Последни новини
Home / Избрано / Модерната адвокатска колегия не наблюдава, а активно разширява границите за защита на човешките права

Модерната адвокатска колегия не наблюдава, а активно разширява границите за защита на човешките права

Defakto.bg

 

Адвокат Елка Пороминска

Възможно ли е една съвременна адвокатска колегия  да развива и укрепва социалната роля на адвокатската общност  в сътрудничество с други юридически лица,  без да се затваря в чисто гилдийни проблеми.  Отговор на тези въпроси е потърсила адвокат Елка Пороминска, председател на Асоциацията за жените адвокати,  член на Софийския адвокатски съвет.  В изложение пред   международния форум във Варшава тази година, тя е направила преглед и обобщила многобройните форми на съвместно участие на Софийската адвокатска колегия във форуми и инициативи, които очертават облика на съвременната и модерна адвокатска колегия, с ефект, полезен за цялото  общество.  Докладът на адвокат Пороминска има и своето  просветителско значение за читателската аудитория.

Темата е особено актуална и с оглед на  предстоящите избори за органи на адвокатурата и очакваните програми на кандидатите.

Софийската адвокатска колегия е учредена през 1897г. в София и съществува вече повече от 120 години. Самоуправлението на адвокатурата в България е уредено от първия Закон за адвокатите от 22.ХІ.1888г. През 2019г. Софийската адвокатска колегия има  над 6000 членове адвокати.

Софийският Адвокатски съвет е учреден на 11.Х.1897 г. През годините има общо пет Закона за адвокатурата и един Указ за адвокатурата:

  • Закон за адвокатите от 22.ХІ.1888г.,
  • Закона за адвокатите от 24.VІІ.1925 г.,
  • Закон за адвокатите от 16.Х.1947 г. ;
  • Указа за адвокатурата от 1952г.;
  • Закон за адвокатурата, приет от Великото народно събрание на 12.09.1991 г.,обнародван в ДВ бр. 80/91 г., който отменя Указ № 1842/1976 г.
  • Закон за адвокатурата, приет от ХХХІХ Народно събрание на 10.06.2004 ., обнародван в ДВ бр. 55/2004, влязъл в сила на 29.06.2004 г.

Очаква се приемане на нов Закон за адвокатурата, който да отговаря на съвременните нужди и изисквания за упражняването на адвокатската професия, за който Висшият адвокатски съвет е  задължен да  изработи проект.

Съгласно чл. 134 от Конституцията на Р. България: „ал. 1. Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законните интереси.

ал. 2. Организацията и редът на дейността на адвокатурата се уреждат със закон.”

Всички български адвокати задължително членуват в Адвокатска колегия, което е условие за упражняване на тяхната дейност. Адвокатските колегии в Р. България са на териториален принцип – според броя на окръжните съдилища, тоест имаме 27 адвокатски колегии – самостоятелни юридически лица, създадени по силата на Закона за адвокатурата, както и  Висш адвокатски съвет. За София-град и София-област има една адвокатска колегия- Софийска адвокатска колегия.

Интересното в дейността на българската адвокатура и най-вече на Софийската адвокатска колегия, е развиващото се през последните няколко (4-5) години сътрудничество и съвместни проекти между САК и други юридически лица (неправителствени) организации /НПО/. Такива засега са създадени и действат в гр. София и са ни известни следните НПО (неизчерпателно изброени), в които участват адвокати или други юристи:

-Асоциацията за жените-адвокати /АЖА/, учредена през юли 2014 година, която има активна дейност повече   от  5 години;

– Клуб на  адвокатите-франкофони;

– Клуб на  рускоговорящите адвокати;

-Организация на испаноговорящите адвокати;

-Асоциация на младите адвокати;

-Организации на българските медиатори, в които участват адвокати;

– Български адвокати за правата на човека и др.

Най-активно сътрудничество се очертава да е имало между Софийската адвокатска колегия и Висшия адвокатски съвет, от една страна и АЖА, което продължава да се развива в различни направления и теми.

Това сътрудничество представлява начин за разширяване на социалната роля на адвокатурата и излизането й от тесните граници на преките правомощия по Конституцията на Р. България и Закона за адвокатурата,  но в изпълнение на същите.

Така- чрез действията на НПО, се поставят обществено значими въпроси, които влизат във фокуса на Адвокатските колегии и по този начин се въздейства за правилното им разрешаване.

Също така, действията на колегите адвокати  от АЖА, адвокати франкофони, рускоговорящи, испаноговорящи, младите адвокати, пряко съдействат за установяване на законодателствата относно адвокатурата, правата и задълженията на адвокатите, защита правата на гражданите и т. н. чрез сравнителен анализ със законодателството на Франция, Испания, Италия и т. н. в контекста на Европейското законодателство и правилното имплементиране на същото в отделните държави-членки на ЕС, в това число и на Република България.

Особено голямо значение има участието на НПО при изготвянето и обсъждането на законопроекти, пряко засягащи социалните въпроси пред обществото. Това става чрез участието на представители на НПО на адвокати в работата на Правната комисия в Народното събрание, в работата на екипа на Националния омбудсман на Република България, със становища пред Конституционния съд на Р. България при повдигане на въпроси относно конституционосъобразността на определени правни норми и закони.

Така през юни 2015 година беше организирана от Софийския адвокатски съвет АК и проведена Кръгла маса по темата:

          „Правна помощ–  опит, достижения и въпроси за решаване”, в която имаше доклади, освен от членове на САС, така и от Председателя на АЖА, съдии, представители на Националното бюро за правна помощ и т. н.  Благодарение на проведената конференция бяха обобщени проблемите по правната помощ, като направените предложения бяха взети предвид и включени в измененията на Закона за правната помощ и Наредбата за заплащане на правната помощ, като бяха променени, респ. увеличени някои възнаграждения за адвокатите и прецизирани условията за заплащането й.

Съвместно бяха организирани от САК и АЖА и логистично подкрепени от Висшия адвокатски съвет важни конференции и обществено проведени дискусии по темата за борбата срещу насилието, в това число и организираната международна конференция през ноември 2015 г. със заглавие:

„Институциите, медиите и обществеността заедно срещу насилието върху жени”, във връзка с подписването и ратифицирането от страна на Р. България на „Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие” (т. нар. „Истанбулската конвенция”). Само четири месеца след тази международна конференция Истанбулската конвенция беше подписана през 2016г. от българска страна, но все още не е ратифицирана. Беше направена препоръка и за  приемането на закон за равнопоставеност на жените и мъжете, за наша радост, такъв закон беше приет от Народното събрание  още през 2016 година.  При обсъждането и приемането на Закона за равнопоставеност между мъжете и жените АЖА участва в Комисия при Националния омбудсман при окончателното изготвяне на текста на законопроекта, както и при разглеждането му в Правната комисия на НС, давайки гледната точка на адвокатите по този въпрос.

Доброто взаимодействие между НПО на адвокати от различни държави също води до установяване на добри контакти и договори за сътрудничество между самите адвокатски колегии. Подписаният договор между САК и Миланската адвокатска колегия  дойде като резултат  от изключително тесните контакти на АЖА с Асоциацията на жените юристи- Секция Милано и проведените общи конференции в България и Италия.  Такива конференции се организираха съвместно между АЖА, Асоциацията на жените юристи- Милано, САК, Миланската АК и Висшия адвокатски съвет, в това число и Конференцията, посветена на електронното правосъдие „България-възможности и предизвикателства. Италия-реализация и опит”, проведена през м. октомври 2016г. в България.

Силно изразено социално значение имаше и общата кауза, по инициатива на АЖА, подкрепена от Софийския адвокатски съвет, Богословския  на СУ „Св. Климент Охридски”, Висшия адвокатски съвет и много международни организации и адвокатски колегии, по повод историческото събитие за спасяване на българските евреи от Холокоста. В него важна роля са имали и българските адвокати по време на Втората световна война. Внесено беше от страна на адвокати от общност от Израел предложение за Нобелова награда за българската православна църква, която е имала ключова роля в този процес. Организираната  през м. май 2017г. конференция: По съвестта на вярата и по дълга на гражданската свобода. Приносът на българската православна църква за спасяването на българските евреи. Ролята на адвокатурата за защита на най-висшата ценност – човешкия живот, при спасяването на българските евреи”, имаше голям отзвук и важно значение за издигане ролята на Адвокатурата пред обществото, показване на човешкото лице на адвокатите и участието им в исторически събития. Събитието беше благословено лично от главата на Българската православна църква- българския Патриарх Неофит, който присъстваше на конференциятаи отправи послания към участниците.

По силата на международните актове в България е въведен института на правната помощ, но при прилагането на законите (Закона за правната помощ и Гражданския процесуален кодекс) възникнаха много проблеми и въпроси. Адвокатският съвет на Софийската адвокатска колегия работи за разрешаването им, съвместно с Националното бюро за правна помощ, на което е възложена цялостната организация и разпореждане с бюджетните средства за заплащане на предоставената от адвокатите правна помощ.

В тази област работят също така и НПО, които подпомагат теоретично и практически дейността по разясняването на правната помощ, както и преодоляването на проблемите по повод предоставянето и заплащането й. Съвместни усилия имаше и по повод въведената правна помощ и проблемите при прилагането на законите, като през 2018г. беше изготвено практическо ръководство, финансирано от Европейския съюз по програма „Правосъдие”, в резултат от извършен анализ от адвокат, член на фондация Българските адвокати за правата на човека, със заглавие: „В помощ на задържания от полицията и на обвинения в досъдебното производство”. То е в помощ както на адвокатите, така и на гражданите при упражняване на техните права и свободи.

През 2018-та година се наблюдава засилване на  проявите на насилие в световен мащаб, както и в национален мащаб. След като в България беше спряна  ратификацията на Истанбулската конвенция, общественият интерес наложи, да се направи анализ на състоянието на законодателството в Р. България и да се потърсят алтернативни начини за въздействие на държавата срещу насилието. По този повод, както и в продължение на проведената през 2015 година Конференция срещу насилието, се организира отново разискване по темата. През м. ноември 2018г. в гр. Пловдив, се проведе Международен форум „Адвокати срещу насилието”, организиран от АЖА, Асоциацията на жените-юристи Милано, САК и Висшия адвокатски съвет. Представители на  българския Парламент и на Министерство на правосъдието взеха участие във форума. Беше направен  анализ и приета единодушно от участниците декларация, с конкретни предложения към законодателя, както и към местните органи на властта, относно  превенцията и борбата с насилието във всичките му форми. Беше подкрепено и предложението за изменение на Наказателния кодекс в тази насока. Тук отново застанаха заедно като съорганизатори първата по големина- Софийска адвокатска колегия, втората по големина адвокатска колегия- гр. Пловдив, както и Висшия адвокатски съвет, в съвместно сътрудничество с Асоциацията за жените адвокати, която беше и инициатор на събитието, както и представители от множество адвокатски колегии в страната.

Освен описаните по-горе сътрудничества и съвместни проекти, Софийската адвокатска колегия има подписани договори и сътрудничество с най-стария и престижен университет в България- СУ „Св. Климент Охридски”, където подпомага млади юристи и дейността на Юридическия факултет, с Националната библиотека „Св. СВ. Кирил и Методий”, съдейства си със Съюза на юристите в България, обединяващ юристи, упражняващи различни юридически професии- адвокати, юрисконсулти, съдии, прокурори, нотариуси, съдебни изпълнители и т. н.

Отделна голяма тема е сътрудничеството на адвокатските колегии с други международни организации – UIA, FBE,  и други. Последната съвместна изява беше много полезна по отношение упражняването на адвокатската професия, а именно:  Международната конференция през м. май 2019г. на тема „Етичните правила на професиите на съдията, адвоката и прокурора – гаранция за справедлив процес”.  Конференцията беше организирана от Софийската адвокатска колегия, Висшия Адвокатски съвет, Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция, с участието на Парижката адвокатска колегия, Асоциацията на председателите на върховните съдилища на франкофонските държави и Клуба на адвокатите франкофони. Този тип сътрудничество силно подкрепя адвокатите при осъществяване и  защита на техните права и създава единни стандарти за упражняване на професията и индиректно се отразява и върху правата на гражданите.

През 2019 година усилията бяха са насочени към съвместното участие, конкретно на  САК с АЖА и НПО от Милано по международни проекти, финансирани от Европейския съюз за работа по проучване на обществено значими проблеми във връзка с борбата срещу  изпирането на пари, права на миранти и други актуални теми.

Интересен щрих по темата, макар и леко встрани от нея е и дадената възможност  на Висшия адвокатски съвет, като представляващ българската Адвокатура да може да подава конституционни жалби за противоконституционност на  закони, с които се засягат права и свободи на гражданите (вж. чл. 150 Конституция, ДВ бр. 100/2015г.). Висшият адвокатски съвет може да бъде сезиран от всеки един гражданин и след преценка и решение на ВАС, се внася жалба пред Конституционния съд. Това води до повишаване на социалната роля на Адвокатурата и до доближаването й до интересите на гражданите, за защита на техните права и свободи по напълно нов начин.

Извършената до сега съвместна дейност между адвокатските колегии и други юридически лица, създадени от адвокати, както и с научни институции, е довела до разширяване границите на защита както на интересите на Адвокатурата, така и на отделния адвокат, на  гражданите и цялото общество.

В заключение, можем да заключим, че съвместната работа между адвокатските колегии, в лицето на техните адвокатски съвети и неправителствените организации и сдруженията с идеална цел (асоциации, фондации и др.), създадени от адвокати, или в които участват адвокати, води до по-широк поглед  върху проблемите на адвокатската професия и начините за тяхното разрешаване. Това взаимодействие води и до  различни начини за въздействие и решаване на обществените проблеми и до повишаване ролята на Адвокатурата като цяло, както и на социалния престиж на адвокатската професия пред обществото.

След представянето на настоящия доклад на 21-22.06.2019г. пред международния форум в гр. Варшава, Полша се проведоха допълнително международни форуми  с участието на Софийския адвокатски съвет,  Висшия адвокатски съвет и неправителствени организации от България и чужбина. 

               Ето няколко от по-значимите от тях:

               Bиcшият aдвoĸaтcĸи cъвeт, Софийският адвокатски съвет и  Цeнтъpът зa cпoгoдби и мeдиaция пpи Coфийcĸия paйoнeн cъд и Coфийcĸия гpaдcĸи cъд  opгaнизиpaха  и проведоха Кpъглa мaca c мeждyнapoднo yчacтиe нa тeмa „Зaдължитeлнa мeдиaция в пoлзa нa cтpaнитe – възмoжнocти и пpилoжнo пoлe“ на  25 септември 2019г. с полезни изводи и препоръки по темата.

Софийският адвокатски съвет организира и проведе международна конференция по повод Деня на Българската адвокатура, организирана съвместно с Висшия адвокатски съвет на Република България и Института за Върховенство на Правото (IROL) на Международния съюз на адвокатите (UIA) на тема „Ролята на адвокатурата за върховенството на правото и демократичното общество” на 21-22 ноември 2019 г. в град София

Асоциацията за жените-адвокати, Софийският адвокатски съвет, и Асоциацията на жените-юристи-Милано, Италия с подкрепата на Миланската адвокатска колегия организираха и проведоха  ежегоден  Българо-Италиански форум:  „АДВОКАТИ  срещу НАСИЛИЕТО”, на 25 ноември 2019г., със съдействието на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” гр. София. Форумът се проведе под патронажа на съдия Марияна Кънчева – съдия в Съда на Европейския съюз в Люксембург, която  представи и своето встъпително слово  по темата. От организаторите Издаден беше двуезичен „Декалог за адвокати” в помощ на адвокати и граждани, предоставени безвъзмездно на хартиен и електронен носител.

            Посоченият начин на взаимодействие между различни правни субекти очевидно е полезен за адвокатите и обществото. Пионери на това сътрудничество несъмнено са адвокатите от Софийската адвокатска колегия. Продължението на  това сътрудничество е особено актуална тема и се очаква то да  бъде поставено в ръцете на новоизбраните органи на Адвокатурата през 2020г., предвид предстоящите избори за нови адвокатски съвети и |председатели  на адвокатските колегии. От тях очакваме да развият и задълбочат съвместните усилия в полза на обществото и на всеки един адвокат в България – както по отношение на важната тема за електронното правосъдие, по отношение деонтологичните правила за упражняване на адвокатската професия в светлината на известните ни вече такива в адвокатските колегии в Европа и други страни извън Европа, така и за защитата на правата на гражданите.

Несъмнена е засилващата се социална роля на съвременните адвокатски колегии, която роля не би могла пълноценно да се развие и осъществи без сътрудничеството и подкрепата с другите (неправителствени) общности на адвокати и юристи.

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

Потвърдено: Лидерът на партия Атака Волен Сидеров е осъден на 5000 лв. глоба за обида и клевета на Искрен Веселинов

Софийски градски съд потвърди осъдителната присъда на Волен Сиделов, произнесена от Софийски районен съд  за …

Заобикалянето на повсеместния слон в стаята

 Иван Брегов, Институт пазарна  икономика Характерно у нас е, че корупцията живее най-добре по високите …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

seventeen + five =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.