Последни новини
Home / Актуално / Адвокат Райна Аврамова: Аз съм толерантен човек, честен играч и ново лице за управлението на САК

Адвокат Райна Аврамова: Аз съм толерантен човек, честен играч и ново лице за управлението на САК

Defakto.bg

На 25 и 26 януари предстоят избори за ново ръковдство на САК – над 6000 адвокати ще излъчат нов председател и членове на Адвокатския съвет, членове на Дисциплинарния и Контролния съвети.  

Събитието ще се проведе от 8.00 часа в  аудитория 272 на СУ “Св.Климент Охридски”. Гласуването започва на  25.01.2020 г. и продължава на 26.01.2020 г. от 9.00 ч. до 14.00 ч.  В случай, че в края на избора има негласували членове на САК, изборът приключва, след като гласа си даде последният адвокат, явил се пред избирателното бюро не по-късно от крайния час за гласуване за съответния ден. Ако някой от органите на адвокатската колегия остане  непопълнен след проведения избор, ще бъде проведен допълнителен в първата неделя на месец февруари –  02 февруари 2020 г.  

Новост в избора на нови органи на САК е  консенсусът, постигнат между ръководството на колегията и Обединението на свободните адвокати и на Фейсбук общността на българските адвокати –  да се гласува с  бюлетина, в която кандидатите са подредени по азбучен ред, а не по реда на подаване на заявленията, както е досега. 

Шестима са столичните адвокати, които се кандидатираха да оглавят САК. Първи  платформите си обявиха Александър Машев,  Стефан Марчев и Пламен Джуров.  Александър Машев и Стефан Марчев са членове на настоящия съвет на САК, а Пламен Джуров преди време е  бил член на дисциплинарния съд.

В надпреварата се включиха Владислав Янев – председател на гражданската инициатива „Адвокати за свободна България“, и адвокат Петър Антонов, сега член на САК и неин представител пред съдилищата и арбитражите в страната, както и пред Комисията за защита на конкуренцията. В битката се включи и една дама – адвокат Райна Аврамова, която пък е категорична, че в новото ръководство на САК трябва да влязат нови лица.

Де Факто отправи идентични въпроси към част от участниците в надпревата.  Наред с въпросите за адвокатската независимост и отстояването й, са и такива, които са свързани с интересите извън сферата на професията, както и мнението на кандидатите за техните опоненти.

Днес публикуваме отговорите на  адвокат Райна Аврамова:

Какво ви мотивира да се включите в избора за председател на САК, г-жо Аврамова?

Райна Аврамова, кандидат за председател на Софийска адвокатска колегия

– Приех внесеното от колегите предложение за председател на Софийската адвокатска колегия, като една възможност да дам собствен принос в процеса към развиване на една съвременна адвокатура с прозрачно управление в подкрепа и защита интересите на адвокатите, а именно:

осигуряване на публичност на управлението и взетите управленски решения. Тук искам да отворя една скоба, първата стъпка към намерението за публичност бе направена с излъчване в реално време на официалната пресконференция, проведена на 09.01.2020 год. за представяне на програмата за управление и кандидатите, включени в листата ми. Пълен видеозапис на същата може да бъде видян в YouTube посредством задаване в „търсене“ на „АДВОКАТУРАТА НА АДВОКАТИТЕ“.

добро финансово управление. Средствата, които формират бюджета на Софийската адвокатска колегия, който не е никак малък, идват от джобовете на всички нас – нейните членове. Колегите имат законното право да знаят във всеки един момент дали парите им се използват в съответствие с принципите на доброто финансово управление и решенията на Общото събрание – парите трябва да се използват ефикасно и ефективно. Основно изискване на доброто финансово управление е отчитане и контрол/одит, които да бъдат определени ясно и логично: бюджетът, целите и желаните резултати се решават от Общото събрание на адвокатската колегия, което одобрява бюджета, а адвокатският съвет следи за изпълнението му; адвокатският съвет, който отговаря за изпълнението на бюджета, следва да информира членовете на колегията за постигнатите договорености във връзка с използването на средствата и постигането на целите заложени от Общото събрание.

Тук бих искала да подчертая, че при всички тези процедурни стъпки от съществено значение е да се гарантира, че решенията и докладите са прозрачни. Важно е за всички да бъде еднакво ясно какво е трябвало да постигнe адвокатският съвет съобразно взетите от ОСАС на САК и какво е постигнато в действителност. Докладите на адвокатския и контролен съвети трябва не само да съдържат хиляди факти, но и да бъдат лесно достъпни и разбираеми.

Контролния съвет може и трябва също да даде своя принос, за да се гарантира, че горепосочените вериги за управление, отчитане и контрол функционират целесъобразно и ефективно. Най-вече, разбира се, трябва да се гарантира, че той изпълнява минималната си роля безпогрешно, което означава, че той докладва по въпроса дали изпълнението и отчитането на изпълнителната власт гарантират икономично, ефективно и ефикасно използване на средствата.

 –  активно участие в законодателната дейност и регуряни участия в консултациите при Президента на РБългария в тази връзка. В рамките на мандата на сегашния САС САК на мен не ми е известно нито едно участие от тяхна страна в консултациите при Президента на РБългария – такова участие е имало от страна на ВАдвС на 16.01. 2020 год. 

  – приоритетно изготвяне на нов Закон за адвокатурата или най-малкото незабавни изменения в съществени негови части /уреждане на адвокатската дейност, въпросът с минималните адвокатски възнаграждения, процедурата по провеждане на избори за органи, дисциплинарните производства, имуществената отговорност на адвокатския съвет, излъчил обвинител и дисциплинарния съд и др./

електронен пълен достъп до делата, като в рамките на мандата си със съдействието на съдилищата ще предприемем това действие. Тук не става въпрос за връчване на съдебни книжа със започващи да текат срокове, тук става въпрос за достъп до всички документи, намиращи се в кориците на делото и получаване на техни копия единствено по електронен път чрез служебно предоставена от адвокатския съвет на всеки адвокат, подал заявление за това – служебна електронна поща.  Това ще облекчи всички ни и няма да се налага да ходим по справки. Искаме да уточним, че секциите ще бъдат „скрити“, т.е. ще бъдат достъпни само за адвокати. За натовареността на адвокатите от столичната адвокатура това е буквално жизненоважно. Докато трае този процес ще предприемем действия през време на периодите на инвентаризация на съдилищата в София, да има дежурно гише на пълно работно време за адвокати в деловодствата.

– дигитализация на библиотеката на колегията, т.е.електронна библиотека – цялата налична литература в библиотеката ще се качи във вече съществуващите системи и портали да САК, за да бъде достъпвана от всеки адвокат.

– социално подпомагане на адвокатите. Нещо което ми прави впечатление обаче в дейността на САС САК е, че за сметка на пасивността през мандата си, има едно забързване през м.01.2020 год., като на 15.01.2020 година /сряда/ е била проведена среща на САС с представители на големите адвокатски дружества, на което събитие е било направено предложение от представители на присъстващите на срещата адвокатски дружества /не е ясно кои/ за създаване на благотворителен фонд, като за целта бъде открита банкова сметка на името на САК. А това предложение предстои да бъде разгледано на заседанието на САС на 21.01.2020 год. /вторник/. В тази инициатива нямаше да има нищо лошо, ако не бе предприета от САС САК именно по време на активна предизборна кампания за избор на органи на Софийската адвокатска колегия, който ще се проведе на 25.01.-26.01.2020 год в от 8.00 часа сутринта в аудитория 272 в ЮФ в сградата на СУ“Св.Климент Охридски“, бул.“Цар Освободител“№15. 

   Аз лично, а и екипът ми ще обжалваме това решение. В тази инициатива нямаше да има нищо лошо, защото и ние самите имаме програма за социално подпомагане на адвокатите,   ако не беше съвсем в края на мандата на сегашния адвокатски съвет, в който  са и кандидатите за председател на САС – адв.Машев и адв.Марчев, а кандидат за контролен съвет е самият сегашен председател на САС – адв.Ивайло Данов. Едва ли сегашният адвокатски съвет смята, че това не се възприема от всички адвокати и адвокатски дружества, дори и тези, изпратили свои представители на тази проведена на 15.01.2020 год. среща, като предизборна агитация.  Само, че редно ли е сегашният адвокатски съвет да се включва по време на избори в такива инициативи? По този начин у всеки се създава усещане, че сегашният САС САК лансира двама от своите сегашни членове и кандидати за председател на САС САК, осигурявайки им среща с представители на големите адвокатски адружества, последните осигуряващи голям брои изборни гласове. Не беше ли редно САС САК да покани на тази среща и останалите кандидати за председатели – нищо, че последните нямат адвокатски дружества – все пак в момента тече предизборна кампания.

Изумителна е приликата на сегашната предизборна кампания за органи на САС САК и действията на статуквото в лицето сегашният САС САК с политическата от недалечното минало – опозицията срещу статуквото.  Затова е важно всички колеги адвокати да дойдат и да гласуват на предстоящите избори. Нека с това си действие на хора, които упражняват свободна професия, дадем пример и на гражданското общество за свободен обмислен избор, както и пример, че опозицията визирам екипът ни, а и независимите кандидати за органи на САК, колкото и в неизгодно положение е,  да се пребори със статуквото и неговите удари под кръста в предизборно време само благодарение на активност.

    Как според Вас, трябва да изглежда един нов Закон за адвокатурата? 

– В програмата ни сме акцентирали върху отправните точки за нов Закон за адвокатурата, а визия изцяло за такъв работещ може да се даде единствено в случай на промяна и на други нормативни актове, имащи връзка със ЗАдв чрез провеждане на консултации с адвокати, представители на други органи и организации в държавата. Сега действащите законови разпоредби, от една страна, съдържат редица ненужни ограничения на правата на адвоката, а от друга, не уреждат в достатъчна степен обществените отношения, което създава проблеми и нужда от тълкуването им в процеса на правоприлагане. Тези недостатъци на сегашната правна уредба няма да бъдат отстранени дори с приемането на внесения в Народното събрание Проект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, тъй като в него не се съдържат нужните съществени разрешения.

Промените, които следва приоритетно да се направят, както и по-горе отбелязахме, са тези, свързани с уреждане на адвокатската дейност, въпросът с минималните адвокатски възнаграждения, процедурата по провеждане на избори за органи, дисциплинарните производства, имуществената отговорност на адвокатския съвет, излъчил обвинител и дисциплинарния съд.

Адвокат Райна Аврамова

Липсата на ясно и точно дефиниране на адвокатската дейност дава възможност тя да се извършва от лица, които не са адвокати – нотариуси, счетоводители и други. Това, освен че води до изземване на работата на адвоката, води и до незадоволителни резултати по отношение на качеството на извършената работа.  Учредяването на едно търговско дружество, например, не представлява  проста механична дейност, а е свързано със съобразяване на редица отношения между съдружниците, съществуващи към момента на учредяването, а и такива, които ще възникнат в бъдеще. Не са малко случаите, когато тази дейност се предлага срещу цена, която е около три пъти под минималните размери, предвидени в Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Обръщаме внимание и на обстоятелството, че премахването на минималните размери на адвокатските възнаграждения би могло да няма търсения от гилдията ефект, при наличието на чл.78, ал.5 ГПК, който дава възможност на съда да определя адвокатското възнаграждение с оглед фактическата и правна сложност на делото. При това положение нормативна липса на минимални адвокатски възнаграждения няма да попречи съда да упражни правото си на преценка за неговия размер, а ще го улесни още повече да слиза под минимума, предвиден в сегашната наредба за минималните адвокатски възнаграждения, което би било обидно за положения от нас труд.

Не можем да позволяваме съда да решава колко струва адвокатския труд, както ние не решаваме колко трябва да бъде тяхната заплата. С други думи считаме, че ако ще се премахват минималните размери на адвокатските възнаграждения, то трябва да се изменят и процесуалните закони,  даващи възможност на съда да определя размер различен от уговорения такъв. За избягване пък на необосновано високи присъдени адвокатски възнаграждения /което може да доведе до граждански фалит на хората/, трябва да се помисли за нормативна регулация.  Тя е необходима и в обратния смисъл, а именно гарантиране на минимума, с оглед предотвратяване на нелоялната конкуренция между адвокатите. Време е също, след като имаме Дисциплинарен съд, да помислим и за имуществената му отговорност за постановените от него незаконосъобразни актове, както и за имуществената отговорност и на адвокатския съвет, който излъчва измежду членовете си обвинител /т.е.прокурор/, в случайте на оправдаване на адвоката или прекратяване на дисциплинарното производство поради изтекла давност. Това ще намали случаите на дисциплинарни дела с цел отстраняване на адвоката от процеса и по този начин увреждане интереса на защитаваните от този адвокат лица, както и лични отмъщения между колеги.

Правата на адвокатите в последните години постоянно се нарушават от органите на съдебната власт и администрацията. Липсва уважение към адвоката от страна на съдии, прокурори, следователи, полицаи и държавна администрация.  Смятаме, че  в последните няколко години не бе направено нищо по посока защитата на правата на адвоката от органите на адвокатурата. Точно обратното – органите на адвокатурата отстъпиха много и от това, което беше постигнато и работеше (пр. бяха отменени правата на адвокатската колегия да разглежда сигнали от адвокати срещу органи на съдебната власт, бе отменено задължението за присъждане от страна на съда на трикратния минимум на адвокатското възнаграждение и т.н.) Правят се опити от няколко години насам за приемане на нов ЗА, но за съжаление неуспешни.

Част от точките, по които ще работим са: осигуряване на служебни входове в съдилищата за адвокатите; даване на думата на адвоката в съдебните прения и по време на процеса, без прекъсване от страна на съда; отдаване на нужното уважение на адвоката и разглеждане от адвокатската колегия на сигнали при нарушение на това задължение; сезиране от органите на адвокатурата на съответните институции, назначаване на защитник от колегията на адвоката, чиито права са нарушени и по този начин участие в процеса при разглеждане на сигнала за гарантирането на правата на адвокатите; промяна на законовите разпоредби за гарантиране на правата на адвоката, в т.ч. и ЗА; осигуряване на лоби в парламента, с каквото разполагат всички други юридически организации; осигуряване на безплатен достъп до ЕСГРАОН, ИКАР, Кадастър, КАТ и др. за улесняване изпълнението на адвокатските задължения, с какъвто разполагат и съдебни изпълнители, и нотариуси; създаване на механизъм за присъждане на договорения между клиента и адвоката хонорар, без намеса от страна на съда и присъждане на обидно ниски възнаграждения.

И това не е само моя визия подчертавам,  а визия на целия ни екип и множество колеги, които вярваме, че на 25.01.-26.01.2020 год. ще ни дадат своя кредит на доверие, защото заставаме с лицата си и ще оправдаем това доверие.

Трябва ли да отпадне гласуването с пълномощни?

Отпадането на гласуване с пълномощни е  абсолютно задължително.  След изтичане на мандата на органите в столичната адвокатура темата за начинът на провеждане на избори предизвиква истерия.

Основните въпроси, които ще пресекат „родилните“ ни мъки в това отношение, са непрекъснатост на изборния процес, личното гласуване /т.е. отпадане на гласуването с пълномощни/ и тайния вот /електронно гласуване/. Трябва да забравим за гласуването с пълномощни, защото това е предпоставка за „търговия“ с гласовете на адвокатите. Трябва да имаме тайна на вота, а изборният процес – непрекъснат по уредения в Изборен кодекс начин. В момента изборният процес протича в два дни, като в края на първият ден урните се прибират от Избирателната комисия „някъде“, на следващият ден се изваждат и се продължава с гласуването. Кое гарантира, че през време на престоя, който дори не се обявява къде е, някой подмени всички или повечето съдържащи се в тях бюлетини с други, да ги наречем “правилни“. Още по време на изборите през 2016 год. лично съм повдигала тези теми, чрез медиите и на последващите годишни събрания на Софийската адвокатска колегия.

Това положение е нетърпимо и трябва да спре. В държавата има Изборен кодекс. Не можем да приемем, че адвокатурата, що се касае до избори, трябва да остане извън правилата в държавата. Това не прави добро впечатление и на международно ниво. Проф.Герджиков, които присъства като специален гост на проведената от нас на 09.01.2020 год. официална пресконференция в „Гранд хотел София“, когато разбра за това, остана изумен и сподели, че за пръв път чува за такова нещо при провеждане на избори.

 Имате ли мнение дали трябва да се  промени нещо в  практиката на Дисциплинарния съд? 

Еднозначен отговор на този въпрос за момента не може да бъде даден, защото трябва да се проведат консултации от ВАдвС  с всички адвокатури в страната, както и да се направят съответните анализи. По-скоро трябва да се помисли като начало в посока да няма разлика в дисциплинарните производства срещу членове на органите на съответната адвокатура, членовете на органите на ВАдвС и тези срещу редовите адвокати. Към момента такава разлика има. С други думи, ако дисциплинарното производство е срещу адвокат, член на орган на съответната адвокатска колегия или член на орган на ВАдвС, е предвидено обжалване пред ВКС. А ако дисциплинарното производство е срещу редови адвокат от съответната адвокатска колегия последната инстанция е Висшият дисциплинарен съд при ВАдвС, т.е. няма касационно обжалване. И веднага възниква въпросът, ако касационното обжалване е „вредно“, защото би довело до поставяне на адвоката в „ръцете“ на съдиите, то защо не е ли вредно и за членовете на органи на адвокатските колегии и ВАдвС?

За по-голяма прецизност трябва да се предприемат нужните действия /които следва да бъдат и законодателни/.  Дисциплинарният съд да бъде изцяло със самостоятелен бюджет, като отделен орган. По този начин ще се игнорира възможността за контрол от страна на адвокатския съвет върху дейността на дисциплинарните съдии. В момента всичко, което е необходимо за дейността на дисциплинарните производства /хартия, техника, химикали и пр./ се осигурява от адвокатския съвет, а обвинителят в дисциплинарните производства, който се избира от списък, приет от самия адвокатски съвет, като най-често е негов член, се чувства като господар на процеса в заседанията на дисциплинарния съд. Отделно от това ще направим достъпни /в скрита секция само за адвокати/ за адвокатите решенията /естествено със заличени лични данни, за да не се уронва името и престижа на колегите сред нас/ ведно с мотивите по дисциплинарните дела. В скрита секция ще бъдат отразявани и наложените дисциплинарни наказания. В сегашният им открит вид /дори за граждани/ считаме, че се злепоставя авторитетът и се създава предпоставка за уронване престижа на адвоката особенно в обществото. За момента това е „утопия“. Дисциплинарният ни съд в това отношение трябва да следва примера на съдилищата, които публикуват актовете си, вкл. и ВКС. Това ще даде възможност на колегите, срещу които има дисциплинарни производства, да имат на разположение т.нар. дисциплинарна съдебна практика.

Райна Аврамова

 Далечна цел ли е правосъдието на адвоката, защото работи за пари, каквито мнения се чуват от страна на обвинението, включително и от главният прокурор?

Първо, това следва да покаже нарушената комуникация между адвокатурата и прокуратурата, което не е в интерес не само на адвокатите, но и на гражданите. Ако изходим от позицията, че адвокатът работи  за пари и не се интересува от истината по делата, аз бих попитала прокурорите без пари ли работят? Винаги съм казвала, че процесът е състезателен между адвоката и държавното обвинение /това са страните „състезатели“/ и ако държавното обвинение събере безспорни доказателства за извършено престъпление, кой мислите ще победи в това състезание? Всички трябва да сме наясно, че в едно състезание трябва да спечели най-добрият, а победеният трябва да притежава издръжливост, да поздрави победителя и да продължи напред.

 Как оценявате опонентите си?

Аз съм изключително толерантен човек и честен играч, каквито са и всички колеги от екипа ми. Те са нови лица за управлението на столичната адвокатура – чисти, амбициозни и носещи новите идеи.

Аз не обичам да давам оценки за колеги, особенно опоненти. Факт е обаче, че двама от опонентите ми – адв. Марчев и адв.Машев са и в сега действащият адвокатски съвет, като адв.Машев е Зам.-Председател на адвокатския съвет и Председател на „Комисията за прилагане на Закона за правна помощ“ в САК. А, какво са свършили като членове на сегашния адвокатски съвет ще видим на редовното Общо събрание на колегията на 25.01.2020 год. за тригодишния им мандат и кое е попречило на всеки един от тях да реализира идеите си, с които влезе в предстоящите избори. А, че през м.01.2020 год. се отчита забързване в дейността на сегашния адвокатски съвет, всички колеги го забелязват по имейлите които получаваме с информация за предприети инициативи. Всеки може да си направи сам изводите!

В крайна сметка всеки сам трябва да носи отговорност за начина на водене на предизборната си кампания, защото колегите от нашата адвокатура, а и колегите от цялата страна, са будни личности, мислещи, можещи и бих казала добре се ориентират.  Вярвам, че адвокатите от САК ще покажат това на предстоящите избори на 25.01.-26.01.2020 год. в 272 аудитория на СУ „Св.Климент Охридски“.

Аз никога не съм била член на орган на Софийската адвокатура. Лично аз бих се чувствала некомфортно пред колегите, ако съм кандидат за председател на адвокатски съвет в предстоящи избори и едновременно с това съм член на адвокатски съвет в мандат, но това е въпрос на лично усещане. Това възприемам като израз на така първичното човешко желание като цяло, когато си във властта /което важи и в политиката/ да сменяш един пост с друг в рамките на максимално допустимия от закона срок, без значение управлението, в което си участвал добро или лошо е за хората. Някак си се получава non sens.

Какво обичате да четете, извън делата, какви филми гледате, какво цените у хората, които „обитават“  приятелския ви кръг?

Ако Ви кажа, че обичам да чета съдебна практика ще Ви прозвучи напудрено, но е факт. Адвокатската професия, както от 20 години насам казвам и на младите колеги, е изключително самотна, защото е свързана с много и постоянно четене.

Но в малкото свободно време обичам да чета публицистична литература и да препрочитам „Кратка история на времето“ на Стивън Хокинг, „Теория на относителността“ на Алберт Айнщайн, „Война и мир“, „Хамлет“, „Малкият принц“ и др. Обичам и поезията. Предпочитам да гледам филми, свързани с историята – напр. „Римската империя“, „Спартак“ и др., но не пропускам и филми, които ме карат да се смея.

У хората ценя добротата, защото това е способност само на силните и смели хора, защото в света, в който живеем всеки ден пред нас се изправят препятствия, които всячески се опитват да ни откажат от това да бъдем добри. Ценя издържливостта – изкуството да продължиш напред дори тогава, когато ситуацията изглежда безнадеждна,  емпатията – способността да бъдеш състрадателен и да се идентифицираш с уникалните изживявания на другите,  търпеливостта и чувството за хумор.

Именно такива хора „обитават“ приятелския ми кръг.

 

 

About Лилия Христовска

Проверете също

Мнозинството в парламента окончателно наложи замисъла си за промени в Изборния кодекс

Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Изборния кодекс (ИК). Един от най-характерните коледни …

Извънреден Магистратски форум по повод на 70‑ата годишнина на Съда на Европейския съюз (1952—2022 г.) 

  На  тридневна среща на тема „Правораздаване, близо до гражданите“ Съдът на ЕС  ще чества …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.