Последни новини
Home / Законът / От днес: Съдебната власт с разширен достъп до Регистъра на населението

От днес: Съдебната власт с разширен достъп до Регистъра на населението

Defakto.bg

Промени в наредба, обнародвана в „Държавен вестник“ днес, разширява достъпа на органите на съдебната власт до Регистъра на населението. Новостите влизат в сила веднага.

Измененията са в Наредба 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне на достъп на органите на съдебната власт по Регистъра на населението, Национална база данни „Население“, издавана съвместно от министрите на правосъдието и на регионалното развитие. Справките за граждани служебно се предоставят по конкретни разследвания и дела при поискване от изрично оправомощени от съответния ръководител служители.

Промените са мотивирани с изменения в ГПК и привеждането й в съответствие с актуалната нормативна уредба.

Измененията са в две насоки. Първо, изрично се регламентира, че предоставянето на информация от базата данни за населението на магистратите само за служебни цели, става и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) – чл. 2 от наредбата.

Както и че занапред административните ръководители на органите на съдебната власт незабавно писмено информират Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ГРАО за прекратяване на достъпа на оправомощените служители. Като „достъпът се прекратява задължително при прекратяване на трудовото правоотношение със служителя; при промяна на длъжността и служебните задължения, които не изискват извършване на справки в РН – НБД „Население“; ползване на отпуск за повече от три месеца (вкл. в случаите на временна неработоспособност)“ – чл. 7 от наредбата.

Най-вече обаче измененията дават на органите на съдебната власт достъп не само до актуалните ЕГН и адреси на съответния гражданин, но и до тяхната история – то ест информацията ще е за всички настъпили промени, ако има такива.

Така съответният текст от наредбата вече гласи:

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ предоставя на органите на съдебната власт информация от Регистъра на населението – Национална база данни „Население“.
(2) Предоставената информация по ал. 1 съдържа следните данни:
1. (доп. – ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) ЕГН (история);
2. име (собствено, бащино и фамилно);
3. промени в имената;
4. пол;
5. гражданство;
6. месторождение;
7. акт за раждане (номер, дата и място на съставяне на акта);
8. (доп. – ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) постоянен адрес (история);
9. (доп. – ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) настоящ адрес (история);
10. документ за самоличност;
11. правни ограничения;
12. семейно положение;
13. акт за брак/съдебно решение за развод (номер, дата и място на съставяне на акта/постановяване на решението);
14. (доп. – ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) данни за смърт (дата на смърт, място на смърт, номер, дата и място на съставяне на акта);
15. ЕГН, имена, гражданство и индикация, дали са живи следните роднини:
а) съпруг/съпруга;
б) майка;
в) баща;
г) братя/сестри;
д) деца.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя на органите на съдебната власт чрез отдалечен достъп с потребителски интерфейс.

About De Fakto

Проверете също

Доклад на Комитета против изтезанията: В България продължава да цари предубеждение към болните с психични разстройства

Комитетът за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото отношение и наказание към Съвета на Европа представи …

ВКС с тълкувателно решение за погасителната давност, докато трае изпълнителен процес за вземане по изпълнителни дела

ВКС реши, че погасителната давност не тече, докато трае изпълнителният процес относно вземането по изпълнителни …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

18 − 3 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.