Последни новини
Home / Законът / От днес: Съдебната власт с разширен достъп до Регистъра на населението

От днес: Съдебната власт с разширен достъп до Регистъра на населението

Defakto.bg

Промени в наредба, обнародвана в „Държавен вестник“ днес, разширява достъпа на органите на съдебната власт до Регистъра на населението. Новостите влизат в сила веднага.

Измененията са в Наредба 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне на достъп на органите на съдебната власт по Регистъра на населението, Национална база данни „Население“, издавана съвместно от министрите на правосъдието и на регионалното развитие. Справките за граждани служебно се предоставят по конкретни разследвания и дела при поискване от изрично оправомощени от съответния ръководител служители.

Промените са мотивирани с изменения в ГПК и привеждането й в съответствие с актуалната нормативна уредба.

Измененията са в две насоки. Първо, изрично се регламентира, че предоставянето на информация от базата данни за населението на магистратите само за служебни цели, става и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) – чл. 2 от наредбата.

Както и че занапред административните ръководители на органите на съдебната власт незабавно писмено информират Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ГРАО за прекратяване на достъпа на оправомощените служители. Като „достъпът се прекратява задължително при прекратяване на трудовото правоотношение със служителя; при промяна на длъжността и служебните задължения, които не изискват извършване на справки в РН – НБД „Население“; ползване на отпуск за повече от три месеца (вкл. в случаите на временна неработоспособност)“ – чл. 7 от наредбата.

Най-вече обаче измененията дават на органите на съдебната власт достъп не само до актуалните ЕГН и адреси на съответния гражданин, но и до тяхната история – то ест информацията ще е за всички настъпили промени, ако има такива.

Така съответният текст от наредбата вече гласи:

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ предоставя на органите на съдебната власт информация от Регистъра на населението – Национална база данни „Население“.
(2) Предоставената информация по ал. 1 съдържа следните данни:
1. (доп. – ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) ЕГН (история);
2. име (собствено, бащино и фамилно);
3. промени в имената;
4. пол;
5. гражданство;
6. месторождение;
7. акт за раждане (номер, дата и място на съставяне на акта);
8. (доп. – ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) постоянен адрес (история);
9. (доп. – ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) настоящ адрес (история);
10. документ за самоличност;
11. правни ограничения;
12. семейно положение;
13. акт за брак/съдебно решение за развод (номер, дата и място на съставяне на акта/постановяване на решението);
14. (доп. – ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) данни за смърт (дата на смърт, място на смърт, номер, дата и място на съставяне на акта);
15. ЕГН, имена, гражданство и индикация, дали са живи следните роднини:
а) съпруг/съпруга;
б) майка;
в) баща;
г) братя/сестри;
д) деца.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя на органите на съдебната власт чрез отдалечен достъп с потребителски интерфейс.

About De Fakto

Проверете също

Управляващата коалиция поиска временна комисия за изменение на конституцията

На прокуратурата се дължи автономия, но тя няма независимост като съда,  заяви Христо Иванов, внесъл  …

Законопроектът за закриване на специализираните наказателни съдилища и прокуратури е публикуван за обсъждане

  Закриване на Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и съответните специализирани прокуратури, уреждане …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.