредата от наркотиците за здравето, включително посредством информация и превантивни
мерки, и че незаконният трафик на наркотици съставлява една от областите на особено
тежката престъпност с трансгранично измерение, в които е предвидена намесата на
законодателя на Съюза. Предвид този основен интерес Общият съд приема, че фактът, че
разглежданият знак ще бъде възприет от съответните потребители като индикация, че
храните и напитките, визирани в заявката за регистрация на марка, както и свързаните с тях
услуги, съдържат наркотични вещества, незаконни в редица държави членки, е
достатъчен, за да се направи изводът, че той противоречи на обществения ред.
Общият съд подчертава, че при положение че една от основните функции на марката е да
установи търговския произход на стоката или услугата, за да даде възможност на
потребителя да направи своя избор, разглежданият знак, имплицитно, но неминуемо,
насърчава закупуването на такива стоки и услуги или поне банализира тяхната
употреба, тъй като ще бъде възприет по гореописания начин.

1 Отказва се, наред с други, регистрацията на „марките, които противоречат на обществения ред или на добрите
нрави“. Що се отнася до противоречието на марка с обществения ред , вж. решение на Общия съд от 15 март
2018 г. по дело T-1/17, La Mafia SE SIENTA A LA MESA (прессъобщение № 33/18). По отношение на (липсата на)
противоречие на марка с „добрите нрави“, вж. заключението на генералния адвокат от 2 юли 2019 г. по дело
C-240/18 P, Constantin Film Produktion GmbH (прессъобщение № 86/19).
www.curia.europa.eu

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Марката на Съюза е валидна на цялата територия на Европейския съюз и съществува
едновременно с националните марки. Заявките за регистрация на марка на Съюза се подават в
EUIPO. Решенията на Службата подлежат на обжалване пред Общия съд.
ЗАБЕЛЕЖКА: Актът на Общия съд може да се обжалва пред Съда само по правни въпроси в срок от
два месеца и десет дни, считано от съобщаването му. При подаване на жалба ще се проведе
предварителна процедура по допускане на обжалване. Затова към жалбата трябва да се приложи
молба за допускане на обжалване, в която се излага повдигнатият с жалбата въпрос от значение за
единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза.
ЗАБЕЛЕЖКА: С жалбата за отмяна се иска отмяна на актове на институциите на Съюза, които
противоречат на правото на Съюза. При определени условия държавите членки, европейските
институции и частноправните субекти могат да сезират Съда или Общия съд с жалба за отмяна. Ако
жалбата е основателна, актът се отменя. Съответната институция трябва да отстрани евентуалната
празнота в правото, създадена с отмяната на акта.
Неофициален документ, предназначен за медиите

About De Fakto

Проверете също

Омбудсманът внесе в НС предложение да отпаднат глобите за платена, но сгрешена винетка

Омбудсманът Диана Ковачева внесе в парламента промени в Закона за пътищата и Закона за движение …

Решението за конкурса за назначение на 28  длъжности „прокурор” в районните прокуратури е обнародван в „ДВ“

Решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за обявяване на конкурса за първоначално назначаване и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.